loading
 • PL-31-027 Kraków
 • 03/2017
 • Ergebnis
 • (ID 3-238844)

New Conservatory of Music / Akademii Muzycznej

Nichtoffener Wettbewerb
Diashow »
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

 • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   TENTA Architekci, Pietrzykowice (PL)

   Beitrag ansehen  • Architekten
   kiewel/janus, Kraków (PL)

   Beitrag ansehen • 3. Preis

  maximieren

 • Lobende Erwähnung

  maximieren

 • FINALIST

  maximieren

  • Architekten
   EOVASTUDIO, Seville (ES)

   Beitrag ansehen • FINALIST

  maximieren

  • Architekten
   Pichler & Traupmann Architekten, Wien (AT) Büroprofil

   Beitrag ansehen • FINALIST

  maximieren

  • Architekten
   Guillermo Vázquez Consuegra Arquitecto, Sevilla (ES) Büroprofil

   Beitrag ansehen • FINALIST

  maximieren

 • FINALIST

  maximieren

 • FINALIST

  maximieren

 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 31.03.2017 Entscheidung
  Verfahren Nichtoffener Wettbewerb
  Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 1 - max. 200
  Gebäudetyp Hochschulen, Wissenschaft und Forschung
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Stadt-/ Gebietsplanung
  Sprache Polnisch
  Leistungsumfang
  Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie (w tym: sali koncertowej), spełniającej założenia programowe, funkcjonalne, akustyczne oraz respektującej uwarunkowania urbanistyczne, przyrodnicze, kulturowe opisane w Regulaminie konkursu oraz w załącznikach do Regulaminu.
  Adresse des Bauherren PL-31-027 Kraków
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • Polska-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego

   2016/S 143-258889

   Ogłoszenie o konkursie

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Akademia Muzyczna w Krakowie
   ul. Św. Tomasza 43
   Kraków
   31-027
   Polska
   Osoba do kontaktów: Agnieszka Dzik
   Tel.: +48 124232078
   E-mail: MTliZmVibGlqN1hkbHElYmlYYmZuJWdj
   Faks: +48 124224455
   Kod NUTS: PL213

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.amuz.krakow.pl

   I.2)Wspólne zamówienie
   I.3)Komunikacja
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.amuz.krakow.pl
   Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Inny rodzaj: szkoła wyższa
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Edukacja

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

    

   Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie.

    

   II.1.2)Główny kod CPV
   71220000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   II.2.4)Opis zamówienia:

    

   Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie (w tym: sali koncertowej), spełniającej założenia programowe, funkcjonalne, akustyczne oraz respektującej uwarunkowania urbanistyczne, przyrodnicze, kulturowe opisane w Regulaminie konkursu oraz w załącznikach do Regulaminu.

    

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

   III.1)Warunki udziału
   III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

    

   1. Uczestnikiem Konkursu może być:

   a) osoba fizyczna legitymująca się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń lub dysponująca osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, będąca członkiem samorządu zawodowego architektów;

   b) osoba prawna dysponująca osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń będącą członkiem samorządu zawodowego architektów;

   c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dysponująca osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń będącą członkiem samorządu zawodowego architektów.

   Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi się legitymować się lub dysponować osobami legitymującymi się:

   — kwalifikacjami wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują;

   — przynależnością do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeśli w danym kraju taka organizacja istnieje

   2. Uczestnik konkursu powinien wykazać się spełnianiem warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami, które będą uczestniczyły w wykonaniu Pracy konkursowej:

   Organizator uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą:

   — legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują oraz legitymującą się przynależnością do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeśli w danym kraju taka organizacja istnieje, oraz

   — posiadającą niezbędne doświadczenie, tj. która wykonała co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku/zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją obiektu na podstawie tej dokumentacji, dla której wartość prac budowlanych wykonanych na jej podstawie wyniosła nie mniej niż 40 000 000 PLN (czterdzieści milionów złotych) netto; przez budynek/zespół budynków użyteczności publicznej należy rozumień budynek/zespół budynków, o jakim mowa w § 3 pkt 6) Rozporządzenia z 12.4.2002 Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.).

   3. Organizator dopuszcza wykazanie spełniania warunków udziału w konkursie, określonych w punkcie 1. oraz 2. przez tę samą osobę.

    

   III.2)Warunki dotyczące zamówienia
   III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
   Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
   Proszę określić zawód: Architekt.

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Ograniczona
   Minimalna liczba: 1
   Maksymalna liczba: 200
   IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

    

   1) walory architektoniczno-urbanistyczne, rozwiązania funkcjonalno-użytkowe i akustyczne przez co należy rozumieć najlepsze spełnienie oczekiwań Zamawiającego Organizatora opisane opisanych w pkt.1.4. Regulaminu konkursu Przedmiot Konkursu – kryterium podstawowe, waga: 90 %

   2) rozwiązania innowacyjne i energooszczędne obniżające koszty eksploatacji budynków – kryterium mniejszego znaczenia, waga: 10 %.

    

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
   Data: 09/09/2016
   Czas lokalny: 14:00
   IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
   Data: 23/09/2016
   IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
   Polski
   IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
   IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
   Zostaną przyznane nagrody: tak
   liczba i wartość przyznawanych nagród:

    

   I nagroda – 80 000 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto oraz zaproszenie Uczestnika do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej – w tym m.in. projektu budowlanego i wykonawczego nowych budynków dydaktycznych (w tym: sali koncertowej) Akademii Muzycznej w Krakowie (istotne postanowienia umowy określono w załączniku 1.6 do Regulaminu);

   II nagroda – 25 000 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto;

   III nagroda – 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) brutto.

    

   IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
   IV.3.3)Zamówienia po konkursie
   Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
   IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
   Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
   IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
   Antoni Domicz
   Zdzisław Łapiński
   Piotr Gajewski
   Herbert Buehler
   Krzysztof Markiel
   Józef Pilch
   Krzysztof Rymarczyk
   Tomasz Studniarek
   Martin Weischer

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:
   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Polska
   Tel.: +48 224587801
   E-mail: MTdoXXBoZVpnYlo5bnNpJ2BobydpZQ==
   Faks: +48 224587800

   Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   VI.4.3)Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

    

   1. Uczestnikowi, a także innemu podmiotowi, który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Regulaminu Konkursu przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Organizatora, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Organizatorowi przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   4. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej, w tym terminów do ich wnoszenia, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

    

   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Polska
   Tel.: +48 224587801
   E-mail: MTJtYnVtal9sZ18+c3huLGVtdCxuag==
   Faks: +48 224587800

   Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   22/07/2016
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren

  • Polska-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego

   2017/S 073-139996

   Ogłoszenie o wynikach konkursu

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Akademia Muzyczna w Krakowie
   ul. Św. Tomasza 43
   Kraków
   31-027
   Polska
   Osoba do kontaktów: Agnieszka Dzik
   Tel.: +48 124232078
   E-mail: MjE1XGBfXGZjZDFSXmZrH1xjUlxgaB9hXQ==
   Faks: +48 124224455
   Kod NUTS: PL213

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.amuz.krakow.pl

   I.2)Wspólne zamówienie
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Inny rodzaj: szkoła wyższa
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Edukacja

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

    

   Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie.

    

   II.1.2)Główny kod CPV
   71220000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   II.2.4)Opis zamówienia:

    

   Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie (w tym: sali koncertowej), spełniającej założenia programowe, funkcjonalne, akustyczne oraz respektującej uwarunkowania urbanistyczne, przyrodnicze, kulturowe opisane w Regulaminie konkursu oraz w załącznikach do Regulaminu.

    

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Ograniczona
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

    

   1) walory architektoniczno-urbanistyczne, rozwiązania funkcjonalno-użytkowe i akustyczne przez co należy rozumieć najlepsze spełnienie oczekiwań Zamawiającego Organizatora opisane opisanych w pkt.1.4. Regulaminu konkursu Przedmiot Konkursu – kryterium podstawowe, waga: 90 %

   2) rozwiązania innowacyjne i energooszczędne obniżające koszty eksploatacji budynków – kryterium mniejszego znaczenia, waga: 10 %.

    

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
   Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 143-258889

   Sekcja V: Wyniki konkursu

   Konkurs zakończył się bez przyznania nagrody: nie
   V.3)Przyznanie i nagrody
   V.3.1)Data decyzji sądu konkursowego:
   31/03/2017
   V.3.2)Informacje o uczestnikach
   Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 78
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Gehry Partners LLP
   Beatrice Street
   Los Angeles
   CA 90066
   Stany Zjednoczone
   E-mail: MjE0VWRTW1lpMlhhWVMgVWFf
   Kod NUTS: 00
   Zwycięzcą jest MŚP: nie
   V.3.4)Wartość nagród
   Wartość przyznanych nagród bez VAT: 1 944 957.00 EUR

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:

    

   I Nagroda – Praca Konkursowa oznaczona Numerem Identyfikacyjnym 6W14YTKF, złożona przez Gehry Partners LLP, z siedzibą w Los Angeles, USA.

   II Nagroda – Praca Konkursowa oznaczona Numerem Identyfikacyjnym 8786888S, złożona przez: Elżbieta Hellstein, Tomasz Janus, Maciej Kiewel, Mariusz Pawlus, z siedzibą w Krakowie.

   III Nagroda – Praca Konkursowa oznaczona Numerem Identyfikacyjnym 98M1M162 Maciej Siuda Pracownia projektowa, Pracownia Architektury Krajobrazu Marta Tomasiak, z siedzibą w Warszawie.

   Nagrody zostały przyznane w wysokości opisanej w Regulaminie.

   Honorowe wyróżnienie – Praca Konkursowa oznaczona Numerem Identyfikacyjnym 18315JK, złożona przez Artur Jasiński i Wspónicy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie.

    

   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Polska
   Tel.: +48 224587801
   E-mail: MjExZFlsZGFWY15WNWpvZSNcZGsjZWE=
   Faks: +48 224587800

   Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   VI.4.3)Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

    

   1. Uczestnikowi, a także innemu podmiotowi, który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Regulaminu Konkursu przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Organizatora, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Organizatorowi przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   4. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej, w tym terminów do ich wnoszenia, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

    

   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Polska
   Tel.: +48 224587801
   E-mail: MjEzYldqYl9UYVxUM2htYyFaYmkhY18=
   Faks: +48 224587800

   Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   11/04/2017

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


Anzeige