loading
Diashow © Ing. arch. Jan Trávníček, Ing. arch. Jakub Sládek, Jakub Trávníček

 • CZ-160 52 Praha 6, CZ-16200 Praha 6
 • 01/2018
 • Ergebnis
 • (ID 3-284198)

Platzgestaltung in Prag / Macharovo náměstí ve Střešovicích

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Ing. arch. Jan Trávníček, Ing. arch. Jakub Sládek, Jakub Trávníček, Praha (CZ)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   monom, Praha 7 (CZ)

   Beitrag ansehen  • Architekten
   monom, Praha 7 (CZ)

   Beitrag ansehen • 3. Preis

  maximieren

 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 25.01.2018 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Gebäudetyp Landschaft und Freiraum
  Art der Leistung Objektplanung Freianlagen
  Sprache Tschechisch
  Leistungsumfang
  Předmětem soutěže je návrh rekonstrukce prostoru Macharova náměstí, zejména v těchto oblastech:
  1) Respektování stávající urbanistické koncepce;
  2) Návrh regenerace tenisového areálu včetně nového objektu zázemí a povrchu hřišť;
  3) Rehabilitace všech veřejných prostranství, včetně povrchů a jejich doplnění o prvky drobné architektury a uměleckých děl, případně herní prvky včetně řešení mobiliáře;
  4) Rehabilitace zeleně celého prostoru.
  Ausstellung Výstava soutěžních návrhů bude probíhat v první polovině roku 2018 v prostorách Galerie Chodba ve 3. patře budovy úřadu městské části Praha 6, Československé armády 23, Praha 6.
  Adresse des Bauherren CZ-160 52 Praha 6
  Projektadresse CZ-16200 Praha 6
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • Česká republika-Praha: Architektonické služby pro budovy

   2017/S 221-459877

   Oznámení o soutěži o návrh

   směrnice 2014/24/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Městká část Praha 6
   00063703
   Čs. armády 23
   Praha 6
   160 52
   Česká republika
   Kontaktní osoba: Ing. Jana Jelínková
   Tel.: +420 220189900
   E-mail: MTdjY15lYmdkaG9aOWlrWmFaLydccw==
   Kód NUTS: CZ010

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: http://www.praha6.cz

   Adresa profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/

   I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
   I.3)Komunikace
   Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/
   Další informace lze získat na výše uvedené adrese
   Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
   I.4)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní orgán
   I.5)Hlavní předmět činnosti
   Služby pro širokou veřejnost

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

    

   Macharovo náměstí, ve Střešovicích, Praha 6.

    

   Spisové číslo: 06/17/SON
   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71221000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   II.2.4)Popis zakázky:

    

   Předmětem soutěže je návrh rekonstrukce prostoru Macharova náměstí, zejména v těchto oblastech:

   1) Respektování stávající urbanistické koncepce;

   2) Návrh regenerace tenisového areálu včetně nového objektu zázemí a povrchu hřišť;

   3) Rehabilitace všech veřejných prostranství, včetně povrchů a jejich doplnění o prvky drobné architektury a uměleckých děl, případně herní prvky včetně řešení mobiliáře;

   4) Rehabilitace zeleně celého prostoru.

    

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

   III.1)Podmínky účasti
   III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
   III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
   III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
   Účast je vyhrazena určité profesi: ano
   Uveďte profesi: Autorizovaný architekt.

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

    

   Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

   a) celková kvalita urbanistického a architektonického řešení,

   b) koncepce provozních vazeb v území,

   c) začlenění objektu zázemí sportoviště do kontextu Macharova náměstí,

   d) kvalita veřejného prostranství a jeho estetické a funkční ztvárnění.

    

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
   Datum: 15/01/2018
   Místní čas: 12:00
   IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
   IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
   Ceština
   IV.3)Soutěžní ceny a porota
   IV.3.1)Informace o cenách
   Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
   Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

    

   Celková částka na ceny, odměny se stanovuje ve výši 400 000 CZK (slovy: čtyři sta tisíc CZK). 1. cena se stanovuje ve výši 180 000 CZK (slovy: jedno sto osmdesát tisíc CZK). 2. cena se stanovuje ve výši 120 000 CZK (slovy: jedno sto dvacet tisíc CZK). 3. cena se stanovuje ve výši 60 000 CZK (slovy: šedesát tisíc CZK).

   Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka a odměny ve výši 40 000 CZK (slovy: čtyřicet tisíc CZK).

    

   IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

    

   Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10 000 CZK budou podle § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude zadavatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

    

   IV.3.3)Navazující zakázky
   Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
   IV.3.4)Rozhodnutí poroty
   Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
   IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
   Řádní členové závislí: Ing. arch. Martin Polách, statutární zástupce starosty MČ P6
   Řádní členové závislí: Ing. arch. Ondřej Šefců, ředitel NPÚ
   Řádní členové závislí: Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6
   Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Adam Halíř
   Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Michal Kuzemenský
   Řádní členové nezávislí: doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
   Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Petr Vávra
   Náhradníci závislí: Ing. arch. Eva Smutná, místostarostka MČ P6
   Náhradníci závislí: doc. Ing. arch. Petr Durdík
   Náhradníci nezávislí: Ing. Martina Forejtová

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:
   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MTNtbHBxXj1gbGptYnErYHc=
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:http://www.compet.cz

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

    

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

    

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjEyZGNnaFU0V2NhZFloIldu
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:http://www.compet.cz

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   14/11/2017
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren

  • Česká republika-Praha: Architektonické služby pro budovy

   2018/S 072-160400

   Výsledky soutěže o návrh

   směrnice 2014/24/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Městská část Praha 6
   00063703
   Čs. armády 601/23
   Praha 6
   160 52
   Česká republika
   Kontaktní osoba: Ing. Jana Jelínková
   Tel.: +420 220189900
   E-mail: MTdjY15lYmdkaG9aOWlrWmFaLydccw==
   Kód NUTS: CZ010

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: http://www.praha6.cz

   Adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/

   I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
   I.4)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní úřad/agentura
   I.5)Hlavní předmět činnosti
   Služby pro širokou veřejnost

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

    

   Macharovo náměstí, ve Střešovicích, Praha 6

    

   Spisové číslo: 06/17/SON
   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71221000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   II.2.4)Popis zakázky:

    

   Předmětem soutěže je návrh rekonstrukce prostoru Macharova náměstí, zejména v těchto oblastech:

   1) Respektování stávající urbanistické koncepce;

   2) Návrh regenerace tenisového areálu včetně nového objektu zázemí a povrchu hřišť;

   3) Rehabilitace všech veřejných prostranství, včetně povrchů a jejich doplnění o prvky drobné architektury a uměleckých děl, případně herní prvky včetně řešení mobiliáře;

   4) Rehabilitace zeleně celého prostoru;

    

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

    

   Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

   a) celková kvalita urbanistického a architektonického řešení

   b) koncepce provozních vazeb v území

   c) začlenění objektu zázemí sportoviště do kontextu Macharova náměstí

   d) kvalita veřejného prostranství a jeho estetické a funkční ztvárnění

    

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
   Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 221-459877

   Oddíl V: Výsledky veřejné soutěže

   Soutěž byla ukončena bez zadání nebo rozdělení cen.: ne
   V.3)Výběr nejvhodnějšího návrhu a udělení soutěžních cen
   V.3.1)Datum rozhodnutí poroty:
   25/01/2018
   V.3.2)Informace o účastnících
   Počet účastníků, kteří budou zváženi: 9
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Ing. arch. Jan Trávníček, Ing. arch. Jakub Sládek, Jakub Trávníček
   Mydlářka 214/7
   Praha 6
   160 00
   Česká republika
   Kód NUTS: CZ010
   Vítězem je malý či střední podnik: ne
   V.3.4)Hodnota soutěžních cen
   Hodnota udělené ceny/cen bez DPH: 360 000.00 CZK

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:

    

   V.3.3)

   První pořadí - Ing. arch. Jan Trávníček, Ing. arch. Jakub Stádek, Jakub Trávníček - 180 000 CZK.

   Druhé pořadí - monom works, s.r.o., U Průhonu 467/26, Praha 7 (Ing. arch. Michal Bernart, Ing. arch. Igor Hobza, Bc. Jakub Vašek, Ing. arch. Lucie Nippertová) - 120 000 CZK.

   Třetí pořadí - Ing.arch. Šárka Ullwerová, Ing. Jitka Ullwerová, Ing. arch.Adam Vilímek, Ing. arch. Martin Březina - 60 000 CZK.

    

   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MTRsa29wXTxfa2lsYXAqX3Y=
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:http://www.compet.cz

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

    

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

    

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjExZWRoaVY1WGRiZVppI1hv
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa:http://www.compet.cz

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   11/04/2018

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 17.11.2017
Ergebnis veröffentlicht 17.04.2018
Zuletzt aktualisiert 18.04.2018
Wettbewerbs-ID 3-284198
Seitenaufrufe 291

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige