loading
Diashow © JAJA Architects

 • DK-7800 Skive
 • 04/2018
 • Ergebnis
 • (ID 3-286653)

Ein Hafenprojekt in Glyngøre / Glyngøre Maritime Center

Nichtoffener Wettbewerb
Anzeige


 • Gewinner

  maximieren

  • Architekten
   JAJA Architects, Kopenhagen (DK)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Bauingenieure
   NIRAS, Allerød (DK), Vantaa (FI)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 30.04.2018 Entscheidung
  Verfahren Nichtoffener Wettbewerb
  Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 4 - max. 4
  Gebäudetyp Büro-, Verwaltungsbauten / Kultur-, Veranstaltungsgebäude / Verkehr
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Freianlagen / Objektplanung Verkehrsanlagen / Stadt-/ Gebietsplanung
  Sprache Dänisch
  Betreuer COWI, Kongens Lyngby (DK)
  Aufgabe
  Skive Kommune udskriver i samarbejde med Foreningen "Glyngøre Maritime Center" en projektkonkurrence vedr. udvikling af Glyngøre Maritime Center på Glyngøre Havn. I konkurrencen ønskes der forslag til 1) Havneplan med projektets hovedidé, varemærke og områdets integration med Glyngøre by, havn og fjord, 2) Helhedsplan for konkurrenceområdet med udvidelse af lystbådehavn og 3) ca. 250 m² nyt Maritimt Center. Totalrådgivningskontrakten forventes, efter fase 1 (projektkonkurrencen), tildelt i fase 2 efter forhandling uden forudgående bekendtgørelse, jf. udbudslovens §82. Forslaget skal give havnen en unik identitet, og projektet skal udformes med særlig fokus på helhedsoplevelsen af havnemiljøet og den særlige kontekst på og ved Glyngøre Landsby og Havn. Der ønskes nye, konceptuelle måder at sammentænke havnens mangeartede faciliteter på. Med udgangspunkt i den særlige placering og en unik mulighed for at skabe en meget tæt forbindelse mellem fjord, havn og by, ønskes et projekt, der knytter havnemiljø, brugere på vandet, brugere i vandet, brugere af byrummet og havnens faciliteter sammen i et levende landsby- og havnemiljø. Samtidigt ønskes der ideer til nye faciliteter på havnen, som udvider havnens anvendelse med hensyn til brugere og årstider.
  Den forventede anlægssum er DKK 26 mio. kr. Skive kommune dækker procesudgifter, mens anlægssummen skal bevilliges gennem fonde. Projektperioden er således delt op i to perioder. Periode 1, hvor den vindende totalrådgivers konkurrencemateriale målrettes til at danne grundlag for fundraising, myndighedsbehandling og lokalplanlægning. Når der er fundet midler til realisering af projektet påbegyndes periode 2, hvor projektet projekteres, udbydes og udføres. Det forventes, at projektet udbydes i to hovedentrepriser for henholdsvis anlæg af havn og opførelse af Maritimt Center.
  Adresse des Bauherren DK-7800 Skive
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • Danmark-Skive: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

   2017/S 240-498797

   Bekendtgørelse om projektkonkurrence

   Direktiv 2014/24/EU

   Del I: Ordregivende myndighed/enhed

   I.1)Navn og adresser
   Skive Kommune
   29189579
   Torvegade 10
   Skive
   7800
   Danmark
   Kontaktperson: Kim Hald
   Telefon: +45 99153670
   E-mail: MjE1PDo+OTFkXFpnVlxgXl5mX1YfVVw=
   NUTS-kode: DK04

   Internetadresse(r):

   Overordnet internetadresse: http://www.skive.dk

   I.2)Fælles udbud
   I.3)Kommunikation
   Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ztehxngdjg
   Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
   COWI A/S
   44623528
   Jens Chr. Skous Vej 9
   Aarhus C
   8000
   Danmark
   Kontaktperson: Christine Neergaard-Petersen
   Telefon: +45 41760568
   E-mail: MjEyV1xiZDRXY2tdIldjYQ==
   NUTS-kode: DK042

   Internetadresse(r):

   Overordnet internetadresse: www.cowi.com

   Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ztehxngdjg
   Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
   I.4)Type ordregivende myndighed
   Regional eller lokal myndighed
   I.5)Hovedaktivitet
   Fritid, kultur og religion

   Del II: Genstand

   II.1)Udbuddets omfang
   II.1.1)Betegnelse:

    

   Glyngøre Maritime Center.

    

   II.1.2)Hoved-CPV-kode
   71000000
   II.2)Beskrivelse
   II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
   71200000
   71300000
   71400000
   71500000
   71600000
   II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

    

   Skive Kommune udskriver i samarbejde med Foreningen "Glyngøre Maritime Center" en projektkonkurrence vedr. udvikling af Glyngøre Maritime Center på Glyngøre Havn. I konkurrencen ønskes der forslag til 1) Havneplan med projektets hovedidé, varemærke og områdets integration med Glyngøre by, havn og fjord, 2) Helhedsplan for konkurrenceområdet med udvidelse af lystbådehavn og 3) ca. 250 m² nyt Maritimt Center. Totalrådgivningskontrakten forventes, efter fase 1 (projektkonkurrencen), tildelt i fase 2 efter forhandling uden forudgående bekendtgørelse, jf. udbudslovens §82. Forslaget skal give havnen en unik identitet, og projektet skal udformes med særlig fokus på helhedsoplevelsen af havnemiljøet og den særlige kontekst på og ved Glyngøre Landsby og Havn. Der ønskes nye, konceptuelle måder at sammentænke havnens mangeartede faciliteter på. Med udgangspunkt i den særlige placering og en unik mulighed for at skabe en meget tæt forbindelse mellem fjord, havn og by, ønskes et projekt, der knytter havnemiljø, brugere på vandet, brugere i vandet, brugere af byrummet og havnens faciliteter sammen i et levende landsby- og havnemiljø. Samtidigt ønskes der ideer til nye faciliteter på havnen, som udvider havnens anvendelse med hensyn til brugere og årstider.

   Den forventede anlægssum er DKK 26 mio. kr. Skive kommune dækker procesudgifter, mens anlægssummen skal bevilliges gennem fonde. Projektperioden er således delt op i to perioder. Periode 1, hvor den vindende totalrådgivers konkurrencemateriale målrettes til at danne grundlag for fundraising, myndighedsbehandling og lokalplanlægning. Når der er fundet midler til realisering af projektet påbegyndes periode 2, hvor projektet projekteres, udbydes og udføres. Det forventes, at projektet udbydes i to hovedentrepriser for henholdsvis anlæg af havn og opførelse af Maritimt Center.

    

   II.2.13)Oplysninger om EU-midler
   Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

   Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

   III.1)Betingelser for deltagelse
   III.1.10)Kriterier for udvælgelse af deltagere:

    

   Anmodning om prækvalifikation skal indeholde følgende oplysninger:

   1.

   1a) Personlige forhold. – Firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail, kontaktperson og selskabsform

   1b) Udfyldt tro og love erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogle af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens §135 og §137, stk 1 og stk 2.

   2. Teknisk kapacitet:

   2 a) Ansøgningen vedlægges op til 7 referencer fra de seneste 10 år, som dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor havneanlæg- og indretning, og/eller byggeri i umiddelbar tilknytning til vand, og/eller andet anlæg og byggeri af tilsvarende karakter eller kompleksitet. Hver reference bør indeholde følgende oplysninger:

   i) Navnet på kunden

   ii) Projektets navn

   iii) Anlægssum og m²

   iv) Beskrivelse af ansøgers ydelser i projektet

   v) Starttidspunkt og varighed

   vi) Beskrivelse af arkitektur og funktionalitet.

   Der må samlet fremsendes i alt 7 referencer, hver på max 2 sider, for hele teamet. Hvis ansøgeren vedlægger flere referencer, vil ordregiver kun lægge vægt på de syv første referencer oplistet i dokumentet. Der opfordres til at minimum 2 af referencerne dokumenterer ingeniørrådgiver-virksomhedens kompetencer i forhold til anlæg og byggeri på havne eller anlæg/byggeri, som er sammenligneligt med nærværende opgave.

   2 b) Referencerne afleveres i et samlet PDF dokument. Det understreges, at der alene skal afleveres referencer på virksomhedsniveau. Der skal ikke afleveres CVér i forbindelse med prækvalifikationen.

   3. Økonomisk og finansiel kapacitet

   Oplysning om egenkapital i de seneste 2 års disponible regnskabsår. Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv i de seneste 2 disponible regnskabsår. Hvis ansøgers virksomhed er etableret inden for de seneste 2 regnskabsår, skal ansøgeren alene give oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

   4.

   a) Hvis ansøger er et konsortium/sammenslutning skal oplysningerne i punkt 1-3 medsendes for alle deltagere i konsortiet. Blandt konsortiets medlemmer skal der udpeges en fælles befuldmægtiget, der har kontakten til ordregiver. Der vil ved kontraktindgåelse blive stillet krav om solidarisk hæftelse.

   b) Hvis ansøgere baserer sig på andre enheders tekniske eller økonomiske formåen skal ansøger aflevere tro og love erklæring, samt dokumentation for at ansøger kan basere sig på anden enheds formåen i form af støtteerklæring.

   Kriterier for udvælgelse.

   Ud fra de ansøgere, der opfylder de krav, der er stillet i nærværende udbudsbekendtgørelse, udvælger ordregiver de fire ansøgere, der i relation til den udbudte opgave har de mest relevante referencer.

   Ved relevante referencer forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer inden for tilsvarende byggeri af omfang og kompleksitet, og referencer, der dokumenterer inspirerende og nytænkende projekter, og som illustrerer arkitektur, hvor sammenhængen mellem vand og by er en integreret del af det arkitektoniske hovedgreb. Der ses desuden særligt positivt på referencer, som dokumenterer tekniske færdigheder inden for havne- anlæg og byggeri, som matcher nærværende opgave.

    

   III.2)Kontraktbetingelser
   III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession

   Del IV: Procedure

   IV.1)Beskrivelse
   IV.1.2)Type konkurrence
   Lukket
   Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 4
   IV.1.7)Navne på allerede udvalgte deltagere:
   IV.1.9)Kriterier for vurdering af projekter:

    

   Konkurrencen gennemføres som en tofaset konkurrence, hvor første fase indeholder projektkonkurrencen og anden fase indeholder udbud med forhandling. Bedømmelseskomitéen forventer at udpege en vinder af konkurrencen i fase I, men forbeholder sig ret til at udpege op til tre vindere af projektkonkurrencen, som efterfølgende vil blive indbudt til at deltage i forhandling i henhold til Udbudslovens §82.

   Vinderen eller vinderne af fase 1 vil blive evalueret på grundlag af følgende bedømmelseskriterier:

   Punkterne er oplistet i u-prioriteret rækkefølge.

   › At helhedsplanen viser en klar hovedidé for "næsset", som tydeligt afspejler sig i alle skalaer af forslaget, og viser sammenhængskraft og udvikling mellem nye og eksisterende kvaliteter.

   › Indarbejdelse og disponering af de ønskede funktioner i og omkring konkurrenceområdet, det nye bassin, som logistik, P-pladser, cykel- og gangstier.

   › Det arkitektoniske hovedgreb og udformning / sammenhæng af funktioner i det maritime hus.

   › Bygbarhed: Projektets tekniske kvalitet og økonomiske robusthed.

    

   IV.2)Administrative oplysninger
   IV.2.2)Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
   Dato: 11/01/2018
   Tidspunkt: 12:00
   IV.2.3)Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
   Dato: 18/01/2018
   IV.2.4)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
   Dansk
   IV.3)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
   IV.3.1)Oplysninger om præmie(r)
   Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
   IV.3.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:

    

   Alle prækvalificerede konkurrencehold, der afleverer et konditionsmæssigt forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet i fase 1 vil modtage et vederlag på DKK 100 000 - excl. moms. Hvis der indledes forhandling vil de teams der afslutter forhandlingerne i fase II med et konditionsmæssigt tilbud, modtager yderligere et vederlag på DKK 50 000 - excl. moms.

    

   IV.3.3)Opfølgende kontrakter
   Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
   IV.3.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
   Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
   IV.3.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:

   Del VI: Supplerende oplysninger

   VI.3)Yderligere oplysninger:

    

   Anmodning om deltagelse skal uploades på iBinder, hvor der også findes bilag med skabeloner til "Tro og Love erklæring", "Støtteerklæring" og "Konsortieerklæring".

   Konkurrencematerialet vil blive tilsendt de prækvalificerede teams i forbindelse med konkurrencens opstart.

   Opmærksomheden henledes på følgende:

   1) at projektets gennemførsel er betinget af, at der kan findes midler via fonde til projektering og udførelse af opgaven. Bygherren forbeholder sig derfor ret til at afbryde kontrakten, såfremt der ikke kan findes midler til gennemførsel.

   2) Den vindende totalrådgiver vil blive honoret på medgået tid i periode 1 (tilretning af konkurrenceprojekt til brug for fondsansøgninger, lokalplan og myndighedsgodkendelse) Timesatser er på forhånd fastlagt til DKK 850 - 950 kr/time

   Såfremt der findes midler til realisering af projektet, vil totalrådgiveren derefter (i periode 2) bliver honoreret med en procentsats på 10% for totalrådgivning til og med projektets aflevering.

    

   VI.4)Klageprocedurer
   VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Danmark
   Telefon: +45 35291095
   E-mail: MTFqa2V0P2RxcnMtY2o=

   Internetadresse:www.klfu.dk

   VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
   VI.4.3)Klageprocedure
   Præcise oplysninger om klagefrist(er):

    

   Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til §7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 02.062016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

   Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Senest samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hviorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

   Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

    

   VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jakobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Danmark
   Telefon: +45 41715000
   E-mail: MTJpZHFyPmlkcXIsYmk=

   Internetadresse:www.kfst.dk

   VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
   11/12/2017
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren

  • Danmark-Skive: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

   2018/S 102-233730

   Resultater af projektkonkurrence

   Direktiv 2014/24/EU

   Del I: Ordregivende myndighed/enhed

   I.1)Navn og adresser
   Skive Kommune
   29189579
   Torvegade 10
   Skive
   7800
   Danmark
   Kontaktperson: Kim Hald
   Telefon: +45 99153670
   E-mail: MjE3Ojg8Ny9iWlhlVFpeXFxkXVQdU1o=
   NUTS-kode: DK04

   Internetadresse(r):

   Overordnet internetadresse: http://www.skive.dk

   I.2)Information om fælles indkøb
   I.4)Type ordregivende myndighed
   Regional eller lokal myndighed
   I.5)Hovedaktivitet
   Fritid, kultur og religion

   Del II: Genstand

   II.1)Udbuddets omfang
   II.1.1)Betegnelse:

    

   Glyngøre Maritime Center

    

   II.1.2)Hoved-CPV-kode
   71000000
   II.2)Beskrivelse
   II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
   71200000
   71300000
   71400000
   71500000
   71600000
   II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

    

   Skive Kommune udskriver i samarbejde med Foreningen "Glyngøre Maritime Center" en projektkonkurrence vedr. udvikling af Glyngøre Maritime Center på Glyngøre Havn. I konkurrencen ønskes der forslag til

   1) Havneplan med projektets hovedidé, varemærke og områdets integration med Glyngøre by, havn og fjord;

   2) Helhedsplan for konkurrenceområdet med udvidelse af lystbådehavn og

   3) ca. 250 m2 nyt Maritimt Center. Totalrådgivningskontrakten forventes, efter fase 1 (projektkonkurrencen), tildelt i fase 2 efter forhandling uden forudgående bekendtgørelse, jf. udbudslovens § 82. Forslaget skal give havnen en unik identitet, og projektet skal udformes med særlig fokus på helhedsoplevelsen af havnemiljøet og den særlige kontekst på og ved Glyngøre Landsby og Havn. Der ønskes nye, konceptuelle måder at sammentænke havnens mangeartede faciliteter på. Med udgangspunkt i den særlige placering og en unik mulighed for at skabe en meget tæt forbindelse mellem fjord, havn og by, ønskes et projekt, der knytter havnemiljø, brugere på vandet, brugere i vandet, brugere af byrummet og havnens faciliteter sammen i et levende landsby- og havnemiljø. Samtidigt ønskes der ideer til nye faciliteter på havnen, som udvider havnens anvendelse med hensyn til brugere og årstider.

   Den forventede anlægssum er 26 000 000 DKK. Skive kommune dækker procesudgifter, mens anlægssummen skal bevilliges gennem fonde. Projektperioden er således delt op i 2 perioder. Periode 1, hvor den vindende totalrådgivers konkurrencemateriale målrettes til at danne grundlag for fundraising, myndighedsbehandling og lokalplanlægning. Når der er fundet midler til realisering af projektet påbegyndes periode 2, hvor projektet projekteres, udbydes og udføres. Det forventes, at projektet udbydes i 2 hovedentrepriser for henholdsvis anlæg af havn og opførelse af Maritimt Center.

    

   II.2.13)Oplysninger om EU-midler
   Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

   Del IV: Procedure

   IV.1)Beskrivelse
   IV.1.2)Type konkurrence
   Lukket
   IV.1.9)Kriterier for vurdering af projekter:

    

   Konkurrencen gennemføres som en tofaset konkurrence, hvor første fase indeholder projektkonkurrencen og anden fase indeholder udbud med forhandling. Bedømmelseskomitéen forventer at udpege en vinder af konkurrencen i fase I, men forbeholder sig ret til at udpege op til 3 vindere af projektkonkurrencen, som efterfølgende vil blive indbudt til at deltage i forhandling i henhold til Udbudslovens § 82.

   Vinderen eller vinderne af fase 1 vil blive evalueret på grundlag af følgende bedømmelseskriterier:

   Punkterne er oplistet i u-prioriteret rækkefølge:

   - At helhedsplanen viser en klar hovedidé for "næsset", som tydeligt afspejler sig i alle skalaer af forslaget, og viser sammenhængskraft og udvikling mellem nye og eksisterende kvaliteter,

   - Indarbejdelse og disponering af de ønskede funktioner i og omkring konkurrenceområdet, det nye bassin, som logistik, P-pladser, cykel- og gang-stier,

   - Det arkitektoniske hovedgreb og udformning / sammenhæng af funktioner i det maritime hus,

   - Bygbarhed: Projektets tekniske kvalitet og økonomiske robusthed.

    

   IV.2)Administrative oplysninger
   IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
   Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 240-498797

   Del V: Projektkonkurrencens resultat

   Konkurrencen blev afsluttet uden en tildeling: nej
   V.3)Tildeling og præmier
   V.3.1)Dato for bedømmelsesudvalgets afgørelse:
   30/04/2018
   V.3.2)Oplysninger om deltagere
   Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 3
   V.3.3)Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen
   JaJaArchitects
   30594479
   Heimdalsgade 32,3
   København N
   2200
   Danmark
   Telefon: +45 33330713
   E-mail: MjE2WV5WXzBaUR1aUR5UWw==
   NUTS-kode: DK011

   Internetadresse: www.jajaarchitects.dk

   Vinderen er en SMV: nej
   V.3.4)Værdien af præmien/præmierne
   Værdien af den eller de uddelte præmier eksklusive moms: 300 000.00 DKK

   Del VI: Supplerende oplysninger

   VI.3)Yderligere oplysninger:

    

   Anmodning om deltagelse skal uploadees på Ibinder, hvor der også findes bilag med skabeloner til "Tro og Love erklæring", "Støtteerklæring" og "Konsortieerklæring".

   Konkurrencematerialet vil blive tilsendt de prækvalificerede teams i forbindelse med konkurrencens opstart.

   Opmærksomheden henledes på følgende:

   1) At projektets gennemførsel er betinget af, at der kan findes midler via fonde til projektering og udførelse af opgaven. Bygherren forbeholder sig derfor ret til at afbryde kontrakten, såfremt der ikke kan findes midler til gennemførsel;

   2) Den vindende totalrådgiver vil blive honoret på medgået tid i periode 1 (tilretning af konkurrenceprojekt til brug for fondsansøgninger, lokalplan og myndighedsgodkendelse). Timesatser er på forhånd fastlagt til 850 - 950 DKK/time

   Såfremt der findes midler til realisering af projektet, vil totalrådgiveren derefter (i periode 2) bliver honoreret med en procentsats på 10% for totalrådgivning til og med projektets aflevering.

    

   VI.4)Klageprocedurer
   VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Danmark
   Telefon: +45 35291095
   E-mail: MThjZF5tOF1qa2wmXGM=

   Internetadresse: www.klfu.dk

   VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
   VI.4.3)Klageprocedure
   Præcise oplysninger om klagefrist(er):

    

   Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

   Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redeførelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Senest samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hviorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

   Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

    

   VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jakobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Danmark
   Telefon: +45 41715000
   E-mail: MThjXmtsOGNea2wmXGM=

   Internetadresse: www.kfst.dk

   VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
   29/05/2018

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


Anzeige