loading
1. Preis: © Heinle, Wischer und Partner, Freie Architekten Diashow © Heinle, Wischer und Partner, Freie Architekten

 • PL-30-062 Kraków
 • 10/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-338371)

Architektonisches und städtebauliches Konzept für das Stanisław Wyspiański Museum in Krakau (PL)

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Berlin (DE), Stuttgart (DE), Köln (DE), Dresden (DE), Wrocław (PL), Erlangen (DE), Berlin (DE) Büroprofil

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   BBGK Architekci, Warszawa (PL)

   Beitrag ansehen • FINALIST

  maximieren

  • Architekten
   ANALOG Architecture, Koszalin (PL), Szczecin (PL)

   Beitrag ansehen • FINALIST

  maximieren

  • Architekten
   Q-ARCH, Kraków (PL)

   Beitrag ansehen • FINALIST

  maximieren

  • Architekten
   JSK Architekci, Warszawa (PL), Wrocław (PL)

   Beitrag ansehen • Lobende Erwähnung

  maximieren

  • Architekten
   Zakład Architektury Mikołaj Machulik, Katowice (PL)

   Beitrag ansehen • Lobende Erwähnung

  maximieren

  • Architekten
   CAVU Architekci, Kraków (PL)

   Beitrag ansehen • Lobende Erwähnung

  maximieren

  • Architekten
   HRA Architekci, Warszawa (PL)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 10.10.2019 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Teilnehmer Tatsächliche Teilnehmer: 112
  Gebäudetyp Museen, Ausstellungsbauten
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Freianlagen
  Sprachen Polnisch, Englisch
  Preisgelder/Honorare 275.000 PLN inkl. USt.
  Preisrichter Marcin Brataniec, Jacob Kurek, Prof. Rainer Mahlamäki, Maciej Miłobędzki , Jacek Droszcz, Olaf Jasnorzewski, Łukasz Gaweł, Magdalena Czubińska, Daniel Hankus
  Aufgabe
  1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji budynku Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, zlokalizowanego na działce przylegającej do Gmachu Głównego od strony zachodniej. Ma być to realizacja w istotny sposób wpisująca się w uwarunkowania przestrzenne projektowanego Kwartału Muzealnego i stanowiąca integralny element przestrzeni z zachowaniem właściwych proporcji. Inwestycja planowana jest na dz. nr 191/2 (inwestycja kubaturowa, infrastruktura techniczna i komunikacyjna), 207/5 (wyłącznie infrastruktura techniczna i komunikacyjna), obr. 12, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy al. 3 Maja w Krakowie.
  2. Rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu a także rangę projektowanego obiektu i wartości jakie powinien wnosić.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu, a także założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe oraz opis lokalizacji inwestycji stanowi załącznik nr M01 do Regulaminu Konkursu pt. „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe”.
  4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wynikających z chronologii ich powstawania, zawsze pierwszeństwo mają i obowiązujące są zapisy dokumentu „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe” (załącznik nr M01). Z tytułu wystąpienia takich rozbieżności i niezachowania zasady hierarchizacji dokumentów, o której mowa wyżej, Uczestnikowi Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego.
  Adresse des Bauherren PL-30-062 Kraków
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Polska-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego

   2019/S 086-207547

   Ogłoszenie o konkursie

   Legal Basis:

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Muzeum Narodowe w Krakowie
   al. 3-go Maja 1
   Kraków
   30-062
   Polska
   Osoba do kontaktów: Patryk Rojek, Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
   Tel.: +48 124335621
   E-mail: MjEwcFdjVWZrWGI2Y2RhJGZi
   Faks: +48 124335555
   Kod NUTS: PL213

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.mnk.pl

   I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
   I.3)Komunikacja
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.malopolska.pl/mnkrakow
   Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
   Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
   pl. Szczepański 6
   Kraków
   31-011
   Polska
   Osoba do kontaktów: Marek Kaszyński
   Tel.: +48 691712327
   E-mail: MTVmamlmcG1uKGhyLSssNDtuXG1rKWZtXGZqcilrZw==
   Kod NUTS: PL213

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.sarp.krakow.pl

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Inny rodzaj: Państwowa Instytucja Kultury
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Rekreacja, kultura i religia

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

   Konkurs architektoniczno–urbanistyczny dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Muzeum Stanisława Wyspiańskiego

   Numer referencyjny: EP-ZP-271-20/19
   II.1.2)Główny kod CPV
   71220000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   71320000
   71420000
   71248000
   II.2.4)Opis zamówienia:

   1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji budynku Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, zlokalizowanego na działce przylegającej do Gmachu Głównego od strony zachodniej. Ma być to realizacja w istotny sposób wpisująca się w uwarunkowania przestrzenne projektowanego Kwartału Muzealnego i stanowiąca integralny element przestrzeni z zachowaniem właściwych proporcji. Inwestycja planowana jest na dz. nr 191/2 (inwestycja kubaturowa, infrastruktura techniczna i komunikacyjna), 207/5 (wyłącznie infrastruktura techniczna i komunikacyjna), obr. 12, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy al. 3 Maja w Krakowie.

   2. Rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu a także rangę projektowanego obiektu i wartości jakie powinien wnosić.

   3. Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu, a także założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe oraz opis lokalizacji inwestycji stanowi załącznik nr M01 do Regulaminu Konkursu pt. „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe”.

   4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wynikających z chronologii ich powstawania, zawsze pierwszeństwo mają i obowiązujące są zapisy dokumentu „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe” (załącznik nr M01). Z tytułu wystąpienia takich rozbieżności i niezachowania zasady hierarchizacji dokumentów, o której mowa wyżej, Uczestnikowi Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego.

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

   III.1)Warunki udziału
   III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
   III.2)Warunki dotyczące zamówienia
   III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
   Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
   Proszę określić zawód:

   Szczegółowe informacje w VI.3) Informacje dodatkowe

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Otwarta
   IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

   Kryteria oceny etapu 1

   1) wartość estetyczna rozwiązań architektonicznych, w tym oryginalność, atrakcyjność i racjonalność proponowanych rozwiązań architektonicznych,

   2) oryginalność i trafność koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z otoczeniem,w tym trafność, atrakcyjność i jednocześnie realność rozwiązań urbanistycznych,

   3) racjonalność przyjętych rozwiązań dot. kosztów realizacji,

   4) koszty użytkowania i utrzymania obiektu, w tym możliwość zastosowań rozwiązań energooszczędnych.

   Kryteria oceny prac konkursowych etapu 2

   1) atrakcyjność oraz realność zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych oraz atrakcyjność i realność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych;

   2) trafność oraz prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych i programowo przestrzennych obiektów kubaturowych i zagospodarowania;

   3) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów, w tym rodzaj rozwiązań technicznych umożliwiających realizację możliwie największej przestrzeni ekspozycyjnej w określonym budżecie inwestycji;

   4) zasadność przyjętych rozwiązań technicznych z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych;

   5) koszt realizacji inwestycji w kontekście przyjętych rozwiązań w zestawieniu z informacją dotyczącą kosztów realizacji,

   6) koszt dokumentacji projektowej

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
   Data: 31/05/2019
   Czas lokalny: 14:00
   IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
   IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
   Polski, Angielski
   IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
   IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
   Zostaną przyznane nagrody: tak
   liczba i wartość przyznawanych nagród:

   1. Wszyscy uczestnicy zaproszeni do złożenia prac konkursowych w etapie 2 Konkursu, którzy złożą pracę konkursową otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 (trzydzieści tysięcy) PLN brutto oraz mogą dodatkowo otrzymać wyróżnienia honorowe.

   2. Zamawiający przyzna nagrodę dla Uczestnika Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą:

   a) nagrodę pieniężną w wysokości dodatkowo 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN brutto (pierwsza nagroda) oraz

   b) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie Pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Muzeum Stanisława Wyspiańskiego.

   3. Zamawiający przyzna nagrodę pieniężną w wysokości dodatkowo 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) PLN dla Uczestnika Konkursu, którego pracy Sąd konkursowy przyzna drugą nagrodę.

   4. Sumaryczna kwota przeznaczona na nagrody nie przekroczy kwoty 275 000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) PLN brutto. Wyżej wymienione kwoty podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami

   IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

   Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia wydania prawomocnego wyroku lub postanowienia. Terminy określone powyżej dotyczą również zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego pracę uznano za najlepszą.

   IV.3.3)Zamówienia po konkursie
   Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
   IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
   Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
   IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
   Maciej Miłobędzki
   Marcin Brataniec
   Rainer Mahlamäki
   Jacob Kurek
   Jacek Droszcz
   Olaf Jasnorzewski
   Łukasz Gaweł
   Magdalena Czubińska
   Daniel Hankus

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:

   1. Każdy Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu z Konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22, oraz ust. 5 pkt. 1, 3, Ustawy Prawo zamówień publicznych.

   2. Każdy Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki udziału w Konkursie wskazane w art. 22 ust. 1, 1b Ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest:

   1) posiadać kompetencje umożliwiające wykonanie zamówienia, o którego zakresie i terminach realizacji jest mowa w pkt. 8.2. Regulaminu Konkursu;

   2) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zawodowym do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.2. Regulaminu Konkursu.

   3. W przypadku, gdy uczestnicy wspólnie biorą udział w Konkursie, będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy uczestnicy występujący wspólnie.

   4. W zakresie warunków wymienionych pkt. 2.1)., Zamawiający wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, że:

   1) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

   2) posiada zdolność techniczną lub zawodową, tj. doświadczenie w należytym wykonaniu co najmniej 1 usługi odpowiadającej przedmiotowi Konkursu tj. wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w Konkursie (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) w sposób należyty usług polegających na sporządzeniu kompleksowej, wielobranżowej (architektonicznej, konstrukcyjno-bud., elektrycznej, sanitarnej i niskoprądowej z zakresu zabezpieczeń elektronicznych i zarządzania budynkiem) dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) dla 1 budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), o powierzchni użytkowej co najmniej 2 000 m2, wraz z zagospodarowaniem terenu, która to wielobranżowa dokumentacja stanowiła w ciągu pięciu ostatnich lat podstawę do uzyskania ostatecznego lub prawomocnego pozwolenia (pozwoleń) na budowę, a także właściwych projektów wyk.

   5. Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba lub osoby fizyczne posiadające uprawnienia wymagane w punkcie 4.1) to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

   6. Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba lub osoby fizyczne będące autorem lub współautorem projektu/projektów, o których mowa w punkcie 4.2), to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

   7. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

   8. W celu dopuszczenia do udziału w Konkursie na zasadach określonych Regulaminie Konkursu, Uczestnik powinien złożyć:

   1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie w wersji papierowej, sporządzony zgodnie co do treści z załącznikiem nr F01 do Regulaminu Konkursu.

   2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

   3) Oświadczenie, (zgodne z załącznikiem nr F16 do Regulaminu)

   4) Wykaz osób (zgodnie z załącznikiem nr F09 do Regulaminu)

   5) Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należytą realizację (zgodnie z załącznikiem nr F10 do Regulaminu)

   Dopuszcza się złożenie wniosków w języku angielskim

   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 a
   Warszawa
   02-676
   Polska
   Tel.: +48 224587840
   E-mail: MjEyY1hrY2BVYl1VNGluZCJbY2oiZGA=
   Faks: +48 224587800

   Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   VI.4.3)Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 1 odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   2. W odniesieniu do odwołań mają zastosowanie także następujące przepisy wykonawcze do Pzp.:

   1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U. z Dz.U.2018.1092);

   2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U.Dz.U.2018.972)

   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 a
   Warszawa
   02-676
   Polska
   Tel.: +48 224587840
   E-mail: MThnXG9nZFlmYVk4bXJoJl9nbiZoZA==
   Faks: +48 224587800

   Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   01/05/2019
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Polska-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego

   2019/S 207-505702

   Ogłoszenie o wynikach konkursu

   Podstawa prawna:

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe w Krakowie
   Adres pocztowy: al. 3 Maja 1
   Miejscowość: Kraków
   Kod NUTS: PL213
   Kod pocztowy: 30-062
   Państwo: Polska
   Osoba do kontaktów: Patryk Rojek, Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
   E-mail: MjIwZk1ZS1xhTlgsWVpXGlxY
   Tel.: +48 124335621
   Faks: +48 124335555

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.mnk.pl

   I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Inny rodzaj: państwowa instytucja kultury
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Rekreacja, kultura i religia

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

   Konkurs architektoniczno-urbanistyczny dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Muzeum Stanisława Wyspiańskiego

   Numer referencyjny: EP-ZP-271-20/19
   II.1.2)Główny kod CPV
   71220000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   71320000
   71420000
   71248000
   II.2.4)Opis zamówienia:

   1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, zlokalizowanego na działce przylegającej do Gmachu Głównego od strony zachodniej. Ma być to realizacja w istotny sposób wpisująca się w uwarunkowania przestrzenne projektowanego Kwartału Muzealnego i stanowiąca integralny element przestrzeni z zachowaniem właściwych proporcji. Inwestycja planowana jest na dz. nr 191/2 (inwestycja kubaturowa, infrastruktura techniczna i komunikacyjna), 207/5 (wyłącznie infrastruktura techniczna i komunikacyjna), obr. 12, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy al. 3 Maja w Krakowie.

   2. Rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu a także rangę projektowanego obiektu i wartości jakie powinien wnosić.

   3. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu, a także założenia i wytyczne funkcjonalno- użytkowe oraz opis lokalizacji inwestycji stanowi załącznik nr M01 do regulaminu konkursu pt. „Opis przedmiotu konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe”.

   4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wynikających z chronologii ich powstawania, zawsze pierwszeństwo mają i obowiązujące są zapisy dokumentu „Opis przedmiotu konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe” (załącznik nr M01). Z tytułu wystąpienia takich rozbieżności i niezachowania zasady hierarchizacji dokumentów, o której mowa wyżej, uczestnikowi konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego.

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Otwarta
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

   Etap I

   1. oryginalność i trafność koncepcji zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z otoczeniem, a w tym zakresie sąd konkursowy będzie szczególnie zwracał uwagę na trafność, atrakcyjność i jednocześnie realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych,

   2. racjonalność przyjętych rozwiązań pod kątem kosztów realizacji,

   3. koszty użytkowania i utrzymania obiektu, w tym możliwość zastosowań rozwiązań energooszczędnych.

   Etap II

   1. atrakcyjność oraz realność zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych oraz atrakcyjność i realność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych;

   2. trafność oraz prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych i programowo przestrzennych obiektów kubaturowych i zagospodarowania;

   3. ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów, w tym również rodzaj rozwiązań technicznych umożliwiających realizację możliwie największej przestrzeni ekspozycyjnej w określonym budżecie inwestycji;

   4. zasadność przyjętych rozwiązań technicznych z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych;

   5. koszt realizacji inwestycji w kontekście przyjętych rozwiązań w zestawieniu z informacją dotyczącą kosztów realizacji złożoną przez uczestnika konkursu o której mowa w pkt 6.2.4.2. konkursu.

   6. koszt dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 6.2.4.2. konkurs.

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
   Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 086-207547

   Sekcja V: Wyniki konkursu

   Konkurs zakończył się bez przyznania nagrody: nie
   V.3)Przyznanie i nagrody
   V.3.1)Data decyzji sądu konkursowego:
   10/10/2019
   V.3.2)Informacje o uczestnikach
   Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 112
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Oficjalna nazwa: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
   Miejscowość: Wrocław
   Kod NUTS: PL514
   Kod pocztowy: 50-060
   Państwo: Polska
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.4)Wartość nagród
   Wartość przyznanych nagród bez VAT: 3 123 577.00 PLN

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:

   1. Każdy uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie nie może podlegać wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, oraz ust. 5 pkt 1, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   2. Każdy uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie zobowiązany jest spełnić warunki udziału w konkursie wskazane w art. 22 ust. 1, 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest:

   1) posiadać kompetencje umożliwiające wykonanie zamówienia, o którego zakresie i terminach realizacji jest mowa w pkt 8.2. regulaminu konkursu;

   2) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zawodowym do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 8.2. regulaminu konkursu.

   3. W przypadku, gdy uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie, będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy uczestnicy występujący wspólnie.

   4. W zakresie warunków wymienionych pkt 2.1), Zamawiający wymaga, aby uczestnik konkursu wykazał, że:

   1) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

   2) posiada zdolność techniczną lub zawodową, tj. doświadczenie w należytym wykonaniu co najmniej 1 usługi odpowiadającej przedmiotowi konkursu, tj. wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w konkursie (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) w sposób należyty usług polegających na sporządzeniu kompleksowej, wielobranżowej (architektonicznej, konstrukcyjno-bud., elektrycznej, sanitarnej i niskoprądowej z zakresu zabezpieczeń elektronicznych i zarządzania budynkiem) dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) dla jednego budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), o powierzchni użytkowej co najmniej 2000 m2, wraz z zagospodarowaniem terenu, która to wielobranżowa dokumentacja stanowiła w ciągu pięciu ostatnich lat podstawę do uzyskania ostatecznego lub prawomocnego pozwolenia (pozwoleń) na budowę, a także właściwych projektów wyk.

   5. Jeśli uczestnikiem konkursu jest osoba lub osoby fizyczne posiadające uprawnienia wymagane w punkcie 4.1) to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

   6. Jeśli uczestnikiem konkursu jest osoba lub osoby fizyczne będące autorem lub współautorem projektu/projektów, o których mowa w punkcie 4.2), to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

   7. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

   8. W celu dopuszczenia do udziału w konkursie na zasadach określonych regulaminie konkursu, uczestnik powinien złożyć:

   1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w wersji papierowej, sporządzony zgodnie co do treści z załącznikiem nr F01 do regulaminu konkursu.

   2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

   3) Oświadczenie, (zgodne z załącznikiem nr F16 do regulaminu).

   4) Wykaz osób (zgodnie z załącznikiem nr F09 do regulaminu).

   5) Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należytą realizację (zgodnie z załącznikiem nr F10 do regulaminu).

   Dopuszcza się złożenie wniosków w języku angielskim.

   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
   Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
   Miejscowość: Warszawa
   Kod pocztowy: 02-676
   Państwo: Polska
   E-mail: MTRrYHNraF1qZV08cXZsKmNrcipsaA==
   Tel.: +48 224587840
   Faks: +48 224587800

   Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   VI.4.3)Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 1 odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   2. W odniesieniu do odwołań mają zastosowanie także następujące przepisy wykonawcze do Pzp:

   1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U.2018.1092);

   2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U.2018.972)

   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
   Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
   Miejscowość: Warszawa
   Kod pocztowy: 02-676
   Państwo: Polska
   E-mail: MjIwW1BjW1hNWlVNLGFmXBpTW2IaXFg=
   Tel.: +48 224587840
   Faks: +48 224587800

   Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   22/10/2019

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 03.05.2019
Ergebnis veröffentlicht 05.11.2019
Zuletzt aktualisiert 06.11.2019
Wettbewerbs-ID 3-338371
Seitenaufrufe 457

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige