loading
Diashow Visualisierung_01, © plus3-architekci, dotDesign Studio, XDWA

 • PL-09-400 Płock
 • 01/2020
 • Ergebnis
 • (ID 3-342904)

Entwurf eines Konzertsaalgebäudes und Entwicklung des Nowy-Rynek-Platzes in Płock (PL)

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   plus3-architekci, Warszawa (PL)

   Beitrag ansehen • 3. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Maciej Kurylowicz – Architekt, Warszawa (PL)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   Kacper Guranowski, Warszawa (PL)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekten
   Michał Ruman, Warszawa (PL)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekten
   Piotr Rożniecki, Łódź (PL)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekten
   Michał Koziej, Łódź (PL)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o., Wrocław (PL)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 29.01.2020 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Teilnehmer Tatsächliche Teilnehmer: 127
  Gebäudetyp Kultur-, Veranstaltungsgebäude
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude
  Sprache Polnisch
  Aufgabe
  Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych Etapu I (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy nie więcej niż pięć (5) najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych Etapu II (Etap II konkursu).
  Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.
  Przedmiotem konkursu jest:
  a) Cześć studialna (Etap I konkursu):
  W Etapie I konkursu Uczestnik musi przedstawić opracowanie studialne obejmujące koncepcję budynku Sali koncertowej oraz zagospodarowania placu Nowy Rynek wraz z pasażem Vuka Karadżica i terenami przyległymi.
  Do Uczestnika konkursu w Etapie I należy w szczególności opracowanie studialnej koncepcji zawierającej:
  — zagospodarowanie terenu uwzględniające różnorodne możliwości użytkowania placu, pasażu i terenów przyległych,
  — propozycję kierunków przekształceń lub uzupełnień zabudowy na terenach przyległych do placu i pasażu,
  — koncepcję rozwiązań komunikacyjnych, w tym w zakresie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, uwzględniającą również powiązanie terenu opracowania z i terenów sąsiednich,
  — koncepcję rozwiązań w zakresie parkowania uwzględniającą lokalizację miejsc postojowych przyulicznych oraz garażu wielostanowiskowego,
  — propozycję bryły, wstępnych rozwiązań elewacji oraz dyspozycji przestrzennych i programu funkcjonalno-użytkowego budynku sali koncertowej.
  b) Cześć realizacyjna (Etap II konkursu):
  W Etapie II konkursu Uczestnik musi przedstawić koncepcję będącą rozwinięciem rozwiązań z poprzedniego etapu zawierającą:
  — szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu sali koncertowej,
  — szczegółową koncepcję zagospodarowania placu Nowy Rynek,
  — szczegółową koncepcję architektoniczną garażu wielostanowiskowego.
  Zakres opracowania został podzielony na zakres studialny (Etap I konkursu) oraz zakres realizacyjny (Etap II konkursu).
  Obszar objęty konkursem został wskazany na graficznym Załączniku nr 10a do Regulaminu. Część studialna (Etap I konkursu) obejmuje obszar około 9,24 ha, natomiast obszar Etapu II Konkursu to około 2,96 ha (w ramach tego obszaru należy zlokalizować obiekt sali koncertowej i garaż wielostanowiskowy). Zamawiający dopuszcza rozszerzenie obszaru opracowania określonego w Etapie I konkursu, jeśli Uczestnik uzna, za zasadne powiązać przestrzennie z nowym zagospodarowaniem obszar wykraczający poza ustalone Regulaminem granice.
  Adresse des Bauherren PL-09-400 Płock
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Polska-Płock: Usługi architektoniczne i podobne

   2019/S 112-275703

   Ogłoszenie o konkursie

   Legal Basis:

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Gmina - Miasto Płock
   Stary Rynek 1
   Płock
   09-400
   Polska
   Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski Punkt kontaktowy: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
   Tel.: +48 504088203
   E-mail: MTliZmVibGlqJGdjZlpiN2pYaWclblhpanFYblglZ2M=
   Kod NUTS: PL923

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.plock.eu

   I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
   I.3)Komunikacja
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://konkurs-plock.sarp.warszawa.pl
   Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Organ władzy regionalnej lub lokalnej
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Ogólne usługi publiczne

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

   Konkurs studialno-realizacyjny na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku

   II.1.2)Główny kod CPV
   71200000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   71300000
   71400000
   II.2.4)Opis zamówienia:

   Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych Etapu I (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy nie więcej niż pięć (5) najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych Etapu II (Etap II konkursu).

   Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

   Przedmiotem konkursu jest:

   a) Cześć studialna (Etap I konkursu):

   W Etapie I konkursu Uczestnik musi przedstawić opracowanie studialne obejmujące koncepcję budynku Sali koncertowej oraz zagospodarowania placu Nowy Rynek wraz z pasażem Vuka Karadżica i terenami przyległymi.

   Do Uczestnika konkursu w Etapie I należy w szczególności opracowanie studialnej koncepcji zawierającej:

   — zagospodarowanie terenu uwzględniające różnorodne możliwości użytkowania placu, pasażu i terenów przyległych,

   — propozycję kierunków przekształceń lub uzupełnień zabudowy na terenach przyległych do placu i pasażu,

   — koncepcję rozwiązań komunikacyjnych, w tym w zakresie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, uwzględniającą również powiązanie terenu opracowania z i terenów sąsiednich,

   — koncepcję rozwiązań w zakresie parkowania uwzględniającą lokalizację miejsc postojowych przyulicznych oraz garażu wielostanowiskowego,

   — propozycję bryły, wstępnych rozwiązań elewacji oraz dyspozycji przestrzennych i programu funkcjonalno-użytkowego budynku sali koncertowej.

   b) Cześć realizacyjna (Etap II konkursu):

   W Etapie II konkursu Uczestnik musi przedstawić koncepcję będącą rozwinięciem rozwiązań z poprzedniego etapu zawierającą:

   — szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu sali koncertowej,

   — szczegółową koncepcję zagospodarowania placu Nowy Rynek,

   — szczegółową koncepcję architektoniczną garażu wielostanowiskowego.

   Zakres opracowania został podzielony na zakres studialny (Etap I konkursu) oraz zakres realizacyjny (Etap II konkursu).

   Obszar objęty konkursem został wskazany na graficznym Załączniku nr 10a do Regulaminu. Część studialna (Etap I konkursu) obejmuje obszar około 9,24 ha, natomiast obszar Etapu II Konkursu to około 2,96 ha (w ramach tego obszaru należy zlokalizować obiekt sali koncertowej i garaż wielostanowiskowy). Zamawiający dopuszcza rozszerzenie obszaru opracowania określonego w Etapie I konkursu, jeśli Uczestnik uzna, za zasadne powiązać przestrzennie z nowym zagospodarowaniem obszar wykraczający poza ustalone Regulaminem granice.

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

   III.1)Warunki udziału
   III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
   III.2)Warunki dotyczące zamówienia
   III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Otwarta
   IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

   Kryteria oceny opracowań studialnych

   Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

   a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych oraz ich centro twórczy charakter.

   b) Realność, trafność i sprawność proponowanych rozwiązań i powiązań urbanistyczno-architektonicznych.

   c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku sali koncertowej.

   d) Trafność lokalizacyjna budynku sali koncertowej.

   e) Prawidłowość zaproponowanych rozwiązań akustycznych sali koncertowej.

   Kryteria oceny prac konkursowych

   Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

   a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych obiektu sali koncertowej i zagospodarowania placu Nowy Rynek.

   b) Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne obiektu sali koncertowej i zagospodarowania placu Nowy Rynek.

   c) Trafność przyjętych rozwiązań akustycznych.

   d) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania.

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
   Data: 15/07/2019
   Czas lokalny: 15:00
   IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
   IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
   Polski
   IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
   IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
   Zostaną przyznane nagrody: tak
   liczba i wartość przyznawanych nagród:

   1. Nagrody pieniężne:

   I Nagroda

   — kwota pieniężna w wysokości 70 000 PLN netto

   II Nagroda

   — kwota pieniężna w wysokości 60 000 PLN netto

   III Nagroda

   — kwota pieniężna w wysokości 50 000 PLN netto

   2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla jednego Uczestnika Konkursu, który otrzymał I Nagrodę.

   3. Organizator przewiduje przyznanie dwóch dodatkowych Nagród pieniężnych w formie wyróżnień, po 25 000 PLN netto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej..

   IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

   Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególności:

   — Ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.).

   — Ustawa z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).

   — Ustawa z dnia 11.3.2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami).

   Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydaniu ostatecznego wyroku lub postanowienia

   IV.3.3)Zamówienia po konkursie
   Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
   IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
   Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
   IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
   arch. Magdalena Kozień-Woźniak
   arch. Daniel Frąc
   arch. Jan Chwedczuk
   arch. Roman Dziedziejko
   arch. Janusz Łabuz
   arch. Cezary Głuszek
   Adam Mieczykowski
   Jacek Terebus

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:

   Terminy

   1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.6.2019 r.

   2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 3.7.2019 r. do godz. 15:00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 8.7.2019 r.

   3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 15.7.2019 r. do godz. 15:00 na adres:

   Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, POLSKA

   (godziny pracy od 10:00 do 16:00)

   O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 2.8.2019 r.

   4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 9.9.2019 r. do godz. 15:00

   Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 16.9.2019 r.

   5. Opracowania studialne Etapu I składać należy do dnia 7.10.2019 r. do godz. 15:00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

   Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, POLSKA

   (godziny pracy od 10:00 do 16:00)

   6. Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi do dnia 21.10.2019 r.

   7. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 2.12.2019 r. do godz. 15:00.

   Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 10.12.2019 r.

   8. Prace konkursowe składać należy do dnia 15.1.2020 r. do godz. 15:00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

   Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, POLSKA

   (godziny pracy od 10:00 do 16:00)

   9. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 31.1.2020 r.

   O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.

   10. O miejscu i dacie ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz ewentualnej dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-plock.sarp.warszawa.pl

   11. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-plock.sarp.warszawa.pl

   Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej

   Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie wybranej pracy konkursowej (realizacja Inwestycji) nie może przekroczyć kwoty

   79 155 327,00 PLN netto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych netto) - bez podatku od towarów i usług

   Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia

   Maksymalny łączny koszt netto (bez podatku VAT) zamówienia prac wymaganych dla uszczegółowienia pracy konkursowej polegającego na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji oraz pełnienia usług, w tym nadzoru autorskiego, które to zamówienie zostanie udzielone z wolnej ręki po przeprowadzeniu Konkursu i negocjacji z Uczestnikiem Konkursu, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej maksymalnie 7,5 % planowanego kosztu realizacji Inwestycji o którym mowa powyżej - bez podatku od towarów i usług..

   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17 a
   Warszawa
   02-676
   Polska

   Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   VI.4.3)Składanie odwołań
   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   11/06/2019
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Polska-Płock: Usługi architektoniczne i podobne

   2020/S 031-073181

   Ogłoszenie o wynikach konkursu

   Podstawa prawna:

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Oficjalna nazwa: Gmina – Miasto Płock
   Adres pocztowy: Stary Rynek 1
   Miejscowość: Płock
   Kod NUTS: PL923
   Kod pocztowy: 09-400
   Państwo: Polska
   Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski
   E-mail: MTZlaWhlb2xtJ2pmaV1lOm1bbGoocVtsbXRbcVsoamY=
   Tel.: +48 504088203

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.plock.eu

   I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Organ władzy regionalnej lub lokalnej
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Ogólne usługi publiczne

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

   Konkurs studialno-realizacyjny na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku.

   II.1.2)Główny kod CPV
   71200000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   71300000
   71400000
   II.2.4)Opis zamówienia:

   Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w rozdziale II, pkt 2 Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych etapu I (etap I konkursu) uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie. Po wyborze w etapie I przez Sąd konkursowy nie więcej niż pięć (5) najlepszych opracowań studialnych, uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych etapu II (etap II konkursu).

   Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

   Przedmiotem konkursu jest:

   a) Cześć studialna (etap I konkursu):

   W etapie I konkursu Uczestnik musi przedstawić opracowanie studialne obejmujące koncepcję budynku Sali koncertowej oraz zagospodarowania placu Nowy Rynek wraz z pasażem Vuka Karadżica i terenami przyległymi.

   Do Uczestnika konkursu w etapie I należy w szczególności opracowanie studialnej koncepcji zawierającej:

   — zagospodarowanie terenu uwzględniające różnorodne możliwości użytkowania placu, pasażu i terenów przyległych,

   — propozycję kierunków przekształceń lub uzupełnień zabudowy na terenach przyległych do placu i pasażu,

   — koncepcję rozwiązań komunikacyjnych, w tym w zakresie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, uwzględniającą również powiązanie terenu opracowania z i terenów sąsiednich,

   — koncepcję rozwiązań w zakresie parkowania uwzględniającą lokalizację miejsc postojowych przyulicznych oraz garażu wielostanowiskowego,

   — propozycję bryły, wstępnych rozwiązań elewacji oraz dyspozycji przestrzennych i programu funkcjonalno-użytkowego budynku sali koncertowej.

   b) Cześć realizacyjna (etap II konkursu):

   W etapie II konkursu uczestnik musi przedstawić koncepcję będącą rozwinięciem rozwiązań z poprzedniego etapu zawierającą:

   — szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu sali koncertowej,

   — szczegółową koncepcję zagospodarowania placu Nowy Rynek,

   — szczegółową koncepcję architektoniczną garażu wielostanowiskowego.

   Zakres opracowania został podzielony na zakres studialny (etap I konkursu) oraz zakres realizacyjny (etap II konkursu).

   Obszar objęty konkursem został wskazany na graficznym załączniku nr 10a do regulaminu. Część studialna (etap I konkursu) obejmuje obszar około 9,24 ha, natomiast obszar etapu II konkursu to około 2,96 ha (w ramach tego obszaru należy zlokalizować obiekt sali koncertowej i garaż wielostanowiskowy). Zamawiający dopuszcza rozszerzenie obszaru opracowania określonego w etapie I konkursu, jeśli uczestnik uzna, za zasadne powiązać przestrzennie z nowym zagospodarowaniem obszar wykraczający poza ustalone Regulaminem granice.

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Otwarta
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

   Kryteria oceny opracowań studialnych

   Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

   a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych oraz ich centrotwórczy charakter.

   b) Realność, trafność i sprawność proponowanych rozwiązań i powiązań urbanistyczno-architektonicznych.

   c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku sali koncertowej.

   d) Trafność lokalizacyjna budynku sali koncertowej.

   e) Prawidłowość zaproponowanych rozwiązań akustycznych sali koncertowej.

   Kryteria oceny prac konkursowych

   Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

   a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych obiektu sali koncertowej i zagospodarowania placu Nowy Rynek.

   b) Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne obiektu sali koncertowej i zagospodarowania placu Nowy Rynek.

   c) Trafność przyjętych rozwiązań akustycznych.

   d) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania.

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
   Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 112-275703

   Sekcja V: Wyniki konkursu

   Konkurs zakończył się bez przyznania nagrody: nie
   V.3)Przyznanie i nagrody
   V.3.1)Data decyzji sądu konkursowego:
   29/01/2020
   V.3.2)Informacje o uczestnikach
   Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 127
   Liczba uczestniczących MŚP: 127
   Liczba uczestników z innych krajów: 9
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Oficjalna nazwa: Plus3-Architekci Sp. z o.o.
   Adres pocztowy: ul. Chłopickiego 7/9 lok. 62
   Miejscowość: Warszawa
   Kod NUTS: PL
   Kod pocztowy: 04-314
   Państwo: Polska
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.4)Wartość nagród
   Wartość przyznanych nagród bez VAT: 230 000.00 PLN

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:

   I Nagroda w wysokości 100 000 PLN netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje:

   Plus3-Architekci Sp. z o.o., ul. Chłopickiego 7/9 lok. 62, 04-314 Warszawa, POLSKA.

   II nagroda – nie przyznano.

   III nagroda w wysokości 60 000 PLN netto otrzymuje:

   Maciej Kuryłowicz Architekt, ul. Chmielna 4/8, 00-020 Warszawa, POLSKA.

   Wyróżnienie w wysokości 35 000 PLN netto otrzymuje:

   Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

   1. Kacper Guranowski (Warszawa);

   2. Michał Ruman (Warszawa);

   3. Piotr Rożniecki (Łódź);

   4. Michał Koziej (Łódź).

   Wyróżnienie w wysokości 35 000 PLN netto otrzymuje:

   MPP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podwale 61/1, 50-010 Wrocław, POLSKA.

   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
   Miejscowość: Warszawa
   Kod pocztowy: 02-676
   Państwo: Polska

   Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   VI.4.3)Składanie odwołań
   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   11/02/2020

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 13.06.2019
Ergebnis veröffentlicht 21.02.2020
Zuletzt aktualisiert 25.02.2020
Wettbewerbs-ID 3-342904
Seitenaufrufe 458

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige