loading
 • LT-89223 Mažeikiai
 • 19.10.2012
 • Ausschreibung
 • (ID 2-119095)

Projekto „Daugiabučio namo, esančio Naftininkų g. 14, Mažeikiuose, modernizavimas“ techninio projekto rengimo paslaugos pirkimas


Anzeige


 
 • Projektdaten

  maximieren

  Bewerbungsschluss 26.10.2012, 09:00 Bewerbungsschluss
  Schlusstermin für Unterlagen 19.10.2012, 09:00
  Verfahren Offenes Verfahren
  Berufsgruppen Architekten
  Gebäudetyp Wohnungsbau
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude
  Sprache Litauisch
  Aufgabe
  „Daugiabučio namo, esančio Naftininkų g. 14, Mažeikiuose, modernizavimas“ techninio projekto rengimo paslauga.
  Leistungsumfang
  Pirkimo objektas - „Daugiabučio namo, esančio Naftininkų g. 14, Mažeikiuose, modernizavimas“ techninio projekto rengimo paslauga.
  Projektadresse LT-89223 Mažeikiai
  TED Dokumenten-Nr. 290606-2012

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG

   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

   I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Mažeikių rajono savivaldybės administracija
   167371234
   Laisvės g. 8
   Zu Händen von: Artūrui Šaltkauskui
   LT-89223 Mažeikiai
   LITAUEN
   Telefon: +370 44398248
   E-Mail: MjEyVSJnVWBoX1VpZ19VZzRhVW5ZXV9dVV0iYGg=
   Fax: +370 44325844
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: http://www.mazeikiai.lt
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

   Abschnitt II: Auftragsgegenstand

   II.1) Beschreibung

   II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71220000
   Beschreibung
   Architekturentwurf.

   Abschnitt IV: Verfahren

   IV.3) Verwaltungsangaben

   IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme:
   19.10.2012 - 09:00

   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   26.10.2012 - 09:00

   IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Litauisch.   Skelbimas apie pirkimą
   Paslaugos
   Direktyva 2004/18/EB
   I dalis: Perkančioji organizacija

   I.1) Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
   Mažeikių rajono savivaldybės administracija
   167371234
   Laisvės g. 8
   Kam: Artūrui Šaltkauskui
   LT-89223 Mažeikiai
   LIETUVA
   Telefonas: +370 44398248
   El. paštas: MjExViNoVmFpYFZqaGBWaDViVm9aXmBeVl4jYWk=
   Faksas: +370 44325844
   Interneto adresas(-ai):
   Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.mazeikiai.lt
   Elektroninė prieiga prie informacijos:
   https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas:
   https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

   I.2) Perkančiosios organizacijos tipas
   Regiono ar vietos valdžios institucija

   I.3) Pagrindinė veikla
   Bendros viešosios paslaugos

   I.4) Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
   Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
   II dalis: Sutarties objektas

   II.1) Aprašymas

   II.1.1) Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
   Projekto „Daugiabučio namo, esančio Naftininkų g. 14, Mažeikiuose,
   modernizavimas“ techninio projekto rengimo paslaugos pirkimas.

   II.1.2) Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų
   teikimo vieta
   Paslaugos
   Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir
   integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio
   inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo
   paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
   Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:
   Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.
   NUTS kodas

   II.1.3) Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba
   dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
   Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi

   II.1.5) Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
   „Daugiabučio namo, esančio Naftininkų g. 14, Mažeikiuose, modernizavimas“
   techninio projekto rengimo paslauga.

   II.1.6) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
   71220000

   II.1.7) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
   Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip

   II.1.8) Pirkimo dalys
   Ši sutartis padalyta į dalis: ne

   II.1.9) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
   Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne

   II.2) Kiekis arba sutarties apimtis

   II.2.1) Visas kiekis ar visa apimtis:
   Pirkimo objektas - „Daugiabučio namo, esančio Naftininkų g. 14,
   Mažeikiuose, modernizavimas“ techninio projekto rengimo paslauga.

   II.2.2) Informacija apie pasirinkimo galimybes
   Pasirinkimo galimybės: ne

   II.2.3) Informacija apie pratęsimus
   Ši sutartis gali būti pratęsta: ne

   II.3) Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
   Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo)
   III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

   III.1) Su sutartimi susijusios sąlygos

   III.1.1) Reikalaujami užstatai ir garantijos:
   Per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties
   įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito
   unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą, ne mažesnį kaip 10
   (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos su PVM.

   III.1.2) Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei
   (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
   Už faktiškai ir kokybiškai atliktą Paslaugą Užsakovas atsiskaito su
   Vykdytoju per 60 (šešiadešimt) kalendorinių dienų, pasirašius perdavimo -
   priėmimo aktą ir gavus PVM sąskaitą faktūrą.

   III.1.4) Kitos ypatingos sąlygos
   Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne

   III.2) Dalyvavimo sąlygos

   III.2.1) Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant
   reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
   Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį
   reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris
   yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai),
   turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir
   buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis
   (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,
   neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo
   (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
   apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame
   susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą,
   tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
   tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką,
   kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie
   pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
   dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar
   realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl
   tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
   teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
   2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo
   tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos
   teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
   Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių
   departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų
   centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
   dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija), patvirtinantis jungtinius
   kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio
   šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki
   pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
   tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas,
   toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
   2. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar
   panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus
   nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už
   nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
   interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo
   tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams,
   išskyrus 1 punkte išvardintas veikas.
   Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių
   departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų
   centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
   dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
   duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas
   (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip,
   kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
   išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
   pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė
   dokumento kopija.
   3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs
   taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis
   pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar
   panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra
   bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio
   likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra
   vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas,
   įstatymus.
   Pateikiama: 1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio
   šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai
   patvirtinta kopija) patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs,
   likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba
   bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio
   likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros, arba išrašas iš
   teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų
   pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
   galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
   dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė
   dokumento kopija.
   2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais
   sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba
   atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas,
   patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos
   sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio
   likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal
   šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši,
   arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje
   neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
   Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
   4.Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.
   Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba
   valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   nustatyta tvarka išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta
   kopija), patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
   duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,
   išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
   pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
   ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
   Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
   5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo
   įmokų mokėjimu.
   Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas
   arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   nustatyta tvarka išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta
   kopija), patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
   duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas
   dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
   termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
   terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra
   priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
   6. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi
   teisę verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (architektūros
   ir inžinerijos veikla).
   Pateikiama tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai
   patvirtinta kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę
   verstis atitinkama veikla, kuri reikalinga sutarčiai vykdyti (atlikti
   projektavimo darbus) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
   (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos,
   kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas)
   išduotas (dokumentas originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), ar
   priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama
   veikla. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
   7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji
   organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame
   punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės
   etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės
   etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos,
   darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų
   pažeidimas, už kurį Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta
   administracinė nuobauda, o Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, –
   ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo
   sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo
   mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis Tiekėjas, kuris yra
   juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5
   straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo
   sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą
   ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
   Pateikiama Tiekėjo deklaracija. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

   III.2.2) Ekonominis ir finansinis pajėgumas
   Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį
   reikalavimams: Netaikoma.
   Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.

   III.2.3) Techniniai pajėgumai
   Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį
   reikalavimams:
   1. Pateikiamas:
   1.1. Įvykdytų ir (ar) vykdomų sutarčių (≥ 0,7 pasiūlymo vertės) sąrašas,
   nurodant projektavimo paslaugų pavadinimą, paslaugų vertę, datą, paslaugų
   gavėjus;
   1.2. Bent vienas teigiamas užsakovų atsiliepimas apie tinkamai įvykdytas
   sutartis (nurodytas pagal 1 punkto reikalavimą).
   Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
   2. Pateikiamas siūlomo projekto vadovo darbo patirties aprašymas (aprašyme
   nurodyti vardą, pavardę, darbo projekto vadovo projektavimo patirtį,
   išsilavinimą, projekto kuriam vadovavo pavadinimą ir užsakovą, atliktų
   projektavimo darbų vertę, projektavimo metus) ir išsilavinimą
   patvirtinančius dokumentus.Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
   Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
   1.Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino
   pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo datos (jei tiekėjas
   veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs ir (ar)
   vykdantis bent vieną gyvenamosios ir/ar negyvenamosios paskirties pastato
   statybos ir/ar rekonstravimo ir (ar) atnaujinimo (modernizavimo) darbų
   projektavimo paslaugų sutartį, arba vykdomos sutarties dalį, kurios vertė
   būtų ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės.
   2. Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną projekto vadovą, kuris:
   1) vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.02.06:2012 „Statybos
   techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo
   specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo
   tvarkos aprašas“ turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu.
   2) būtų vadovavęs parengiant bent vieną gyvenamosios ir/ar negyvenamosios
   paskirties pastato statybos ir/ar rekonstravimo ir (ar) atnaujinimo
   (modernizavimo) darbų projektą, kurio vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo
   vertės.

   III.3) Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

   III.3.1) Informacija apie tam tikrą profesiją
   Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne

   III.3.2) Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
   Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų
   darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip
   IV dalis: Procedūra

   IV.1) Procedūros tipas

   IV.1.1) Procedūros tipas
   Atvira procedūra

   IV.2) Sutarties sudarymo kriterijai

   IV.2.1) Sutarties sudarymo kriterijai
   Mažiausia kaina

   IV.2.2) Informacija apie elektroninį aukcioną
   Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne

   IV.3) Administracinė informacija

   IV.3.2) Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
   ne

   IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento
   gavimo sąlygos
   Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais
   terminas: 19.10.2012 - 09:00
   Dokumentai yra mokami: ne

   IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo
   terminas
   26.10.2012 - 09:00

   IV.3.6) Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar
   paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
   Lietuvių.

   IV.3.7) Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti
   pasiūlymo galiojimą
   iki: 22.1.2013

   IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
   Data: 26.10.2012 - 09:05
   Vieta:
   Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks Mažeikių rajono savivaldybės
   administracijos patalpose Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai, 312 kab.
   Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais
   procedūroje: taip
   Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su
   pasiūlymais procedūrą: Dalyvis ar jo įgaliotas atstovas.
   VI dalis: Papildoma informacija

   VI.1) Informacija apie periodiškumą
   Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne

   VI.2) Informacija apie Europos Sąjungos fondus
   Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos
   Sąjungos fondų lėšomis: taip
   Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): Projektas finansuojamas
   iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų
   programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir
   gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę
   VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų
   energijos vartojimo efektyvumą“.

   VI.3) Papildoma informacija
   Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis
   pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, kurie yra registruoti Centrinėje
   viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pasiekiamoje adresu
   https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVP IS yra nemokama.
   Pasiūlymus tiekėjai turi pateikti tik su saugiu elektroniniu parašu,
   atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus
   reikalavimus.

   VI.5) Šio skelbimo išsiuntimo data:
   10.9.2012
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


Anzeige