loading
Diashow © Architekt Ivan Ruller

 • CZ-602 00 Brno
 • 03/2017
 • Ergebnis
 • (ID 3-250065)

Svratka Flussufer / Architektonicko-krajinářská otevřená jednofázová soutěž o návrh nábřeží řeky Svratky

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten, Landschaftsarchitekten
   Architekt Ivan Ruller, Brno (CZ)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   bauchplan ).(, münchen (DE), wien (AT) Büroprofil

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekten
   Ilex design s.r.o., Praha 3 (CZ)

   Beitrag ansehen • 3. Preis

  maximieren

  • Kammern
   consequence forma, Brno (CZ)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Landschaftsarchitekten
   Djao-Rakitine Ltd, London (GB) Büroprofil

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Wasserbauingenieure
   JV PROJEKT VH s.r.o., Brno (CZ)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten, Landschaftsarchitekten
   Le Studio Diëse | Atelier d'Altérations Urbaines, Paris (FR)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   Dvořák + Gogolák + Grasse, Praha (CZ)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architektin
   Linda Boušková, Brno (CZ)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 18.03.2017 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Teilnehmer Tatsächliche Teilnehmer: 21
  Gebäudetyp Landschaft und Freiraum
  Art der Leistung Objektplanung Freianlagen
  Sprachen Tschechisch, Englisch
  Preisgelder/Honorare 1.450.000 CZK
  Leistungsumfang
  Předmětem soutěže je architektonický a krajinářský návrh brněnského nábřeží řeky Svratky v lokalitě vymezené areálem výstaviště ze západu a hlavním železničním nádražím z východu (blíže specifikováno dále v zadání). Bude se jednat o komplexní revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a současně tvorbu strategie pro aktivní i pasivní využívání zatím opomínané hodnoty města, kterou představuje řeka Svratka.
  Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější a nejhodnotnější řešení předmětu soutěže (tj. nejvhodnější soutěžní návrh), které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a zadání. Zadavatel bude mezi oceněnými autory hledat partnera pro zpracování veškerých stupňů projektové dokumentace pro úpravy veřejného prostoru, krajinářské úpravy a protipovodňová opatření.
  Adresse des Bauherren CZ-602 00 Brno
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • Česká republika-Brno: Architektonické a související služby

   2016/S 235-428797

   Oznámení soutěže o návrh

   směrnice 2014/25/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   statutární město Brno
   44992785
   Dominikánské náměstí 196/1
   Brno
   602 00
   Česká republika
   Kontaktní osoba: Ing. Petr Vokřál
   Tel.: +420 542171111
   E-mail: MjEyamNfZlVgImRZaGY0VmZiYyJXbg==
   Fax: +420 542173530
   Kód NUTS: CZ064

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: www.brno.cz

   Adresa profilu zadavatele: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c74afc13-ac57-46ce-8225-99826ed87c64

   I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
   I.3)Komunikace
   Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: http://nabrezirekysvratky.cz/
   Další informace lze získat na výše uvedené adrese
   Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
   I.6)Hlavní předmět činnosti
   Jiné činnosti: služby pro širokou veřejnost

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

    

   Architektonicko-krajinářská otevřená jednofázová soutěž o návrh nábřeží řeky Svratky.

    

   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71200000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   II.2.4)Popis zakázky:

    

   Předmětem soutěže je architektonický a krajinářský návrh brněnského nábřeží řeky Svratky v lokalitě vymezené areálem výstaviště ze západu a hlavním železničním nádražím z východu (blíže specifikováno dále v zadání). Bude se jednat o komplexní revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a současně tvorbu strategie pro aktivní i pasivní využívání zatím opomínané hodnoty města, kterou představuje řeka Svratka.

   Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější a nejhodnotnější řešení předmětu soutěže (tj. nejvhodnější soutěžní návrh), které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a zadání. Zadavatel bude mezi oceněnými autory hledat partnera pro zpracování veškerých stupňů projektové dokumentace pro úpravy veřejného prostoru, krajinářské úpravy a protipovodňová opatření.

    

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
   Identifikujte projekt: Projekt svojí náplní spadá do „Operačního programu životní prostředí“, prioritní osy 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifického cíle 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilán.

   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

   III.1)Podmínky účasti
   III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
   III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
   III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
   Účast je vyhrazena určité profesi: ano
   Uveďte profesi: Autorizovanými architekty pro obor krajinářská architektura, nebo obor architektura, event. autorizovanými architekty s autorizací se všeobecnou působností nebo autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v aktuálním znění, případně autorizovanými architek.

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

    

   Kritéria hodnocení návrhů v pořadí významnosti: – urbanistická a architektonická kvalita návrhu – kvalita návaznosti řešeného území na své okolí – zapojení protipovodňových opatření přírodě blízkých – výše investičních nákladů.

    

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
   Datum: 28/02/2017
   Místní čas: 15:30
   IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
   IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
   Ceština, Angličtina
   IV.3)Soutěžní ceny a porota
   IV.3.1)Informace o cenách
   Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
   Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

    

   1. cena se stanovuje ve výši 550 000 CZK, 2. cena se stanovuje ve výši 400 000 CZK, 3. cena se stanovuje ve výši 300 000 CZK. Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka ve výši 200 000 CZK.

    

   IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

    

   Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži nebudou poskytovány.

    

   IV.3.3)Navazující zakázky
   Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
   IV.3.4)Rozhodnutí poroty
   Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
   IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:
   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167112
   E-mail: MThoZ2tsWThbZ2VoXWwmW3I=
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:https://www.uohs.cz/

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

    

   Každý účastník soutěže může ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení oznámení výsledků soutěže podat zadavateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu poroty a vůči všem úkonům zadavatele týkajícím se předmětné soutěže. Námitky podává účastník soutěže (dále jen stěžovatel) písemně a musí v nich uvést kdo je podává, proti kterému postupu poroty či zadavatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.

   Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského soudu nebo návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

   Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i vyhlašovateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl. Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a dalšího postupu stěžovatele se řídí podle ustanovení § 249 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

    

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjExZWRoaVY1WGRiZVppI1hv
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:www.uhos.cz

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   01/12/2016
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren

  • Česká republika-Brno: Architektonické a související služby

   2017/S 071-135584

   Výsledky soutěže o návrh

   směrnice 2014/25/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Statutární město Brno
   44992785
   Dominikánské nám. 196/1
   Brno
   602 00
   Česká republika
   Kontaktní osoba: Dana Turečková
   E-mail: MTdtbmteXGRob1onXVpnWjlba2doJ1xz
   Kód NUTS: CZ064

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: https://www.brno.cz

   Adresa profilu zadavatele: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c74afc13-ac57-46ce-8225-99826ed87c64

   I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
   I.6)Hlavní předmět činnosti
   Jiné činnosti: správa

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

    

   Architektonicko-krajinářská otevřená jednofázová soutěž o návrh Nábřeží řeky Svratky.

    

   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71200000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   II.2.4)Popis zakázky:

    

   Předmětem soutěže je architektonický a krajinářský návrh brněnského nábřeží řeky Svratky v lokalitě vymezené areálem výstaviště ze západu a hlavním železničním nádražím z východu (blíže specifikováno dále v zadání). Bude se jednat o komplexní revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a současně tvorbu strategie pro aktivní i pasivní využívání zatím opomínané hodnoty města, kterou představuje řeka Svratka. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější a nejhodnotnější řešení předmětu soutěže (tj. nejvhodnější soutěžní návrh), které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a zadání. Zadavatel bude mezi oceněnými autory hledat partnera pro zpracování veškerých stupňů projektové dokumentace pro úpravy veřejného prostoru krajinářské úpravy a protipovodňová opatření.

    

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
   Identifikujte projekt: Architektonicko-krajinářská otevřená jednofázová soutěž o návrh Nábřeží řeky Svratky.

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

    

   Kritéria hodnocení návrhů v pořadí významností: – urbanistická a architektonická kvalita návrhu – kvalita návaznosti řešeného území na své okolí – zapojení protipovodňových opatření přírodě blízkých – výše investičních nákladů.

    

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
   Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 235-428797

   Oddíl V: Výsledky veřejné soutěže

   Soutěž byla ukončena bez zadání nebo rozdělení cen.: ne
   V.3)Výběr nejvhodnějšího návrhu a udělení soutěžních cen
   V.3.1)Datum rozhodnutí poroty:
   18/03/2017
   V.3.2)Informace o účastnících
   Počet účastníků, kteří budou zváženi: 21
   Počet zúčastněných malých a středních podniků: 21
   Počet zahraničních účastníků: 10
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Prof. Ing. arch. Ivan Ruller
   Kalvodova 1
   Brno
   602 00
   Česká republika
   Tel.: +420 485104880
   E-mail: MTdkaGtbWmQ5bF5zZ1pmJ1xz
   Kód NUTS: CZ064

   Internetová adresa:http://www.architektruller.cz/

   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   bauchplan).(
   226868847
   Severinstraße 5
   München
   81541
   Německo
   E-mail: MjE1aFZlZVNWaFZTMVNSZlRZYV1SXx9VVg==
   Kód NUTS: DE212

   Internetová adresa:http://www.bauchplan.de/

   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   consequence forma s.r.o., DJAO-Rakitine Ltd a JV Projekt VH s.r.o.
   04849582
   Nový Hrozenkov 760
   Nový Hrozenkov
   756 04
   Česká republika
   E-mail: MTlmXV1gWlw3WmZlalxobFxlWlwlWnE=
   Kód NUTS: CZ064
   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.4)Hodnota soutěžních cen
   Hodnota udělené ceny/cen bez DPH: 1 450 000.00 CZK

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:

    

   1. místo Ivan Ruller; spolupráce: Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz Petr Valíček Brno, Česká republika; 1. cena: 500 000 CZK), 2. místo bauchplan ).)/collaboration: Kay Strasser, Fernando Neboť Gpmez, Eleni Boutsika-Palles, Štefan Zifčák – Mnichov, Německo 2. cena: 400 000 CZK), 3. místo: Conssequence forma/ Janica Šipulová, Martin Sládek, Petra Buganská, Iva Tomková; Djao-Rakitine/ Iréne Djao-Rakinine, Chun Wing Fok, HOrtence Blanchard; JV Projekt VH/ Jiří vítek, Michaela Vacková – Brno, Londýn, Česká republika, Velká Britanie; 3. cena: 300 000 CZK). Odměna 100 000 CZK: Linda Boušková, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Pavel Grasse, Filip Musálek; spolupráce: Michal Dvořák, Petr Hrdlička, Pavla Janečková, Petra Pavlatová – Brno, Olomouc, Praha, Česká republika, Odměna 100 000 CZK: Le Studio Diëse, Atelier d'altérations urbanies/ Guillaume Barnavon, Charles Bouscasse, Denis Brjochard, Jacques Ippoliti, Marion Lacas – Paříž, Francie.

    

   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MTJubXFyXz5hbWtuY3IsYXg=
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:http://www.compet.cz

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

    

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

    

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MTVram5vXDteamhrYG8pXnU=
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:http://www.compet.cz

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   06/04/2017

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


Anzeige