loading
Diashow © Livinark s.r.o.

 • SK-950 06 Nitra
 • 09/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-343898)

Umbau des "Kino Palace" in Nitra (SK) / Kino Palace v Nitre

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Livinark s.r.o., Košice (SK)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Ing. arch. Martin Simonides, Bratislava (SK)

   Beitrag ansehen • 3. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Architekti A B.K.P.Š., spol. s r.o., Bratislava (SK)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   winwin architects s. r. o., Bratislava (SK)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 10.09.2019 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Teilnehmer Tatsächliche Teilnehmer: 36
  Gebäudetyp Kultur-, Veranstaltungsgebäude / Tourismus, Gastronomie
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude
  Sprachen Slowakisch, Tschechisch
  Auslober/Bauherr Mesto Nitra, Nitra (SK)
  Betreuer obstaráme s.r.o., Bratislava (SK)
  Aufgabe
  Predmetom súťaže návrhov je architektonické riešenie rekonštrukcie Kina Palace v Nitre.
  Miesto (riešené územie): Objekt Kina Palace v Nitre na Radlinského ulici 108/9. Parcela registra C 1556, k.ú. Nitra (839914), obec Nitra, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
  Adresse des Bauherren SK-950 06 Nitra
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Slovensko-Nitra: Architektonické a súvisiace služby

   2019/S 118-290347

   Oznámenie o súťaži návrhov

   Legal Basis:

   Smernica 2014/24/EÚ

   Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

   I.1)Názov a adresy
   Mesto Nitra
   00308307
   Štefánikova trieda 60
   Nitra
   950 06
   Slovensko
   Kontaktná osoba: Branislav Šarmír
   Telefón: +421 903299288
   E-mail: MTVuXG1oZG07al1ub1xtXGhgKW5m
   Fax: +421 376511931
   Kód NUTS: SK023

   Internetová adresa (internetové adresy):

   Hlavná adresa: https://www.nitra.sk/

   Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

   I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
   I.3)Komunikácia
   Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4074/summary
   Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
   Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
   obstaráme, s.r.o.
   Kupeckého 5
   Bratislava
   821 08
   Slovensko
   E-mail: MTZtW2xnY2w6aVxtbltsW2dfKG1l
   Kód NUTS: SK010

   Internetová adresa (internetové adresy):

   Hlavná adresa: https://www.nitra.sk/

   I.4)Druh verejného obstarávateľa
   Regionálny alebo miestny orgán
   I.5)Hlavná činnosť
   Všeobecné verejné služby

   Oddiel II: Predmet

   II.1)Rozsah obstarávania
   II.1.1)Názov:

   Kino Palace v Nitre

   Referenčné číslo: OL19NSN35
   II.1.2)Hlavný kód CPV
   71200000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatočné kódy CPV
   71220000
   II.2.4)Opis obstarávania:

   Predmetom súťaže návrhov je architektonické riešenie rekonštrukcie Kina Palace v Nitre.

   Miesto (riešené územie): Objekt Kina Palace v Nitre na Radlinského ulici 108/9. Parcela registra C 1556, k.ú. Nitra (839914), obec Nitra, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

   II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
   Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

   Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

   III.1)Podmienky účasti
   III.1.10)Kritériá na výber uchádzačov:
   III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
   III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
   Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
   Uveďte profesiu:

   Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

   Oddiel IV: Postup

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Druh súťaže
   Otvorená
   IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
   IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

   Kvalita architektonického riešenia - zahŕňa v sebe aj pamiatkové, funkčné a prevádzkové riešenie, technickú a ekonomickú realizovateľnosť návrhu

   IV.2)Administratívne informácie
   IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
   Dátum: 03/09/2019
   Miestny čas: 15:00
   IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
   IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
   Slovenčina, Čeština
   IV.3)Odmeny a porota
   IV.3.1)Informácie o oceneniach
   Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
   Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

   V súťaži návrhov budú účastníkom udelené nasledovné ceny:

   1. miesto: 9 000 EUR

   2. miesto: 5 400 EUR

   3. miesto: 3 600 EUR

   IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
   IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
   Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
   IV.3.4)Rozhodnutie poroty
   Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
   IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
   Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
   Ing. arch. Martin Jančok
   Mgr. art. Tomáš Tokarčík
   Ing. arch. Tibor Zelenický
   Ing. arch.Viktor Šabík

   Oddiel VI: Doplnkové informácie

   VI.3)Doplňujúce informácie:

   Vyhlasovateľ bude v súťaži návrhov postupovať v súlade s ust. § 20 ZVO a komunikácia bude prebiehať elektronicky, jedinou výnimkou je predloženie návrhov, kde bude vyhlasovateľ postupovať a v súlade s ustanovením § 20 ods.7 písm. c) ZVO a návrhy účastníci predložia v listinnej podobe.

   Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne elektronicky prostredníctvom systému Josephine na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4074/summary. Komunikácia a v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme Josephine a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese: http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf;

   Odpoveď na každú včas doručenú žiadosť o vysvetlenie súťažných podmienok sa oznámi bezodkladne všetkým známym účastníkom, prostredníctvom systému Josephine a zároveň bude zverejnená v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie a na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401. Predmetom komunikácie nesmú byť informácie, ktoré by narušili anonymitu účastníkov.

   Súťažné podmienky vrátane ich príloh (súťažných pomôcok) je možné získať na webovej adrese súťaže návrhov www.2021.sk/kinopalace a v profile verejného obstarávateľa vyhlasovateľa na elektronickom úložisku vestníka Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401. Vyhlasovateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podmienkam, vrátane všetkých príloh, ktoré sú tvorené aj súťažnými pomôckami.

   Predpokladaná hodnota zákazky určená v súlade s ust. § 120 ods. 4 ZVO je 172 132,63 EUR bez DPH.

   VI.4)Postupy preskúmania
   VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovensko
   Telefón: +421 250264176
   Fax: +421 250264219

   Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

   VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
   VI.4.3)Postup preskúmania
   VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovensko
   Telefón: +421 250264176
   Fax: +421 250264219

   Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

   VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
   19/06/2019
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Slovensko-Nitra: Architektonické a súvisiace služby

   2019/S 192-467245

   Výsledky súťaže návrhov

   Legal Basis:

   Smernica 2014/24/EÚ

   Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

   I.1)Názov a adresy
   Mesto Nitra
   00308307
   Štefánikova trieda 60
   Nitra
   950 06
   Slovensko
   Kontaktná osoba: Branislav Šarmír
   Telefón: +421 903299288
   E-mail: MTRvXW5pZW48a15vcF1uXWlhKm9n
   Fax: +421 376511931
   Kód NUTS: SK023

   Internetová adresa (internetové adresy):

   Hlavná adresa: https://www.nitra.sk/

   Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

   I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
   I.4)Druh verejného obstarávateľa
   Regionálny alebo miestny orgán
   I.5)Hlavná činnosť
   Všeobecné verejné služby

   Oddiel II: Predmet

   II.1)Rozsah obstarávania
   II.1.1)Názov:

   Kino Palace v Nitre

   Referenčné číslo: 1
   II.1.2)Hlavný kód CPV
   71200000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatočné kódy CPV
   71220000
   II.2.4)Opis obstarávania:

   Predmetom súťaže návrhov je architektonické riešenie rekonštrukcie Kina Palace v Nitre.

   Miesto (riešené územie): Objekt Kina Palace v Nitre na Radlinského ulici 108/9. Parcela registra C 1556, k.ú. Nitra (839914), obec Nitra, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

   II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
   Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

   Oddiel IV: Postup

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Druh súťaže
   Otvorená
   IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

   Kvalita architektonického riešenia - zahŕňa v sebe aj pamiatkové, funkčné a prevádzkové riešenie, technickú a ekonomickú realizovateľnosť návrhu

   IV.2)Administratívne informácie
   IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
   Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 118-290347

   Oddiel V: Výsledky súťaže

   Súťaž bola ukončená bez udelenia cien: nie
   V.3)Výber najvhodnejšieho návrhu a udelené súťažné ceny
   V.3.1)Dátum rozhodnutia poroty:
   10/09/2019
   V.3.2)Informácie o účastníkoch
   Počet uchádzačov, ktorí sa budú zvažovať: 36
   Počet zúčastnených malých a stredných podnikov: 36
   Počet uchádzačov z iných krajín: 5
   V.3.3)Meno (mená) a adresa (adresy) víťaza (víťazov) súťaže
   Livinark s. r. o.
   51401975
   Na hore 1724/5,
   Košice
   040 22
   Slovensko
   Kód NUTS: SK042
   Víťazom je MSP: áno
   V.3.4)Hodnota ocenení
   Hodnota udelených ocenení bez DPH: 20 000.00 EUR

   Oddiel VI: Doplnkové informácie

   VI.3)Doplňujúce informácie:

   Konečné poradie návrhov podľa hlasovania poroty:

   Poradie,meno/názov,adresa, IČO -

   1 Livinark s.r.o., Na hore 1724/5, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 51401975

   2 Ing.arch. Martin Simonides, Heydukova 27, 811 08 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 40250156

   3 A B.K.P.Š., spol. s r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava, , SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 45318131

   4 winwin architects s. r. o., Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 51899493

   5 - 9 Ing. arch. Michal Kontšek, Tupolevova 17, 851 01 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 50148168

   5 - 9 Jacopo Lugli Salvalai, Via Generale dall'Ora, 64, 46040 Monzambano MN, TALIANSKO, IT02450500208

   5 - 9 Skupina účastníkov:

   Mapa architekti s.r.o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 50438328

   Atomstudio s.r.o., Eisnerova 19, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 50840126

   5 9 Ing.arch. Irenej Šereš, Svätoplukova 2710/7, 902 01 Pezinok, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 46913009

   5 - 9 Ing.arch. Martin Svoboda - AT, Origin, Kaštieľska 208/4, 900 43 Hamuliakovo, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 47002450

   10 12 Ing. arch. Adam Koten, Ke Skalce 1799/15, 586 01 Jihlava, ČESKÁ REPUBLIKA

   10 12 Ing.arch. Andrej Olah, Medzierka 4398/13, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 47535857

   10 12 Kilo Honč, s. r. o., Haanova 16, 851 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 45583820

   13 - 21 PH9 s.r.o., Hudecova 6, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 50944088

   13 21 coolstock, s. r. o., Námestie 1. Mája 2950/16, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 51 454 947

   13 - 21 SLLA s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 44356871

   13 - 21 Archum architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, Nusle, 128 00 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA, 01894871

   13 - 21 Ing. arch. Martin, Dulík Wilsonovo nábrežie 46, 949 01 Nitra, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 37075101

   13 - 21 impressARCH s.r.o., Budovateľov 5864/3A, 036 01 Martin, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 47485086

   13 - 21 young.s architekti s. r. o., Béžová 3960/8, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 52489353

   13 - 21 studený architekti s. r. o., Partizánska 33, 811 03 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 44246897

   13 - 21 R.A.U.s.r.o. Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 35801166

   22 - 36 Ing. arch. Juraj Císar - Orant, Župné námestie 1, 949 01 Nitra, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 14041456

   22 - 36 Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, Nová Lesná 104, 059 86 Nová Lesná, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 35113251

   22 - 36 SD atelier s. r. o., Jedenásta 9, 831 01 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 35877804

   22 - 36 A8000 s.r.o., Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA, 46680543

   22 - 36 MMA ateliér, s.r.o., Tr. Andreaja Hlinku 47, 949 01 Nitra, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 46947043

   22 - 36 Ing. arch. Pavol Vadkerti - PV ART, Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 43569153

   22 - 36 Performa Architects s. r. o., Robotnícka 8, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 47564512

   22 - 36 N/A s. r. o., Kalinčiakova 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 50581481

   22 - 36 zerozero, s. r. o., Čsl. armády 29, 080 01 Prešov, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 45657408

   22 - 36 MEB architects s.r.o., Čadečka 1592, 022 01 Čadca, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 50006533

   22 - 36 Tome architecture & design, s.r.o., Martinengova 34/4881, 811 02 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 47433353

   22 - 36 RB Architects s.r.o., Smetanova 13, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 46760199

   22 - 36 Gresling, s.r.o., Grösslingova 58, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 51429047

   22 - 36 Ing. Arch. Miroslav Hrušovský, Ždiarska 7, 949 01 Nitra, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 37449826

   22 - 36 Ing.arch. Pavel Klein - KT architekti, Kroftova 1603/35, 616 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA, 72385120

   VI.4)Postupy preskúmania
   VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovensko
   Telefón: +421 250264176
   Fax: +421 250264219

   Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

   VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
   VI.4.3)Postup preskúmania
   VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovensko
   Telefón: +421 250264176
   Fax: +421 250264219

   Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

   VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
   29/09/2019

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 21.06.2019
Ergebnis veröffentlicht 21.10.2019
Zuletzt aktualisiert 25.10.2019
Wettbewerbs-ID 3-343898
Seitenaufrufe 99

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige