loading
1. Preis: Exterior day view Diashow Exterior day view, © OCA Barcelona Architects

 • CZ-140 21 Prag, CZ-140 00 Prag
 • 09/2017
 • Ergebnis
 • (ID 3-249860)

Neues KCP - Kongresszentrum Prag / Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž o návrh „NOVÉ KCP“ – Kongresové centrum Praha

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   OCA Barcelona Architects, Barcelona (ES)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Francisco Jorquera Arquitecto, Palma de Mallorca (ES)

   Beitrag ansehen • FINALIST

  maximieren

  • Architekten
   TAKENAKA EUROPE GmbH, Düsseldorf (DE), Breslau (PL), Prag (CZ) Büroprofil

   Beitrag ansehen • FINALIST

  maximieren

  • Architekten
   FAR frohn&rojas Planungsgesellschaft mbH, Berlin (DE), Santiago de Chile (CL), Los Angeles (US) Büroprofil

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Landschaftsarchitekten
   Treibhaus Landschaftsarchitektur Berlin/Hamburg, Berlin (DE), Hamburg (DE) Büroprofil

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Bauingenieure
   Wetzel & von Seht, Hamburg (DE), Berlin (DE) Büroprofil

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden TGA-Fachplaner
   pin-planende ingenieure gmbh, Berlin (DE) Büroprofil

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Verkehrsplaner, Stadtplaner
   ARGUS Stadt- und Verkehrsplanung, Hamburg (DE)

   Beitrag ansehen • FINALIST

  maximieren

  • Architekten
   PLUKK, Brünn (CZ)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekten
   RO_AR Szymon Rozwałka architects, Brünn (CZ)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekten
   Rudolf Müller architects, Brünn (CZ)

   Beitrag ansehen • FINALIST

  maximieren

  • Architekten
   Office of Adrian Phiffer, Toronto (CA)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Bauingenieure
   Robert Silman Associates, New York (US)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden TGA-Fachplaner
   Transsolar Energietechnik GmbH, Stuttgart (DE), München (DE), New York, NY (US), Paris (FR)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 12.09.2017 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Teilnehmer Tatsächliche Teilnehmer: 70
  Gebäudetyp Messe-, Kongressgebäude
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude
  Sprachen Tschechisch, Englisch
  Preisgelder/Honorare 2.200.000 CZK
  Leistungsumfang
  Předmětem soutěže je architektonický návrh rozšíření Kongresového centra Praha o výstavní halu a urbanistický návrh pro lokalitu Pankráckého náměstí a přiléhající části magistrály s důrazem na kvalitu veřejných prostranství a prostupnost území. Prvním krokem (etapou) revitalizace této části města budou právě úpravy spojené s dostavbou kongresového centra o potřebnou výstavní plochu. Výstavní hala tak bude iniciátorem zkvalitnění veřejného prostranství.
  Projektadresse CZ-140 21 Prag
  Adresse des Bauherren CZ-140 00 Prag
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • Česká republika-Praha: Architektonické a související služby

   2016/S 234-427112

   Oznámení soutěže o návrh

   směrnice 2014/25/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Kongresové centrum Praha, a.s.
   63080249
   5. května 1640/65
   Praha 4-Nusle
   140 00
   Česká republika
   Kontaktní osoba: Ladislava Melicharová
   Tel.: +420 261171111
   E-mail: MjE4Wk9SV2FaT2RPHFtTWldRVk9gXWRPLllRXhxRaA==
   Fax: +420 261172010
   Kód NUTS: CZ010

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: http://www.kcp.cz/

   I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
   I.3)Komunikace
   Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: www.novekcp.cz
   Další informace lze získat na výše uvedené adrese
   Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
   I.6)Hlavní předmět činnosti
   Jiné činnosti: zajišťování kongresů, sympozií, veletrhů, výstav a dalších obdobných společenských akcí

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

    

   Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž o návrh „NOVÉ KCP“ – Kongresové centrum Praha.

    

   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71200000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   II.2.4)Popis zakázky:

    

   Předmětem soutěže je architektonický návrh rozšíření Kongresového centra Praha o výstavní halu a urbanistický návrh pro lokalitu Pankráckého náměstí a přiléhající části magistrály s důrazem na kvalitu veřejných prostranství a prostupnost území. Prvním krokem (etapou) revitalizace této části města budou právě úpravy spojené s dostavbou kongresového centra o potřebnou výstavní plochu. Výstavní hala tak bude iniciátorem zkvalitnění veřejného prostranství.

    

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

   III.1)Podmínky účasti
   III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
   III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
   III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
   Účast je vyhrazena určité profesi: ano
   Uveďte profesi: Jsou autorizovanými architekty pro obor architektura, event. autorizovanými architekty s autorizací se všeobecnou působností nebo autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v aktuálním znění, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného stát.

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

    

   Kritéria hodnocení návrhů v pořadí významnosti:

   — urbanistická a architektonická kvalita návrhu,

   — kvalita návaznosti řešeného území na své okolí,

   — energetická náročnost a šetrnost provozu,

   — výše investičních nákladů.

    

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
   Datum: 17/03/2017
   Místní čas: 14:30
   IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
   IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
   Ceština, Angličtina
   IV.3)Soutěžní ceny a porota
   IV.3.1)Informace o cenách
   Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
   Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

    

   1. cena se stanovuje ve výši 1 000 000 CZK,

   2. cena se stanovuje ve výši 700 000 CZK,

   3. cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK.

   Odměny nebudou v této soutěži udělovány.

    

   IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

    

   Náhrady výloh spojených s účastí v I. kole soutěže nebudou poskytovány. Pro neoceněné účastníky soutěže, kteří postoupí do II. kola soutěže a kteří podají do II. kola návrh splňující veškeré podmínky stanovené pro II. kolo, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka ve výši 810 000 CZK.

    

   IV.3.3)Navazující zakázky
   Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
   IV.3.4)Rozhodnutí poroty
   Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
   IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:
   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MTlnZmprWDdaZmRnXGslWnE=
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:www.uhos.cz

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

    

   Každý účastník soutěže může ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení výsledků soutěže podat zadavateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu poroty a vůči všem úkonům zadavatelem týkajícím se předmětné soutěže.

   Námitky podává účastník soutěže (dále jen stěžovatel) písemně a musí v nich uvést kdo je podává, proti kterému postupu poroty či zadavatelem námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá. Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv s uvedením důvodu.

   Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského soudu nebo návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

   Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl. Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a dalšího postupu stěžovatele se řídí podle ustanovení § 249 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.

    

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MThoZ2tsWThbZ2VoXWwmW3I=
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:www.uhos.cz

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   28/11/2016
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren

  • Česká republika-Praha: Architektonické a související služby

   2017/S 183-375662

   Výsledky soutěže o návrh

   směrnice 2014/24/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Kongresové centrum Praha, a.s.
   63080249
   5. května 1640/65
   Praha 4-Nusle
   140 00
   Česká republika
   Kontaktní osoba: Ladislava Melicharová
   Tel.: +420 261171111
   E-mail: MTljWFtgamNYbVglZFxjYFpfWGlmbVg3YlpnJVpx
   Fax: +420 261172010
   Kód NUTS: CZ010

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: http://www.kcp.cz/

   I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
   I.4)Druh veřejného zadavatele
   Jiný druh: akciová společnost
   I.5)Hlavní předmět činnosti
   Jiné činnosti: zajišťování kongresů, sympozií, veletrhů, výstav a dalších obdobných společenských akcí

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

    

   Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž o návrh „NOVÉ KCP“ – Kongresové centrum Praha.

    

   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71200000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   II.2.4)Popis zakázky:

    

   Předmětem soutěže byl architektonický návrh rozšíření Kongresového centra Praha o výstavní halu a urbanistický návrh pro lokalitu Pankráckého náměstí a přiléhající části magistrály s důrazem na kvalitu veřejných prostranství a prostupnost území. Prvním krokem (etapou) revitalizace této části města budou právě úpravy spojené s dostavbou kongresového centra o potřebnou výstavní plochu. Výstavní hala tak bude iniciátorem zkvalitnění veřejného prostranství.

    

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

    

   Kritéria hodnocení návrhů v pořadí významnosti: – urbanistická a architektonická kvalita návrhu – kvalita návaznosti řešeného území na své okolí – energetická náročnost a šetrnost provozu – výše investičních náklad.

    

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
   Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 234-427112

   Oddíl V: Výsledky veřejné soutěže

   Soutěž byla ukončena bez zadání nebo rozdělení cen.: ne
   V.3)Výběr nejvhodnějšího návrhu a udělení soutěžních cen
   V.3.1)Datum rozhodnutí poroty:
   12/09/2017
   V.3.2)Informace o účastnících
   Počet účastníků, kteří budou zváženi: 2
   Počet zúčastněných malých a středních podniků: 70
   Počet zahraničních účastníků: 45
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   OCA Barcelona
   C/ de la Glòria, 7, 3r 2a bis 08902 L'Hospitalet de Llobregat
   BARCELONA
   08902
   Španělsko
   Tel.: +34 606031852
   E-mail: MjE2X1NRMF9TUR5TX10eVWM=
   Fax: +34 606031852
   Kód NUTS: ES51

   Internetová adresa:http://oca.com.es/

   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Francisco Jorquera
   Paseo del Borne 1 2D
   Palma de Mallorca
   07012
   Španělsko
   Tel.: +34 678937294
   E-mail: MjE4UWNgYF1YXWBfY1NgTy5VW09XWhxRXVs=
   Fax: +34 678937294
   Kód NUTS: ES70
   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.4)Hodnota soutěžních cen
   Hodnota udělené ceny/cen bez DPH: 3 010 000.00 CZK

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:
   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MTZqaW1uWzpdaWdqX24oXXQ=
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:http://www.compet.cz

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

    

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

    

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjExZWRoaVY1WGRiZVppI1hv
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:http://www.compet.cz

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   19/09/2017

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 05.12.2016
Ergebnis veröffentlicht 20.11.2017
Zuletzt aktualisiert 24.11.2017
Wettbewerbs-ID 3-249860
Seitenaufrufe 1529

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige