loading

 • CZ-295 21 Mnichovo Hradiště
 • 04/2016
 • Ergebnis
 • (ID 3-219736)

Revitalisierungen des Masaryk-Platzes / Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • Zuschlag

  maximieren

  • Landschaftsarchitekten
   Rehwaldt Landschaftsarchitekten, Dresden (DE) Büroprofil

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Hlavatí Architekti, Praha 7 (CZ)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 27.04.2016 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Gebäudetyp Landschaft und Freiraum
  Art der Leistung Objektplanung Freianlagen / Landschaftsplanung
  Sprachen Slowakisch, Tschechisch
  Aufgabe
  Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti, včetně řešení návazných širších vztahů. Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního i pobytového veřejného prostranství města. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby osmitisícového historického města. Podrobné zadání, založené na široké veřejné diskuzi a koncepci rozvoje města, je součástí soutěžních podkladů.
  Adresse des Bauherren CZ-295 21 Mnichovo Hradiště
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • Česká republika-Mnichovo Hradiště: Architektonické a související služby

   2016/S 005-005826

   Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon

   Tato veřejná soutěž je upravena: směrnicí 2004/18/ES

   Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

   I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

   Město Mnichovo Hradiště
   00238309
   Masarykovo náměstí 1
   Kontaktní místo: Město Mnichovo Hradiště
   K rukám: Ing. Miloš Krůfa
   295 21 Mnichovo Hradiště
   ČESKÁ REPUBLIKA
   Tel.: +420 326776720
   E-mail: MjE5WlZZXGAbWF9iU04tWltVX05RVmBhUhtQZw==
   Fax: +420 326772209

   Internetové adresy:

   Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: http://www.mnhradiste.cz/

   Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilmnhradiste

   Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

   Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

   Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa

   I.2)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní orgán
   1.3)Hlavní předmět činnosti
   Služby pro širokou veřejnost
   1.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
   Veřejný zadavatel / zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů: ne

   Oddíl II: Předmět veřejné soutěže na určitý výkon / popis projektu

   II.1)Popis
   II.1.1)Název přidělený veřejné soutěži na určitý výkon / projektu veřejným zadavatelem / zadavatelem:
   Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti.
   II.1.2)Stručný popis:
   Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti, včetně řešení návazných širších vztahů. Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního i pobytového veřejného prostranství města. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby osmitisícového historického města. Podrobné zadání, založené na široké veřejné diskuzi a koncepci rozvoje města, je součástí soutěžních podkladů.
   II.1.3)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

   71200000

   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

   III.1)Kritéria pro výběr účastníků:
   III.2)Informace o vyhrazení určité profesi
   Účast je vyhrazena určité profesi: ano
   Autoriz. architekt v oboru architektura (nebo autorizace se všeobecnou působností), autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby dle zák. 360/1992, příp. autoriz. architekt dle práva příslušného členského státu EHP, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Druh veřejné soutěže
   Otevřené
   IV.2)Jména účastníků, kteří již byli vybráni
   IV.3)Kritéria pro hodnocení návrhů:
   Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následně:
   — kvalita celkového urbanisticko-architektonického řešení (s důrazem na kvalitu dopravní koncepce),
   — komplexní architektonická kvalita návrhu (s důrazem na prostorové uspořádání a umístění i objemovou skladbu zeleně),
   — vhodnost a přiměřenost navrženého řešení (s důrazem na charakter města, jeho historii, atmosféru i finanční možnosti).
   IV.4)Administrativní informace
   IV.4.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem / zadavatelem:
   IV.4.2)Podmínky pro získání smluvní dokumentace a dalších dokumentů
   IV.4.3)Lhůta pro doručení návrhů nebo žádostí o účast
   Datum: 2.3.2016 - 17:00
   IV.4.4)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
   IV.4.5)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
   slovenština. čeština.
   IV.5)Soutěžní ceny a porota
   IV.5.1)Informace o cenách:
   Bude udělena soutěžní cena/ceny: ano
   uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny: 1. Cena se stanovuje ve výši 100 000 CZK (slovy: sto tisíc korun českých).
   2. Cena se stanovuje ve výši 80 000 CZK (slovy: osmdesát tisíc korun českých).
   3. Cena se stanovuje ve výši 60 000 CZK (slovy: šedesát tisíc korun českých).
   IV.5.2)Údaje o platbách všem účastníkům
   1. Cena se stanovuje ve výši 100 000 CZK (slovy: sto tisíc korun českých).
   2. Cena se stanovuje ve výši 80 000 CZK (slovy: osmdesát tisíc korun českých).
   3. Cena se stanovuje ve výši 60 000 CZK (slovy: šedesát tisíc korun českých).
   Náhrady výloh spojených s účastí ve druhém kole soutěže jsou stanoveny takto: 
   — mezi neoceněné účastníky 2. kola soutěže, kt. odevzdají své návrhy do 2. kola a splní podmínky soutěže, bude rozdělena náhrada ve výši 10 000 CZK (slovy: deset tisíc korun českých).
   IV.5.3)Navazující zakázky
   Zakázky na služby navazující na veřejnou soutěž budou zadány vítězi nebo jednomu z vítězů veřejné soutěže: ano
   IV.5.4)Rozhodnutí poroty
   Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele / zadavatele závazné: ano
   IV.5.5)Jména vybraných členů poroty
   1. Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D.
   2. Ing. Vladimír Sitta
   3. MgA. Markéta Zdebská
   4. Ing. arch. Jakub Adamec
   5. Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
   6. Ing. Jana Podzimková
   7. Miroslav Korych

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
   VI.2)Další informace:
   VI.3)Odvolací řízení
   VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   třída Kpt. Jaroše 7
   604 55 Brno
   ČESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: MTlnZmprWDdaZmRnXGslWnE=
   Tel.: +420 542167111
   Internetová adresa: https://www.uohs.cz
   Fax: +420 542167112

   VI.3.2)Podání odvolání
   Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
   VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   třída Kpt. Jaroše 7
   604 55 Brno
   ČESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: MTRsa29wXTxfa2lsYXAqX3Y=
   Tel.: +420 542167111
   Internetová adresa: https://www.uohs.cz
   Fax: +420 542167112

   VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
   4.1.2016
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren

  • Česká republika-Mnichovo Hradiště: Architektonické a související služby

   2016/S 005-005826

   Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon

   Tato veřejná soutěž je upravena: směrnicí 2004/18/ES

   Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

   I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

   Město Mnichovo Hradiště
   00238309
   Masarykovo náměstí 1
   Kontaktní místo: Město Mnichovo Hradiště
   K rukám: Ing. Miloš Krůfa
   295 21 Mnichovo Hradiště
   Česká republika
   Tel.: +420 326776720
   E-mail: MjEzYFxfYmYhXmVoWVQzYGFbZVRXXGZnWCFWbQ==
   Fax: +420 326772209

   Internetové adresy:

   Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: http://www.mnhradiste.cz/

   Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilmnhradiste

   Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

   Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:na výše uvedená kontaktní místa

   Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa

   I.2)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní orgán
   1.3)Hlavní předmět činnosti
   Služby pro širokou veřejnost
   1.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
   Veřejný zadavatel / zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů: ne

   Oddíl II: Předmět veřejné soutěže na určitý výkon / popis projektu

   II.1)Popis
   II.1.1)Název přidělený veřejné soutěži na určitý výkon / projektu veřejným zadavatelem / zadavatelem:
   Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti.
   II.1.2)Stručný popis:
   Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti, včetně řešení návazných širších vztahů. Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního i pobytového veřejného prostranství města. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby osmitisícového historického města. Podrobné zadání, založené na široké veřejné diskuzi a koncepci rozvoje města, je součástí soutěžních podkladů.
   II.1.3)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

   71200000

   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

   III.1)Kritéria pro výběr účastníků:
   III.2)Informace o vyhrazení určité profesi
   Účast je vyhrazena určité profesi: ano
   Autoriz. architekt v oboru architektura (nebo autorizace se všeobecnou působností), autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby dle zák. 360/1992, příp. autoriz. architekt dle práva příslušného členského státu EHP, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Druh veřejné soutěže
   Otevřené
   IV.2)Jména účastníků, kteří již byli vybráni
   IV.3)Kritéria pro hodnocení návrhů:
   Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následně:
   — kvalita celkového urbanisticko-architektonického řešení (s důrazem na kvalitu dopravní koncepce),
   — komplexní architektonická kvalita návrhu (s důrazem na prostorové uspořádání a umístění i objemovou skladbu zeleně),
   — vhodnost a přiměřenost navrženého řešení (s důrazem na charakter města, jeho historii, atmosféru i finanční možnosti).
   IV.4)Administrativní informace
   IV.4.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem / zadavatelem:
   IV.4.2)Podmínky pro získání smluvní dokumentace a dalších dokumentů
   IV.4.3)Lhůta pro doručení návrhů nebo žádostí o účast
   Datum: 2.3.2016 - 17:00
   IV.4.4)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
   IV.4.5)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
   slovenština. čeština.
   IV.5)Soutěžní ceny a porota
   IV.5.1)Informace o cenách:
   Bude udělena soutěžní cena/ceny: ano
   uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny: 1. Cena se stanovuje ve výši 100 000 CZK (slovy: sto tisíc korun českých).
   2. Cena se stanovuje ve výši 80 000 CZK (slovy: osmdesát tisíc korun českých).
   3. Cena se stanovuje ve výši 60 000 CZK (slovy: šedesát tisíc korun českých).
   IV.5.2)Údaje o platbách všem účastníkům
   1. Cena se stanovuje ve výši 100 000 CZK (slovy: sto tisíc korun českých).
   2. Cena se stanovuje ve výši 80 000 CZK (slovy: osmdesát tisíc korun českých).
   3. Cena se stanovuje ve výši 60 000 CZK (slovy: šedesát tisíc korun českých).
   Náhrady výloh spojených s účastí ve druhém kole soutěže jsou stanoveny takto: 
   — mezi neoceněné účastníky 2. kola soutěže, kt. odevzdají své návrhy do 2. kola a splní podmínky soutěže, bude rozdělena náhrada ve výši 10 000 CZK (slovy: deset tisíc korun českých).
   IV.5.3)Navazující zakázky
   Zakázky na služby navazující na veřejnou soutěž budou zadány vítězi nebo jednomu z vítězů veřejné soutěže: ano
   IV.5.4)Rozhodnutí poroty
   Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele / zadavatele závazné: ano
   IV.5.5)Jména vybraných členů poroty
   1. Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D.
   2. Ing. Vladimír Sitta
   3. MgA. Markéta Zdebská
   4. Ing. arch. Jakub Adamec
   5. Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
   6. Ing. Jana Podzimková
   7. Miroslav Korych

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
   VI.2)Další informace:
   VI.3)Odvolací řízení
   VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   třída Kpt. Jaroše 7
   604 55 Brno
   Česká republika
   E-mail: MjEwZmVpalc2WWVjZltqJFlw
   Tel.: +420 542167111
   Internetová adresa: https://www.uohs.cz
   Fax: +420 542167112

   VI.3.2)Podání odvolání
   Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
   VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   třída Kpt. Jaroše 7
   604 55 Brno
   Česká republika
   E-mail: MTlnZmprWDdaZmRnXGslWnE=
   Tel.: +420 542167111
   Internetová adresa: https://www.uohs.cz
   Fax: +420 542167112

   VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
   4.1.2016

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 08.01.2016
Ergebnis veröffentlicht 19.10.2016
Zuletzt aktualisiert 06.07.2017
Wettbewerbs-ID 3-219736
Seitenaufrufe 648

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige