loading
1. Preis Diashow © topoScape, Archigrest

 • PL-00-528 Warszawa
 • 07/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-333366)

Stadt- und landschaftsplanerische Entwicklung des Hügels des Warschauer Aufstandes (PL) / Zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego

Offener Realisierungswettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   topoScape sp. z o.o., Warschau (PL)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekten
   archigrest sp. z o. o., Warszawa (PL)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Inicjatywa projektowa Sp. z o.o., Warszawa (PL)

   Beitrag ansehen • 3. Preis

  maximieren

  • Architekten
   22ARCHITEKCI, Warszawa (PL)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 03.07.2019 Entscheidung
  Verfahren Offener Realisierungswettbewerb
  Gebäudetyp Städtebauliche Projekte / Denkmäler, Gedenkstätten / Landschaft und Freiraum
  Art der Leistung Objektplanung Freianlagen / Landschaftsplanung / Stadt-/ Gebietsplanung
  Sprache Polnisch
  Aufgabe
  Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

  Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, krajobrazowym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej zagospodarowania Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem z uwzględnieniem również funkcjonalności parku bez zagospodarowania działek stanowiących własność prywatną.Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej, uporządkowania i harmonijnego zagospodarowania terenu Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem, która będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji (część realizacyjna). Jednocześnie wyłoniona zwycięska koncepcja dla terenu stanowiącego działki o nr 5 i 6 z obrębu 1-07-06 oraz 24/19 z obrębu 1-07-05, pozwoli na komercyjne wykorzystanie terenów z uwzględnieniem powiązań terenów sąsiadujących, która w dalszym etapie będzie mogła być zrealizowana przez właściciela terenu (część studialna).Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie ustalenie zakresu i uszczegółowienia pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.
  Adresse des Bauherren PL-00-528 Warszawa
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Polska-Warszawa: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

   2019/S 056-130107

   Ogłoszenie o konkursie

   Legal Basis:

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
   5252248481
   ul. Hoża 13 a
   Warszawa
   00-528
   Polska
   Osoba do kontaktów: Marta Chodaniecka
   Tel.: +48 222774200
   E-mail: MjIwZk1ZW2NVUVpVTSxmZmMaY01jGlxY
   Faks: +48 222774201
   Kod NUTS: PL911

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.zzw.waw.pl

   Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

   I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
   I.3)Komunikacja
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zzw.waw.pl
   Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Inny rodzaj: jednostka budżetowa
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Środowisko

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

   Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

   Numer referencyjny: 42/K/2019
   II.1.2)Główny kod CPV
   71230000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   II.2.4)Opis zamówienia:

   Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, krajobrazowym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej zagospodarowania Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem z uwzględnieniem również funkcjonalności parku bez zagospodarowania działek stanowiących własność prywatną.

   Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej, uporządkowania i harmonijnego zagospodarowania terenu Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem, która będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji (część realizacyjna). Jednocześnie wyłoniona zwycięska koncepcja dla terenu stanowiącego działki o nr 5 i 6 z obrębu 1-07-06 oraz 24/19 z obrębu 1-07-05, pozwoli na komercyjne wykorzystanie terenów z uwzględnieniem powiązań terenów sąsiadujących, która w dalszym etapie będzie mogła być zrealizowana przez właściciela terenu (część studialna).

   Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie ustalenie zakresu i uszczegółowienia pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
   Numer identyfikacyjny projektu:

   Konkurs prowadzony jest w ramach Projektu „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy” dofinansowanego ze środków UE w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

   III.1)Warunki udziału
   III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
   III.2)Warunki dotyczące zamówienia
   III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Otwarta
   IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

   Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

   1. użyteczność rozumiana jako:

   a) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych przewidzianych do realizacji ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem, wpisanie w strukturę i charakter miejsca i miasta,

   b) zapewnienie dostępności (także dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji) i bezpieczeństwa użytkownikom, zarówno w czasie imprez masowych jak i w okresie codziennego użytkowania,

   c) funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań programowych i przestrzennych przy uwzględnieniu współczesnych funkcji terenu,

   2. trwałość rozumiana jako:

   a) stopień i trafność rozwiązań proekologicznych, w tym materiałów odnawialnych i o niskich nakładach wytworzenia, w tym pochodzących z recyklingu,

   b) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji obszarów węzłowych przewidzianych do realizacji,

   3. piękno rozumiane jako:

   a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania obszarów węzłowych,

   b) atrakcyjność i integralność kompozycji całości, w tym twórcze nawiązanie do charakteru miejsca,

   c) stopień i trafność rozwiązań proekologicznych, w tym materiałów odnawialnych i o niskich nakładach wytworzenia,

   4. realność rozumiana jako:

   a) realność wykonania w kontekście zakładanego budżetu, jakości rozwiązań technicznych i materiałów,

   b) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonom

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
   Data: 21/06/2019
   Czas lokalny: 14:00
   IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
   IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
   Polski
   IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
   IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
   Zostaną przyznane nagrody: tak
   liczba i wartość przyznawanych nagród:

   1. W konkursie mogą zostać przyznane 3 nagrody oraz wyróżnienia, przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej.

   Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie więcej niż 190 000 PLN brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych. Organizator zastrzega możliwość innego podziału kwoty pieniężnej przeznaczonej na nagrody i wyróżnienia niż wskazana w pkt. 1.2 i 1.3.

   2. Organizator zobowiązuje się do przyznania następujących nagród (I ÷ III):

   I Nagroda

   — kwota pieniężna w wysokości 90 000 PLN brutto

   — zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

   II Nagroda

   — kwota pieniężna w wysokości 30 000 PLN brutto

   III Nagroda

   — kwota pieniężna w wysokości 20 000 PLN brutto.

   3. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 50 000 PLN brutto. O ilości wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy.

   IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

   Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególności:

   — Ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509;

   — Ustawy z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036);

   — Ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174).

   Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego lub Osobę upoważnioną wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia

   IV.3.3)Zamówienia po konkursie
   Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
   IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
   Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
   IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
   Przewodniczący - mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny - architekt, wykładowca WAPW, Sędzia Konkursowy SARP
   Zastępca przewodniczącego - mgr inż. Marek Piwowarski – Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
   Sędzia referent - mgr inż. arch. Dorota Sawicka – architekt i urbanista, Sędzia Konkursowy SARP
   Członek sądu - dr hab. inż. arch. Magdalena Maria Staniszkis - architekt i urbanista, Sędzia Konkursowy SARP
   Członek sądu - mgr inż. Barbara Kraus Galińska – architekt krajobrazu, ABIES Architektura Krajobrazu
   Członek sądu - dr inż. Przemysław Wolski - architekt krajobrazu, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich i członek Stowarzyszenia Architektów Polskich
   Członek sądu - mgr inż. Barbara Siedlicka – specjalista do spraw zieleni Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
   Członek sądu - mgr Marcin Kraszewski – Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
   Członek sądu - mgr Jan Ołdakowski - Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
   Członek sądu - mgr inż. arch. Maria Ewa Schirmer – architekt, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów
   Członek sądu - mgr inż. arch. Agnieszka Kaczmarczyk – architekt, główny specjalista Biura Architektury i planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
   Członek sądu - mgr inż. Andrzej Banach – koordynator ds. drogownictwa i inżynierii ruchu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:

   1. Prace konkursowe składać należy do dnia 21.6.2019 r. do godz. 14:00 (wiążąca jest data i godzina doręczenia) na adres:

   Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, POLSKA (godziny pracy od 8:00 do 16:00).

   2. Uczestnikiem konkursu może być:

   1. osoba fizyczna,

   2. osoba prawna,

   3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarówno krajowa, jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP).

   3. Podmioty wymienione w punkcie 2. mogą:

   a) samodzielnie brać udział w konkursie,

   b) wspólnie brać udział w konkursie.

   Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie.

   Uwaga: Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie).

   4. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie.

   5. W przypadku, gdy Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co do treści z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

   Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie po ustanowieniu pełnomocnika, załączają do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie oraz przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co do treści z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

   6. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest:

   6.1. nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy.

   Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej.

   6.2. spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, się:

   — 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

   — 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie architekta krajobrazu lub inne wykształcenie wyższe tożsame w zakresie kształtowania terenów zieleni.

   Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia lub/i wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

   6.3. Będą dysponować na etapie wykonania zlecenia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w rozdziale VII pkt. pkt. 2.1. lit. i) Regulaminu.

   W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w ppkt. 2.1.2 będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie.

   6.4. Uczestnik konkursu, aby spełnić warunek udziału w konkursie określony w pkt. 2.1.2 niniejszego Rozdziału może polegać na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych zgodnie z art. 22a Ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów.

   Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prac konkursowych z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji zgodnie z art. 10c ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-767
   Polska
   Tel.: +48 224587722
   E-mail: MTVqX3JqZ1xpZFw7cHVrKWJqcSlrZw==
   Faks: +48 224587700

   Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-767
   Polska
   Tel.: +48 224587722
   Faks: +48 224587700
   VI.4.3)Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-767
   Polska
   Tel.: +48 224587722
   E-mail: MThnXG9nZFlmYVk4bXJoJl9nbiZoZA==
   Faks: +48 224587700

   Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   15/03/2019
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Polska-Warszawa: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

   2019/S 160-395036

   Ogłoszenie o wynikach konkursu

   Legal Basis:

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
   5252248481
   ul. Hoża 13 a
   Warszawa
   00-528
   Polska
   Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
   Tel.: +48 222774200
   E-mail: MThyWWVnb2FdZmFZOHJybyZvWW8maGQ=
   Faks: +48 222774201
   Kod NUTS: PL911

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.zzw.waw.pl

   Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

   I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Inny rodzaj: jednostka budżetowa
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Środowisko

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

   Konkursu realizacyjnego na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

   Numer referencyjny: 42/K/2019
   II.1.2)Główny kod CPV
   71230000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   II.2.4)Opis zamówienia:

   Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, krajobrazowym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej zagospodarowania Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem z uwzględnieniem również funkcjonalności parku bez zagospodarowania działek stanowiących własność prywatną.

   Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej, uporządkowania i harmonijnego zagospodarowania terenu Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji (część realizacyjna). Jednocześnie wyłoniona zwycięska koncepcja dla terenu stanowiącego działki o nr 5 i 6 z obrębu 1-07-06 oraz 24/19 z obrębu 1-07-05, pozwoli na komercyjne wykorzystanie terenów z uwzględnieniem powiązań terenów sąsiadujących, która w dalszym etapie będzie mogła być zrealizowana przez właściciela terenu (część studialna).

   Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie ustalenie zakresu i uszczegółowienia pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
   Numer identyfikacyjny projektu:

   Konkurs prowadzony jest w ramach projektu "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy" dofinansowanego ze środków UE w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Otwarta
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

   Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

   1. użyteczność rozumiana jako:

   a) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych przewidzianych do realizacji ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem, wpisanie w strukturę i charakter miejsca i miasta,

   b) zapewnienie dostępności (także dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji) i bezpieczeństwa użytkownikom, zarówno w czasie imprez masowych jak i w okresie codziennego użytkowania,

   c) funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań programowych i przestrzennych przy uwzględnieniu współczesnych funkcji terenu,

   2. trwałość rozumiana jako:

   a) stopień i trafność rozwiązań proekologicznych, w tym materiałów odnawialnych i o niskich nakładach wytworzenia, w tym pochodzących z recyklingu,

   b) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji obszarów węzłowych przewidzianych do realizacji,

   3. piękno rozumiane jako:

   a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania obszarów węzłowych,

   b) atrakcyjność i integralność kompozycji całości, w tym twórcze nawiązanie do charakteru miejsca,

   c) stopień i trafność rozwiązań proekologicznych, w tym materiałów odnawialnych i o niskich nakładach wytworzenia,

   4. realność rozumiana jako:

   a) realność wykonania w kontekście zakładanego budżetu, jakości rozwiązań technicznych i materiałów,

   b) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonom...

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
   Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 056-130107

   Sekcja V: Wyniki konkursu

   Konkurs zakończył się bez przyznania nagrody: nie
   V.3)Przyznanie i nagrody
   V.3.1)Data decyzji sądu konkursowego:
   03/07/2019
   V.3.2)Informacje o uczestnikach
   Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 31
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   topoScape Sp. z o.o.; Archigrest Sp. z o.o.
   ul. Paprotki 2
   Warszawa
   02-747
   Polska
   Kod NUTS: PL
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   inicjatywa projektowa Sp. z o.o.
   Stępińska 22/30 lok. 417
   Warszawa
   00-739
   Polska
   Kod NUTS: PL
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   22Architekci Sp. z o.o.
   ul. Jakubowska 14/U1
   Warszawa
   03-902
   Polska
   Kod NUTS: PL
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   NM architekci Tomasz Marciniewicz; Zuzanna Szpocińska
   ul. Gerensona 19/2
   Warszawa
   03-307
   Polska
   Kod NUTS: PL
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Maciej Siuda Pracownia
   ul. Hoża 37
   Warszawa
   02-521
   Polska
   Kod NUTS: PL
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Jakub Botwina- pełnomocnik (wraz z zespołem: Elżbieta Myjak-Sokołowka, Stanisław Botwina)
   ul. Racławicka 131/6a
   Warszawa
   02-117
   Polska
   Kod NUTS: PL
   Zwycięzcą jest MŚP: nie
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   eM4 Pracownia Architektury. Brataniec Marcin Brataniec
   ul. Zamoyskiego 26/9
   Kraków
   30-523
   Polska
   Kod NUTS: PL
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj
   ul. Mickiewicza 118/5
   Szczecin
   71-140
   Polska
   Kod NUTS: PL
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.4)Wartość nagród
   Wartość przyznanych nagród bez VAT: 189 500.00 PLN

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:

   I nagroda (90 000,00 PLN brutto) - topoScape Spz. z o.o.; Archigrest Sp. z o.o.

   II nagroda (30 000,00 PLN brutto) - inicjatywa projektowa Sp. z o.o.

   III nagroda (20 000,00 PLN brutto) - 22Architekci Sp. z o.o.

   Wyróżnienie I stopnia (17 500,00 PLN brutto) - NMachitekci Tomasz Marcinkiewicz; Zuzanna Szpocińska

   Wyróżnienie I stopnia (17 500,00 PLN brutto) - Maciej Siuda Pracownia

   Wyróżnienie II stopnia (5 000,00 PLN brutto) - Jakub Botwina (pełnomocnik) wraz z zespołem: Elżbieta Myjak-Sokołowska, Stanisław Botwina

   Wyróżnienie II stopnia (5 000,00 PLN brutto) - eM4 Pracownia Architektury Brataniec

   Wyróżnienie II stopnia (5 000,00 PLN brutto) - Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-767
   Polska
   Tel.: +48 224587722
   E-mail: MjIwW1BjW1hNWlVNLGFmXBpTW2IaXFg=
   Faks: +48 224587700

   Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-767
   Polska
   Tel.: +48 224587722
   Faks: +48 224587700
   VI.4.3)Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-767
   Polska
   Tel.: +48 224587722
   E-mail: MTVqX3JqZ1xpZFw7cHVrKWJqcSlrZw==
   Faks: +48 224587700

   Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   19/08/2019

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 20.03.2019
Ergebnis veröffentlicht 22.08.2019
Zuletzt aktualisiert 14.01.2020
Wettbewerbs-ID 3-333366
Seitenaufrufe 739

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige