English version: beta!

loading
 • BG Sliven
 • 29.06.2012
 • Tender
 • (ID 2-109397)

BG-Sliven: Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Parkanlagen


Advertisement


 
 • Project data

  maximize

  Application deadline 09.07.2012, 16:00 Application deadline
  Deadline for documents 29.06.2012, 17:00
  Procedure Open procedure
  Occupational groups Building contractor, Landscape architects
  Type of building Urban planning
  Type of service Open space design / Construction work
  Language Bulgarian
  Assignment
  Определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”. Проектът включва мероприятия по благоустрояване на УПИ ІІІ кв.675, УПИ ІІ кв.672 и УПИ І кв.670 по плана за застрояване на парк "Юнак" гр. Сливен. Ще се изградят главни и второстепенни алеи, с места за отдих и паркови елементи. По основната композиционна ос се развива тържествено стълбище за достъп до връхната точка на хълма, с отделни спирално разположени алеи и обходна алея за автомобилен достъп. Рехабилитация на алеи за активен отдих, формиране на нова алейна мрежа и формиране на нови детски площадки, беседки за креация и паркови елементи. Изпълнение на парково осветление и изграждане на площадков водопровод, три обществени чешми и автоматизирана поливна система. Цялостно паркоустройство и озеленяване на парка, включващо: филиране и прочистване на съществуващата тревна, храстова и дървесна растителност, по главната алея изграждане на цветни партери композиционни подредени рози и лавандула във формата на българска шевица.
  Изграждане на буферна зона от декоративна растителност между парка и стадиона, изграждане на розариуми, увеличаване на високата растителност от по-голям брой и разнообразни по видове и състав иглолистни видове.Изграждането на зелени обеми се съсредоточава по цялата територия на парка, подчинена на идеята за обеми с мек и пластичен силует и вкарването на цветни петна от цъфтящи храсти.
  Scope of services
  Участниците следва да представят оферта за всяка обособена позиция като избора на изпълнител ще се осъществи на база общото предложение по двете обособени позиции.
  Обособена позиция №1 - „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”, обхваща благоустрояване на УПИ ІІІ кв.675 и УПИ ІІ кв.672 по плана за застрояване на парк "Юнак" гр. Сливен с обща площ на парка 38,7 дка” (финансирането се осигурява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съгласно Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022) прогнозна стойност за Обособена позиция №1 - 3 821 000 BGN без ДДС; Обособена позиция №2 - "Изграждане на розариум и алея за активен отдих в парк Юнак в гр. Сливен" /финансирането се осигурява от собствени средства на Община Сливен/ - прогнозна стойност за Обособена позиция №2 - 195 080 BGN без ДДС.
  Ще се изградят основно: В УПИ І: — Алеи- с дължина около 720 м, настилка бетонови павета, плочи и унипавета, — Централна пиацета с дължина около 420 м настилка бетонови павета, плочи и унипавета, — Цветарници при централна пиацета 4 бр, — Детска площадка за деца до 12 г. със зона за рекреация- с площ около 700 м2, на която ще се изградят 8 бр. комбинирани съоръжения за деца, — Детска площадка за деца 3г. със зона за рекреация и кът за игра на букви и цифри - с площ около 260 м2, на която ще се изградят 5 бр. комбинирани съоръжения за деца, — Централната пиацета с места за рекреация и чешма. Изграждане на розариуми 3 бр., всеки с площ 175 м2, 8бр., всеки с площ 50 м2 и 8 бр., всеки с площ 20 м2. Шапка върху стени и облицовката им с гранитогнайс (жълт).
  Парково обзавеждане и озеленяване с дървесни видове, презасаждане на декоративни храсти и рози 4 400 бр. и презатревяване 7 000 м2; ВУПИ ІІ: — Асфалтова писта за деца по организация на движението с маркировка на пътя – с обща дължина, около 470 м и метални знаци- общо 37 бр, — Детска площадка с съоръжения- обща площ, около 500 м2. Парково обзавеждане и озеленяване с дървесни и храстовидни видове, и презатревяване 7 130 м2. Изграждане на Балканска писта за лекоатлетика с настилка от шамот с площ 1 710 м2; В УПИ ІІІ: Главни и второстепенни алеи с места за отдих и паркови елементи- обща дължина, около 1 300 м. Изграждане на Централно стълбище от две части с дължина 23 м и широчина 17 м, и дължина 15,7 м и широчина 23,9 м. Парково обзавеждане и озеленяване с дървесни и храстовидни видове, и презатревяване 23 700 м2.
  Изграждане на поливен водопровод с обща дължина 4 115 м.
  Изграждане на парково осветление и видеонаблюдение.
  Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 4 016 080,00 BGN
  Information

  Gebühr: 10 BGN

  Project address BG-Sliven
  TED document number 173594-2012

 • Tender notice

  maximize

  • Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG

   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

   I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Obshtina Sliven
   bul. "Tsar Osvoboditel" No. 1
   Zu Händen von: Dorina Miteva
   8800 Sliven
   BULGARIEN
   Telefon: +359 44611311
   Fax: +359 44663054
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: http://www.sliven.bg
   Adresse des Beschafferprofils: http://www.sliven.bg
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für
   den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen

   Abschnitt II: Auftragsgegenstand

   II.1) Beschreibung

   II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45112711, 45310000, 45332200, 71421000, 45233120, 45211360, 45236250,
   45213316
   Beschreibung
   Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Parkanlagen.
   Installation von elektrischen Leitungen.
   Wasserinstallationsarbeiten.
   Landschaftsgärtnerische Gestaltung.
   Straßenbauarbeiten.
   Stadtentwicklungsbauarbeiten.
   Oberbauarbeiten für Parkanlagen.
   Anlage von Fußgänger-Verbindungsgängen.

   Abschnitt IV: Verfahren

   IV.3) Verwaltungsangaben

   IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme:
   29.6.2012 - 17:00

   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   9.7.2012 - 16:00

   IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Bulgarisch.   Обявление за поръчка
   Строителство
   Директива 2004/18/ЕО
   Раздел І: Възлагащ орган

   I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
   Община Сливен
   бул. "Цар Освободител" № 1
   На вниманието на: Дорина Митева
   8800 Сливен
   БЪЛГАРИЯ
   Телефон: +359 44611311
   Адрес за електронна поща: MjE3U1xYY1RlUC9iW1hlVF0dUVY=
   Факс: +359 44663054
   Интернет адрес/и:
   Основен адрес на възлагащия орган : http://www.sliven.bg
   Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg
   Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите
   място/места за контакт
   Спецификации и допълнителни документи (включително документи за
   състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат
   получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
   Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
   Горепосоченото/ите място/места за контакт

   I.2) Вид на възлагащия орган
   Регионален или местен орган

   I.3) Основна дейност
   Общи обществени услуги
   Обществен ред и безопасност
   Околна среда
   Икономически и финансови дейности
   Здравеопазване
   Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
   Социална закрила
   Отдих, култура и вероизповедание
   Образование

   I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
   Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
   Раздел ІІ: Обект на поръчката

   II.1) Описание

   II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
   Определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за
   благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор
   BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
   по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

   II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място
   на доставката или място на предоставяне на услугите
   Строителство
   Изпълнение
   Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на
   доставката или място на предоставяне на услугите: Община Сливен.
   код NUTS BG342

   II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение
   или динамичната система за покупки (ДСП)
   Обявлението обхваща обществена поръчка

   II.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
   Определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за
   благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор
   BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ
   по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”. Проектът включва
   мероприятия по благоустрояване на УПИ ІІІ кв.675, УПИ ІІ кв.672 и УПИ І
   кв.670 по плана за застрояване на парк "Юнак" гр. Сливен. Ще се изградят
   главни и второстепенни алеи, с места за отдих и паркови елементи. По
   основната композиционна ос се развива тържествено стълбище за достъп до
   връхната точка на хълма, с отделни спирално разположени алеи и обходна
   алея за автомобилен достъп. Рехабилитация на алеи за активен отдих,
   формиране на нова алейна мрежа и формиране на нови детски площадки,
   беседки за креация и паркови елементи. Изпълнение на парково осветление и
   изграждане на площадков водопровод, три обществени чешми и автоматизирана
   поливна система. Цялостно паркоустройство и озеленяване на парка,
   включващо: филиране и прочистване на съществуващата тревна, храстова и
   дървесна растителност, по главната алея изграждане на цветни партери
   композиционни подредени рози и лавандула във формата на българска шевица.
   Изграждане на буферна зона от декоративна растителност между парка и
   стадиона, изграждане на розариуми, увеличаване на високата растителност от
   по-голям брой и разнообразни по видове и състав иглолистни
   видове.Изграждането на зелени обеми се съсредоточава по цялата територия
   на парка, подчинена на идеята за обеми с мек и пластичен силует и
   вкарването на цветни петна от цъфтящи храсти.

   II.1.6) Oбщ терминологичен речник (CPV)
   45112711, 45310000, 45332200, 71421000, 45233120, 45211360, 45236250,
   45213316

   II.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
   Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

   II.1.8) Обособени позиции
   Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
   Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

   II.1.9) Информация относно вариантите
   Ще бъдат приемани варианти: не

   II.2) Количество или обем на поръчката

   II.2.1) Общо количество или обем :
   Участниците следва да представят оферта за всяка обособена позиция като
   избора на изпълнител ще се осъществи на база общото предложение по двете
   обособени позиции.
   Обособена позиция №1 - „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак
   в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на
   безвъзмезна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”
   2007-2013”, обхваща благоустрояване на УПИ ІІІ кв.675 и УПИ ІІ кв.672 по
   плана за застрояване на парк "Юнак" гр. Сливен с обща площ на парка 38,7
   дка” (финансирането се осигурява по Оперативна програма „Регионално
   развитие” 2007-2013г., съгласно Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022)
   прогнозна стойност за Обособена позиция №1 - 3 821 000 BGN без ДДС;
   Обособена позиция №2 - "Изграждане на розариум и алея за активен отдих в
   парк Юнак в гр. Сливен" /финансирането се осигурява от собствени средства
   на Община Сливен/ - прогнозна стойност за Обособена позиция №2 - 195 080
   BGN без ДДС.
   Ще се изградят основно:
   В УПИ І:
   — Алеи- с дължина около 720 м, настилка бетонови павета, плочи и
   унипавета,
   — Централна пиацета с дължина около 420 м настилка бетонови павета, плочи
   и унипавета,
   — Цветарници при централна пиацета 4 бр,
   — Детска площадка за деца до 12 г. със зона за рекреация- с площ около 700
   м2, на която ще се изградят 8 бр. комбинирани съоръжения за деца,
   — Детска площадка за деца 3г. със зона за рекреация и кът за игра на букви
   и цифри - с площ около 260 м2, на която ще се изградят 5 бр. комбинирани
   съоръжения за деца,
   — Централната пиацета с места за рекреация и чешма. Изграждане на
   розариуми 3 бр., всеки с площ 175 м2, 8бр., всеки с площ 50 м2 и 8 бр.,
   всеки с площ 20 м2. Шапка върху стени и облицовката им с гранитогнайс
   (жълт).
   Парково обзавеждане и озеленяване с дървесни видове, презасаждане на
   декоративни храсти и рози 4 400 бр. и презатревяване 7 000 м2;
   ВУПИ ІІ:
   — Асфалтова писта за деца по организация на движението с маркировка на
   пътя – с обща дължина, около 470 м и метални знаци- общо 37 бр,
   — Детска площадка с съоръжения- обща площ, около 500 м2. Парково
   обзавеждане и озеленяване с дървесни и храстовидни видове, и
   презатревяване 7 130 м2. Изграждане на Балканска писта за лекоатлетика с
   настилка от шамот с площ 1 710 м2;
   В УПИ ІІІ: Главни и второстепенни алеи с места за отдих и паркови
   елементи- обща дължина, около 1 300 м. Изграждане на Централно стълбище от
   две части с дължина 23 м и широчина 17 м, и дължина 15,7 м и широчина 23,9
   м. Парково обзавеждане и озеленяване с дървесни и храстовидни видове, и
   презатревяване 23 700 м2.
   Изграждане на поливен водопровод с обща дължина 4 115 м.
   Изграждане на парково осветление и видеонаблюдение.
   Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 4 016 080,00 BGN

   II.2.2) Информация относно опциите
   Опции: не

   II.2.3) Информация относно подновяванията
   Тази поръчка подлежи на подновяване: не

   II.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
   Продължителност в месеци: 15 (считано от датата на възлагане на поръчката)
   Информация относно обособените позиции
   Обособена позиция №: 1
   Заглавие на обособената позиция: Инегриран проект за благоустрояване на
   парк Юнак в гр. Сливен
   1) Кратко описание
   Проектът включва мероприятия по благоустрояване на УПИ ІІІ кв.675, УПИ ІІ
   кв.672 и УПИ І кв. 670 по плана за застрояване на парк "Юнак" гр. Сливен.
   Ще се изградят главни и второстепенни алеи, с места за отдих и паркови
   елементи. По основната композиционна ос се развива тържествено стълбище за
   достъп до връхната точка на хълма, с отделни спирално разположени алеи и
   обходна алея за автомобилен достъп.Рехабилитация на алеи за активен отдих,
   формиране на нова алейна мрежа и формиране на нови детски площадки,
   беседки за креация и паркови елементи. Изпълнение на парково осветление и
   изграждане на площадков водопровод, три обществени чешми и автоматизирана
   поливна система. Цялостно паркоустройство и озеленяване на парка.
   2) Oбщ терминологичен речник (CPV)
   45112711, 45310000, 45332200, 71421000, 45233120, 45211360, 45236250,
   45213316
   3) Количество или обем
   Прогнозна стойност за строителните работи за обособената позиция №1 в
   размер на 3 821 000 BGN без ДДС.
   Ще се изградят основно:
   В УПИ І:
   — Алеи- с дължина около 720 м, настилка бетонови павета, плочи и
   унипавета,
   — Централна пиацета с дължина около 420 м настилка бетонови павета, плочи
   и унипавета,
   — Цветарници при централна пиацета 4 бр,
   — Детска площадка за деца до 12 г. със зона за рекреация- с площ около 700
   м2, на която ще се изградят 8 бр. комбинирани съоръжения за деца,
   — Детска площадка за деца 3г. със зона за рекреация и кът за игра на букви
   и цифри - с площ около 260 м2, на която ще се изградят 5 бр. комбинирани
   съоръжения за деца,
   — Централната пиацета с места за рекреация и чешма.
   Парково обзавеждане и озеленяване с дървесни видове, презасаждане на
   декоративни храсти и рози 4 400 бр. и презатревяване 7 000 м2;
   ВУПИ ІІ:
   — Асфалтова писта за деца по организация на движението с маркировка на
   пътя – с обща дължина, около 470 м,
   — Детска площадка с съоръжения- обща площ, около 500 м2. Парково
   обзавеждане и озеленяване с дървесни и храстовидни видове, и
   презатревяване 7 130 м2;
   В УПИ ІІІ: Главни и второстепенни алеи с места за отдих и паркови
   елементи- обща дължина, около 1 300 м. Изграждане на Централно стълбище от
   две части с дължина 23 м и широчина 17 м, и дължина 15,7 м и широчина 23,9
   м. Парково обзавеждане и озеленяване с дървесни и храстовидни видове, и
   презатревяване 23 700 м2.
   Изграждане на поливен водопровод с обща дължина 4 115 м.
   Изграждане на парково осветление и видеонаблюдение.
   Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 821 000,00 BGN
   4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата
   за начало/завършване
   Продължителност в месеци: 15 (считано от датата на възлагане на поръчката)
   5) Допълнителна информация относно обособените позиции
   Финансирането на Обособена позиция №1 се осигурява по Оперативна програма
   „Регионално развитие” 2007-2013г., съгласно Договор
   BG161PO001/1.4.-5/2009/022 -по проект „Интегриран проект за
   благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор
   BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ
   по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”.
   Обособена позиция №: 2
   Заглавие на обособената позиция: Изграждане на розариум и алея за активен
   отдих на парк Юнак в гр. Сливен
   1) Кратко описание
   Ще се изгради розариум и алея за активен отдих на парк Юнак.
   2) Oбщ терминологичен речник (CPV)
   45112711, 45310000, 45332200, 71421000, 45233120, 45211360, 45236250,
   45213316
   3) Количество или обем
   Прогнозна стойност за Обособена позиция №2 в размер на 195 080 BGN без
   ДДС.
   Ще се изградят основно:
   В УПИ І: Изграждане на розариуми 3 бр., всеки с площ 175 м2, 8бр., всеки с
   площ 50 м2 и 8 бр., всеки с площ 20 м2. Шапка върху стени и облицовката им
   с гранитогнайс (жълт);
   ВУПИ ІІ: Метални знаци към асфалтова писта за деца по организация на
   движението - общо 37 бр. Изграждане на Балканска писта за лекоатлетика с
   настилка от шамот с площ 1 710 м2.
   Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 195 080,00 BGN
   4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата
   за начало/завършване
   Продължителност в месеци: 15 (считано от датата на възлагане на поръчката)
   5) Допълнителна информация относно обособените позиции
   Финансирането на строителните работи по Обособена позиция №2 "Изграждане
   на розариум и алея за активен отдих в парк Юнак в гр.Сливен" се осигурява
   от собствени средства на Община Сливен.
   Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

   III.1) Условия във връзка с поръчката

   III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
   На основание чл.59,ал.2 от ЗОП гаранцията за участие е 40 000 BGN
   представена като банкова гаранция или паричен депозит, внесен по банкова
   сметка на Община Сливен.На основание чл.59, ал.3 от ЗОП гаранцията за
   изпълнение на договора се определя на 3 % от стойността на договора,
   представена като банкова гаранция или паричен депозит, внесен по банкова
   сметка на Община Сливен. Участниците сами избират формата на представяне
   на гаранциите. Когато гаранциите са под формата на паричен депозит, сумите
   се внасят с платежно нареждане към бюджет по IBAN: BG37KORP92203338764301
   на Община Сливен. Когато гаранцията за участие е представена като банкова
   гаранция, срокът на валидността й трябва да не е по-кратък от срока на
   валидност на офертите. Условията и сроковете за задържане и освобождаване
   на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на
   обществена поръчка.

   III.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване
   на разпоредбите, които ги уреждат:
   Определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за
   благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор
   BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ
   по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”. Заплащането на
   извършеното строителство се извършва по банков път, в български лева. Ако
   е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената
   стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора.
   Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за
   изпълнение на Дейностите по договора и Възложителят не дължи на
   Изпълнителя, каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на
   Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 и ал.3
   от Закона за обществени поръчки.
   Единичните цени, посочени в Количествено-стойностните сметки 1 и 2 са
   окончателни и не се променят при промени в цените на труда, Строителните
   продукти, Оборудването и др., освен в случаите по чл. 43, ал.2 и ал.3 от
   ЗОП.
   Изпълнените количества СМР се сертифицират по договорените цени и
   действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на
   съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР.
   След Деня на достъп (означава по-късната дата от датата на съставяне и
   подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за откриване
   на строителната площадка и датата на получаване на възлагателно писмо,
   изготвено от възложителя) Възложителят превежда на Изпълнителя аванс 10 на
   сто от Цената за изпълнение на Договора, без ДДС. Върху авансовото плащане
   не се начислява лихва. Авансът се изплаща след представяне на фактура на
   стойност, равна на стойността на авансовото плащане. Авансовото плащане се
   погасява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 10 % от
   междинните плащания към Изпълнителя.
   Първото междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 10
   (десет) на сто от Цената за изпълнение на Договора, а всяко следващо – при
   реализиране на поне толкова процента от Цената за изпълнение на Договора,
   равняващи се на процента, обуславящ първото плащане, увеличен минимум с
   още толкова процента (т.е. при достигане на поне 20 %, 30 % и т.н. % от
   Цената за изпълнение на Договора).

   III.1.4) Други особени условия
   Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
   Описание на особените условия: При подписване на договора за обществена
   поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи
   следните документи:
   1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 от
   Документацията за участие (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от
   компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен
   документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е
   установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 47,
   ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други
   обстоятелства, невписани в Търговския регистър. Когато в съответната чужда
   държава не се издават документите по чл. 48, ал. 2 от ЗОП или когато те не
   включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 (по чл. 47 ал. 2 т. 2
   участникът не трябва да е лишен от право да упражнява професия сходна с
   предмета на поръчката), участникът представя клетвена декларация, ако
   такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която
   е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според
   съответния национален закон, участникът представя официално заявление,
   направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен
   професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен;
   2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и
   общината на територията, на която участникът е регистриран, на основание
   чл. 87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ или, в
   случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ,
   издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или
   липса на парични задължения, свързани с плащането на данъци или вноски за
   социално осигуряване съгласно правните норми на държавата, в която
   участникът е установен. Когато участникът е обединение, документите се
   представят от всеки един от участниците в обединението;
   3. Удостоверение и талон за вписване в Централния професионален регистър
   на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от ІІІ-та категория,
   съгласно ЗУТ и ЗКС;
   4. Гаранция за изпълнение на поръчката, оригинал, в съответствие с
   условията в обявлението за обществена поръчка и раздел ХV "Гаранции" от
   Документацията за участие;
   5. Чуждестраннотото лице, определено за изпълнител на обществената
   поръчка, който ще изпълни ОП с работници и служители, които не са граждани
   на държава – член на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за
   Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при
   подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните
   български институции удостоверяващ/и, че е получил съответните разрешения
   за пребиваване (визи) и разрешения за работа за работниците и служителите;
   6. Застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. В
   случай на обединение – обстоятелството се удостоверява от всеки един
   участник в него, ако е приложимо. Професионалната дейност от
   застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.

   III.2) Условия за участие

   III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително
   изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
   Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
   изпълнени изискванията: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл.
   46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за
   отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № 9, 10 и 11),
   представени по реда и начина описан в Документацията за участие.
   Представят се собственоръчно подписани декларации за отсъствие на
   обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП от всяко едно от лицата по
   чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на
   подизпълнители те също представят такива декларации;
   2. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства се
   отстранява от участие в процедурата:
   2.1. Не е представил някои от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
   2.2. Наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. По чл.
   47 ал. 2 т.2 участникът не трябва да е лишен от право да упражнява
   професия сходна с предмета на поръчката;
   2.3. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не
   отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП;
   2.4. Участникът не отговаря на изискванията по т. ІІІ.2.2 и т. ІІІ.2.3 от
   настоящото обявление;
   2.5. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за
   участие не е на името на Участника или на участник в обединението, когато
   се участва под такава форма;
   2.6. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2 от
   ЗОП;
   2.7. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или
   има непопълнени данни или данни, в противоречие с официален документ, в
   исканите справки и приложения и/или технологично – строителната програма
   за изпълнение на СМР на Строежа не съответства на изискванията на
   възложителя, а именно не съответства на графика за изпълнение на СМР, и в
   нея не са описани: разпределение на ресурсите и работната сила,
   последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и
   приключване на отделните етапи и тяхното съответствие с направеното от тях
   техническо предложение за изпълнение на строително-монтажните работи,
   изискванията на възложителя и инвестиционния проект, описани и отчетени
   възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за
   преодоляването им, описани мерки за опазване на околната среда и мерки за
   безопасни условия на труд, изчерпателна информация за вида на основните
   материали, производителите и доставчиците, организацията на гаранционното
   поддържане на строежа, описани мерки за намаляване на затрудненията на
   местното население по време на строителството, посочено време за реакция
   при аварийни ситуации и време за отстраняване на авариите;
   2.8.Не е представен оригинал или нотариално заверен документ за създаване
   на обединение/сдружение, което не е юридическо лице (когато се участва в
   процедурата под такава форма). Документът, с който е създадено
   обединението, следва да е подписан от лицата в обединението, в който
   задължително се посочва представляващият. С този документ следва по
   безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат
   солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на
   изпълнение на договора;
   2.9. Не са закупени документи за участие в процедурата, което се
   удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване;
   2.10. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение,
   което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от
   средната стойност на предложенията на останалите участници по същия
   показател за оценка, освен ако участникът не докаже, че предложението му е
   формирано обективно, съгласно изискванията на чл.70, ал.2 ЗОП.

   III.2.2) Икономически и финансови възможности
   Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
   изпълнени изискванията: 1. Удостоверения от банки, доказващи наличие на
   финансови ресурси по ІІІ.2.2, т.А;
   2. Информация за оборота от строителство, сходно с предмета на
   обществената поръчка (изграждане на паркове, детски или спортни
   съоръжения, благоустрояване на територии с размери подобни на предмета на
   поръчката) за последните 3 (три) години /2009, 2010 и 2011 г./, в
   зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
   дейността си (Приложение №1 от документацията за участие);
   3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по
   ІІІ.2.2., т. 2 и т. 3 се представят за всеки от тях, а изискванията към
   тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие;
   4. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от
   възложителя документи по т.ІІІ.2.2., т. 1 и т.2, той може да докаже
   икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който
   възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника,
   че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с
   изброените в ІІІ.2.2 документи, той следва да отправи запитване до
   възложителя, в което да посочи документите, с които разполага;
   5. Декларация (Приложение №14), че ако бъде избран за изпълнител, преди
   подписване на договора за изпълнение ще предостави на Възложителя копие от
   застраховка „Професионална отговорност” за строителство, по смисъла на
   чл.171 от ЗУТ и ще я поддържа през целия срок на договора за изпълнение
   Изисквано минимално/ни ниво/а: А. Достъп до собствени финансови ресурси,
   кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на
   предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 400 000 BGN;
   Б. Оборот от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка
   (изграждане на паркове, детски или спортни съоръжения, благоустрояване на
   територии с размери подобни на предмета на поръчката), сумарно за
   последните 3 (три) /2009, 2010 и 2011/ години не по-малко от 6 000 000 BGN
   без ДДС.
   В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице,
   изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от
   участник в него.

   III.2.3) Технически възможности
   Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
   изпълнени изискванията:
   1.Списък на основните договори от строителство, сходно с предмета на
   поръчката, изпълнени през последните 5 (пет) /2007, 2008, 2009, 2010 и
   2011/, включително стойностите, датите и получателите. Всеки запис от
   списъка следва да е придружен от препоръки за добро изпълнение,
   включително стойностите, датите и мястото на изпълнение, както и дали
   изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания-
   попълнен образец (Прил.2 от док.);
   2. Декларация - списък (Прил. №8) на строителни машини и техн. оборудване,
   с което разполага участника за изп-е на ОП, за изпитване и изследване, с
   което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените СМР.
   Декларацията - списък съдържа наим-ие на машината или оборудването, техн.
   характеристики, свързани с тяхната производителност и качеството на СМР и
   основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг,
   предварителен договор, др. основание, конкретизирано от участника);
   3. Списък на екипа - (Приложение №3) за инженерно-технически персонал за
   осигуряване на техническо ръководство при изпълнение на задачите по
   договора. Списъкът съдържа име, образование, професионален опит, вид на
   правоотношение на лицата (ТПО, гражданско или друго), наличие на
   разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа /ако е приложимо/.
   Участникът представя трудово- биографични справки (Приложение №5) на
   екипа. Участникът представя и декларация по закона за защита на личните
   данни на лицата (Приложение №4);
   4.Kопие от валидно удостоверение и талон за вписване на участника в ЦПР на
   Камарата на строителите за изп-е на Строежи от ІІІ-та кат-я, съгласно ЗКС
   и ЗУТ. Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП, ако участникът е чужденец да докаже
   регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на
   държавата, в която участникът е установен, или да представи декларация или
   удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи,
   съгласно националния му закон;
   5.Участниците представят:
   5.1. Сертификат на участника за въведена система за управление на
   качеството ISO 9001-2008(или еквивалентна) - копие, заверено от участника;
   5.2. Сертификат на участника за внедрена система за управление на Околната
   среда ISO 14001:2004(или еквивалентна)- копие, заверено от участника;
   5.3. Сертификат на участника за внедрена система на здравословни и
   безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007(или еквивалентна)- копие,
   заверено от участника;
   6. Технологично- строителна програма в свободен текст;
   7. Линеен график -Приложение № 18;
   8. Диаграма на работната ръка в свободен текст;
   9.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите
   по-горе се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат
   съобразно вида и дела на тяхното участие;
   10. Участникът може да представи удост-е за регистрация в официален списък
   на одобрени стопански субекти на държава – членка на ЕС. В този случай
   участникът няма да бъде отстранен от процедура за възлагане на ОП на
   основание, че не е представил някой от изискваните док-ти при условие, че
   обстоятелството се доказва от представено удост-е (арг. чл.53а ЗОП).
   Изисквано минимално/ни ниво/а:
   Mинимални изисквания относно технически възможности.
   А. През последните 5 (пет) години да е изпълнил поне един договор за
   строителство, сходен с предмета на поръчката (изграждане на паркове,
   детски или спортни съоръжения, благоустрояване на територии с размери
   подобни на предмета на поръчката), доказан с препоръка за добро изпълнение
   и удостоверение за въвеждане в експлоатация;
   Б. Да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на обществената
   поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява
   контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи -
   строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената
   поръчка:
   — Земекопна техника,
   — Техника за доставка, полагане и уплътняване на асфалтови настилки,
   — Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните
   лабораторни изпитвания на материали и работи на Строежа;
   В. Да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на
   техническото ръководство при изпълнение на строителството:
   — да има минимум:
   В.1. 1 ръководител на Строежа – да отговаря на условията по чл. 163а от
   ЗУТ;
   В.2. трима ключови специалисти – строителен инженер/ инженер транспортно
   строителство/пътен инженер или строителен техник в област, приложима към
   предмета на поръчката (изграждане на паркове, детски или спортни
   комплекси, благоустрояване на територии с размери подобни на предмета на
   поръчката), с трудов стаж по специалността не по-малък от 5 години;
   В.3.1 ключов специалист – инженер озеленител/ ландшафтен архитект, с
   трудов стаж по специалността не по-малък от 5 години;
   В.4. 1 координатор по безопасност и здраве (КБЗ);
   Г. Да имат въведени системи за управление на качеството, за управление на
   Околната среда и система на здравословни и безопасни условия на труд;
   Д. Да има съответствие между: технологично- строителна програма, линеен
   график, диаграма на работната ръка и предвидената механизация.
   В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице,
   критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко
   от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация,
   представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на
   поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и
   съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
   дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

   Раздел ІV: Процедура

   IV.1) Вид процедура

   IV.1.1) Вид процедура
   Открита

   IV.2) Критерии за възлагане

   IV.2.1) Критерии за възлагане
   Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
   1. цена. Тежест 30
   2. Срок за изпълнение на поръчката. Тежест 42
   3. Гаранционни срокове. Тежест 28

   IV.2.2) Информация относно електронен търг
   Ще се използва електронен търг: не

   IV.3) Административна информация

   IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
   Обявление за предварителна информация
   Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2012/S 043-069720 от 2.3.2012

   IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
   или на описателен документ
   Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи:
   29.6.2012 - 17:00
   Платими документи: да
   Цена: 10,00 BGN
   Условия и начин на плащане: Комплектът офертни документи може да се закупи
   всеки работен ден срещу заплащане на сумата в брой на адрес: гр. Сливен,
   бул. ”Цар Освободител" №1, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA, от 8:00 ч. до 17:00ч., или
   по банков път. Комплекта офертни документи може да бъде изпратен по пощата
   за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване с
   посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция и
   приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие.
   Стойността на документацията за участие се превежда по:
   IBAN: BG56KORP92208438762544.
   BIC: KORPBGSF.
   Код за вида плащане: 447000.
   ТБ "Корпоративна Търговска Банка" АД.
   Финансов Център Сливен.
   Лицата имат право да разгледат документацията на място,преди да я закупят.

   IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
   9.7.2012 - 16:00

   IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или
   заявленията за участие
   български.

   IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
   в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

   IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
   Дата: 10.7.2012 - 12:00
   Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
   Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на
   отваряне: Желателно е да присъства управителя на фирмата участник или
   упълномощено от него лице (представило нотариално заверено пълномощно).
   Могат да присъстват и представители на средствата за масова информация и
   на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените
   лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо
   да представят следните документи: за участници в процедурата –
   представляващ/и участника представят документ за самоличност. За
   упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и
   нотариално заверено пълномощно. За представителите на средствата за масова
   информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното
   положение, по силата на което лицето има право на присъствие. За
   юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице
   с нестопанска цел, представят документ за самоличност. За упълномощените
   представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за
   самоличност и нотариално заверено пълномощно.
   Раздел VІ: Допълнителна информация

   VI.1) Информация относно периодичното възлагане
   Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

   VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
   Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства
   от Европейския съюз: да
   Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Финансирането на
   строителните работи по Обособена позиция №1 се осигуряват по Оперативна
   програма "Регионално развитие" 2007-2013г., съгласно проект "Интегриран
   проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор
   BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
   по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013".
   Финансирането на строителните работи по Обособена позиция №2 "Изграждане
   на розариум и алея за активен отдих в парк Юнак в гр.Сливен" се осигурява
   от собствени средства на Община Сливен.

   VI.4) Процедури по обжалване

   VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. Витоша № 18
   1000 София
   БЪЛГАРИЯ
   Адрес за електронна поща: MTRfbF9dYGllajxfbF8qXmM=
   Телефон: +359 29884070
   Интернет адрес: http://www.cpc.bg
   Факс: +359 29807315

   VI.4.2) Подаване на жалби
   Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на
   жалби: Съгласно чл.120 ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в 10 дневен срок.

   VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно
   подаването на жалби
   Община Сливен
   бул. "Цар Освободител" 1
   8800 Сливен
   БЪЛГАРИЯ
   Адрес за електронна поща: MjE0XV9XZjJlXltoV2AgVFk=
   Телефон: +359 44611100
   Интернет адрес: http://sliven.bg
   Факс: +359 44663054

   VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
   31.5.2012
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Guarantee

  competitionline is not responsible for mistakes, omissions, interruptions, deletions, defects or delays within a company or in the transmission of disruptions of the communication connection or theft, destruction or changes of the information transmitted by the user or the forbidden access to this information. competitionline is not to be held responsible for technical malfunctions or other problems in computer systems, servers or providers, software, disturbances in emails which result from technical problems or overload of the internet and/or the internet web page of competitionline. Please read our Terms of Use.


Advertisement