loading
Diashow © AART architects, Elkiær + Ebbeskov Arkitekter

 • DK-2880 Bagsværd
 • 04/2017
 • Ergebnis
 • (ID 3-246950)

Ruderstadion / Danmarks Rostadion — det unikke møde mellem natur, kultur og idræt

Nichtoffener Wettbewerb
Anzeige


 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 04/2017 Entscheidung
  Verfahren Nichtoffener Wettbewerb
  Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 5 - max. 5
  Gebäudetyp Sport und Freizeit
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Freianlagen
  Sprachen Dänisch, Englisch, Norwegisch, Schwedisch
  Preisgelder/Honorare 200.000 DKK zzgl. USt.
  Leistungsumfang
  Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune inviterer hermed egnede virksomheder til at ansøge om prækvalifikation til den ovenfor nævnte projektkonkurrence. Konkurrencen skal frembringe forslag til en helhedsplan for hvert af de 2 konkurrenceområder, Rostadionparken og Nybro. Helhedsplanen skal koble projektets forskellige elementer, herunder et væsentligt bygværk i form af et rocenter, sammen i et arkitektonisk helstøbt greb i det fredede naturområde ved Bagsværd Sø. Den landskabelige bearbejdning og de forskellige bygværker og elementer, der indskriver sig i landskabet, skal blive et levende bevis på, hvordan der kan skabes synergi mellem den professionelle idræt, breddeidrætten og den selvorganiserede idræt i et fredet naturområde, der indbyder til leg, bevægelse og træning. Det vindende team skal varetage opgaven som totalrådgiver i forbindelse med Rostadion-opgaverne, herunder projektering af Rocenter og tilhørende udearealer.
  Adresse des Bauherren DK-2880 Bagsværd
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • Danmark-Bagsværd: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

   2016/S 210-381867

   Bekendtgørelse om projektkonkurrence

   Direktiv 2014/24/EU

   Del I: Ordregivende myndighed/enhed

   I.1)Navn og adresser
   Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø
   37351733
   Bagsværd Hovedgade 86-90
   Bagsværd
   2880
   Danmark
   E-mail: MjE0W2BYYTJWU2BfU2RdZWRhZWZTVlthYCBWXQ==
   NUTS-kode: DK

   Internetadresse(r):

   Overordnet internetadresse: www.danmarksrostadion.dk

   I.1)Navn og adresser
   Gladsaxe Kommune
   62761113
   Rådhus Allé 7
   Søborg
   2860
   Danmark
   E-mail: MTdbcmZiZWNoOWBlWl1sWnFeJ11k
   NUTS-kode: DK

   Internetadresse(r):

   Overordnet internetadresse: www.danmarksrostadion.dk

   I.2)Fælles udbud
   Konkurrencen omfatter fælles udbud
   I.3)Kommunikation
   Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=oibddvnlfa
   Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
   Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=oibddvnlfa
   Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
   I.4)Type ordregivende myndighed
   Anden type: fond og lokal myndighed
   I.5)Hovedaktivitet
   Generelle offentlige tjenester

   Del II: Genstand

   II.1)Udbuddets omfang
   II.1.1)Betegnelse:

    

   Danmarks Rostadion — det unikke møde mellem natur, kultur og idræt.

    

   II.1.2)Hoved-CPV-kode
   71200000
   II.2)Beskrivelse
   II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
   71420000
   71320000
   II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

    

   Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune inviterer hermed egnede virksomheder til at ansøge om prækvalifikation til den ovenfor nævnte projektkonkurrence. Konkurrencen skal frembringe forslag til en helhedsplan for hvert af de 2 konkurrenceområder, Rostadionparken og Nybro. Helhedsplanen skal koble projektets forskellige elementer, herunder et væsentligt bygværk i form af et rocenter, sammen i et arkitektonisk helstøbt greb i det fredede naturområde ved Bagsværd Sø. Den landskabelige bearbejdning og de forskellige bygværker og elementer, der indskriver sig i landskabet, skal blive et levende bevis på, hvordan der kan skabes synergi mellem den professionelle idræt, breddeidrætten og den selvorganiserede idræt i et fredet naturområde, der indbyder til leg, bevægelse og træning. Det vindende team skal varetage opgaven som totalrådgiver i forbindelse med Rostadion-opgaverne, herunder projektering af Rocenter og tilhørende udearealer.

    

   II.2.13)Oplysninger om EU-midler
   Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

   Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

   III.1)Betingelser for deltagelse
   III.1.10)Kriterier for udvælgelse af deltagere:

    

   Der henvises til dokumentet »Danmarks Rostadion_prækvalifikation_III.1.10 Kriterier for udvælgelse af deltagere«, der ligger under fanen »Udvælgelseskriterier« på udbuddets hjemmeside på iBinder: http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=oibddvnlfa

    

   III.2)Kontraktbetingelser
   III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession

   Del IV: Procedure

   IV.1)Beskrivelse
   IV.1.2)Type konkurrence
   Lukket
   Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
   IV.1.7)Navne på allerede udvalgte deltagere:
   IV.1.9)Kriterier for vurdering af projekter:

    

   Forslagene vil overordnet blive bedømt på deres evne til at frigive projektets potentiale i henhold til nærværende konkurrenceprograms visioner, ønsker og krav.

   Bedømmelseskomitéen vil fokusere på, at forslagsstilleren kan præstere et oplevelsesrigt og sammenhængende forslag af høj arkitektonisk og landskabelig kvalitet til udvikling af Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø til gavn for de mange brugere i området.

   Bedømmelseskomitéen vil i særlig grad fokusere på, at forslagsstilleren kan præstere et arkitektonisk overbevisende og funktionelt forslag til udformningen af rocentret og de nære udearealer i tilknytning hertil.

   Det er af afgørende betydning, at forslaget kan realiseres inden for projektets finansieringsramme, og derfor vil vurderingen heraf indgå som parameter i bedømmelsen.

    

   IV.2)Administrative oplysninger
   IV.2.2)Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
   Dato: 28/11/2016
   Tidspunkt: 12:00
   IV.2.3)Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
   Dato: 14/12/2016
   IV.2.4)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
   Dansk
   IV.3)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
   IV.3.1)Oplysninger om præmie(r)
   Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
   IV.3.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:

    

   Hvert af de teams, som afleverer et konditionsmæssigt konkurrenceforslag, vil blive honoreret med et fast vederlag på 200 000 DKK ekskl. moms. Beløbet kommer til udbetaling umiddelbart efter konkurrenceresultatets offentliggørelse ved fremsendelse af faktura.

   Vinderens vederlag er at betragte som en a conto-udbetaling af rådgivningshonoraret.

    

   IV.3.3)Opfølgende kontrakter
   Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
   IV.3.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
   Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
   IV.3.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
   Se konkurrenceprogram

   Del VI: Supplerende oplysninger

   VI.3)Yderligere oplysninger:

    

   1. Konkurrenceperioden forventes at gå i gang 15.12.2016 med aflevering af forslag primo marts.

   2. Projektets gennemførelse er betinget af accept fra de bevilgende fonde.

   3. Kontraktsprog er dansk. Ansøgers underrådgivere må aflevere materiale på engelsk,svensk og norsk i prækvalifikationen.

   4. Ordregiver forbeholder sig ret til at udpege mere end én vinder af projektkonkurrencen såfremt det med udgangspunkt i de oplyste bedømmelseskriterier ikke er muligt at udpege én vinder jvf. bestemmelserne i konkurrenceprogrammet.

   5. Flere ansøgere kan i fællesskab gå sammen i konsortium eller anden sammenslutning med henblik på at afgive tilbud. Såfremt kontrakten tildeles et konsortium eller lign. sammenslutning, skal medlemmerne skriftligt erklære at påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, der kan træffe bindende afgørelser vedr. kontrakten på alle medlemmernes/deltagernes vegne. I kontraktperioden skal konsortier eller lignende sammenslutninger optræde som én rådgiver.

    

   VI.4)Klageprocedurer
   VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
   Klagenævnet for Udbud
   Langelinie Allé 17
   København Ø
   2100
   Danmark
   Telefon: +45 35291000
   E-mail: MjE5WFlTYi1SX2BhG1FY

   Internetadresse:http://www.klfu.dk

   VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
   VI.4.3)Klageprocedure
   Præcise oplysninger om klagefrist(er):

    

   I henhold til Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

   Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

   I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

   Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

    

   VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Danmark
   Telefon: +45 41711500

   Internetadresse:www.kfst.dk

   VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
   27/10/2016
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren

  • Liegt nicht vor.
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


Anzeige