English version: beta!

loading
 • PL-45-061 Opole
 • 10.07.2013
 • Tender
 • (ID 2-140965)

Przebudowa Polderu Żelazna


Advertisement


 
 • Project data

  maximize

  Application deadline 10.07.2013, 09:00 Application deadline
  Procedure Open procedure
  Occupational groups Architects, Civil engineers
  Type of building Technical Infrastructure
  Type of service Project planning, engineering structures
  Language Polish
  Assignment
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sławice, Żelazna w gm. Opole i Dąbrowa pow. Opolski – poprzez przebudowę istniejącego „Polderu Żelazna”
  Charakterystyka istniejącego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Sławice i Żelazna
  Scope of services
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sławice, Żelazna w gm. Opole i Dąbrowa pow. Opolski – poprzez przebudowę istniejącego „Polderu Żelazna”
  Charakterystyka istniejącego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Sławice i Żelazna:
  Polder Żelazna został wybudowany przed rokiem 1939. Polder jest położony na lewym brzegu rzeki Odra w km 153+800-158+300 w gminie Opole i Dąbrowa. Powierzchnia polderu wynosi 200 ha, pojemność 1,7 mln m3.
  W dokumentacji projektowej należy uwzględnić prace projektowe m.in. w zakresie:
  – nowe obwałowanie o długości ok. 8,0 km w zależności od wybranego wariantu zaproponowanego przez Projektanta (8,0 km wału jest to długość orientacyjna)
  – przewał Sławice o dł. ok. 200m
  – śluza wałowa – 1 szt.
  – modernizacja przepustu wałowego – stary budynek pompowni
  – rozbiórka budynku starej pompowni i transformatora
  – modernizacja Stacji Pomp Żelazna
  – istniejący rów do modernizacji
  – remont istniejących wałów na długości ok. 4,5 km tj. km Odry 153+800 do 158+300
  – uwzględnić roboty towarzyszące (np. budowy dróg technologicznych, przejazdów, zjazdów, przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu itp.)
  W/w zakres opracowania „Przebudowa Polderu Żelazna” to minimalny zakres prac, które należy ująć w dokumentacji projektowej.
  W celu prawidłowej wyceny ofert, należy przed ich sporządzeniem dokonać wizji w terenie!
  Usługa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. W zakresie przedmiotowej usługi Projektant zobowiązany będzie do opracowania niezbędnych ekspertyz bądź innych niewymienionych w przedmiocie zamówienia opracowań wymaganych na etapie poszczególnych postępowań o wydanie stosownych decyzji administracyjnych.
  Szczegółowy zakres zamówienia.
  Lp. Elementy przedmiotu zamówienia
  1. Koncepcja rozwiązań projektowych zakładająca trzy warianty – 3 egz.
  2 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Należy opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do wniosku o wydanie w/w decyzji oraz ewentualny raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – 3 egz.
  KIP opracować zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i innymi przepisami oraz wymogami organu wydającego decyzję
  3 Ocena wpływu inwestycji na biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne elementy stanu wód właściwe do osiągnięcia zidentyfikowanych celów środowiskowych jednolitych części wód stosownie do Ramowej Dyrektywy Wodnej
  4 Decyzja o warunkach prowadzenia robót
  o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880)
  5 Pozwolenie wodnoprawne
  Należy opracować operat wodnoprawny – 3 egz.
  zgodnie z wymogami ustawy z dn. 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145
  z późn. zm.)
  Instrukcja gospodarowania wodą na terenie polderu w czasie powodzi – 3 egz.
  6 Mapa do celów projektowych – w ilości niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji
  wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie(Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)
  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń nadziemnych i podziemnych zgodnie ze standardami przyjętymi w geodezji oraz uzyskanie przyjęcia mapy do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego. Mapa sytuac. – wysok. Powinna posiadać pieczęcie ośrodka dokumentacji geodezyjnej potwierdzające, że mapa nadaje się do celów projektowych.
  Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualny stan prawny obowiązującej mapy ewidencyjnej i wszystkie elementy mapy zasadniczej
  7 Inwentaryzacja drzew i krzewów (inwentaryzacja dendrologiczna)- 3 egz.
  Wykonawca zobowiązany jest do:
  a) wykonania inwentaryzacji gatunkowej drzew i krzewów (wg gatunków). Inwentaryzacja winna posiadać m.in. dokładne i czytelne zaznaczenie ( kolorem i numerem ) drzew do usunięcia; krzewy do usunięcia – z podaniem wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte
  8 Dokumentacja geologiczna obejmująca teren pod budowlę przeciwpowodziową oraz teren rezerw gruntowych wskazanych przez projektanta – 3 egz.
  Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)
  oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714)
  9 Projekt budowlany – 5 egz.
  Projekt budowlany będzie zawierał wszystkie branże i elementy niezbędne do realizacji inwestycji:
  - rysunki, profile podłużne i poprzeczne
  - z uwzględnieniem rozwiązań technicznych wszelkich kolizji z uzbrojeniem technicznym podziemnym i naziemnym terenu (np. kanalizacja, linie energetyczne wraz z przebudową słupów, ew. teletechniczne i inne zinwentaryzowane w trakcie projektowania)
  - z uwzględnieniem niezbędnej przebudowy lub rozbiórki istniejącej infrastruktury terenowej
  - z uwzględnieniem robót towarzyszących (np. budowy dróg technologicznych, przejazdów, zjazdów itp.)
  - ze wskazaniem rezerw ziemnych niezbędnych do budowy wału
  - wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego (część opisowa i graficzna) zgodnie z wymogami art. 34 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) , Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) normami
  10 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ – 5 egz.
  zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
  11 Projekty podziału nieruchomości w formie operatu geodezyjnego – 7 egz.
  o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2010 Nr 143, poz. 963 z późn. zm.), (zwana „SPECUSTAWĄ”);
  Zamawiający przed przystąpieniem do wyceny przedmiotowego opracowania zaleca wstępne przeanalizowanie rozwiązań projektowych oraz zapoznanie się z terenem albowiem na etapie projektowania zmiana ilości działek przewidzianych pod inwestycję nie będzie miała wpływu na zmianę
  wynagrodzenia Wykonawcy.
  12 Uzyskanie zgód wejścia na grunt od właścicieli działek aby inwestor mógł złożyć oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane ( o ile będzie wymagane) oraz uzgodnienie z właścicielami działek miejsca przewidzianego na składowanie lub rozplantowanie urobku bądź składanie innych materiałów w okresie prowadzenia robót budowlanych.
  13 Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi w celu uzyskania decyzji pozwolenie na realizację inwestycji w świetle ustawy z dn. 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963 z późn. zm.)
  Do wniosku należy również dołączyć oryginały aktualnych wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz odpisów ksiąg wieczystych dla wszystkich działek objętych wnioskiem
  14 Projekt wykonawczy – 5 egz.
  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów wykonawczych (część opisowa i graficzna) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami technicznymi, ustaleniami z Zamawiającym, Projekt wykonawczy winien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót.
  15 Przedmiary robót – 5 egz.
  opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, Poz.2072)
  16 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 5 egz.
  opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, Poz.2072)
  17 Kosztorys inwestorski – 2 egz.
  opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
  18
  Uzyskanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji w świetle ustawy
  z dn. 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963)
  Należy uzgodnić z RZGW Wrocław założenia przyjętych rozwiązań projektowych.
  Z uwagi na znajdującą się w polderze Obwodnicę Północną miasta Opola przedzielającą obszar zalewowy rozwiązania projektowe należy uzgadniać z Miejskim Zarządem Dróg.
  Projekt należy opracować zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego prawa w zakresie związanym z zamówieniem: m. in. ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. Nr 143, poz. 963 z późn. zm. ), prawa budowlanego, wodnego, ochrony środowiska, aktualni obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji przepisami w tym techniczno - budowlanymi i normami.
  Przedmiot zamówienia należy wykonać w wersji elektronicznej poprzez zapisanie na płycie CD dokumentacji w formacie PDF i WORD.
  W ramach ceny dokumentacji będącej przedmiotem umowy do Projektanta będzie należało:
  o brać udział w radach technicznych związanych z przedmiotowym opracowaniem (na prośbę Zamawiającego)
  o aktualizować na żądanie Zamawiającego kosztorys inwestorski
  o reprezentować Inwestora w postępowaniach administracyjnych związanych z zamówieniem do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
  Client's address PL-45-061 Opole
  TED document number 171508-2013

 • Tender notice

  maximize


  • Auftragsbekanntmachung

   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG

   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

   I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Kontaktstelle(n): Zu Händen von: E-Mail: Fax:Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
   ul. Katowicka 55
   Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
   Robert Mazurkiewicz-Biczuk
   45-061
   Opole
   POLEN
   MjExZWdvWmlWZ1xsb2JqbDVsZSNlYQ==
   +48 774425726

   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse desöffentlichen Auftraggebers:http://wzmiuw.opole.pl
   Adresse des Beschafferprofils:http://wzmiuw.opole.pl
   Weitere Auskünfte erteilen:
   die oben genannten Kontaktstellen

   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
   die oben genannten Kontaktstellen

   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
   die oben genannten Kontaktstellen

   Abschnitt II: Auftragsgegenstand

   II.1) Beschreibung

   II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71320000

   Beschreibung
   Planungsleistungen im Bauwesen.

   Abschnitt IV: Verfahren

   IV.3) Verwaltungsangaben

   IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung

   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   10.7.2013 - 09:00

   IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
   Polnisch.
   Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi
   Dyrektywa 2004/18/WE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca

   I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: E-mail: Faks: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka 55 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Robert Mazurkiewicz-Biczuk 45-061Opole POLSKA MTZqbHRfbltsYXF0Z29xOnFqKGpm +48 774425726

   Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://wzmiuw.opole.plAdres profilu nabywcy: http://wzmiuw.opole.plWięcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
   Podmiot prawa publicznego

   I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
   Ogólne usługi publiczneŚrodowisko

   I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
   Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia

   II.1) Opis

   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
   Przebudowa Polderu Żelazna

   II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
   UsługiKategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznychGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo OpolskieKod NUTS PL52

   II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

   II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

   II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sławice, Żelazna w gm. Opole i Dąbrowa pow. Opolski – poprzez przebudowę istniejącego „Polderu Żelazna”Charakterystyka istniejącego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Sławice i Żelazna

   II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71320000

   II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
   Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

   II.1.8) Części
   To zamówienie podzielone jest na części: nie

   II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

   II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

   II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sławice, Żelazna w gm. Opole i Dąbrowa pow. Opolski – poprzez przebudowę istniejącego „Polderu Żelazna”Charakterystyka istniejącego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Sławice i Żelazna:Polder Żelazna został wybudowany przed rokiem 1939. Polder jest położony na lewym brzegu rzeki Odra w km 153+800-158+300 w gminie Opole i Dąbrowa. Powierzchnia polderu wynosi 200 ha, pojemność 1,7 mln m3.W dokumentacji projektowej należy uwzględnić prace projektowe m.in. w zakresie:– nowe obwałowanie o długości ok. 8,0 km w zależności od wybranego wariantu zaproponowanego przez Projektanta (8,0 km wału jest to długość orientacyjna)– przewał Sławice o dł. ok. 200m– śluza wałowa – 1 szt.– modernizacja przepustu wałowego – stary budynek pompowni– rozbiórka budynku starej pompowni i transformatora– modernizacja Stacji Pomp Żelazna– istniejący rów do modernizacji– remont istniejących wałów na długości ok. 4,5 km tj. km Odry 153+800 do 158+300– uwzględnić roboty towarzyszące (np. budowy dróg technologicznych, przejazdów, zjazdów, przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu itp.)W/w zakres opracowania „Przebudowa Polderu Żelazna” to minimalny zakres prac, które należy ująć w dokumentacji projektowej.W celu prawidłowej wyceny ofert, należy przed ich sporządzeniem dokonać wizji w terenie!Usługa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. W zakresie przedmiotowej usługi Projektant zobowiązany będzie do opracowania niezbędnych ekspertyz bądź innych niewymienionych w przedmiocie zamówienia opracowań wymaganych na etapie poszczególnych postępowań o wydanie stosownych decyzji administracyjnych.Szczegółowy zakres zamówienia.Lp. Elementy przedmiotu zamówienia1. Koncepcja rozwiązań projektowych zakładająca trzy warianty – 3 egz.2 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.Należy opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do wniosku o wydanie w/w decyzji oraz ewentualny raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – 3 egz.KIP opracować zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i innymi przepisami oraz wymogami organu wydającego decyzję3 Ocena wpływu inwestycji na biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne elementy stanu wód właściwe do osiągnięcia zidentyfikowanych celów środowiskowych jednolitych części wód stosownie do Ramowej Dyrektywy Wodnej4 Decyzja o warunkach prowadzenia robóto której mowa w art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880)5 Pozwolenie wodnoprawneNależy opracować operat wodnoprawny – 3 egz.zgodnie z wymogami ustawy z dn. 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145z późn. zm.)Instrukcja gospodarowania wodą na terenie polderu w czasie powodzi – 3 egz.6 Mapa do celów projektowych – w ilości niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na realizację inwestycjiwykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie(Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń nadziemnych i podziemnych zgodnie ze standardami przyjętymi w geodezji oraz uzyskanie przyjęcia mapy do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego. Mapa sytuac. – wysok. Powinna posiadać pieczęcie ośrodka dokumentacji geodezyjnej potwierdzające, że mapa nadaje się do celów projektowych.Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualny stan prawny obowiązującej mapy ewidencyjnej i wszystkie elementy mapy zasadniczej7 Inwentaryzacja drzew i krzewów (inwentaryzacja dendrologiczna)- 3 egz.Wykonawca zobowiązany jest do:a) wykonania inwentaryzacji gatunkowej drzew i krzewów (wg gatunków). Inwentaryzacja winna posiadać m.in. dokładne i czytelne zaznaczenie ( kolorem i numerem ) drzew do usunięcia; krzewy do usunięcia – z podaniem wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte8 Dokumentacja geologiczna obejmująca teren pod budowlę przeciwpowodziową oraz teren rezerw gruntowych wskazanych przez projektanta – 3 egz.Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714)9 Projekt budowlany – 5 egz.Projekt budowlany będzie zawierał wszystkie branże i elementy niezbędne do realizacji inwestycji:- rysunki, profile podłużne i poprzeczne- z uwzględnieniem rozwiązań technicznych wszelkich kolizji z uzbrojeniem technicznym podziemnym i naziemnym terenu (np. kanalizacja, linie energetyczne wraz z przebudową słupów, ew. teletechniczne i inne zinwentaryzowane w trakcie projektowania)- z uwzględnieniem niezbędnej przebudowy lub rozbiórki istniejącej infrastruktury terenowej- z uwzględnieniem robót towarzyszących (np. budowy dróg technologicznych, przejazdów, zjazdów itp.)- ze wskazaniem rezerw ziemnych niezbędnych do budowy wału- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymiWykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego (część opisowa i graficzna) zgodnie z wymogami art. 34 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) , Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) normami10 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ – 5 egz.zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)11 Projekty podziału nieruchomości w formie operatu geodezyjnego – 7 egz.o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2010 Nr 143, poz. 963 z późn. zm.), (zwana „SPECUSTAWĄ”);Zamawiający przed przystąpieniem do wyceny przedmiotowego opracowania zaleca wstępne przeanalizowanie rozwiązań projektowych oraz zapoznanie się z terenem albowiem na etapie projektowania zmiana ilości działek przewidzianych pod inwestycję nie będzie miała wpływu na zmianęwynagrodzenia Wykonawcy.12 Uzyskanie zgód wejścia na grunt od właścicieli działek aby inwestor mógł złożyć oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane ( o ile będzie wymagane) oraz uzgodnienie z właścicielami działek miejsca przewidzianego na składowanie lub rozplantowanie urobku bądź składanie innych materiałów w okresie prowadzenia robót budowlanych.13 Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi w celu uzyskania decyzji pozwolenie na realizację inwestycji w świetle ustawy z dn. 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963 z późn. zm.)Do wniosku należy również dołączyć oryginały aktualnych wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz odpisów ksiąg wieczystych dla wszystkich działek objętych wnioskiem14 Projekt wykonawczy – 5 egz.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów wykonawczych (część opisowa i graficzna) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami technicznymi, ustaleniami z Zamawiającym, Projekt wykonawczy winien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót.15 Przedmiary robót – 5 egz.opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, Poz.2072)16 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 5 egz.opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, Poz.2072)17 Kosztorys inwestorski – 2 egz.opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389)18Uzyskanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji w świetle ustawyz dn. 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963)Należy uzgodnić z RZGW Wrocław założenia przyjętych rozwiązań projektowych.Z uwagi na znajdującą się w polderze Obwodnicę Północną miasta Opola przedzielającą obszar zalewowy rozwiązania projektowe należy uzgadniać z Miejskim Zarządem Dróg.Projekt należy opracować zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego prawa w zakresie związanym z zamówieniem: m. in. ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. Nr 143, poz. 963 z późn. zm. ), prawa budowlanego, wodnego, ochrony środowiska, aktualni obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji przepisami w tym techniczno - budowlanymi i normami.Przedmiot zamówienia należy wykonać w wersji elektronicznej poprzez zapisanie na płycie CD dokumentacji w formacie PDF i WORD.W ramach ceny dokumentacji będącej przedmiotem umowy do Projektanta będzie należało:o brać udział w radach technicznych związanych z przedmiotowym opracowaniem (na prośbę Zamawiającego)o aktualizować na żądanie Zamawiającego kosztorys inwestorskio reprezentować Inwestora w postępowaniach administracyjnych związanych z zamówieniem do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.

   II.2.2) Informacje o opcjach
   Opcje: nie

   II.2.3) Informacje o wznowieniach
   Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

   II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   Rozpoczęcie 31.7.2013. Zakończenie 28.11.2014
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

   III.1) Warunki dotyczące zamówienia

   III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
   12. Wadium1. Wysokość wadium.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:10 000 zł2. Forma wadium.1) Wadium może być wniesione w następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.).2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być bezwarunkowa oraz winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,c) kwotę gwarancji,d) termin ważności gwarancjie) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego” zawierające oświadczenie, iż:- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.lub, że:- Wykonawca, którego ofertę wybrano:- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;3) Postanowienia pkt 12.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 12.2.1)b) i 12.2.1)e).3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w OpoluBank Polskiej Spółdzielczości68 1930 1028 2010 0002 7704 0002Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem2) Wadium wnoszone w dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 55 pok. nr 15 - oryginał, ponadto Wykonawca dołączy kopię wadium do oferty i połączy ją z ofertą w sposób trwały.4. Termin wniesienia wadium.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.5. Zwrot wadium.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.6. Utrata wadium.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1. Informacje ogólne.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w OpoluBank Polskiej Spółdzielczości68 1930 1028 2010 0002 7704 00023) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej następujące zapisy:1. W przypadku składania przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja powinna być bezwarunkowa oraz winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,c) kwotę gwarancji,d) termin ważności gwarancjia) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu bezusterkowego przyjęcia całości robót, zaś pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

   III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
   Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz

   III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
   11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.1. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza.2. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.3. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 i 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają odpowiedni dokument o ustanowieniu Pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą warunki współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym Okres Zgłaszania Wad,4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,5) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,8) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych uczestników9) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przez wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum10) Umowa konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum

   III.1.4) Inne szczególne warunki
   Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

   III.2) Warunki udziału

   III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności.2) posiadania wiedzy i doświadczenia3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jest następujący:1) Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p.2) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie):wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługi, której zakres obejmował wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej związanej z wykonaniem budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych lub polderów przeciwpowodziowych; budowy wałów przeciwpowodziowych klasy III o dł. nie mniejszej niż 4,0 km.W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi, zostały wykonane należycie zawierały, co najmniej:a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą,b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi,c. wskazanie przedmiotu usługi,d. wskazanie wartości usługi,e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),f. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że usługi zostały wykonane należycie.W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.2) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy):Projektant – posiadający:uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne do projektowania bez ograniczeń, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*(2) Sprawdzający – posiadający:uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia projektowe w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne do projektowania bez ograniczeń, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów**Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 z 2008 r. poz. 394).W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, oraz- oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej IDW;4) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku)a) osiągnięcie średniego rocznego przychodu netto ze sprzedaży z ostatnich trzech lat obrotowych minimum 300 000 PLNW celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe w części (Rachunek Zysków i Strat), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający przychód netto ze sprzedaży produktów – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.b) posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 600 000 PLN lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 600 000 PLN.W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000 PLN.W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku - inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.3. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:1) dokumentów określonych w pkt 2.4) siwz (dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej)2) dokumentów dotyczących:a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.10. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW;2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)8) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b u.p.z.p., które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdz. 10.2. Stosownie do treści § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.2) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 u.p.z.p.,3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.3. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 10.2.1. lit a i c oraz 10.2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 10.2.2.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.4. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 10.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 10.3 IDW znajdują odpowiednie zastosowanie.5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.6. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 nie później niż na dzień składania ofert.7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.8. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informację, że nie należy do grupy kapitałowej.i. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;ii. przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:1. osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,2. osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,3. osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt iv, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,4. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt iii – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;iii. związek przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji;iv. przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,5. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

   III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
   Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 4) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku)a) osiągnięcie średniego rocznego przychodu netto ze sprzedaży z ostatnich trzech lat obrotowych minimum 300 000 PLNW celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe w części (Rachunek Zysków i Strat), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający przychód netto ze sprzedaży produktów – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.b) posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 600 000 PLN lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 600 000 PLN.W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000 PLN.W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku - inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

   III.2.3) Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jest następujący:1) Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p.2) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie):wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługi, której zakres obejmował wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej związanej z wykonaniem budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych lub polderów przeciwpowodziowych; budowy wałów przeciwpowodziowych klasy III o dł. nie mniejszej niż 4,0 km.W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi, zostały wykonane należycie zawierały, co najmniej:a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą,b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi,c. wskazanie przedmiotu usługi,d. wskazanie wartości usługi,e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),f. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że usługi zostały wykonane należycie.W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.2) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy):Projektant – posiadający:uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne do projektowania bez ograniczeń, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*(2) Sprawdzający – posiadający:uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia projektowe w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne do projektowania bez ograniczeń, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów**Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 z 2008 r. poz. 394).W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, oraz- oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej IDW

   III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

   III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

   III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
   Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

   III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
   Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak
   Sekcja IV: Procedura

   IV.1) Rodzaj procedury

   IV.1.1) Rodzaj procedury
   Otwarta

   IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

   IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

   IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

   IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
   Najniższa cena

   IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

   IV.3) Informacje administracyjne

   IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
   27/Op/2013

   IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
   nie

   IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
   Dokumenty odpłatne: nie

   IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   10.7.2013 - 09:00

   IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

   IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   polski.

   IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
   w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

   IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
   Data: 10.7.2013 - 09:30Miejscowość: Opole ul. Katowicka 55, pokój nr 1 (Sekretariat)Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

   VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   VI.3) Informacje dodatkowe

   VI.4) Procedury odwoławcze

   VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   E-mail: Tel.: Adres internetowy: Faks: KIO ul. Postępu 17A 02-676Warszawa POLSKA MTFuY3Zua2BtaGA/dHlvLWZudS1vaw== +48 224587801 http://www.uzp.gov.pl +48 224587800

   VI.4.2) Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych DZIAŁ VI Środki ochrony prawnej

   VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

   VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   23.5.2013
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Guarantee

  competitionline is not responsible for mistakes, omissions, interruptions, deletions, defects or delays within a company or in the transmission of disruptions of the communication connection or theft, destruction or changes of the information transmitted by the user or the forbidden access to this information. competitionline is not to be held responsible for technical malfunctions or other problems in computer systems, servers or providers, software, disturbances in emails which result from technical problems or overload of the internet and/or the internet web page of competitionline. Please read our Terms of Use.


Advertisement