loading
 • BE-1000 Brussel
 • 18.08.2011
 • Ausschreibung
 • (ID 2-76679)

2.7.3. - Effectenstudie Kortenbergtunnel - Opdracht van diensten - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling


Anzeige


 
 • Projektdaten

  maximieren

  Bewerbungsschluss 22.08.2011, 10:00 Bewerbungsschluss
  Schlusstermin für Unterlagen 18.08.2011, 16:00
  Verfahren Verhandlungsverfahren
  Berufsgruppen Bauingenieure
  Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: max. 5
  Gebäudetyp Verkehr
  Art der Leistung Studien, Gutachten
  Sprachen Französisch, Niederländisch
  Aufgabe
  Deze opdracht betreft het uitvoeren van een effectenstudie in het kader van de procedure voor het bekomen van een gemengde stedenbouwkundige vergunning voor het Kortenbergtunnelproject.
  Het betreft een tunnel met beperkte hoogte die de Reyerstunnel verbindt met de Wetstunnel richting stadscentrum. Het project bestrijkt ongeveer 1 800 m in het centrum van Brussel en zal voornamelijk worden uitgevoerd in een reeds bestaande leegte tussen de spoorwegtunnel (-3) in uitvoering in het kader van de verdubbeling tot 4 sporen van de lijn Watermaal-Schuman-Josaphat en de bestaande wegtunnel onder de Kortenberglaan (de stad uitgaand). Slechts één rijstrook en één vluchtstrook (richting stad) worden voorzien. Omwille van de beperkte hoogte zijn vrachtwagens niet toegelaten.
  Ten slotte wordt een toegang tot de parking van het Berlaymontgebouw voorzien vanuit deze tunnel.
  Zie voorontwerpplan in bijlage van onderhavige aankondiging van een opdracht.
  Projektadresse BE-1000 Brussel
  TED Dokumenten-Nr. 209568-2011

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • BEKANNTMACHUNG
   Dienstleistungsauftrag

   ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER

   I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)
   Direction infrastructure de transport
   rue du Gouvernement Provisoire 9-15
   Kontakt: direction infrastructure de tansport
   z. H. Madame AC Bauduin
   1000 Bruxelles
   BELGIEN
   Tel. +32 27390688
   E-Mail: MjEwV1pga1pfWVdqX2VkaSRYW2JfaF9pNmNlWF9iX2okXF1lbCRYWw==,
   MTNeXmtfYnBxYmFma2RiaytfYmlmb2ZwPWpsX2ZpZnErY2RscytfYg==
   Fax +32 27342020
   Internet-Adresse(n)
   Adresse des Beschafferprofils
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=95319
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich
   Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
   Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen
   Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen

   ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND

   II.1) BESCHREIBUNG

   II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71311000
   Beschreibung
   Beratung im Tief- und Hochbau.

   ABSCHNITT IV: VERFAHREN

   IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN

   IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und
   ergänzenden Unterlagen
   Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen
   18.8.2011 - 16:00

   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge
   22.8.2011 - 10:00

   IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch. Niederländisch.   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
   Diensten

   AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

   I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
   Directie Vervoerinfrastructuur
   Voorlopig Bewindstraat, 9-15
   Contact: Directie Vervoerinfrastructuur
   T.a.v.: Mevrouw AC Bauduin
   1000 Brussel
   BELGIË
   Telefoon +32 27390688
   E-mail: MjEwV1pga1pfWVdqX2VkaSRYW2JfaF9pNmNlWF9iX2okXF1lbCRYWw==,
   MTlYWGVZXGprXFtgZV5cZSVZXGNgaWBqN2RmWWBjYGslXV5mbSVZXA==
   Fax +32 27342020
   Internetadres(sen)
   Adres van het kopersprofiel
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=95319
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres
   als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
   Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
   concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn
   verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
   contactpunt(en)
   Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
   Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

   I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
   Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of
   plaatselijke onderverdelingen ervan
   Algemene overheidsdiensten
   De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten
   Neen

   AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

   II.1) BESCHRIJVING

   II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
   2.7.3. - Effectenstudie Kortenbergtunnel - Opdracht van diensten -
   Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling

   II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
   van de goederen of verlening van de diensten
   Diensten
   Categorie diensten nr. 12
   NUTS-code: BE1

   II.1.3) De aankondiging betreft
   Een overheidsopdracht

   II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
   Deze opdracht betreft het uitvoeren van een effectenstudie in het kader
   van de procedure voor het bekomen van een gemengde stedenbouwkundige
   vergunning voor het Kortenbergtunnelproject.
   Het betreft een tunnel met beperkte hoogte die de Reyerstunnel verbindt
   met de Wetstunnel richting stadscentrum. Het project bestrijkt ongeveer 1
   800 m in het centrum van Brussel en zal voornamelijk worden uitgevoerd in
   een reeds bestaande leegte tussen de spoorwegtunnel (-3) in uitvoering in
   het kader van de verdubbeling tot 4 sporen van de lijn
   Watermaal-Schuman-Josaphat en de bestaande wegtunnel onder de
   Kortenberglaan (de stad uitgaand). Slechts één rijstrook en één
   vluchtstrook (richting stad) worden voorzien. Omwille van de beperkte
   hoogte zijn vrachtwagens niet toegelaten.
   Ten slotte wordt een toegang tot de parking van het Berlaymontgebouw
   voorzien vanuit deze tunnel.
   Zie voorontwerpplan in bijlage van onderhavige aankondiging van een
   opdracht.

   II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
   overheidsopdrachten)
   71311000

   II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
   (GPA)
   Ja

   II.1.8) Verdeling in percelen
   Neen

   II.1.9) Varianten worden geaccepteerd
   Neen

   AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
   INLICHTINGEN

   III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

   III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in
   verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
   Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
   voldaan: Indien twee of meer natuurlijke personen en/ of rechtspersonen
   zich verenigen voor onderhavige opdracht voegen zij desgevallend bij hun
   dossier van kandidaatstelling de overeenkomst(en) van tijdelijke
   vereniging en/ of onderaanneming met vermelding van de verschillende
   deelgenoten.
   Elke deelgenoot van de kandidaat dient te voldoen aan de vereisten inzake
   juridische draagkracht.
   De uitsluiting van een van de deelgenoten maakt de gehele
   kandidatuurstelling waardeloos.
   Impliciete verklaring op erewoord.
   Door eenvoudig deel te nemen aan deze procedure, verklaart de kandidaat en
   desgevallend zijn deelgenoten zich niet in één van de uitsluitingsgevallen
   te bevinden als bedoeld in de artikelen 69 §1 1°-4° en §2 1°-6° KB
   8.1.1996.
   Nazicht van de persoonlijke toestand door de Directie.
   De Directie onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op
   erewoord in hoofde van de kandidaten die geselecteerd worden. Daartoe
   vraagt zij de betrokken kandidaten via de snelste middelen, en binnen de
   termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die
   toelaten hun persoonlijke toestand na te gaan, en dat vóór elke beslissing
   over de selectie.
   De inlichtingen of documenten die de Directie in staat stellen de
   persoonlijke toestand van de kandidaten en desgevallend zijn deelgenoten
   te onderzoeken, zullen door de Directie zelf via elektronische middelen
   bij de gegevensbeheerders worden opgevraagd, indien deze via deze middelen
   kosteloos toegankelijk zijn.
   Gevolgen van het onderzoek.
   Een kandidaat kan van de deelname aan een opdracht worden uitgesloten
   indien bij dit nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet
   overeenstemt met haar persoonlijke toestand, of desgevallend die van een
   van haar deelgenoten, op de uiterste datum voor de ontvangst van de
   kandidaatstelling. Een regularisatie a posteriori is hoe dan ook
   onmogelijk. Een dergelijke uitsluiting is eveneens mogelijk indien tijdens
   het verloop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke toestand van
   de kandidaat of desgevallend een van zijn deelgenoten niet meer in
   overeenstemming is met de verklaring op erewoord.
   Betreffende het bewijs dat de kandidaten hun verplichtingen hebben vervuld
   inzake de sociale zekerheidsbijdragen.
   De kandidaten of desgevallend zijn deelgenoten die personeel tewerkstellen
   dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling moeten geen
   R.S.Z.-attest bij hun offerte voegen. Hun toestand zal rechtstreeks door
   de aanbestedende overheid worden gecontroleerd.
   De buitenlandse kandidaten of desgevallend zijn deelgenoten die personeel
   tewerkstellen dat niet is onderworpen aan de Belgische sociale
   zekerheidsregeling dienen aan hun dossier het bewijs te voegen dat zij hun
   verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van
   het land waar zij gevestigd zijn.
   Betreffende het bewijs van erkenning overeenkomstig art.132§3 Brussels
   Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).
   De kandidaten voegen het bewijs van erkenning overeenkomstig bovengenoemd
   artikel, dat hun toelaat een effectenstudie uit te voeren, bij hun
   dossier.

   III.2.2) Economische en financiële draagkracht
   Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
   voldaan: De kandidaat voegt bij zijn kandidatuurdossier een verklaring op
   eer van zijn boekhouder waaruit blijkt dat het gemiddelde omzetcijfer van
   de drie jaren voorafgaand aan het jaar van onderhavige publicatie groter
   is dan 200 000 EUR.
   Indien hieraan niet is voldaan wordt de kandidaat niet geselecteerd.
   Indien de overeenkomst(en) van tijdelijke vereniging en/ of onderaanneming
   bij het kandidaatsdossier is (zijn) gevoegd, kunnen de eisen inzake
   financiële draagkracht door één of meerdere deelgenoten van de kandidaat
   aangetoond worden.
   Eventueel vereiste minimumeisen Gemiddelde omzetcijfer van de 3 jaren
   voorafgaand aan het jaar van onderhavige publicatie groter is dan 200 000
   EUR.

   III.2.3) Vakbekwaamheid
   Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
   voldaan:
   1. Twee referenties.
   De kandidaat voegt bij zijn dossier twee referenties dewelke zo dicht
   mogelijk aanleunen bij het programma omschreven in punt
   II.1.5) van
   ondehavige aankondiging. Hij voegt bij elke referentie ook de niet
   technische samenvatting van de studie.
   De 2 referenties moeten gerealiseerd zijn in de loop van de afgelopen 3
   jaar voorafgaand aan de datum van verzending van de aankondiging van de
   opdracht naar het Bulletin der Aanbestedingen en desgevallend het Europees
   Publicatieblad (de datum van verzending is terug te vinden in de
   publicatie).
   Hiermee wordt bedoeld dat de effectenstudie waarnaar de referentie
   verwijst niet mag beëindigd zijn vóór deze periode en ze moet zijn
   aangevat vóór of tijdens deze periode.
   Indien de referentie niet aan deze vereiste voldoet, wordt zij door de
   Directie niet aanmerking genomen.
   Indien de overeenkomst(en) van tijdelijke vereniging en/ of onderaanneming
   bij het kandidaatsdossier is (zijn) gevoegd, kunnen de eisen inzake
   technische draagkracht door één of meerdere deelgenoten van de kandidaat
   aangetoond worden.
   De 2 referenties zullen beoordeeld worden aan de hand van een objectieve
   vergelijking met een door de Directie opgestelde ideale referentie die
   gratis on-line kan worden geraadpleegd of gedownload op de website
   https//enot.publicprocurement.be in bijlage van onderhavige aankondiging
   van een opdracht.
   De kandidaat verschaft aan de Directie alle informatie zoals vereist door
   de ideale referentie en geeft expliciet aan welke elementen van de
   referentie pertinent zijn voor deze opdracht.
   De ideale referentie is onderverdeeld in verscheiden deelcategorieën
   waaraan punten zijn verbonden.
   Per referentie kunnen er maximum 30 punten verdiend worden.
   Voor de evaluatie van de deelcategorieën hanteert de Directie volgende
   evaluatiewijze:
   — indien de deelcategorie volledig voldoet aan de gestelde vereiste: 100 %
   van de punten voor deze deelcategorie,
   — indien de deelcategorie deels voldoet aan de gestelde vereiste: 50 % van
   de punten voor deze deelcategorie,
   — indien de referentie niet voldoet aan de gestelde vereiste: 0 % van de
   punten voor deze deelcategorie.
   2. Organigram team.
   De kandidaat voegt bij zijn dossier een organigram waarbij het team wordt
   voorgesteld dat verantwoordelijk is voor onderhavige opdracht. Dit team
   moet minstens uit een een stedenbouwkundige, een ingenieur stabiliteit,
   een ingenieur speciale technieken, een specialist mobiliteit, een adviseur
   duurzaamheid/energiebeheer en een verantwoordelijke voor de communicatie
   bestaan, elk met een minimale relevante ervaring van 3 jaar (zo nodig in
   onderaanneming of in tijdelijke vereniging, mits voorleggen van de
   overeenkomst van onderaanneming of van tijdelijke vereniging). Voor elk
   teamlid verduidelijkt het CV (max. 1 pagina A4) de specifieke competenties
   die voor de uitvoering van de hem of haar toegewezen functie noodzakelijk
   zijn.
   In het organigram worden de leden van het team met naam aangeduid.
   De kandidaat ondertekent het organigram waarbij hij zich, met uitzondering
   van de gevallen van overmacht, verbindt tot het effectief aan de Directie
   ter beschikking stellen van de met naam aangeduide personen.
   Eventueel vereiste minimumeisen
   Enkel de kandidaten die voldoen aan de vereisten van de financiële
   draagkracht worden onderworpen aan de analyse van de technische
   draagkracht.
   1. Twee referenties (max. 3 A-4 fromaat pagina's recto inclusief eventuele
   afbeeldingen per referentie)
   Beoordelingstabel:
   Inhoud referentie: kwalitatief.
   — de effectenstudie werd uitgevoerd in het kader van een
   mobiliteitsproject, m. n. prjecten m.b.t. de realisatie van een weg, of
   spoorweg, boven- of ondergronds kunstwerk, parkeerplaatsen of garages
   (max. 8 punten),
   — de effectenstudie werd uitgevoerd in het kader van de procedure voor het
   bekomen van een gemengde vergunning (max. 4 punten).
   Inhoud referentie: kwantitatief.
   — bedrag der werken > of = 25 000 000 EUR incl. BTW (max. 8 punten),
   — project ligt in een stadscentrum (max. 8 punten).
   Presentatie referentie.
   — de referentie is zowel tekstueel als visueel goed gepresenteerd (max. 2
   punten).
   Om geselecteerd te kunnen worden dient de kandidaat:
   — minstens één referentie in te dienen die betrekking heeft op een
   effectenstudie in het kader van een procedure voor een gemengde
   vergunning,
   — minstens één referentie in te dienen die betrekking heeft op een
   effectenstudie voor een infrastructuurproject met een waarde van minstens
   25 000 000 EUR incl. BTW,
   — op elk van de twee bovengenoemde referenties afzonderlijk minstens de
   helft van het maximum van de punten te behalen.
   2. Organigram team
   Conform bovenstaande analyseert de Directie enkel de organigrammen van de
   kandidaten die minimum 30 punten behaalden voor het onderdeel 1. Twee
   referenties.
   Het voorgestelde team moet minstens uit een een stedenbouwkundige, een
   ingenieur stabiliteit, een ingenieur speciale technieken, een specialist
   mobiliteit, een adviseur duurzaamheid/energiebeheer en een
   verantwoordelijke voor de communicatie bestaan, elk met een minimale
   relevante ervaring van 3 jaar (zo nodig in onderaanneming of in tijdelijke
   vereniging, mits voorleggen van de overeenkomst van onderaanneming of van
   tijdelijke vereniging). Voor elk teamlid verduidelijkt het CV (max. 1
   pagina A4) de specifieke competenties die voor de uitvoering van de hem of
   haar toegewezen functie noodzakelijk zijn.
   In het organigram worden de leden van het team met naam aangeduid.
   De kandidaat ondertekent het organigram waarbij hij zich, met uitzondering
   van de gevallen van overmacht, verbindt tot het effectief aan de Directie
   ter beschikking stellen van de met naam aangeduide personen.

   III.2.4) Voorbehouden opdrachten
   Neen

   III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING

   III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
   van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht
   wordt belast
   Ja

   AFDELING IV: PROCEDURE

   IV.1) TYPE PROCEDURE

   IV.1.1) Type procedure
   Onderhandeling
   De gegadigden zijn reeds geselecteerd Neen

   IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te
   schrijven of deel te nemen
   Beoogd aantal ondernemingen 5
   Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden:
   Van de kandidaten die voldoen aan de vereisten van de juridische,
   financiële en technische draagkracht maakt de Directie een klassement der
   punten op van de referenties en organigram te samengenomen. Vervolgens
   selecteert de Directie de 5 best geplaatste kandidaten.

   IV.2) GUNNINGSCRITERIA

   IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling
   Neen

   IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

   IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
   DIT-2.7.3.-F02_0

   IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
   Neen

   IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende
   documenten
   Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot
   documenten 18.8.2011 - 16:00
   Tegen betaling verkrijgbare documenten Neen

   IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
   22.8.2011 - 10:00

   IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of
   verzoeken tot deelneming
   French. Nederlands.

   AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

   VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT
   Neen

   VI.2) OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET
   MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
   Neen

   VI.3) NADERE INLICHTINGEN
   Een nota aan de kandidaten en de bijlagen "Ideale referentie" en
   "Voorontwerpplan" kunnen gratis on-line gedownload worden op de website
   https://enot.publicprocurement.be.
   De kandidatuurstellingen worden ofwel per post verzonden ofwel gedeponeerd
   in de kantoren van de Directie Vervoerinfrastructuur gelegen op Voorlopig
   Bewindstraat 9-15 te 1000 Brussel.
   Zij dienen ten laatste op 22.8.2011 om 10:00 te worden ingediend.
   De kandidatuurstelling worden opgemaakt in tweevoud (één origineel en één
   kopie) en bezorgd in twee afzonderlijk gesloten enveloppen t.a.v. de heer
   ir. H. Desmedt-Jans (Directeur), met op de buitenzijde de vermelding van:
   (1.) “Kandidatuurstelling opdracht van diensten: 2.7.3 – Effectenstudie
   Kortenbergtunnel - origineel” of “Kandidatuurstelling opdracht van
   diensten: 2.7.3 – Effectenstudie Kortenbergtunnel - Kopie”.
   (2.) De betrekkelijke coördinaten van de kandidaat.

   VI.4) BEROEPSPROCEDURES

   VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 37
   1040 Brussel
   BELGIË
   Telefoon +32 22349470
   Internet: www.raadvst-consetat.be
   Fax +32 22349462

   VI.4.2) Instellen van beroep
   Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
   60 dagen vanaf publicatie van onderhavige aankondiging.

   VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
   30.6.2011
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 05.07.2011
Zuletzt aktualisiert 05.07.2011
Wettbewerbs-ID 2-76679 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 200

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige