loading
Diashow © Atrium Architekti

 • SK-080 01 Prešov
 • 06/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-334791)

Rekonstruktion und Erweiterung Naturbad Delňa / Prírodné kúpalisko Delňa

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • Gewinner

  maximieren

  • Architekten
   Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Košice (SK)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 27.06.2019 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Teilnehmer Tatsächliche Teilnehmer: 8
  Gebäudetyp Sport und Freizeit
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Freianlagen
  Sprachen Slowakisch, Tschechisch
  Aufgabe
  Mesto Prešov vyhlasuje verejnú anonymnú urbanisticko - architektonickú a krajinársku projektovú súťaž návrhov Prírodné kúpalisko Delňa.
  Súťaž bola pripravená a bude prebiehať v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13.4.2016 s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Predmetom súťaže je vypracovanie urbanisticko-architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia Prírodného kúpaliska Delňa ako prestavbu a dostavbu športovo-rekreačného areálu na vymedzenom území.
  Účelom súťaže je navrhnúť optimálne urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie prírodného kúpaliska Delňa so športovo-rekreačnou a oddychovou funkciou.

  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  Ziel des Wettbewerbs ist es, eine optimale städtebauliche, architektonische und landschaftliche Lösung des Naturschwimmbades Delňa mit Sport-, Erholungs- und Entspannungsfunktion zu entwerfen.
  Adresse des Bauherren SK-080 01 Prešov
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Slovensko-Prešov: Architektonické a súvisiace služby

   2019/S 065-152637

   Oznámenie o súťaži návrhov

   Legal Basis:

   Smernica 2014/24/EÚ

   Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

   I.1)Názov a adresy
   Mesto Prešov
   00327646
   Hlavná 73
   Prešov
   080 01
   Slovensko
   Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura
   Telefón: +421 917765110
   E-mail: MjE2XFFjUVNYWWNiXzBXXVFZXB5TX10=
   Fax: +421 517733665
   Kód NUTS: SK041

   Internetová adresa (internetové adresy):

   Hlavná adresa: http://www.presov.sk

   I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
   I.3)Komunikácia
   Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk
   Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
   Lasachi, s.r.o.
   46545727
   Volgogradská 9
   Prešov
   080 01
   Slovensko
   Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura
   Telefón: +421 917765110
   E-mail: MjE2XFFjUVNYWWNiXzBXXVFZXB5TX10=
   Kód NUTS: SK041

   Internetová adresa (internetové adresy):

   Hlavná adresa: http://www.presov.sk

   Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://evo.gov.sk/evo
   I.4)Druh verejného obstarávateľa
   Regionálny alebo miestny orgán
   I.5)Hlavná činnosť
   Iná činnosť: Samospráva

   Oddiel II: Predmet

   II.1)Rozsah obstarávania
   II.1.1)Názov:

   Prírodné kúpalisko Delňa

   II.1.2)Hlavný kód CPV
   71200000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatočné kódy CPV
   71320000
   II.2.4)Opis obstarávania:

   Mesto Prešov vyhlasuje verejnú anonymnú urbanisticko - architektonickú a krajinársku projektovú súťaž návrhov Prírodné kúpalisko Delňa.

   Súťaž bola pripravená a bude prebiehať v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13.4.2016 s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Predmetom súťaže je vypracovanie urbanisticko-architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia Prírodného kúpaliska Delňa ako prestavbu a dostavbu športovo-rekreačného areálu na vymedzenom území.

   Účelom súťaže je navrhnúť optimálne urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie prírodného kúpaliska Delňa so športovo-rekreačnou a oddychovou funkciou.

   II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
   Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

   Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

   III.1)Podmienky účasti
   III.1.10)Kritériá na výber uchádzačov:
   III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
   III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
   Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
   Uveďte profesiu:

   Je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - úplné znenie je uvedené v súťažných podmienkach z dôvodu obmedzenia počtu znakov.

   Oddiel IV: Postup

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Druh súťaže
   Otvorená
   IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
   IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

   1.) celkovú urbanisticko architektonická a krajinárska kvalita návrhu .............................80 %

   2.) ekonomická efektivita a realizovateľnosť návrhu ..........................................................20 %

   IV.2)Administratívne informácie
   IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
   Dátum: 31/05/2019
   Miestny čas: 15:00
   IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
   IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
   Slovenčina, Čeština
   IV.3)Odmeny a porota
   IV.3.1)Informácie o oceneniach
   Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
   Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

   1. cena sa stanovuje vo výške 6 000,- EUR

   2. cena sa stanovuje vo výške 3 600,- EUR

   3. cena sa stanovuje vo výške 2 400,- EUR

   Pre neocenené návrhy môže porota udeliť odmenu, celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je 2 000 EUR.

   IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

   Pre neocenené návrhy môže porota udeliť odmenu, celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je 2 000 EUR.Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

   IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
   Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
   IV.3.4)Rozhodnutie poroty
   Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
   IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
   Ing. arch. Imrich Pleidel
   Ing. Štefan Lančarič, PhD.
   doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD
   Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD.
   Ing. arch. Mária Čutková
   Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik
   Ing. Rastislav Mochnacký
   náhradníčka - Ing. arch. Petronela Királyová
   náhradníčka - Ing. Jana Vrteľová
   náhradník - Mgr. Branislav Švorc, PhD.

   Oddiel VI: Doplnkové informácie

   VI.3)Doplňujúce informácie:

   Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Úradné hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania je od 9.00-12.00 hod.Predmetné verejné obstarávanie bude realizované systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom evo.gov.sk. Verejný obstarávateľ neposkytne súťažné podmienky v listinnej podobe. Ďalšie podrobnosti o komunikácií sú uvedené v súťažných podmienkach.

   VI.4)Postupy preskúmania
   VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovensko
   Telefón: +421 250264176
   Fax: +421 250264219

   Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

   VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
   VI.4.3)Postup preskúmania
   VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovensko
   Telefón: +421 250264176
   Fax: +421 250264219

   Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

   VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
   29/03/2019
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Slovensko-Prešov: Architektonické a súvisiace služby

   2019/S 126-309157

   Výsledky súťaže návrhov

   Legal Basis:

   Smernica 2014/24/EÚ

   Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

   I.1)Názov a adresy
   Mesto Prešov
   00327646
   Hlavná 73
   Prešov
   080 01
   Slovensko
   Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura
   Telefón: +421 917765110
   E-mail: MjIwWE1fTU9UVV9eWyxTWU1VWBpPW1k=
   Fax: +421 517733665
   Kód NUTS: SK041

   Internetová adresa (internetové adresy):

   Hlavná adresa: http://www.presov.sk

   I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
   I.4)Druh verejného obstarávateľa
   Regionálny alebo miestny orgán
   I.5)Hlavná činnosť
   Iná činnosť: Samospráva

   Oddiel II: Predmet

   II.1)Rozsah obstarávania
   II.1.1)Názov:

   Prírodné kúpalisko Delňa

   II.1.2)Hlavný kód CPV
   71200000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatočné kódy CPV
   71320000
   II.2.4)Opis obstarávania:

   Mesto Prešov vyhlasuje verejnú anonymnú urbanisticko - architektonickú a krajinársku projektovú súťaž návrhov Prírodné kúpalisko Delňa.

   Súťaž bola pripravená a bude prebiehať v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13.4.2016 s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Predmetom súťaže je vypracovanie urbanisticko-architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia Prírodného kúpaliska Delňa ako prestavbu a dostavbu športovo-rekreačného areálu na vymedzenom území.

   Účelom súťaže je navrhnúť optimálne urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie prírodného kúpaliska Delňa so športovo-rekreačnou a oddychovou funkciou.

   II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
   Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

   Oddiel IV: Postup

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Druh súťaže
   Otvorená
   IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

   1.)celkovú urbanisticko architektonická a krajinárska kvalita návrhu .............................80 %

   2.)ekonomická efektivita a realizovateľnosť návrhu ..........................................................20 %

   IV.2)Administratívne informácie
   IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
   Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 065-152637

   Oddiel V: Výsledky súťaže

   Súťaž bola ukončená bez udelenia cien: nie
   V.3)Výber najvhodnejšieho návrhu a udelené súťažné ceny
   V.3.1)Dátum rozhodnutia poroty:
   27/06/2019
   V.3.2)Informácie o účastníkoch
   Počet uchádzačov, ktorí sa budú zvažovať: 8
   Počet zúčastnených malých a stredných podnikov: 8
   Počet uchádzačov z iných krajín: 0
   V.3.3)Meno (mená) a adresa (adresy) víťaza (víťazov) súťaže
   Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
   44263970
   Mlynská 27
   Košice
   040 01
   Slovensko
   Telefón: +421 556231587
   E-mail: MjEyVWZXXF1oWV9oXTRVaGZdaWEhVWZXXGdoaVhdYyJnXw==
   Kód NUTS: SK042
   Víťazom je MSP: áno
   V.3.4)Hodnota ocenení
   Hodnota udelených ocenení bez DPH: 14 000.00 EUR

   Oddiel VI: Doplnkové informácie

   VI.3)Doplňujúce informácie:
   VI.4)Postupy preskúmania
   VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovensko
   Telefón: +421 250264176
   Fax: +421 250264219

   Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

   VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
   VI.4.3)Postup preskúmania
   VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovensko
   Telefón: +421 250264176
   Fax: +421 250264219

   Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

   VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
   29/06/2019

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 02.04.2019
Ergebnis veröffentlicht 15.07.2019
Zuletzt aktualisiert 15.07.2019
Wettbewerbs-ID 3-334791
Seitenaufrufe 80

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige