loading
Diashow © Tubes spol. s r.o. / Atelier 6, s.r.o.

 • CZ-110 00 Prag
 • 09/2018
 • Ergebnis
 • (ID 3-282916)

Neubau Dvorecký Brücke in Prag / Architektonicko-konstrukční návrh nového Dvorecký přemostění řeky Vltavy na území hlavního města Prahy

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Tubes spol. s r.o., Prag (CZ)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekten
   Atelier 6, s.r.o., Prag (CZ)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Santiago Calatrava, Zürich (CH), Valencia (ES)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 21.09.2018 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Teilnehmer Tatsächliche Teilnehmer: 45
  Gebäudetyp Verkehr
  Art der Leistung Objektplanung Verkehrsanlagen / Objektplanung Ingenieurbauwerke
  Sprache Tschechisch
  Preisrichter Ing. arch. Jan Jehlík. Prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Doc. Ing. Tomáš Rotter, Ing. Pavel Štěpán
  Leistungsumfang
  Předmětem soutěže je architektonicko-konstrukční návrh nového přemostění řeky Vltavy na území hlavního města Prahy.
  Projektadresse CZ-110 00 Prag
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • Česká republika-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

   2017/S 212-440905

   Oznámení o soutěži o návrh

   směrnice 2014/24/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Hlavní město Praha
   00064581
   Mariánské náměstí 2/2
   Praha 1-Staré Město
   110 00
   Česká republika
   Kontaktní osoba: Justitia Tender Partners, s.r.o.
   Tel.: +420 778088818
   E-mail: MTVvYGlfYG07ZXBub2RvZFwpXnU=
   Kód NUTS: CZ010

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: http://www.praha.eu/

   Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

   I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
   I.3)Komunikace
   Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha
   Další informace lze získat na jiné adrese:
   Justitia Tender Partners, s.r.o.
   01551825
   Půtova 1219/3
   Praha 1-Nové Město
   110 00
   Česká republika
   Tel.: +420 778088818
   E-mail: MTJyY2xiY3A+aHNxcmdyZ18sYXg=
   Kód NUTS: CZ010

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: http://www.praha.eu/

   Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

   Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
   Justitia Tender Partners, s.r.o.
   01551825
   Půtova 1219/3
   Praha 1-Nové Město
   110 00
   Česká republika
   Tel.: +420 778088818
   E-mail: MjEzZ1hhV1hlM11oZmdcZ1xUIVZt
   Kód NUTS: CZ010

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: http://www.praha.eu/

   Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

   I.4)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní orgán
   I.5)Hlavní předmět činnosti
   Služby pro širokou veřejnost

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

    

   Dvorecký most.

    

   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71000000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   II.2.4)Popis zakázky:

    

   Předmětem soutěže je architektonicko-konstrukční návrh nového přemostění řeky Vltavy na území hlavního města Prahy.

    

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

   III.1)Podmínky účasti
   III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
   III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
   III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
   Účast je vyhrazena určité profesi: ano
   Uveďte profesi: Autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oborech architektura (A.1) nebo se všeobecnou působností (A.0) (autorizovaný architekt) a mosty a inženýrské konstrukce (autorizovaný inženýr).

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

    

   Snížení počtu předběžných soutěžních návrhů bude provedeno podle kritéria kvality, jímž je úroveň celkového architektonického a technického řešení mostu a celkového architektonického a dopravního řešení obou předmostí.

   Soutěžní návrhy budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena těmito kritérii kvality v uvedeném pořadí významnosti

   a) úroveň celkového architektonického a technického řešení mostu a celkového architektonického a dopravního řešení obou předmostí, a

   b) technická proveditelnost a hospodárnost řešení.

    

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
   Datum: 16/02/2018
   Místní čas: 12:00
   IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
   IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
   Ceština
   IV.3)Soutěžní ceny a porota
   IV.3.1)Informace o cenách
   Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
   Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

    

   A. Soutěžní ceny:

   1. cena 1 500 000 CZK,

   2. cena 1 000 000 CZK,

   3. cena 500 000 CZK.

   B. Soutěžní odměny:

   Souhrnná částka připadající na odměny činí 1 500 000 CZK. Porota je oprávněna navrhnout zadavateli udělení odměny jednotlivému předběžnému soutěžnímu návrhu nebo soutěžnímu návrhu, který nebyl oceněn až do výše 400 000 CZK. Jedná se o odměnu za pozoruhodný dílčí podnět nebo řešení.

    

   IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

    

   Úhrada výloh spojených s účastí v soutěži (tzv. „tužkovné“) ve výši 400 000 CZK připadá na každý soutěžní návrh podaný do druhé fáze soutěže, který splní podmínky účasti v soutěži.

    

   IV.3.3)Navazující zakázky
   Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
   IV.3.4)Rozhodnutí poroty
   Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
   IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
   Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
   Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
   Ing. Pavel Richter
   doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
   doc. Ing. arch. Jan Jehlík
   prof. Ing. arch. Petr Pelčák
   Ing. Pavel Štěpán
   Petr Dolínek (náhradník)
   prof. Ing. arch. Roman Koucký (náhradník)
   doc. Ing. arch. Radek Kolařík (náhradník)
   doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. (náhradník)

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:
   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjEwZmVpalc2WWVjZltqJFlw
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:http://www.compet.cz

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

    

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

    

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjE1YWBkZVIxVGBeYVZlH1Rr
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:http://www.compet.cz

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   01/11/2017
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Česká republika-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

   2018/S 212-486534

   Výsledky soutěže o návrh

   Legal Basis:

   směrnice 2014/24/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Hlavní město Praha
   00064581
   Mariánské náměstí 2/2
   Praha 1 - Staré Město
   110 00
   Česká republika
   Kontaktní osoba: Justitia Tender Partners, s.r.o.
   Tel.: +420 778088818
   E-mail: MThsXWZcXWo4Ym1rbGFsYVkmW3I=
   Kód NUTS: CZ010

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: http://www.praha.eu/

   Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

   I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
   I.4)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní orgán
   I.5)Hlavní předmět činnosti
   Služby pro širokou veřejnost

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

   Dvorecký most

   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71000000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   II.2.4)Popis zakázky:

   Předmětem soutěže je architektonicko-konstrukční návrh nového přemostění řeky Vltavy na území hlavního města Prahy.

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

   Snížení počtu předběžných soutěžních návrhů bude provedeno podle kritéria kvality, jímž je úroveň celkového architektonického a technického řešení mostu a celkového architektonického a dopravního řešení obou předmostí.

   Soutěžní návrhy budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena těmito kritérii kvality v uvedeném pořadí významnosti:

   a) úroveň celkového architektonického a technického řešení mostu a celkového architektonického a dopravního řešení obou předmostí, a

   b) technická proveditelnost a hospodárnost řešení.

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
   Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 212-440905

   Oddíl V: Výsledky veřejné soutěže

   Soutěž byla ukončena bez zadání nebo rozdělení cen.: ne
   V.3)Výběr nejvhodnějšího návrhu a udělení soutěžních cen
   V.3.1)Datum rozhodnutí poroty:
   21/09/2018
   V.3.2)Informace o účastnících
   Počet účastníků, kteří budou zváženi: 45
   Počet zúčastněných malých a středních podniků: 45
   Počet zahraničních účastníků: 12
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Tubes, spol. s.r.o.
   25062255
   Nad Zátiším 345/12
   Praha 4 - Lhotka
   142 00
   Česká republika
   Tel.: +420 226066480
   E-mail: MjExaWpXWmg1aWpXWmgjWG8=
   Kód NUTS: CZ010

   Internetová adresa: http://www.tubes.cz/

   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Atelier 6, s.r.o.
   26163535
   Rokycanova 652/30
   Praha 3 - Žižkov
   130 00
   Česká republika
   Tel.: +420 222590946
   E-mail: MjE4TyQuTyQcUWg=
   Kód NUTS: CZ010

   Internetová adresa: http://www.a6.cz/

   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.4)Hodnota soutěžních cen
   Hodnota udělené ceny/cen bez DPH: 3 000 000.00 CZK

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:

   Udělené soutěžní ceny:

   1. cena 1 600 000 CZK (Tubes, spol. s.r.o. a Atelier 6, s.r.o.)

   2. cena 1 400 000 (Santiago Calatrava LLC).

   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjE1YWBkZVIxZmBZZB9Uaw==
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MTlnZmprWDdsZl9qJVpx
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   31/10/2018

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 06.11.2017
Ergebnis veröffentlicht 07.11.2018
Zuletzt aktualisiert 07.11.2018
Wettbewerbs-ID 3-282916
Seitenaufrufe 222

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige