loading
Diashow © Atelier Loegler

 • PL-61-841 Poznań
 • 04/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-314947)

Neubau eines Musiktheaters in Poznan / Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Atelier Loegler, Kraków (PL)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   JEMS Architekci sp. z o.o., Warszawa (PL)

   Beitrag ansehen • 3. Preis

  maximieren

  • Architekten
   ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego, Poznań (PL)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   KD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna, Gdańsk (PL)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   Studio Architektoniczne Kwadrat, Gdynia (PL)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   drdh Architects, London (GB)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekten
   Atelier Starzak Strebicki, Poznan (PL), Schijf (NL)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 12.04.2019 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Gebäudetyp Kultur-, Veranstaltungsgebäude
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Bauleitung, Objektüberwachung / sonstige / Objektplanung Freianlagen
  Sprache Polnisch
  Preisgelder/Honorare 160.000 PLN
  Leistungsumfang
  Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem architektonicznym, użytkowym, wizualnym, akustycznym, ekologicznym i ekonomicznym rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla budynku nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu wraz z propozycją zagospodarowania terenu przylegającego. Zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości, spełniającej wysokie wymagania funkcjonalne mogącej stać się wizytówką Poznania.
  Przedmiotem Konkursu jest opracowanie, w oparciu o Regulamin oraz załączniki merytoryczne, koncepcji architektonicznej nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu (dz. nr 25 część, 27/10, 26/2 część, 27/11 część, ark. 44, obręb Poznań -
  Przy ul. Św. Marcin narożnik Skośnej, będące własnością Miasta Poznania) wraz z koncepcją urbanistyczną terenu przylegającego (teren PKP S.A. oraz ul. Składowa). Koncepcja winna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne tj. strefę ochrony konserwatorskiej, wielkość terenu inwestycji, sąsiedztwo torów kolejowych i tramwajowych, strefę nalotów na lotnisko Ławica, obsługę komunikacyjną od strony ul. Skośnej i Św. Marcin, a także potrzeby rozwojowe funkcjonalne i akustyczne Teatru określone w wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 12 do Regulaminu.
  Informationen
  Adresse des Bauherren PL-61-841 Poznań
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego

   2018/S 179-406533

   Ogłoszenie o konkursie

   Legal Basis:

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Miasto Poznań
   pl. Kolegiacki 17
   Poznań
   61-841
   Polska
   Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramczyk
   Tel.: +48 618785210
   E-mail: MjExb2U1amIjZWRvY1ZjI2Vh
   Faks: +48 618785203
   Kod NUTS: PL415

   Adresy internetowe:

   Główny adres: http://bip.poznan.pl

   I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
   I.3)Komunikacja
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.poznan.pl
   Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Organ władzy regionalnej lub lokalnej
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Ogólne usługi publiczne

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

   Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu

   Numer referencyjny: ZOU-XII.271.138.2018.MA
   II.1.2)Główny kod CPV
   71220000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   71320000
   71420000
   71248000
   II.2.4)Opis zamówienia:

   Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem architektonicznym, użytkowym, wizualnym, akustycznym, ekologicznym i ekonomicznym rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla budynku nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu wraz z propozycją zagospodarowania terenu przylegającego. Zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości, spełniającej wysokie wymagania funkcjonalne mogącej stać się wizytówką Poznania.

   Przedmiotem Konkursu jest opracowanie, w oparciu o Regulamin oraz załączniki merytoryczne, koncepcji architektonicznej nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu (dz. nr 25 część, 27/10, 26/2 część, 27/11 część, ark. 44, obręb Poznań -

   Przy ul. Św. Marcin narożnik Skośnej, będące własnością Miasta Poznania) wraz z koncepcją urbanistyczną terenu przylegającego (teren PKP S.A. oraz ul. Składowa). Koncepcja winna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne tj. strefę ochrony konserwatorskiej, wielkość terenu inwestycji, sąsiedztwo torów kolejowych i tramwajowych, strefę nalotów na lotnisko Ławica, obsługę komunikacyjną od strony ul. Skośnej i Św. Marcin, a także potrzeby rozwojowe funkcjonalne i akustyczne Teatru określone w wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 12 do Regulaminu.

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

   III.1)Warunki udziału
   III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
   III.2)Warunki dotyczące zamówienia
   III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Otwarta
   IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

   Atrakcyjność projektu: 40 %

   (oryginalność i trafność projektu, walory architektoniczno-urbanistyczne, jakość form i kompozycji architektoniczno-urbanistycznych, kontekst przestrzenny)

   Jakość proponowanych rozwiązań: 40 %

   (funkcjonalność i estetyka, rozplanowanie funkcji wewnętrznych, rozwiązania komunikacyjne i logistyczne, sposób uwzględnienia potrzeb Teatru, otwartość i uniwersalność projektu uwzględniającej potrzeby wszystkich użytkowników - osób niepełnosprawnych, starszych oraz dzieci

   Realność finansowa: 20 %

   (ocena realności założonych nakładów w odniesieniu do proponowanych rozwiązań, rozwiązania innowacyjne, ekologiczne

   I energooszczędne obniżające koszty eksploatacji budynku)

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
   Data: 18/10/2018
   Czas lokalny: 15:00
   IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
   IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
   Polski
   IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
   IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
   Zostaną przyznane nagrody: tak
   liczba i wartość przyznawanych nagród:

   Zamawiający przewiduje pulę nagród pieniężnych w wysokości 220 000,00 PLN brutto, podzieloną w następujący sposób:

   I nagroda w wysokości 80 000,00 PLN

   II nagroda w wysokości 50 000,00 PLN

   III nagroda w wysokości 30 000,00 PLN

   Wyróżnienie równorzędne 20 000,00 PLN

   Wyróżnienie równorzędne 20 000,00 PLN

   Wyróżnienie równorzędne 20 000,00 PLN

   Kwota I nagrody zawiera wynagrodzenie w wysokości 10 000,00 PLN z tytułu przeniesienia praw autorskich wymienionych w umowie, stanowiącej załącznik 6b do Regulaminu.

   Wyżej wymienione kwoty podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikowi Konkursu zostanie wypłacona kwota pomniejszona o ww. podatek.

   Uczestnik, który otrzyma I nagrodę, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego zgodnie z treścią pkt. 5.3 Regulaminu.

   IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
   IV.3.3)Zamówienia po konkursie
   Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
   IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
   Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
   IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:

   Informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej konkursu http://poznan.pl/konkurs_tm

   Warunki udziału w konkursie opisano w rozdziale 7 Regulaminu.

   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Polska
   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   VI.4.3)Składanie odwołań
   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Polska
   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   14/09/2018
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego

   2019/S 099-240645

   Ogłoszenie o wynikach konkursu

   Legal Basis:

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Miasto Poznań
   pl. Kolegiacki 17
   Poznań
   61-841
   Polska
   Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramczyk
   Tel.: +48 618785210
   E-mail: MjIwZlwsYVkaXFtmWk1aGlxY
   Faks: +48 618785203
   Kod NUTS: PL415

   Adresy internetowe:

   Główny adres: http://bip.poznan.pl

   I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Organ władzy regionalnej lub lokalnej
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Ogólne usługi publiczne

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

   Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu

   Numer referencyjny: ZOU-XII.271.138.MA
   II.1.2)Główny kod CPV
   71220000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   71320000
   71420000
   71248000
   II.2.4)Opis zamówienia:

   Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem architektonicznym, użytkowym, wizualnym,akustycznym, ekologicznym i ekonomicznym rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla budynku nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu wraz z propozycją zagospodarowania terenu przylegającego.Zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości, spełniającej wysokie wymagania funkcjonalne mogącej stać się wizytówką Poznania.

   Przedmiotem Konkursu jest opracowanie, w oparciu o Regulamin oraz załączniki merytoryczne, koncepcji architektonicznej nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu (dz. nr 25 część, 27/10, 26/2 część, 27/11 część, ark. 44, obręb Poznań -

   Przy ul. Św. Marcin narożnik Skośnej, będące własnością Miasta Poznania) wraz z koncepcją urbanistyczną terenu przylegającego (teren PKP S.A. oraz ul. Składowa). Koncepcja winna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne tj. strefę ochrony konserwatorskiej, wielkość terenu inwestycji, sąsiedztwo torów kolejowych i tramwajowych, strefę nalotów na lotnisko Ławica, obsługę komunikacyjną od strony ul. Skośnej i Św. Marcin,a także potrzeby rozwojowe funkcjonalne i akustyczne Teatru określone w wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 12 do Regulaminu.

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Otwarta
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

   Atrakcyjność projektu: 40 %

   (oryginalność i trafność projektu, walory architektoniczno-urbanistyczne, jakość form i kompozycji architektoniczno-urbanistycznych, kontekst przestrzenny)

   Jakość proponowanych rozwiązań: 40 %

   (funkcjonalność i estetyka, rozplanowanie funkcji wewnętrznych, rozwiązania komunikacyjne i logistyczne,sposób uwzględnienia potrzeb Teatru, otwartość i uniwersalność projektu uwzględniającej potrzeby wszystkich użytkowników - osób niepełnosprawnych, starszych oraz dzieci

   Realność finansowa: 20 %

   (ocena realności założonych nakładów w odniesieniu do proponowanych rozwiązań, rozwiązania innowacyjne, ekologiczne

   i energooszczędne obniżające koszty eksploatacji budynku)

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
   Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 179-406533

   Sekcja V: Wyniki konkursu

   Konkurs zakończył się bez przyznania nagrody: nie
   V.3)Przyznanie i nagrody
   V.3.1)Data decyzji sądu konkursowego:
   12/04/2019
   V.3.2)Informacje o uczestnikach
   Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 23
   Liczba uczestniczących MŚP: 23
   Liczba uczestników z innych krajów: 3
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Atelier Loegler Sp. z o.o.
   ul. Sławkowska 12
   Kraków
   31-014
   Polska
   E-mail: MjE3XlVVWFJUL1teVFZbVGEdUl5cHV9b
   Kod NUTS: PL213
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.4)Wartość nagród
   Wartość przyznanych nagród bez VAT: 72 000.00 PLN

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:

   Uczestnik otrzymujący I nagrodę, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego, zgodnie z treścią pkt. 5.3 Regulaminu.

   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Polska
   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   VI.4.3)Składanie odwołań
   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Polska
   Tel.: +48 224587801
   E-mail: MThnXG9nZFlmYVk4bXJoJl9nbiZoZA==
   Faks: +48 224587800

   Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   22/05/2019

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 18.09.2018
Ergebnis veröffentlicht 11.06.2019
Zuletzt aktualisiert 11.06.2019
Wettbewerbs-ID 3-314947
Seitenaufrufe 184

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige