loading
Diashow © Atelier Horký

 • CZ-407 21 Česká Kamenice
 • 05/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-331522)

Wiederaufbau des Kinos von Česká Kamenice / Rekonstrukce a dostavba kina v Česká Kamenice

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Atelier Horký, Příbram (CZ)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

 • 3. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Kilo Honč s. r. o., Bratislava (SK)

   Beitrag ansehen • Lobende Erwähnung

  maximieren

 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 16.05.2019 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Teilnehmer Tatsächliche Teilnehmer: 23
  Gebäudetyp Kultur-, Veranstaltungsgebäude
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude
  Sprachen Tschechisch, Englisch
  Preisgelder/Honorare 470.000 CZK
  Preisrichter Matthias Horst , Ing. Ondřej Beneš Ph.D., Dipl.-Ing. Jaroslava Zajicova, Ing. arch. Jan Mach,
  Leistungsumfang
  Předmětem soutěže o návrh je rekonstrukce a dostavby budovy kina v České Kamenici. Součástí návrhu budou i přilehlé pozemky včetně komunikace, a to v rozsahu dle situace. Konkrétní řešení ponechává zadavatel na invenci soutěžících. Zadavatel požaduje, aby po rekonstrukci byla budova energeticky šetrná a vyhovovala zákonu o hospodaření energií, v platném znění.
  Předpokládaná výše nákladů 30 000 000 CZK bez DPH za budovu (budovy) a 5 000 000 bez DPH za úpravy veřejného prostoru v řešeném území. Předpokládaná hodnota následné zakázky na projekční práce není stanovena.
  Adresse des Bauherren CZ-407 21 Česká Kamenice
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Česko-Česká Kamenice: Architektonické a související služby

   2019/S 045-103781

   Oznámení o soutěži o návrh

   Legal Basis:

   směrnice 2014/24/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Město Česká Kamenice
   00261220
   Náměstí Míru 219
   Česká Kamenice
   407 21
   Česko
   Kontaktní osoba: Jan Papajanovský
   Tel.: +420 412151533
   E-mail: MTRvcF1ua29wXTxfYW9nXSlnXWlhamVfYSpfdg==
   Kód NUTS: CZ042

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: https://www.ceska-kamenice.cz

   Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ceska-kamenice.cz

   I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
   I.3)Komunikace
   Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.ceska-kamenice.cz/vz00000003
   Další informace lze získat na výše uvedené adrese
   Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.ceska-kamenice.cz
   Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
   I.4)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní orgán
   I.5)Hlavní předmět činnosti
   Služby pro širokou veřejnost

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

   Rekonstrukce a dostavba kina a úprava okolí, Česká Kamenice

   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71200000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   II.2.4)Popis zakázky:

   Předmětem soutěže o návrh je rekonstrukce a dostavby budovy kina v České Kamenici. Součástí návrhu budou i přilehlé pozemky včetně komunikace, a to v rozsahu dle situace. Konkrétní řešení ponechává zadavatel na invenci soutěžících. Zadavatel požaduje, aby po rekonstrukci byla budova energeticky šetrná a vyhovovala zákonu o hospodaření energií, v platném znění.

   Předpokládaná výše nákladů 30 000 000 CZK bez DPH za budovu (budovy) a 5 000 000 bez DPH za úpravy veřejného prostoru v řešeném území. Předpokládaná hodnota následné zakázky na projekční práce není stanovena.

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

   III.1)Podmínky účasti
   III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
   III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
   III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

   Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

   a) celková urbanistická, architektonická, funkční a konstrukční kvalita návrhu;

   b) urbanistické řešení návrhu v kontextu okolí;

   c) dodržení požadavků zadání;

   d) hospodárnost a finanční přiměřenost návrhu a zvolených řešení;

   e) kvalita zpracování soutěžního návrhu.

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
   Datum: 03/05/2019
   Místní čas: 13:00
   IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
   IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
   Ceština, Angličtina
   IV.3)Soutěžní ceny a porota
   IV.3.1)Informace o cenách
   Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
   Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

   Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 470 000 CZK.

   1. cena se stanovuje ve výši 210 000 CZK.

   2. cena se stanovuje ve výši 140 000 CZK.

   3. cena se stanovuje ve výši 90 000 CZK.

   Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 30 000 CZK.

   IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

   Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži.

   IV.3.3)Navazující zakázky
   Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
   IV.3.4)Rozhodnutí poroty
   Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
   IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
   Ondřej Beneš Matthias Horst Jaroslava Zajícová Jan Mach Jan Papajanovský

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:
   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česko
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MTlnZmprWDdsZl9qJVpx
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česko
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MTVram5vXDtwamNuKV51
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   01/03/2019
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Česko-Česká Kamenice: Architektonické a související služby

   2019/S 129-317248

   Výsledky soutěže o návrh

   Legal Basis:

   směrnice 2014/24/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Město Česká Kamenice
   0026220
   Náměstí Míru 219
   Česká Kamenice
   407 21
   Česko
   Kontaktní osoba: Jan Papajanovský
   Tel.: +420 412151533
   E-mail: MjE0ZWZTZGFlZlMyVVdlXVMfXVNfV2BbVVcgVWw=
   Kód NUTS: CZ042

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: https://www.ceska-kamenice.cz

   Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ceska-kamenice.cz

   I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
   I.4)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní orgán
   I.5)Hlavní předmět činnosti
   Služby pro širokou veřejnost

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

   Rekonstrukce a dostavba kina a úprava okolí, Česká Kamenice

   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71200000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   II.2.4)Popis zakázky:

   Předmětem soutěže o návrh je rekonstrukce a dostavby budovy kina v České Kamenici. Součástí návrhu budou i přilehlé pozemky včetně komunikace, a to v rozsahu dle situace. Konkrétní řešení ponechává zadavatel na invenci soutěžících. Zadavatel požaduje, aby po rekonstrukci byla budova energeticky šetrná a vyhovovala zákonu o hospodaření energií, v platném znění.

   Předpokládaná výše nákladů 30 000 000 CZK bez DPH za budovu (budovy) a 5 000 000 bez DPH za úpravy veřejného prostoru v řešeném území. Předpokládaná hodnota následné zakázky na projekční práce není stanovena.

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

   Kritéria, podle kterých byly soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanoveny bez pořadí významnosti následovně:

   a) celková urbanistická, architektonická, funkční a konstrukční kvalita návrhu;

   b) urbanistické řešení návrhu v kontextu okolí;

   c) dodržení požadavků zadání;

   d) hospodárnost a finanční přiměřenost návrhu a zvolených řešení;

   e) kvalita zpracování soutěžního návrhu.

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
   Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 045-103781

   Oddíl V: Výsledky veřejné soutěže

   Soutěž byla ukončena bez zadání nebo rozdělení cen.: ne
   V.3)Výběr nejvhodnějšího návrhu a udělení soutěžních cen
   V.3.1)Datum rozhodnutí poroty:
   16/05/2019
   V.3.2)Informace o účastnících
   Počet účastníků, kteří budou zváženi: 20
   Počet zahraničních účastníků: 3
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Atelier Horký
   07103964
   Březohorská 253
   Příbram
   261 01
   Česko
   Tel.: +420 724226800
   E-mail: MTNma2NsPV5xYmlmYm9lbG9oditgdw==
   Kód NUTS: CZ020

   Internetová adresa: http://atelierhorky.cz/

   Vítězem je malý či střední podnik: ne
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Ing. arch. Matěj Hunal
   02404486
   Rochovská 758/3
   Praha
   198 00
   Česko
   Tel.: +420 732317927
   E-mail: MjE4W09iU1gcVmNcT1ouYVNoXE9bHFFo
   Kód NUTS: CZ010

   Internetová adresa: http://neuhauslhunal.cz/

   Vítězem je malý či střední podnik: ne
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Kilo Honč, s.r.o.
   45583820
   Velehradská 7/A
   Bratislava
   821 08
   Slovensko
   Tel.: +421 904695757
   E-mail: MTRka2pfPGdlaGtka2pfKl9raQ==
   Kód NUTS: SK010

   Internetová adresa: https://kilohonc.com/

   Vítězem je malý či střední podnik: ne
   V.3.4)Hodnota soutěžních cen
   Hodnota udělené ceny/cen bez DPH: 440 000.00 CZK

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:
   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česko
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MTlnZmprWDdsZl9qJVpx
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česko
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjE0YmFlZlMyZ2FaZSBVbA==
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   03/07/2019

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 05.03.2019
Ergebnis veröffentlicht 10.07.2019
Zuletzt aktualisiert 10.07.2019
Wettbewerbs-ID 3-331522
Seitenaufrufe 84

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige