loading
Diashow © PROJEKTSTUDIO EUCZ

 • CZ-729 30 Ostrava
 • 10/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-342249)

Neubau eines Parkhauses in Ostrava (CZ)

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   PROJEKTSTUDIO EUCZ, Ostrava-Poruba (CZ)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

 • 3. Preis

  maximieren

 • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   Fránek Architects, Brno (CZ)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 02.10.2019 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Gebäudetyp Verkehr
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude
  Sprache Tschechisch
  Aufgabe
  Parkovací dům u krajského úřadu

  Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parcelní číslo 2634/8 a 2634/47 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava a řešení souvisejícího parteru a návrh jeho úpravy v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.
  Adresse des Bauherren CZ-729 30 Ostrava
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Česko-Ostrava: Architektonické a související služby

   2019/S 109-266490

   Oznámení o soutěži o návrh

   Legal Basis:

   směrnice 2014/24/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Statutární město Ostrava
   00845451
   Prokešovo náměstí 1803/8
   Ostrava
   729 30
   Česko
   Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Richterová
   Tel.: +420 599443018
   E-mail: MTJpcGdhZnJjcG10Xz5tcXJwX3RfLGF4
   Kód NUTS: CZ080

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: http://www.ostrava.cz

   Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava

   I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
   I.3)Komunikace
   Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=250632
   Další informace lze získat na výše uvedené adrese
   Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
   I.4)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní orgán
   I.5)Hlavní předmět činnosti
   Služby pro širokou veřejnost

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

   Parkovací dům u krajského úřadu

   Spisové číslo: 77/2019
   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71200000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   71200000
   II.2.4)Popis zakázky:

   Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parcelní číslo 2634/8 a 2634/47 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava a řešení souvisejícího parteru a návrh jeho úpravy v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

   III.1)Podmínky účasti
   III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
   III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
   III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

   Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně: a) kvalita celkového řešení umístění v území, b) architektonické řešení parkovacího domu včetně úprav veřejných prostranství a zapojení parteru k ulici 28. října, c) provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, d) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení.

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
   Datum: 13/09/2019
   Místní čas: 13:00
   IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
   IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
   Ceština
   IV.3)Soutěžní ceny a porota
   IV.3.1)Informace o cenách
   Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
   Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

   1. cena se stanovuje ve výši 700 000 CZK (slovy: sedm set tisíc korun českých), 2. cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK (slovy: pět set tisíc korun českých), 3. cena se stanovuje ve výši 400 000 CZK (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).

   IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
   IV.3.3)Navazující zakázky
   Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
   IV.3.4)Rozhodnutí poroty
   Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
   IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
   Jaroslav Kania - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, závislý člen poroty
   Tomáš Macura - primátor města Ostravy, závislý člen poroty
   David Witosz - místostarosta měst. obvodu Mor. Ostrava a Přívoz, závislý člen poroty
   Tadeáš Goryczka - nezávislý architekt, Ostrava, nezávislý člen poroty
   David Chmelař - nezávislý architekt, Praha, nezávislý člen poroty
   Pavla Melková - nezávislá architektka, Praha, nezávislý člen poroty
   Aleš Student - nezávislý architekt, Ostrava, nezávislý člen poroty
   Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora města Ostravy, závislý náhradník člena poroty
   Martin Štěpánek - náměstek primátora města Ostravy, závislý náhradník člena poroty
   Martin Chválek - nezávislý architekt, Ostrava, nezávislý náhradník člena poroty
   Barbara Potysz - nezávislá architektka, Havířov, nezávislý náhradník člena poroty

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:

   Podrobné informace, pravidla a podmínky této soutěže o návrh jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=250632

   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česko
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjE1YWBkZVIxZmBZZB9Uaw==
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česko
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MTdpaGxtWjluaGFsJ1xz
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   05/06/2019
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Česko-Ostrava: Architektonické a související služby

   2019/S 216-531038

   Výsledky soutěže o návrh

   Právní základ:

   směrnice 2014/24/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Úřední název: Statutární město Ostrava
   Národní identifikační číslo: 00845451
   Poštovní adresa: Prokešovo náměstí 1803/8
   Obec: Ostrava
   Kód NUTS: CZ080
   PSČ: 729 30
   Země: Česko
   Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Richterová
   E-mail: MjExYGdeWF1pWmdka1Y1ZGhpZ1ZrViNYbw==
   Tel.: +420 599443018

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: http://www.ostrava.cz

   Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava

   I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
   I.4)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní orgán
   I.5)Hlavní předmět činnosti
   Služby pro širokou veřejnost

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

   Parkovací dům u krajského úřadu

   Spisové číslo: 77/2019
   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71200000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   71200000
   II.2.4)Popis zakázky:

   Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parc. č. 2634/8 a 2634/47 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava a řešení souvisejícího parteru a návrh jeho úpravy v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.

   Jedná se o otevřenou soutěž, jejímž cílem je nalezení a ocenění nejvhodnějšího návrhu a vybrání účastníka/ů, s nimiž bude mít zadavatel v úmyslu v jednacím řízení bez uveřejnění jednat o zadání následné veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací, a to včetně vypracování všech souvisejících podkladů a zajištění činností potřebných pro realizaci stavby parkovacího domu (příprava zakázky, studie stavby, autorský dozor apod.).

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

   Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

   a) kvalita celkového řešení umístění v území, b) architektonické řešení parkovacího domu včetně úprav veřejných prostranství a zapojení parteru k ulici 28. října, c) provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, d) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení.

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
   Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 109-266490

   Oddíl V: Výsledky veřejné soutěže

   Soutěž byla ukončena bez zadání nebo rozdělení cen.: ne
   V.3)Výběr nejvhodnějšího návrhu a udělení soutěžních cen
   V.3.1)Datum rozhodnutí poroty:
   15/10/2019
   V.3.2)Informace o účastnících
   Počet účastníků, kteří budou zváženi: 42
   Počet zahraničních účastníků: 2
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Úřední název: Projektstudio Eucz, s.r.o.
   Národní identifikační číslo: 27787443
   Poštovní adresa: Opavská 6230/29a
   Obec: Ostrava
   Kód NUTS: CZ080
   PSČ: 708 00
   Země: Česko
   E-mail: MjIwTWBRWFVRXixcXltWUVdgX2BhUFVbGk9m
   Tel.: +420 596911126
   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.4)Hodnota soutěžních cen
   Hodnota udělené ceny/cen bez DPH: 700 000.00 CZK

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:
   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
   Obec: Brno
   PSČ: 604 55
   Země: Česko
   E-mail: MjE0YmFlZlMyZ2FaZSBVbA==
   Tel.: +420 542167111
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
   Obec: Brno
   PSČ: 604 55
   Země: Česko
   E-mail: MTlnZmprWDdsZl9qJVpx
   Tel.: +420 542167111
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   04/11/2019

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 07.06.2019
Ergebnis veröffentlicht 07.11.2019
Zuletzt aktualisiert 07.11.2019
Wettbewerbs-ID 3-342249
Seitenaufrufe 88

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige