English version: beta!

loading
 • PL-11-100 Lidzbark Warmiński
 • 31.03.2011
 • Tender
 • (ID 2-63702)

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu realizowanego wg Warunków Kontraktowych FIDIC (Czerwona Księga) w,,Zadaniu 1 Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim", w projekcie pn.,,Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013


Advertisement


 
 • Project data

  maximize

  Application deadline 31.03.2011, 10:00 Application deadline
  Procedure Open procedure
  Occupational groups Project managers, Civil engineers
  Type of building Technical Infrastructure
  Type of service Control, monitoring / Project management
  Language Polish
  Assignment
  Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu realizowanego wg Warunków Kontraktowych FIDIC (Czerwona Księga) w,,Zadaniu 1 Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim", w projekcie pn.,,Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
  Scope of services
  Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu realizowanego wg Warunków Kontraktowych FIDIC (Czerwona Księga) w,,Zadaniu 1 Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim", w projekcie pn.,,Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
  Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 roku oraz w 36 miesięcznym okresie gwarancji jakości i okresie rękojmi za wady zrealizowanego zamówienia.
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonywanie wszelkich działań wynikających z przepisów prawa lub wytycznych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, które umożliwią Zamawiającemu prawidłową realizację Projektu współfinansowanego ze środków.
  Unii Europejskiej, w sposób zgodny z umową o dofinansowanie, instrukcjami, założeniami programowymi i dyrektywami, nałożonymi na Beneficjenta środków unijnych przy realizacji.
  Projektów dofinansowywanych w ramach POliŚ. W ramach usługi Inżynier pełnić będzie funkcję.
  Inżyniera Kontraktu realizowanego wg Warunków Kontraktowych FIDIC – „Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez zamawiającego (Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer) Wydawnictwo: SIDIR; ISBN: 83-86774-30-4; Rok wydania: SIDIR 2008 FIDIC 1999; Opis edycji: 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione, 2008 Tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH- 1000 Lausanne 12, Szwajcaria) – Czerwona Książka, z uwzględnieniem zmian przedstawionych w załączniku nr 9, które zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych Czerwonej Książki FIDIC (regulujące w sposób bezpośredni lub pośredni uprawnienia i obowiązki Inżyniera).
  Inżynier będzie wykonywał obowiązki zgodnie z ww. Warunkami Kontraktowymi FIDIC ze zmianami zawartymi w załączniku nr 9 – przypisane mu w Kontrakcie na roboty budowlane, dotyczące Zadania 1 „Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim”.
  2) pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności: a) Inżynier zapozna się dokładnie z przekazaną przez Zamawiającego wszelką dokumentacją dotyczącą zadań i przedmiotu zamówienia, przekaże pisemną opinię w sprawie poprawności oraz kompletności tych dokumentacji, sprawdzi, zweryfikuje, zaopiniuje pisemnie te dokumenty (opracowania) pod kątem kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym ustawa PB) i wytycznymi i pod kątem przydatności dla celów wykonawczych; wskaże braki, nieprawidłowości, których uzupełnienie i poprawa są niezbędne oraz przygotuje propozycje niezbędnych uzupełnień i zmian. Inżynier będzie koordynował działania z autorem Dokumentacji Projektowej. Inżynier przygotuje pisemną opinię w ww. kwestiach w terminie 30 dni od otrzymania od Zamawiającego wszelkiej dokumentacji Protokołem zdawczo - odbiorczym.
  Opinia Inżyniera będzie przyjęta przez Zamawiającego protokołem zdawczo – odbiorczym.
  b) udział w procedurze wyboru wykonawców robót poprzez wsparcie Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na zapytania Wykonawców, c) udział w komisji przetargowej d) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawdzenia zgodności realizowanego projektu z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, e) przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją projektu oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności, f) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, g) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego projektu i przekazanie go do użytkowania, h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez realizatora robót budowlanych, zakresu rzeczowego i finansowego projektu, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez realizatora robót, i) sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez realizatora robót w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia przez Zamawiającego.
  j) reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz kontrolowanie postępu prac i robót, k) sprawdzanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, robót dodatkowych i zamiennych pod względem kompletności zawartości i prawidłowości ich wykonania.
  l) udział i przewodnictwo w naradach roboczych (sporządzanie protokołów z narad) na etapie realizacji projektu mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, itp.
  ł) opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do uruchomienia finansowania projektu, m) stwierdzanie gotowości wykonanych robót do odbioru, n) dokonywanie obiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego, o) przekazywanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, p) obecność podczas kontroli zewnętrznych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu, r) dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę lub Wykonawców robót, pod względem zgodności wyceny z warunkami umownymi, s) sprawdzenie faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót, t) uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu zrealizowanego projektu do użytkowania, u) udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanego projektu i o ile zajdzie taka potrzeba udział w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji, w) Inne czynności nie wymienione wyżej, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
  3. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w „zadaniu 1 Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim” dotyczy następujących robót budowlanych: ETAP I - Rozbiórka budynków po byłej Rzeźni PSS.
  1. Przeznaczone do rozbiórki budynki stanowią kompleks zabudowy po dawnej rzeźni i masarni w Lidzbarku Warmińskim na działkach nr 59/5 i 59/6 obręb: LIDZBARK 5. Zlokalizowane są między ulicami Dantyszka i Kanałową, a od północnego wschodu teren ograniczony jest rzeką Łyną. Przyległa od południowego zachodu zabudowa stanowi własność prywatną.
  Cały teren jest ogrodzony, z dwiema bramami wjazdowymi od strony ul.
  Dantyszka.
  Powierzchnia działki wraz z zabudową wynosi 2 742 m².
  Powierzchnia zabudowy – 1 774 m².
  Kubatura obiektów – 8 136 m³.
  Zespół budynków do rozbiórki stanowią: — podpiwniczony, piętrowy budynek po byłej administracji, — jednokondygnacyjna część produkcyjna, — ciąg jednokondygnacyjnych magazynów, — kotłownia centralnego ogrzewania ze składem opału i przepompownią (2 kondygnacje).
  Budowlane urządzenia techniczne: — komin ceglany H = 25,00 m z kotłowni, — podziemny separator tłuszczów i odpadów technologicznych oraz przyłącza wymagające przebudowy: — złącze kablowe na budynku przeznaczonym do rozbiórki od strony ul.
  Kanałowej należy przenieść na budynek prywatnej stolarni, — przyłącze wody z pomiarem, w piwnicy byłego budynku administracyjnego, obsługującego prywatną stolarnię zlikwidować, a wykonać nowe przyłącze wody do stolarni.
  Szczegółowe informacje znajdują się w Projekcie rozbiórki oraz kosztorysie.
  2. Przedmiar robót zawiera: a) Przebudowa przyłączy b) Rozbiórka budynku administracyjnego c) Rozbiórka zabudowy przyległej do stolarni d) Rozbiórka zabudowy wzdłuż ul. Kanałowej e) Rozbiórka ciągu magazynów od strony rzeki Łyny f) Rozbiórka kotłowni ze składem opału g) Rozbiórka komina w kotłowni h) Rozbiórka separatora tłuszczów i) Rozbiórka nawierzchni placów.
  ETAP II - Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim - poszczególne obiekty: 1. Ob. 1 Komora rozdziału ścieków – Budowlana 1.1. Roboty ziemne 1.2. Odwodnienie wykopu 1.3. Roboty budowlano montażowe 2. Ob. 1 Komora rozdziału ścieków – Technologia 3. Ob. 4 Budynek krat – Budowlana 3.1. Ścianka szczelna 3.2. Odwodnienie wykopu 3.3. Roboty ziemne 3.4. Roboty budowlano montażowe 3.5. Roboty wykończeniowe 4. Ob. 4 Budynek krat – Instalacja technologiczna 4.1. Instalacja technologiczna 5. Ob. 4 Budynek krat – Instalacje sanitarne – co i wentylacja 6. Ob. 4 Budynek krat – Instalacje sanitarne – wod- kan 6.1. Budynek krat ob. 4 a) Instalacja sanitarna wod – kan. I wody technologicznej 7. Ob. 5 Pompownia ścieków – Budowlana 7.1. Modernizacja pompowni ścieków 8. Ob. 5 Pompownia ścieków – Instalacja technologiczna 9. Ob. 6 Węzeł piaskowników – Budowlana 9.1. Węzeł piaskowników OB. 6 a) Ścianka szczelna 9.2. Piaskowniki OB. 6.1 A, B a) Odwodnienie wykopu b) Roboty ziemne c) Roboty budowlano montażowe 9.3. Budynek separacji piasku OB. 6.2 a) Odwodnienie wykopu b) Roboty ziemne c) Roboty budowlano montażowe d) Roboty wykończeniowe 9.4. Podpora pod schody – fundament podpory a) Roboty ziemne b) Roboty budowlano montażowe 9.5. Konstrukcja stalowa dla węzła piaskowników a) Konstrukcja wsporcza pod komorę rozdziału b) Konstrukcja pomostu wokół komory rozdziału c) Pomosty dla obsługi zasuw OB. 6.2 d) Podpora pod schody e) Bieg dolny i górny schodów na OB. 6.2 f) Balustrady na pomostach i schodach OB. 6.2, 6.3 g) Kraty pomostowe i stopnie schodów h) Malowanie konstrukcji stalowych 10. Ob. 6 Węzeł piaskowników – Instalacja technologiczna 10.1. Węzeł piaskowników ob. 6 a) Piaskowniki ob. 6.1 A, B b) Budynek separacji piasku ob. 6.2 11. Ob. 6 Węzeł piaskowników – Instalacje sanitarne – co i wentylacja 12. Ob.. 6 Węzeł piaskowników – Instalacje sanitarne – wod – kan 12.1. Węzeł piaskowników ob. 6 a) Instalacja sanitarna wod – kan. I wody technologicznej 13. Ob. 7 Blok biologicznego oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi – Budowlana 13.1. Blok biologicznego oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi / istniejący modernizowany/ - OB. 7 a) Komora rozdziału ścieków KR istniejąca – OB. 7.1 13.2. Komory połączeniowe KP istniejące – OB. 7.2 A, B 13.3. Komory beztlenowe KB istniejące – OB. 7.3 A, B 13.4. Komory denitryfikacji KDN modernizowane – OB. 7.4 A, B 13.5. Komory nitryfikacji / denitryfikacji KN/KDN modernizowane – OB. 7.5 A, B 13.6. Komory nitryfikacji KN istniejące – OB. 7.6 A, B 13.7. Komory nitryfikacji modernizowane – OB. 7.7 A, B 13.8. Pompownie recyrkulacji wewnętrznej modernizowane PRW modwernizowane – OB. 7.9 A, B 13.9. Pompownia wód nadosadowych PWN istniejące – OB. 7.10 A, B 13.10. Komory stabilizacji osadu KSO istniejące – OB. 7.11 A, B 13.11. Stacja dmuchaw modernizowana – OB. 7.12 13.12. Instalacja PIX istniejąca – OB. 7.13 13.13. Sita bębnowe i instalacje odwodnienia osadu istniejące OB. 7.14 13.14. Instalacja higienizacji i odwadniania osadu – modernizowana OB.
  7.15 13.15. Rozdzielnia R7 – modernizowana OB. 7.17 13.16. Rozdzielnia górna – projektowana OB. 7.18 13.17. Pomieszczenie agregatu – modernizowane OB. 7.19 13.18. Pomieszczenie pomp cieplnych – istniejące OB. 7.20 13.19. Oczyszczenie i pomalowanie istniejącej konstrukcji stalowej hali 14. Ob. 7 Blok biologicznego oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi – Instalacja technologiczna 14.1. Blok biologicznego oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi ob. 7 a) Komory defosfatacji KDF ob. 7.3 A, B b) Komory denitryfikacji KDN ob. 7.3 A, B c) Komory nitryfikacji/denitryfikacji KN/KDN ob. 7.5 A, B d) Komory nitryfikacji KN (modernizowane) ob. 7.7 A, B i ob. 7.8 A, B e) Pompownie recyrkulacji wewnętrznej PRW ob. 7.9 A, B f) Komory stabilizacji osadu KSO ob. 7.11 A, B g) Stacja dmuchaw ob. 7.12 h) Instalacja odwadniania osadu ob. 7.15 i) Instalacja higienizacji osadu ob. 7.16 j) Rurociągi wraz z armaturą w ob. 7 15. Ob. 7 Blok biologicznego oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi – Instalacje sanitarne – co i wentylacja 16. Ob. 8 Osadniki wtórne – Budowlana 16.1. Ścianka szczelna dla Osadnika OB. 8 B / ścianka szczelna dla 1 – szt. Osadnika / 16.2. Odwodnienie wykopu 16.3. Roboty ziemne 16.4. Roboty budowlano montażowe – rurociągi 16.5. Roboty budowlano montażowe – studnia zapuszczana 16.6. Roboty budowlano montażowe – osadnik 17. Ob. 8 Osadniki wtórne A, B – Instalacja technologiczna 17.1. Osadniki wtórne ob. 8 A, B 18. Ob.9 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – Instalacja technologiczna 18.1. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych ob.9 19. Ob.12 Biofiltry powietrza – Budowlana 19.1. Roboty ziemne 19.2. Roboty budowlano montażowe 20. Ob.12 Biofiltry powietrza – Instalacja technologiczna 20.1. Biofiltry powietrza ob.12 21. Ob.13 Pompownia osadu recyrkulowanego - Budowlana 21.1. Odwodnienie wykopu 21.2. Roboty ziemne 21.3. Roboty budowlano montażowe 22. Ob.13 Pompownia osadu recyrkulowanego – Instalacja technologiczna 22.1. Pompownia osadu recyrkulowanego ob.13 23. Ob.13 Pompownia osadu recyrkulowanego – Instalacje sanitarne – co i wentylacja 24. Ob.14 Pompownia wody technologicznej – Budowlana 24.1. Odwodnienia wykopu 24.2. Roboty ziemne 24.3. Roboty budowlano montażowe 25. Ob.14 Pompownia wody technologicznej – Instalacja technologiczna 25.1. Pompownia wody technologicznej ob.14 26. Ob.15 Zbiornik retencyjny - Budowlana 26.1. Odwodnienie wykopu 26.2. Fundamentowanie 26.3. Roboty ziemne 26.4. Roboty budowlano montażowe 27. Wzmocnienie podłoża pod ob.15 Zbiornik retencyjny – Budowlana 27.1. Ob.15 Zbiornik retencyjny – wzmocnienie podłoża gruntowego 28. Ob.15 Zbiornik retencyjny – Instalacja technologiczna 28.1. Zbiornik retencyjny Ob.15 29. Ob.16 Pompownia części pływających z piaskownika – Budowlana 29.1. Roboty ziemne 29.2. Roboty budowlano montażowe 30. Ob.16 Pompownia części pływających z piaskowników – Instalacja technologiczna 30.1. Pompownia części pływających z piaskowników ob.16 31. Ob.17 Rozdzielnia główna – Budowlana 31.1. Roboty ziemne 31.2. Roboty budowlano montażowe 32. Ob.17 Rozdzielnia elektryczna – Instalacje sanitarne – co i wentylacja 33. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – Instalacje elektryczne – Sieci zewnętrzne wraz z Rozdzielnią Główną (ob. 17) 33.1. Element nr 1. Sieci zewnętrzne – obiekt nr 17 33.2. Element nr 2. Instalacje w kontenerze 33.3. Element nr 3. Prace kontrolno pomiarowe 34. Sieci technologiczne i obiekty na sieciach – Technologia 34.1. Sieci międzyobiektowe 34.2. Rurociąg Dn.250 z bud. separacji piasku ob. 6,2 do ob. 15 zbiornika retencyjnego 34.3. Rurociąg z Dn.400 z bloku oczyszczania ob.7 do osadnika wtórnego ob.8 34.4. Rurociąg Dn.250 z bloku biologicznego oczyszczania do ob.13 przepompowni osadu 34.5. Rurociąg Dn.400 ob.7A, B do ob. 8A, B 34.6. Sieć wody technologicznej 34.7. Przewód osadu recyrkulowanego z ob. 8 do ob.13 34.8. Przewód kanalizacyjny SS400 SO6 34.9. Przewód cz. pływających czp90 z ob.16 do ob.7 34.10. Rurociągi Dn.300 z pompowni ścieków ob.5 do budynku separacji piasku ob.6,2 34.11. Przewód ss-450 z ob.1 do ob.4 oraz SS-400 z ob.4 do ob.5 34.12. Przewody cz. pływających 34.13. Studzienka odwodnieniowa S9 35. Drogi i place wewnętrzne, makroniwelacja i ogrodzenie – Budowlana 35.1. Drogi i place wewnętrzne 35.2. Makroniwelacja 35.3. Ogrodzenie 36. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – Instalacje AKPiA 36.1. Element nr 1. Aparatura kontrolno pomiarowa 36.2. Element nr 2. Kable i przewody 36.3. Element nr 3. Szafy sterownikowe i wyposażenie CD 37. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – Instalacje elektryczne – Blok biologiczny ze stacją dmuchaw i cz. użytkową (ob. 7) 37.1. Element nr 1. Montaż instalacji elektrycznych – obiekt nr 7 37.2. Element nr 2. Prace montażowe 37.3. Element nr 3. Prace kontrolno – pomiarowe 38. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – Projekt instalacji elektrycznych – Budynek krat (ob. 4), Pompownia ścieków (ob. 5), Węzeł piaskowników (ob.
  6), Osadniki wtórne (ob. 8), Pompownia osadu recyrk. (ob. 13), Pompowna wody techn. (ob. 14), Zbiornik (ob. 15), Pompownia cz. pływających (ob.
  16).
  38.1. Element nr 1. Obiekt nr 4 – budynek krat 38.2. Element nr 2. Obiekt nr 5 – pompownia ścieków 38.3. Element nr 3. Obiekt nr 6 – węzeł piaskowników 38.4. Element nr 4. Obiekt 13 – pompownia osadu recyrkulacyjnego 38.5. Element nr 5. Obiekt nr 14 – pompownia wody technologicznej 38.6. Element nr 6. Obiekt nr 18 – zbiornik retencyjny 38.7. Element nr 7. Obiekt nr 16 – pompownia części pływających 38.8. Element nr 8. Obiekt nr 8 A – osadnik wstępny 38.9. Element nr 9. Obiekt nr 8 B – osadnik wstępny oraz pozostałe roboty, które wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Project address PL-11-100 Lidzbark Warmiński
  TED document number 60538-2011

 • Tender notice

  maximize

  • BEKANNTMACHUNG
   Dienstleistungsauftrag

   ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER

   I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)
   Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
   ul. A. świętochowskiego 14
   Kontakt: Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
   z. H. Piotrowska Barbara
   11-100 Lidzbark Warmiński
   POLEN
   Tel. +48 897678500
   E-Mail: MjE3WWFfTl9haVRjUGFWWC9bWFNpUVBhWmYdVGQ=
   Fax +48 897672303
   Internet-Adresse(n)
   Hauptadresse des Auftraggebers http://www.lidzbarkwarminski.pl
   Adresse des Beschafferprofils http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich
   Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
   Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen
   Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen

   ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND

   II.1) BESCHREIBUNG

   II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71631300, 71541000
   Beschreibung
   Technische Gebäudeüberwachung.
   Projektmanagement im Bauwesen.

   ABSCHNITT IV: VERFAHREN

   IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN

   IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und
   ergänzenden Unterlagen
   Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen
   31.3.2011 - 10:00

   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge
   31.3.2011 - 10:00

   IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Polnisch.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
   Usługi

   SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

   I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
   Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
   ul. A. świętochowskiego 14
   Kontaktowy: Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
   Do wiadomości: Piotrowska Barbara
   11-100 Lidzbark Warmiński
   POLSKA
   Tel. +48 897678500
   E-mail: MTRmbmxbbG52YXBdbmNlPGhlYHZeXW5ncyphcQ==
   Faks +48 897672303
   Adresy internetowe
   Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.lidzbarkwarminski.pl
   Adres profilu nabywcy http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
   Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
   kontaktowego
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu
   konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod
   adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
   przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

   I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
   DZIAŁALNOŚCI
   Organ władzy regionalnej lub lokalnej
   Inne Administracja Samorządowa
   Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiających Nie

   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) OPIS

   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
   Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu realizowanego wg Warunków
   Kontraktowych FIDIC (Czerwona Księga) w,,Zadaniu 1 Rozbudowa i
   modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim", w
   projekcie pn.,,Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy
   Miejskiej Lidzbark Warmiński” w ramach Programu Operacyjnego
   Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

   II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostaw lub świadczenia usług
   Usługi
   Kategoria usług: nr 27
   Główne miejsce świadczenia usług Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

   II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
   Zamówienia publicznego

   II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
   Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu realizowanego wg Warunków
   Kontraktowych FIDIC (Czerwona Księga) w,,Zadaniu 1 Rozbudowa i
   modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim", w
   projekcie pn.,,Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy
   Miejskiej Lidzbark Warmiński” w ramach Programu Operacyjnego
   Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

   II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71631300, 71541000

   II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
   (GPA)
   Tak

   II.1.8) Podział na części
   Nie

   II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
   Nie

   II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

   II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
   Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu realizowanego wg Warunków
   Kontraktowych FIDIC (Czerwona Księga) w,,Zadaniu 1 Rozbudowa i
   modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim", w
   projekcie pn.,,Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy
   Miejskiej Lidzbark Warmiński” w ramach Programu Operacyjnego
   Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
   Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia
   31.12.2012 roku oraz w 36 miesięcznym okresie gwarancji jakości i okresie
   rękojmi za wady zrealizowanego zamówienia.
   1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   1) wykonywanie wszelkich działań wynikających z przepisów prawa lub
   wytycznych Instytucji
   Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
   które umożliwią Zamawiającemu prawidłową realizację Projektu
   współfinansowanego ze środków.
   Unii Europejskiej, w sposób zgodny z umową o dofinansowanie, instrukcjami,
   założeniami programowymi i dyrektywami, nałożonymi na Beneficjenta środków
   unijnych przy realizacji.
   Projektów dofinansowywanych w ramach POliŚ. W ramach usługi Inżynier
   pełnić będzie funkcję.
   Inżyniera Kontraktu realizowanego wg Warunków Kontraktowych FIDIC –
   „Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych
   projektowanych przez zamawiającego (Conditions of Contract for
   Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer)
   Wydawnictwo: SIDIR; ISBN: 83-86774-30-4; Rok wydania: SIDIR 2008 FIDIC
   1999; Opis edycji: 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione, 2008
   Tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez
   Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération
   Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH- 1000
   Lausanne 12, Szwajcaria) – Czerwona Książka, z uwzględnieniem zmian
   przedstawionych w załączniku nr 9, które zmieniają, uzupełniają i
   wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych Czerwonej Książki
   FIDIC (regulujące w sposób bezpośredni lub pośredni uprawnienia i
   obowiązki Inżyniera).
   Inżynier będzie wykonywał obowiązki zgodnie z ww. Warunkami Kontraktowymi
   FIDIC ze zmianami zawartymi w załączniku nr 9 – przypisane mu w Kontrakcie
   na roboty budowlane, dotyczące Zadania 1 „Rozbudowa i modernizacja
   miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim”.
   2) pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
   zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, przepisami prawa
   budowlanego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w
   szczególności:
   a) Inżynier zapozna się dokładnie z przekazaną przez Zamawiającego wszelką
   dokumentacją dotyczącą zadań i przedmiotu zamówienia, przekaże pisemną
   opinię w sprawie poprawności oraz kompletności tych dokumentacji,
   sprawdzi, zweryfikuje, zaopiniuje pisemnie te dokumenty (opracowania) pod
   kątem kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym ustawa
   PB) i wytycznymi i pod kątem przydatności dla celów wykonawczych; wskaże
   braki, nieprawidłowości, których uzupełnienie i poprawa są niezbędne oraz
   przygotuje propozycje niezbędnych uzupełnień i zmian. Inżynier będzie
   koordynował działania z autorem Dokumentacji Projektowej. Inżynier
   przygotuje pisemną opinię w ww. kwestiach w terminie 30 dni od otrzymania
   od Zamawiającego wszelkiej dokumentacji Protokołem zdawczo - odbiorczym.
   Opinia Inżyniera będzie przyjęta przez
   Zamawiającego protokołem zdawczo – odbiorczym.
   b) udział w procedurze wyboru wykonawców robót poprzez wsparcie
   Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na zapytania Wykonawców,
   c) udział w komisji przetargowej
   d) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawdzenia zgodności
   realizowanego projektu z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na
   budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
   i Polskimi Normami,
   e) przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z
   realizacją projektu oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie
   czynności,
   f) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów
   budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
   budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
   budownictwie,
   g) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub
   zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych
   instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w
   czynnościach odbioru końcowego projektu i przekazanie go do użytkowania,
   h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także
   kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez
   realizatora robót budowlanych, zakresu rzeczowego i finansowego projektu,
   w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie
   rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do
   wystawiania faktur przez realizatora robót,
   i) sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez
   realizatora robót w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją
   projektową i kosztorysem ofertowym, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
   dostarczenia przez Zamawiającego.
   j) reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz kontrolowanie postępu
   prac i robót,
   k) sprawdzanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, robót dodatkowych i
   zamiennych pod względem kompletności zawartości i prawidłowości ich
   wykonania.
   l) udział i przewodnictwo w naradach roboczych (sporządzanie protokołów z
   narad) na etapie realizacji projektu mających na celu m.in. rozstrzyganie
   technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, itp.
   ł) opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do
   uruchomienia finansowania projektu,
   m) stwierdzanie gotowości wykonanych robót do odbioru,
   n) dokonywanie obiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego,
   o) przekazywanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji
   powykonawczej,
   p) obecność podczas kontroli zewnętrznych w trakcie realizacji projektu i
   po jego zakończeniu,
   r) dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub
   kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę lub Wykonawców robót, pod
   względem zgodności wyceny z warunkami umownymi,
   s) sprawdzenie faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia
   robót,
   t) uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu zrealizowanego
   projektu do użytkowania,
   u) udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla
   zrealizowanego projektu i o ile zajdzie taka potrzeba udział w pracach
   komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w
   zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich
   usunięcia w okresie trwania gwarancji,
   w) Inne czynności nie wymienione wyżej, które są niezbędne do prawidłowej
   realizacji zadania.
   3. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w „zadaniu 1 Rozbudowa i
   modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim”
   dotyczy następujących robót budowlanych:
   ETAP I - Rozbiórka budynków po byłej Rzeźni PSS.
   1. Przeznaczone do rozbiórki budynki stanowią kompleks zabudowy po dawnej
   rzeźni i masarni w Lidzbarku Warmińskim na działkach nr 59/5 i 59/6 obręb:
   LIDZBARK 5. Zlokalizowane są między ulicami Dantyszka i Kanałową, a od
   północnego wschodu teren ograniczony jest rzeką Łyną. Przyległa od
   południowego zachodu zabudowa stanowi własność prywatną.
   Cały teren jest ogrodzony, z dwiema bramami wjazdowymi od strony ul.
   Dantyszka.
   Powierzchnia działki wraz z zabudową wynosi 2 742 m².
   Powierzchnia zabudowy – 1 774 m².
   Kubatura obiektów – 8 136 m³.
   Zespół budynków do rozbiórki stanowią:
   — podpiwniczony, piętrowy budynek po byłej administracji,
   — jednokondygnacyjna część produkcyjna,
   — ciąg jednokondygnacyjnych magazynów,
   — kotłownia centralnego ogrzewania ze składem opału i przepompownią (2
   kondygnacje).
   Budowlane urządzenia techniczne:
   — komin ceglany H = 25,00 m z kotłowni,
   — podziemny separator tłuszczów i odpadów technologicznych oraz przyłącza
   wymagające przebudowy:
   — złącze kablowe na budynku przeznaczonym do rozbiórki od strony ul.
   Kanałowej należy przenieść na budynek prywatnej stolarni,
   — przyłącze wody z pomiarem, w piwnicy byłego budynku administracyjnego,
   obsługującego prywatną stolarnię zlikwidować, a wykonać nowe przyłącze
   wody do stolarni.
   Szczegółowe informacje znajdują się w Projekcie rozbiórki oraz
   kosztorysie.
   2. Przedmiar robót zawiera:
   a) Przebudowa przyłączy
   b) Rozbiórka budynku administracyjnego
   c) Rozbiórka zabudowy przyległej do stolarni
   d) Rozbiórka zabudowy wzdłuż ul. Kanałowej
   e) Rozbiórka ciągu magazynów od strony rzeki Łyny
   f) Rozbiórka kotłowni ze składem opału
   g) Rozbiórka komina w kotłowni
   h) Rozbiórka separatora tłuszczów
   i) Rozbiórka nawierzchni placów.
   ETAP II - Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w
   Lidzbarku Warmińskim - poszczególne obiekty:
   1. Ob. 1 Komora rozdziału ścieków – Budowlana
   1.1. Roboty ziemne
   1.2. Odwodnienie wykopu
   1.3. Roboty budowlano montażowe
   2. Ob. 1 Komora rozdziału ścieków – Technologia
   3. Ob. 4 Budynek krat – Budowlana
   3.1. Ścianka szczelna
   3.2. Odwodnienie wykopu
   3.3. Roboty ziemne
   3.4. Roboty budowlano montażowe
   3.5. Roboty wykończeniowe
   4. Ob. 4 Budynek krat – Instalacja technologiczna
   4.1. Instalacja technologiczna
   5. Ob. 4 Budynek krat – Instalacje sanitarne – co i wentylacja
   6. Ob. 4 Budynek krat – Instalacje sanitarne – wod- kan
   6.1. Budynek krat ob. 4
   a) Instalacja sanitarna wod – kan. I wody technologicznej
   7. Ob. 5 Pompownia ścieków – Budowlana
   7.1. Modernizacja pompowni ścieków
   8. Ob. 5 Pompownia ścieków – Instalacja technologiczna
   9. Ob. 6 Węzeł piaskowników – Budowlana
   9.1. Węzeł piaskowników OB. 6
   a) Ścianka szczelna
   9.2. Piaskowniki OB. 6.1 A, B
   a) Odwodnienie wykopu
   b) Roboty ziemne
   c) Roboty budowlano montażowe
   9.3. Budynek separacji piasku OB. 6.2
   a) Odwodnienie wykopu
   b) Roboty ziemne
   c) Roboty budowlano montażowe
   d) Roboty wykończeniowe
   9.4. Podpora pod schody – fundament podpory
   a) Roboty ziemne
   b) Roboty budowlano montażowe
   9.5. Konstrukcja stalowa dla węzła piaskowników
   a) Konstrukcja wsporcza pod komorę rozdziału
   b) Konstrukcja pomostu wokół komory rozdziału
   c) Pomosty dla obsługi zasuw OB. 6.2
   d) Podpora pod schody
   e) Bieg dolny i górny schodów na OB. 6.2
   f) Balustrady na pomostach i schodach OB. 6.2, 6.3
   g) Kraty pomostowe i stopnie schodów
   h) Malowanie konstrukcji stalowych
   10. Ob. 6 Węzeł piaskowników – Instalacja technologiczna
   10.1. Węzeł piaskowników ob. 6
   a) Piaskowniki ob. 6.1 A, B
   b) Budynek separacji piasku ob. 6.2
   11. Ob. 6 Węzeł piaskowników – Instalacje sanitarne – co i wentylacja
   12. Ob.. 6 Węzeł piaskowników – Instalacje sanitarne – wod – kan
   12.1. Węzeł piaskowników ob. 6
   a) Instalacja sanitarna wod – kan. I wody technologicznej
   13. Ob. 7 Blok biologicznego oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami
   towarzyszącymi – Budowlana
   13.1. Blok biologicznego oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami
   towarzyszącymi / istniejący modernizowany/ - OB. 7
   a) Komora rozdziału ścieków KR istniejąca – OB. 7.1
   13.2. Komory połączeniowe KP istniejące – OB. 7.2 A, B
   13.3. Komory beztlenowe KB istniejące – OB. 7.3 A, B
   13.4. Komory denitryfikacji KDN modernizowane – OB. 7.4 A, B
   13.5. Komory nitryfikacji / denitryfikacji KN/KDN modernizowane – OB. 7.5
   A, B
   13.6. Komory nitryfikacji KN istniejące – OB. 7.6 A, B
   13.7. Komory nitryfikacji modernizowane – OB. 7.7 A, B
   13.8. Pompownie recyrkulacji wewnętrznej modernizowane PRW modwernizowane
   – OB. 7.9 A, B
   13.9. Pompownia wód nadosadowych PWN istniejące – OB. 7.10 A, B
   13.10. Komory stabilizacji osadu KSO istniejące – OB. 7.11 A, B
   13.11. Stacja dmuchaw modernizowana – OB. 7.12
   13.12. Instalacja PIX istniejąca – OB. 7.13
   13.13. Sita bębnowe i instalacje odwodnienia osadu istniejące OB. 7.14
   13.14. Instalacja higienizacji i odwadniania osadu – modernizowana OB.
   7.15
   13.15. Rozdzielnia R7 – modernizowana OB. 7.17
   13.16. Rozdzielnia górna – projektowana OB. 7.18
   13.17. Pomieszczenie agregatu – modernizowane OB. 7.19
   13.18. Pomieszczenie pomp cieplnych – istniejące OB. 7.20
   13.19. Oczyszczenie i pomalowanie istniejącej konstrukcji stalowej hali
   14. Ob. 7 Blok biologicznego oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami
   towarzyszącymi – Instalacja technologiczna
   14.1. Blok biologicznego oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami
   towarzyszącymi ob. 7
   a) Komory defosfatacji KDF ob. 7.3 A, B
   b) Komory denitryfikacji KDN ob. 7.3 A, B
   c) Komory nitryfikacji/denitryfikacji KN/KDN ob. 7.5 A, B
   d) Komory nitryfikacji KN (modernizowane) ob. 7.7 A, B i ob. 7.8 A, B
   e) Pompownie recyrkulacji wewnętrznej PRW ob. 7.9 A, B
   f) Komory stabilizacji osadu KSO ob. 7.11 A, B
   g) Stacja dmuchaw ob. 7.12
   h) Instalacja odwadniania osadu ob. 7.15
   i) Instalacja higienizacji osadu ob. 7.16
   j) Rurociągi wraz z armaturą w ob. 7
   15. Ob. 7 Blok biologicznego oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami
   towarzyszącymi – Instalacje sanitarne – co i wentylacja
   16. Ob. 8 Osadniki wtórne – Budowlana
   16.1. Ścianka szczelna dla Osadnika OB. 8 B / ścianka szczelna dla 1 –
   szt. Osadnika /
   16.2. Odwodnienie wykopu
   16.3. Roboty ziemne
   16.4. Roboty budowlano montażowe – rurociągi
   16.5. Roboty budowlano montażowe – studnia zapuszczana
   16.6. Roboty budowlano montażowe – osadnik
   17. Ob. 8 Osadniki wtórne A, B – Instalacja technologiczna
   17.1. Osadniki wtórne ob. 8 A, B
   18. Ob.9 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – Instalacja
   technologiczna
   18.1. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych ob.9
   19. Ob.12 Biofiltry powietrza – Budowlana
   19.1. Roboty ziemne
   19.2. Roboty budowlano montażowe
   20. Ob.12 Biofiltry powietrza – Instalacja technologiczna
   20.1. Biofiltry powietrza ob.12
   21. Ob.13 Pompownia osadu recyrkulowanego - Budowlana
   21.1. Odwodnienie wykopu
   21.2. Roboty ziemne
   21.3. Roboty budowlano montażowe
   22. Ob.13 Pompownia osadu recyrkulowanego – Instalacja technologiczna
   22.1. Pompownia osadu recyrkulowanego ob.13
   23. Ob.13 Pompownia osadu recyrkulowanego – Instalacje sanitarne – co i
   wentylacja
   24. Ob.14 Pompownia wody technologicznej – Budowlana
   24.1. Odwodnienia wykopu
   24.2. Roboty ziemne
   24.3. Roboty budowlano montażowe
   25. Ob.14 Pompownia wody technologicznej – Instalacja technologiczna
   25.1. Pompownia wody technologicznej ob.14
   26. Ob.15 Zbiornik retencyjny - Budowlana
   26.1. Odwodnienie wykopu
   26.2. Fundamentowanie
   26.3. Roboty ziemne
   26.4. Roboty budowlano montażowe
   27. Wzmocnienie podłoża pod ob.15 Zbiornik retencyjny – Budowlana
   27.1. Ob.15 Zbiornik retencyjny – wzmocnienie podłoża gruntowego
   28. Ob.15 Zbiornik retencyjny – Instalacja technologiczna
   28.1. Zbiornik retencyjny Ob.15
   29. Ob.16 Pompownia części pływających z piaskownika – Budowlana
   29.1. Roboty ziemne
   29.2. Roboty budowlano montażowe
   30. Ob.16 Pompownia części pływających z piaskowników – Instalacja
   technologiczna
   30.1. Pompownia części pływających z piaskowników ob.16
   31. Ob.17 Rozdzielnia główna – Budowlana
   31.1. Roboty ziemne
   31.2. Roboty budowlano montażowe
   32. Ob.17 Rozdzielnia elektryczna – Instalacje sanitarne – co i wentylacja
   33. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – Instalacje elektryczne – Sieci
   zewnętrzne wraz z Rozdzielnią Główną (ob. 17)
   33.1. Element nr 1. Sieci zewnętrzne – obiekt nr 17
   33.2. Element nr 2. Instalacje w kontenerze
   33.3. Element nr 3. Prace kontrolno pomiarowe
   34. Sieci technologiczne i obiekty na sieciach – Technologia
   34.1. Sieci międzyobiektowe
   34.2. Rurociąg Dn.250 z bud. separacji piasku ob. 6,2 do ob. 15 zbiornika
   retencyjnego
   34.3. Rurociąg z Dn.400 z bloku oczyszczania ob.7 do osadnika wtórnego
   ob.8
   34.4. Rurociąg Dn.250 z bloku biologicznego oczyszczania do ob.13
   przepompowni osadu
   34.5. Rurociąg Dn.400 ob.7A, B do ob. 8A, B
   34.6. Sieć wody technologicznej
   34.7. Przewód osadu recyrkulowanego z ob. 8 do ob.13
   34.8. Przewód kanalizacyjny SS400 SO6
   34.9. Przewód cz. pływających czp90 z ob.16 do ob.7
   34.10. Rurociągi Dn.300 z pompowni ścieków ob.5 do budynku separacji
   piasku ob.6,2
   34.11. Przewód ss-450 z ob.1 do ob.4 oraz SS-400 z ob.4 do ob.5
   34.12. Przewody cz. pływających
   34.13. Studzienka odwodnieniowa S9
   35. Drogi i place wewnętrzne, makroniwelacja i ogrodzenie – Budowlana
   35.1. Drogi i place wewnętrzne
   35.2. Makroniwelacja
   35.3. Ogrodzenie
   36. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – Instalacje AKPiA
   36.1. Element nr 1. Aparatura kontrolno pomiarowa
   36.2. Element nr 2. Kable i przewody
   36.3. Element nr 3. Szafy sterownikowe i wyposażenie CD
   37. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – Instalacje elektryczne – Blok
   biologiczny ze stacją dmuchaw i cz. użytkową (ob. 7)
   37.1. Element nr 1. Montaż instalacji elektrycznych – obiekt nr 7
   37.2. Element nr 2. Prace montażowe
   37.3. Element nr 3. Prace kontrolno – pomiarowe
   38. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – Projekt instalacji elektrycznych –
   Budynek krat (ob. 4), Pompownia ścieków (ob. 5), Węzeł piaskowników (ob.
   6), Osadniki wtórne (ob. 8), Pompownia osadu recyrk. (ob. 13), Pompowna
   wody techn. (ob. 14), Zbiornik (ob. 15), Pompownia cz. pływających (ob.
   16).
   38.1. Element nr 1. Obiekt nr 4 – budynek krat
   38.2. Element nr 2. Obiekt nr 5 – pompownia ścieków
   38.3. Element nr 3. Obiekt nr 6 – węzeł piaskowników
   38.4. Element nr 4. Obiekt 13 – pompownia osadu recyrkulacyjnego
   38.5. Element nr 5. Obiekt nr 14 – pompownia wody technologicznej
   38.6. Element nr 6. Obiekt nr 18 – zbiornik retencyjny
   38.7. Element nr 7. Obiekt nr 16 – pompownia części pływających
   38.8. Element nr 8. Obiekt nr 8 A – osadnik wstępny
   38.9. Element nr 9. Obiekt nr 8 B – osadnik wstępny oraz pozostałe roboty,
   które wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest wykonać zgodnie z
   dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
   robót budowlanych.

   II.2.2) Opcje
   Nie

   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
   TECHNICZNYM

   III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

   III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
   1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie:
   sześć tysięcy złotych) na okres związania ofertą, który wynosi 60 dni.
   2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed
   upływem terminu składania ofert.
   3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
   1) w pieniądzu;
   2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
   oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
   poręczeniem pieniężnym,
   3) gwarancjach bankowych,
   4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
   5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
   5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
   Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późń. zm.).
   4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub
   poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym
   prawem i winien zawierać następujące elementy:
   a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
   (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (instytucji udzielających
   gwarancji / poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
   b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
   gwarancją/poręczeniem,
   c) kwotę gwarancji/poręczenia,
   d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
   e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji /
   poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
   oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
   — odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub,
   — nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub,
   — zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
   Wykonawcy.
   f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji /
   poręczenia jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
   26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub
   oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
   publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn
   nie leżących po jego stronie,
   g) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja
   lub poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie
   do 21 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium,
   h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu
   zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu
   właściwego dla siedziby Zamawiającego.
   i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności
   gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
   j) w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających
   się o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wadium za
   wniesione skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej
   specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez
   jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
   wymaganej wysokości i wymaganym terminie.
   5. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
   a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
   rachunek bankowy: 1311 6022 0200 0000 006 193 1481 Urzędu Miejskiego
   Lidzbarka Warmińskiego w Banku Millennium S.A.
   a) z zapisem:,,JRP. Zadanie 1.Inżynier Kontraktu.”
   b) Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wniesienia wadium.
   c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
   niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika
   Wykonawców lub jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
   zamówienia publicznego.
   6. Termin wniesienia wadium.
   a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
   wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie
   skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że
   otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
   b) Wniesienie wadium w innej formie niż pieniężnej poprzez dołączenie go
   do oferty jest równoznaczne z wniesieniem jego przed upływem terminu
   składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed upływem terminu do
   jej złożenia.
   7. Zwrot wadium.
   a) Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na zasadach określonych ustawą
   Prawo zamówień publicznych.
   b) Wadium zatrzymuje się wraz z odsetkami na zasadach określonych ustawą
   Prawo zamówień publicznych.
   8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w
   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z
   postępowania zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
   publicznych.
   9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który
   wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

   III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do
   odpowiednich przepisów je regulujących
   Zgodne z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

   III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
   Nie

   III.2) WARUNKI UDZIAŁU

   III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do
   rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
   1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
   spełniają warunki, dotyczące:
   1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
   czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
   1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
   1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;
   1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   2. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz braku obowiązku
   posiadania szczególnych uprawnień przez wykonawców ubiegających się o
   przedmiotowe zamówienie nałożonych przez przepisy prawa Zamawiający nie
   dokonuje opisu sposobu spełnienia i oceny warunku określonego w ust.1
   pkt.1.1 powyżej. Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i
   doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który w okresie ostatnich 3 lat
   przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
   prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże się
   posiadanym doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednej usługi
   polegającej na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu na roboty budowlane
   polegające na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości 10
   000 000,00 PLN brutto. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
   niniejszego zamówienia muszą wykazać, ze łącznie spełniają powyższy
   warunek.
   3. W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w
   postępowaniu należy złożyć wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3
   lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
   działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem daty wykonania,
   miejsca, opisu przedmiotu i zakresu zamówienia, wartości usług (z
   uwzględnieniem podatku VAT) oraz zleceniodawców – według wzoru
   stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   oraz dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały
   wykonane należycie.
   4. Za Wykonawcę dysponującego, lub który będzie dysponował odpowiednim
   potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia
   zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentacji projektowej
   i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uzna takiego, który
   złoży pisemne oświadczenie, iż dysponuje lub będzie dysponować niezbędnym
   potencjałem technicznym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia –
   zgodnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   5. Za Wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
   uznany zostanie taki, który dysponuje lub będzie dysponować osobami o
   następujących kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania
   samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z
   dnia 7.7.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z
   późn. zm.) lub uprawniających do sprawowania samodzielnej funkcji na
   podstawie odrębnych przepisów prawa:
   5.1. Kierownik Zespołu (Inżynier Rezydent) - główny nadzór budowlany nad
   inwestycją i koordynacja pracy inspektorów nadzoru; osoba ta posiada
   wykształcenie wyższe, wykaże doświadczenie jako Kierownik Zespołu przy
   min. jednym, zakończonym kontrakcie, dla którego wydano Świadectwo
   Przejęcia z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
   ścieków, w oparciu o „Czerwoną Książkę” Warunki Kontraktowe FIDIC lub
   równoważne (w oparciu o procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają
   udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór
   inwestorski), kontrakt jest rozliczany ryczałtowo.
   5.2. Jedna osoba – Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawnienia
   budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
   konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci
   wodociągowych i kanalizacyjnych, który wykonał co najmniej jedną usługę
   polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego o
   wartości roboty nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto (słownie:
   dziesięć milionów złotych).
   5.3. Jedna osoba - Inspektor nadzoru inwestorskiego – branża elektryczna –
   uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
   specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń
   elektrycznych i energetycznych, który wykonał co najmniej jedną usługę
   polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorkiego. oraz
   5.4. Co najmniej 1 osoba na stanowisku Specjalisty ds. Rozliczeń,
   posiadającą wyższe wykształcenie ekonomiczne lub techniczne lub
   zarządzanie, która będzie uczestniczyła w rozliczaniu rzeczowo -
   finansowym zadania, i która rozliczyła co najmniej jedną inwestycję.
   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
   muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
   Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę jednocześnie funkcji
   Kierownika Zespołu (Inżyniera Rezydenta) i funkcji pozostałych ekspertów.

   III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
   Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
   Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
   1 Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
   prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 150 000,00 PLN
   słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych;
   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
   muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
   wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
   ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego
   zamówienia musi wykazać, że spełniają powyższy warunek.
   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
   podstawie oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca załączy do oferty metodą
   spełnia/nie spełnia.
   Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania
   ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw
   do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
   ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych
   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
   osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
   innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
   stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
   Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
   zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
   tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
   korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu potwierdzenia
   spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający na podstawie §1
   ust. 2 i ust. 3 żąda przedstawienia stosownych dokumentów, o których mowa
   w §2 ust.1 pkt.1 do pkt.6 oraz §1 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Prezesa Rady
   Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
   żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
   składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
   Wartości o których mowa w ust. 3, ust.5 i ust.6 podane w innych walutach
   niż PLN, należy przeliczyć na PLN wg tabeli A kursów średnich walut obcych
   ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o
   zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE (Jeżeli ogłoszenie o zamówieniu ukaże
   się w dzień wolny od pracy to wówczas należy przeliczyć na PLN wg tabeli A
   kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w
   pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym).

   III.2.3) Zdolność techniczna
   Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
   O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
   spełniają warunki, dotyczące:
   1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
   czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
   1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
   1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;
   1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   2. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz braku obowiązku
   posiadania szczególnych uprawnień przez wykonawców ubiegających się o
   przedmiotowe zamówienie nałożonych przez przepisy prawa Zamawiający nie
   dokonuje opisu sposobu spełnienia i oceny warunku określonego w ust.1
   pkt.1.1 powyżej.
   3. Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający
   uzna takiego, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
   postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
   działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże się posiadanym
   doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na
   pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu na roboty budowlane polegające na
   rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości 10 000 000,00
   PLN brutto. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego
   zamówienia muszą wykazać, ze łącznie spełniają powyższy warunek. W celu
   potwierdzenia spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu
   należy złożyć wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed
   upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności
   jest krótszy – w tym okresie z podaniem daty wykonania, miejsca, opisu
   przedmiotu i zakresu zamówienia, wartości usług (z uwzględnieniem podatku
   VAT) oraz zleceniodawców – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
   specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumenty potwierdzające,
   że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.
   4. Za Wykonawcę dysponującego, lub który będzie dysponował odpowiednim
   potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia
   zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentacji projektowej
   i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uzna takiego, który
   złoży pisemne oświadczenie, iż dysponuje lub będzie dysponować niezbędnym
   potencjałem technicznym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia –
   zgodnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   5. Za Wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
   uznany zostanie taki, który dysponuje lub będzie dysponować osobami o
   następujących kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania
   samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z
   dnia 7.7.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z
   późn. zm.) lub uprawniających do sprawowania samodzielnej funkcji na
   podstawie odrębnych przepisów prawa:
   5.1. Kierownik Zespołu (Inżynier Rezydent) - główny nadzór budowlany nad
   inwestycją i koordynacja pracy inspektorów nadzoru; osoba ta posiada
   wykształcenie wyższe, wykaże doświadczenie jako Kierownik Zespołu przy
   min. jednym, zakończonym kontrakcie, dla którego wydano Świadectwo
   Przejęcia z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
   ścieków, w oparciu o „Czerwoną Książkę” Warunki Kontraktowe FIDIC lub
   równoważne (w oparciu o procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają
   udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór
   inwestorski), kontrakt jest rozliczany ryczałtowo.
   5.2. Jedna osoba – Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawnienia
   budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
   konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci
   wodociągowych i kanalizacyjnych, który wykonał co najmniej jedną usługę
   polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego o
   wartości roboty nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto (słownie:
   dziesięć milionów złotych).
   5.3. Jedna osoba - Inspektor nadzoru inwestorskiego – branża elektryczna –
   uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
   specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń
   elektrycznych i energetycznych, który wykonał co najmniej jedną usługę
   polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorkiego. oraz
   5.4. Co najmniej 1 osoba na stanowisku Specjalisty ds. Rozliczeń,
   posiadającą wyższe wykształcenie ekonomiczne lub techniczne lub
   zarządzanie, która będzie uczestniczyła w rozliczaniu rzeczowo -
   finansowym zadania, i która rozliczyła co najmniej jedną inwestycję.
   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
   muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
   Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę jednocześnie funkcji
   Kierownika Zespołu (Inżyniera Rezydenta) i funkcji pozostałych ekspertów.

   III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
   Nie

   III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

   III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
   Nie

   III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe
   osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
   Nie

   SEKCJA IV: PROCEDURA

   IV.1) RODZAJ PROCEDURY

   IV.1.1) Rodzaj procedury
   Otwarta

   IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

   IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
   Najniższa cena

   IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
   Nie

   IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
   JRP.271.1.2011.BP

   IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
   Nie

   IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
   Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do
   dokumentów 31.3.2011 - 10:00
   Dokumenty odpłatne Nie

   IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
   postępowaniu
   31.3.2011 - 10:00

   IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   polski.

   IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
   Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

   IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
   Data: 31.3.2011 - 10:05
   Miejsce
   Urząd Miejski Lidzbark Warmiński, ul. A. Świętochowskiego 14, 11-100
   Lidzbark Warmiński, pok. nr 15 (sala konferencyjna).
   Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

   SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

   VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
   Nie

   VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
   WSPÓLNOTOWYCH
   Tak
   odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt,,Kompleksowe rozwiązanie
   gospodarki wodno - ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński".
   Działanie 1.1 -,,Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15
   000 RLM".
   Priorytet I -,,Gospodarka wodno - ściekowa".
   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

   VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
   Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza
   zawierać umowy ramowej.
   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
   Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w
   art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4. jeżeli
   Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie
   przewiduje zamówień uzupełniających.

   VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

   VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: MTJtYnVtal9sZ18+c3huLGVtdCxuag==
   Tel. +48 224587840
   Internet: http://www.uzp.gov.pl
   Faks +48 224587800

   VI.4.2) Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182
   Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z
   późn. zm.).

   VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
   ul. Postępu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   Tel. +48 224587840
   Faks +48 224587800

   VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
   17.2.2011
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Guarantee

  competitionline is not responsible for mistakes, omissions, interruptions, deletions, defects or delays within a company or in the transmission of disruptions of the communication connection or theft, destruction or changes of the information transmitted by the user or the forbidden access to this information. competitionline is not to be held responsible for technical malfunctions or other problems in computer systems, servers or providers, software, disturbances in emails which result from technical problems or overload of the internet and/or the internet web page of competitionline. Please read our Terms of Use.


Advertisement