English version: beta!

loading
 • PL Kleszczów
 • 05/2005
 • Result
 • (ID 3-1816)

Konkurs architektoniczny, dwuetapowy

Otwarty
Advertisement


 
 • Project data

  maximize

  Decision 05/2005 Decision
  Procedure Otwarty
  Occupational groups Udzial zastrzezony jest dla okreslonego zawodu: Nie
  Type of building Cultural facilities
  Language Polish
  Assignment
  Konkurs architektoniczny, dwuetapowy.

  Opracowanie koncepcji, a na jej podstawie w drugim etapie konkursu studium wykonalnosci zespolu budynków: gimnazjum na 200 uczniów, liceum na 200 uczniów wraz z boiskiem miedzyszkolnym, basenu krytego, hali sportowej i lodowiska sezonowego na cele dydaktyczno-rekreacyjno-sportowo-uslugowe.
  Information
  Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: 
  17.1.2005. Godzina: 14:00.
  Project address PL-Kleszczów
    Ausschreibung anzeigen

 • Tender notice

  maximize

  • PL-Kleszczów: Architectural design services

   2004/S 196-167274

   OGLOSZENIE O KONKURSIE NA PROJEKT

   Uslugi
    
   SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA/PODMIOT ZAMAWIAJACY
    
    I.1) Oficjalana nazwa i adres instytucji zamawiajacej/podmiotu zamawiajacego: 
   Urzad Gminy Kleszczów, Att: Dorota Kowalska, ul. Glówna 47, PL-97-410  Kleszczów. Tel.: +48 44 731 31 10  . Fax: +48 44 731 31 30. E-mail: MjE0bFNfYmdUMl1eV2VsVWxhaSBiXg==. URL: www.kleszczow.pl.
    I.2)  Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: 
   Taki jak w pkt. I.1.
    I.3)  Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: 
   Taki jak w pkt. I.1.
    I.4)  Adres, na który nalezy przesylac wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu/projekty: 
   Taki jak w pkt. I.1.
    I.5)  Rodzaj instytucji zamawiajacej/podmiotu zamawiajacego: 
   Szczebel regionalny/lokalny.

   SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU NA PROJEKT
    
    II.1)  Opis projektu
    II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez instytucje zamawiajaca/podmiot zamawiajacy: 
   Konkurs architektoniczny, dwuetapowy.
    II.1.2) Opis: 
   Opracowanie koncepcji, a na jej podstawie w drugim etapie konkursu studium wykonalnosci zespolu budynków: gimnazjum na 200 uczniów, liceum na 200 uczniów wraz z boiskiem miedzyszkolnym, basenu krytego, hali sportowej i lodowiska sezonowego na cele dydaktyczno-rekreacyjno-sportowo-uslugowe.
    II.1.3)  Miejsce: 
   Kleszczów.
    II.1.4)  Nomenklatura
    II.1.4.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 
   74222000.
    II.1.4.2)  Inna odpowiednia nomenklatura(CPC):
    II.1.4.3)  Kategoria uslug: 
   12.

   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
    
    III.1)  Kryteria wyboru uczestników: 
   W konkursie moga uczestniczyc: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej oraz zespoly autorskie tworzone przez te podmioty, posiadajace wymagane uprawnienia i spelniajace wymogi okreslone przez Zamawiajacego, zawarte w warunkach konkursu, zaproponowany zespól projektowy musi byc kompletny dla opracowania pelnej, wielobranzowej dokumentacji zgodnie ze wzorem zalaczonej karty identyfikacyjnej, uczestnicy konkursu pod rygorem wykluczenia moga zlozyc tylko po jednej pracy konkursowej, uczestnik przedstawia prace zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszych warunkach, uczestnik musi udowodnic, ze zrealizowal co najmniej jedno opracowanie
   projektowe inwestycji kubaturowo i funkcjonalnie zblizonej (zblizonej tj. pod wzgledem kubatury obiektów, a pod wzgledem zakresu obowiazkowo wszystkie elementy przedm. zam. tj.szkola, basen kryty, hala sportowa, lodowisko, boisko, hotel -
   Internat) do przedm. zam. i zalaczy dokumenty potwierdzajace.
    III.2)  Udzial zastrzezony jest dla okreslonego zawodu: 
   Nie.

   SEKCJA IV: PROCEDURA
    
    IV.1)  Rodzaj konkursu: 
   Otwarty.
    IV.1.1)  Liczba uczestników lub przedzial:
    IV.1.1.1)  Liczba juz wybranych uczestników:
    IV.2)  Kryteria, które beda stosowane przy ocenie projektów: 
   1. Rozwiazanie architektoniczno-przestrzenne (oryginalnosc rozwiazan, atrakcyjnosc formy w kontekscie istniejacej zabudowy przy zapewnieniu mozliwosci realizacyjnych w zakresie konstrukcyjnym i finansowym, spelnienie oczekiwan inwestora) - 50 %.
   2. Koszt inwestycji oszacowany przez uczestników konkursu na podstawie czesci opisowej zawierajacej wstepne wyliczenia finansowe - 30 %.
   3. Wysokosc wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej - 20 %.
    IV.3)  Informacje o charakterze administracyjnym
    IV.3.1)  Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca/podmiot zamawiajacy: 
   IZP-3410/23/04.
    IV.3.2)  Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: 
   Cena: 20,00 PLN.
   Warunki i sposób platnosci: Za zaliczeniem pocztowym lub na miejscu w kasie UG.
    IV.3.3)  Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: 
   17.1.2005. Godzina: 14:00.
    IV.3.4)  Wysylanie zaproszen do udzialu w postepowaniu do wybranych kandydatów:
    IV.3.5)  Jezyk lub jezyki, których moga uzywac kandydaci:
    IV.4)  Nagrody i komisja konkursowa
    IV.4.1)  Liczba oraz wartosc nagród, które zostana przyznane: 
   1. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki autora wybranej pracy konkursowej.
    IV.4.2)  Szczególy platnosci dla wszystkich uczestników: 
   Ryczaltowy zwrot kosztów za opracowania studialne wylacznie II etapu prac wynosi 10 000 PLN z wyjatkiem zwycieskiej pracy.
    IV.4.3)  W nastepstwie niniejszego konkursu na projekt, zamówienie na uslugi musi zostac udzielone zwyciezcy lub zwyciezcom konkursu: 
   Tak.
    IV.4.4)  Decyzja komisji konkursowej jest wiazaca dla instytucji zamawiajacej/podmiotu zamawiajacego: 
   Tak.
    IV.4.5)  Imiona i nazwiska wybranych czlonków komisji konkursowej: 
   1. Wojciech Gesiak. 2. Roman Wieszczek. 3. Andrzej Szczepocki. 4. Tadeusz Kusmierek 5. Radoslaw Bujacz. 6. Jerzy Maciocha.

   SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
    
    VI.1)  Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: 
   Nie.
    VI.2)  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE: 
   Nie.
    VI.3)  Informacje dodatkowe: 
   IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentacji oraz dokumentów dodatkowych:
   Dostepne do 26/10/2004.
    VI.4)  Data wyslania niniejszego ogloszenia: 
   30.9.2004.

 • Tender result notice

  maximize

  • Not available.
 • Guarantee

  competitionline is not responsible for mistakes, omissions, interruptions, deletions, defects or delays within a company or in the transmission of disruptions of the communication connection or theft, destruction or changes of the information transmitted by the user or the forbidden access to this information. competitionline is not to be held responsible for technical malfunctions or other problems in computer systems, servers or providers, software, disturbances in emails which result from technical problems or overload of the internet and/or the internet web page of competitionline. Please read our Terms of Use.


Advertisement