loading
Diashow © MASSIMILIANO FUKSAS Architetto

 • BG-1000 София/Sofia
 • 12/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-329878)

Neugestaltung des Sveta-Nedelya-Platzes in Sofia (BG)

Nichtoffener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   MASSIMILIANO FUKSAS Architetto, Rom (IT), Paris (FR), Shenzhen (CN)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   ai-architects, Moskau (RU)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekten
   CLAB Architettura, Peschiera del Garda (IT)

   Beitrag ansehen • 3. Preis

  maximieren

  • Architekten
   One Works, Mailand (IT), London (GB)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekten
   MAofficina, Roma (IT)

   Beitrag ansehen • 4. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Studio Paola Viganò, Milano (IT)

   Beitrag ansehen • 5. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Wilmotte et Associés SA d'Architecture, Paris (FR)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 09.12.2019 Entscheidung
  Verfahren Nichtoffener Wettbewerb
  Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: max. 11
  Tatsächliche Teilnehmer: 14
  Gebäudetyp Landschaft und Freiraum
  Art der Leistung Objektplanung Freianlagen / Stadt-/ Gebietsplanung
  Sprachen Bulgarisch, Englisch
  Aufgabe
  DEVELOPMENT OF THE CONCEPTUAL ARCHITECTURAL AND CULTURAL PROJECT FOR SVETA NEDELYA SQUARE, THE CITY OF SOFIA

  SOFIA MUNICIPALITY ANNOUNCES AN OPEN COMPETITION FOR THE RESTORATION, RENOVATION AND CONSTRUCTION OF SVETA NEDELYA SQUARE AND ITS ADJACENT PUBLIC SPACES, AIMING TO CREATE A NETWORK OF PUBLIC SPACES WHILE PRESERVING THEIR IDENTITY.

  PROJECT OBJECTIVES

  • continuity between historical layers and modern structure
  • connect public spaces of human scale
  • establish connection between pedestrian spaces
  • create an accessible and safe connection between the visitors and exposed archaeological values
  • enhance the accessibility
  • ensure activity - at all times of the day and all year round
  • create modern urban design
  • economic feasibility of the conceptual solution

  The Contracting Authority determines a total amount of prizes to the participants in the contest at the amount of 250 000 BGN.

  The winner of the first prize will be invited to negotiate with Sofia Municipality to prepare a technical and working project.
  Informationen
  Adresse des Bauherren BG-1000 София/Sofia
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • България-София: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги

   2019/S 035-079547

   Обявление за конкурс за проект

   Legal Basis:

   Директива 2014/24/ЕС

   Раздел І: Възлагащ орган/възложител

   I.1)Наименование и адреси
   Столична община — направление „Архитектура и градоустройство“
   000696327
   ул. Сердика № 5
   София
   1000
   България
   Лице за контакт: арх. Николай Каменов
   Телефон: +359 29238299
   Електронна поща: MTJtbj5xbWRnXytfZWksYW1r
   Факс: +359 29806741
   код NUTS: BG411

   Интернет адрес/и:

   Основен адрес: www.sofia-agk.com

   Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=115832&companyId=20914

   I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
   I.3)Комуникация
   Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=115832&companyId=20914
   Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
   Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
   I.4)Вид на възлагащия орган
   Регионален или местен орган
   I.5)Основна дейност
   Друга дейност: архитектура и градоустройство

   Раздел ІІ: Предмет

   II.1)Обхват на обществената поръчка
   II.1.1)Наименование:

   Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София

   II.1.2)Основен CPV код
   71210000
   II.2)Описание
   II.2.2)Допълнителни CPV кодове
   II.2.4)Описание на обществената поръчка:

   Участниците в конкурса следва да разработят концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София.

   При проектирането следва да се спазват изискванията на нормативната уредба по устройство на територията.

   Конкурсната зона представлява пространството на площад „Света Неделя“ и непосредствено прилежащите му пространства в контактната му зона. Обхватът на конкурсните проекти е подробно описан в заданието за разработване на концептуалния проект.

   II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
   Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

   Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

   III.1)Условия за участие
   III.1.10)Критерии за подбора на участници:

   Кандидатите следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

   Минимални изисквания:

   През последните 10 (десет) години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, кандидатите следва да са изпълнили минимум 1 (една) услуга, която да е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.

   III.2)Условия във връзка с поръчката
   III.2.1)Информация относно определена професия

   Раздел ІV: Процедура

   IV.1)Описание
   IV.1.2)Вид на конкурса
   Ограничен
   Максимален брой: 11
   IV.1.7)Имена на вече избрани участници:
   IV.1.9)Критерии, прилагани при оценяването на проектите:

   Критерият за оценяване на конкурсните проекти е оптимално съотношение качество/цена.

   Качествени показатели:

   1. „Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение“ с тежест 10 %;

   2. „Целесъобразност на функционалната структура на площадното пространство и на контактните му зони“ с тежест 10 %;

   3. „Исторически континюитет“ с тежест 10 %;

   4. „Пространствен интегритет“ с тежест 10 %;

   5. „Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности“ с тежест 10 %;

   6. „Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство“ с тежест 10 %;

   7. „Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес“ с тежест 10 %;

   8. „Устойчивост на предложените материали“ с тежест 10 %;

   9. „Възможност за етапна реализация на обекта“ с тежест 10 %.

   Ценови показател: „Прогнозна стойност за реализация на строителството“ с тежест 10 %.

   IV.2)Административна информация
   IV.2.2)Срок за получаване на проекти или на заявления за участие
   Дата: 08/05/2019
   Местно време: 17:30
   IV.2.3)Дата на изпращане на поканите за участие на избраните кандидати
   Дата: 30/07/2019
   IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие:
   Български
   IV.3)Награди и жури
   IV.3.1)Информация относно наградата/ите
   Ще се връчва/т награда/награди: да
   Брой и стойност на наградата/ите, която/които ще се връчва/т :

   Възложителят определя обща сума за награди към участниците в конкурса в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) BGN, които ще бъдат разпределени, както следва:

   — за класирания на I място проект — парична награда в размер на 70 000 BGN,

   — за класирания на II място проект — парична награда в размер на 60 000 BGN,

   — за класирания на III място проект — парична награда в размер на 50 000 BGN,

   — за класирания на IV място проект — парична награда в размер на 40 000 BGN,

   — за класирания на V място проект — парична награда в размер на 30 000 BGN.

   IV.3.2)Подробности относно плащанията за всички участници :

   Възложителят предвижда да бъдат връчени само определените по-горе награди, като не се допуска 1 участник да заема повече от 1 място в класирането. Журито може да не присъди всички награди, предвидени от възложителя. Наградният фонд се изплаща на класираните участници не по-късно от 30 дни след приключване на журирането на конкурса и след влизане в сила на решението на възложителя за класиране на участниците. С участието си в настоящия конкурс участниците, получили награди, изрично се съгласяват, че при отказ от страна на класираните на първо и второ място участници да участват в процедурата по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП или в случай че процедурата на договаряне без предварително обявление не приключи със сключване на договор за обществена поръчка, възложителят — Столична община, има право да проведе процедура по избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект (фаза технически проекти и фаза работен проект), като използва техните концептуални проекти. При получаването на наградите класираните кандидати подписват договор (приложение „Проект на договор“).

   IV.3.3)Последващи поръчки
   Всяка поръчка за услуги след провеждането на конкурса ще бъде възложена на спечелилия или на спечелилите конкурса: да
   IV.3.4)Решение на журито
   Решението на журито е задължително за възлагащия орган/възложителя: да
   IV.3.5)Имена на избраните членове на журито :
   Борис Подрека
   Борислав Игнатов
   Венета Ханджийска
   Галина Тачиева
   Григор Дойчинов
   Дейвид Басулто
   Йони Бабоци
   Йорданка Кандулкова
   Малина Едрева
   Мария Механджиева
   Марлена Хапах
   Мартин Аартц
   Паоло Дезидери
   Сергей Кузнецов
   Сотирис Цолус

   Раздел VІ: Допълнителна информация

   VI.3)Допълнителна информация:

   Възложителят определя като критерий за намаляване броя на кандидатите професионалната компетентност на персонала, ангажиран с изпълнението предмета на конкурса.

   Всеки кандидат трябва да представи екип, който ще изпълни конкурсната задача. Екипът трябва да се състои от минимум следните ключови експерти:

   — ръководител на екипа — архитект,

   — урбанист,

   — експерт „Недвижимо културно наследство“ със специалност „Архитектура или археология“,

   — ландшафтен архитект,

   — архитект.

   Оценката на професионалната компетентност на всеки един от предложените ключови експерти ще се извършва въз основа на опита му при изработването на градоустройствени и/или инвестиционни проекти за градско пространство — площад и/или пешеходна зона, като оценката ще бъде извършвана от журито в контекста и при пряка обвързаност с предмета на настоящия конкурс. Опитът на всеки от експертите се оценява въз основа на предоставено портфолио от максимум 5 градоустройствени и/или инвестиционни проекта.

   VI.4)Процедури по обжалване
   VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. Витоша № 18
   София
   1000
   България
   Телефон: +359 29884070
   Електронна поща: MTVea15cX2hkaTtea14pXWI=
   Факс: +359 29807315

   Интернет адрес: http://www.cpc.bg

   VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
   VI.4.3)Подаване на жалби
   Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

   Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

   VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
   VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
   14/02/2019
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • България-София: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги

   2020/S 004-005474

   Резултати от конкурс за проект

   Правно основание:

   Директива 2014/24/ЕС

   Раздел І: Възлагащ орган/възложител

   I.1)Наименование и адреси
   Официално наименование: Столична община — направление „Архитектура и градоустройство“
   Национален регистрационен номер: 000696327
   Пощенски адрес: ул. „Сердика“ № 5
   Град: София
   код NUTS: BG411
   Пощенски код: 1000
   Държава: България
   Лице за контакт: арх. Николай Каменов
   Електронна поща: MTJtbj5xbWRnXytfZWksYW1r
   Телефон: +359 29238299
   Факс: +359 29806741

   Интернет адрес/и:

   Основен адрес: www.sofia-agk.com

   Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=115832&companyId=20914

   I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
   I.4)Вид на възлагащия орган
   Регионален или местен орган
   I.5)Основна дейност
   Друга дейност: архитектура и градоустройство

   Раздел ІІ: Предмет

   II.1)Обхват на обществената поръчка
   II.1.1)Наименование:

   Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София

   II.1.2)Основен CPV код
   71210000
   II.2)Описание
   II.2.2)Допълнителни CPV кодове
   II.2.4)Описание на обществената поръчка:

   Участниците в конкурса следва да разработят концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София.

   При проектирането следва да се спазват изискванията на нормативната уредба по устройство на територията.

   Конкурсната зона представлява пространството на площад „Света Неделя“ и непосредствено прилежащите му пространства в контактната му зона. Обхватът на конкурсните проекти е подробно описан в заданието за разработване на концептуалния проект.

   II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
   Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

   Раздел ІV: Процедура

   IV.1)Описание
   IV.1.2)Вид на конкурса
   Ограничен
   IV.1.9)Критерии, прилагани при оценяването на проектите:

   Критерият за оценяване на конкурсните проекти е оптимално съотношение качество/цена.

   Качествени показатели:

   1. „Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение“ с тежест 10 %.

   2. „Целесъобразност на функционалната структура на площадното пространство и на контактните му зони“ с тежест 10 %.

   3. „Исторически континюитет“ с тежест 10 %.

   4. „Пространствен интегритет“ с тежест 10 %.

   5. „Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности“ с тежест 10 %.

   6. „Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство“ с тежест 10 %.

   7. „Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес“ с тежест 10 %.

   8. „Устойчивост на предложените материали“ с тежест 10 %.

   9. „Възможност за етапна реализация на обекта“ с тежест 10 %.

   Ценови показател:

   „Прогнозна стойност за реализация на строителството“ с тежест 10 %.

   IV.2)Административна информация
   IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
   Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 035-079547

   Раздел V: Резултати от конкурса

   Конкурсът е прекратен без възлагане или присъждане на награди: не
   V.3)Възлагане и награди
   V.3.1)Дата на решението на журито:
   09/12/2019
   V.3.2)Информация относно участници
   Планиран брой участници: 14
   Брой участващи МСП: 8
   Брой на чуждестранните участници: 8
   V.3.3)Име/на и адрес/и на спечелилия/те конкурса
   Официално наименование: Студио „Фуксас“
   Национален регистрационен номер: 000000000
   Пощенски адрес: площад „Монте ди Пиета“ № 30
   Град: Рим
   код NUTS: IT
   Пощенски код: 00186
   Държава: Италия
   Електронна поща: MjEzYllZXFZYM1loXmZUZiFWYmA=
   Телефон: +39 0668807871
   Факс: +39 0668807871
   Победителят е МСП: да
   V.3.3)Име/на и адрес/и на спечелилия/те конкурса
   Официално наименование: АИ Архитекти, КЛАБ Архитектура, Юрий Шередега, Дина Дридзе, Евгений Ширинян
   Национален регистрационен номер: 000000000
   Пощенски адрес: Светлогорский проезд 13 дом, строение 7, помещение III, стая 2, етаж 1
   Град: Москва
   код NUTS: 00
   Пощенски код: 125476
   Държава: Русия
   Електронна поща: MTNeZipwcXJhZmw9al5maStvcg==
   Телефон: +359 894570625
   Факс: +359 894570625
   Победителят е МСП: не
   V.3.3)Име/на и адрес/и на спечелилия/те конкурса
   Официално наименование: Консорциум Уан Уъркс С.п.А, МА Офичина, Кракнел Лимитид (УУ/МА/КЛ)
   Национален регистрационен номер: 000000000
   Пощенски адрес: 10 Блумсбъри Уей, Холборн
   Град: Лондон
   код NUTS: UKI
   Пощенски код: 0000
   Държава: Обединено кралство
   Електронна поща: MjE2ZFVeVFViMF9eVR1nX2JbYx5TX10=
   Телефон: +39 026559131
   Факс: +39 026559131
   Победителят е МСП: не
   V.3.3)Име/на и адрес/и на спечелилия/те конкурса
   Официално наименование: Студио „Паола Вигано“
   Национален регистрационен номер: 000000000
   Пощенски адрес: Корсо ди порта Тичинезе 65
   Град: Милано
   код NUTS: BG
   Пощенски код: 20123
   Държава: Италия
   Електронна поща: MTJxcnNiZ20+cXJzYmdtbl9tal90Z2VfbG0sY3M=
   Телефон: +39 0289409358
   Факс: +39 028357691
   Победителят е МСП: да
   V.3.3)Име/на и адрес/и на спечелилия/те конкурса
   Официално наименование: Вилмот и Асосие архитекти
   Национален регистрационен номер: 000000000
   Пощенски адрес: ул. „Фобур-Сент-Антоан“
   Град: Париж
   код NUTS: FR101
   Пощенски код: 0000
   Държава: Франция
   Електронна поща: MjE5UFxbUFxiX2AtZFZZWlxhYVIbU18=
   Телефон: +33 153022436
   Факс: +33 143441711
   Победителят е МСП: да
   V.3.4)Стойност на наградата/ите
   Стойност на присъдената/ите награда/и, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN

   Раздел VІ: Допълнителна информация

   VI.3)Допълнителна информация:

   Първа награда — студио „Фуксас“ — 70 000 BGN; втора награда — „АИ Архитекти, КЛАБ Архитектура, Юрий Шередега, Дина Дридзе, Евгений Ширинян“ — 60 000 BGN; трета награда — „Консорциум Уан Уъркс С.п.А, МА Офичина, Кракнел Лимитид (УУ/МА/КЛ)“ — 50 000 BGN; четвърта награда — студио „Паола Вигано“ — 40 000 BGN; пета награда — „Вилмот и архитекти“ — 30 000 BGN

   Настоящата информация се изпраща в законоустановения 30-дневен срок след приключване на конкурса за проект във връзка с влязло в сила решение № РД-09-09-139/9.12.2019 г.

   VI.4)Процедури по обжалване
   VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
   Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
   Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
   Град: София
   Пощенски код: 1000
   Държава: България
   Електронна поща: MjEwWWZZV1pjX2Q2WWZZJFhd
   Телефон: +359 29884070
   Факс: +359 29807315

   Интернет адрес: http://www.cpc.bg

   VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
   VI.4.3)Подаване на жалби
   Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

   Жалби могат да бъдат подавани в 10-дневен срок от връчването на решението за класиране на участниците в конкурса за проект съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „б“ от ЗОП.

   VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
   VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
   03/01/2020

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 19.02.2019
Ergebnis veröffentlicht 13.01.2020
Zuletzt aktualisiert 13.01.2020
Wettbewerbs-ID 3-329878
Seitenaufrufe 115

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige