loading
Diashow © Modo Architektura

 • PL-61-772 Poznań
 • 10/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-345085)

Städtebauliche Entwicklung des Gebietes um den Durower See in Wągrowiec (PL)

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Modo Architektura, Poznań (PL)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

 • 3. Preis

  maximieren

 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 29.10.2019 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Gebäudetyp Landschaft und Freiraum / Städtebauliche Projekte
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Freianlagen
  Sprache Polnisch
  Auslober/Bauherr Wagrowiec, Wągrowiec (PL)
  Betreuer SARP Poznań - Stowarzyszenie Architektów Polskich, Poznań (PL)
  Aufgabe
  Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu, a także przedstawienie koncepcji rewitalizacji i modernizacji plaży miejskiej wraz z kąpieliskiem i otoczeniem, przedstawienie koncepcji zagospodarowania obszaru miejskiego parku wraz ze strefą amfiteatru oraz przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni promenady spacerowej położonej wzdłuż brzegu Jeziora Durowskiego, zlokalizowanej w granicach Miasta. – zgodnie z załącznikiem nr B.7, z wykorzystaniem opisu przeznaczenia funkcjonalnego terenu i jego zainwestowania – załącznik nr B.6, a także z uwzględnieniem wskazań konserwatorskich zawartych w załączniku nr. B.8 oraz wytycznymi przedstawionymi na planszy uwarunkowań konkursowych stanowiącej załącznik nr B.9 do Regulaminu Konkursu. Z uwagi na krajobrazowy charakter i położenie terenu opracowania konkursowego w niedalekim sąsiedztwie centrum miasta Wągrowca, zgodnie ze wskazaniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącymi obszaru objętego historycznym układem urbanistycznym, a także z powodu przyrodniczego charakteru części terenu, projektowane rozwiązania przestrzenne, urbanistyczne i architektoniczne muszą harmonijnie wpisywać się w otoczenie - w istniejący kontekst urbanistyczny - zarówno pod względem wysokości, formy, jak i stylistyki oraz przyjętych rozwiązań materiałowych, a także estetycznych. Obszar objęty konkursem obejmuje teren rekreacji, aktywności i wypoczynku dla mieszkańców Wągrowca (i odwiedzających) oraz usług związanych z tym przeznaczeniem zlokalizowany nad Jeziorem Durowskim, które jest naturalnym zbiornikiem wodnym leżącym częściowo w granicach miasta. Całkowita powierzchnia jeziora wynosi ok. 150 ha. Obszar objęty konkursem to także tereny krajobrazowe, tereny leśne, tereny podmokłe (osuwiska), tereny naturalnej flory i fauny. Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego atrakcyjnej dla mieszkańców (i odwiedzających), a jednocześnie umiejętnie wpisującej się w otoczenie, z uwzględnieniem istniejącego kontekstu i przestrzeni niezurbanizowanych, które znajdują się wokół obszaru objętego konkursem. Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym zarówno dla całego terenu opracowania konkursowego, jak i dla terenu plaży miejskiej i kąpieliska, obszaru miejskiego parku wraz ze strefą amfiteatru oraz przestrzeni promenady spacerowej położonej nad jeziorem w granicach miasta.Koncepcja konkursowa powinna na nowo zdefiniować ten teren, określić jego relacje z istniejącym otoczeniem oraz wskazać zasady i charakter kształtowania przestrzeni rekreacyjnej w tym miejscu. Celem jest wyłonienie opracowania prezentującego ciekawie zagospodarowaną przestrzeń publiczną. 5.4. Celem Konkursu jest opracowanie koncepcji rewitalizacji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska położonych nad Jeziorem Durowskim, po jego wschodniej stronie. Wyłoniona koncepcja pozwoli Zamawiającemu zdefiniować kierunki rozwoju w zakresie charakteru i nowych funkcji dla plaży miejskiej i kąpieliska. Realizacja koncepcji pozwoli na wykorzystanie w przyszłości tego miejsca jako miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku atrakcyjnego dla mieszkańców Wągrowca (i odwiedzających).
  Adresse des Bauherren PL-61-772 Poznań
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego

   2019/S 125-306615

   Ogłoszenie o konkursie

   Legal Basis:

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
   konkurs SARP nr 987
   Stary Rynek 56
   Poznań
   61-772
   Polska
   Osoba do kontaktów: arch. Katarzyna Wrońska
   Tel.: +48 618520020
   E-mail: MThoZ3JmWWY4a1lqaCZnal8maGQ=
   Kod NUTS: PL415

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.sarp.org.pl

   I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
   I.3)Komunikacja
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-jezioro-wagrowiec
   Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
   Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
   Stary Rynek 56
   Poznań
   61-772
   Polska
   Osoba do kontaktów: arch. Katarzyna Wrońska (SARP Oddział Poznań)
   Tel.: +48 602433493
   E-mail: MTRsa3ZqXWo8b11ubCprbmMqbGg=
   Kod NUTS: PL415

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.sarp.org.pl

   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Inny rodzaj: Stowarzyszenie
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Inna działalność: stowarzyszenie

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

   Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów wokół jeziora durowskiego w Wągrowcu

   Numer referencyjny: 987
   II.1.2)Główny kod CPV
   71220000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   71240000
   71420000
   II.2.4)Opis zamówienia:

   Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu, a także przedstawienie koncepcji rewitalizacji i modernizacji plaży miejskiej wraz z kąpieliskiem i otoczeniem, przedstawienie koncepcji zagospodarowania obszaru miejskiego parku wraz ze strefą amfiteatru oraz przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni promenady spacerowej położonej wzdłuż brzegu Jeziora Durowskiego, zlokalizowanej w granicach Miasta. – zgodnie z załącznikiem nr B.7, z wykorzystaniem opisu przeznaczenia funkcjonalnego terenu i jego zainwestowania – załącznik nr B.6, a także z uwzględnieniem wskazań konserwatorskich zawartych w załączniku nr. B.8 oraz wytycznymi przedstawionymi na planszy uwarunkowań konkursowych stanowiącej załącznik nr B.9 do Regulaminu Konkursu. Z uwagi na krajobrazowy charakter i położenie terenu opracowania konkursowego w niedalekim sąsiedztwie centrum miasta Wągrowca, zgodnie ze wskazaniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącymi obszaru objętego historycznym układem urbanistycznym, a także z powodu przyrodniczego charakteru części terenu, projektowane rozwiązania przestrzenne, urbanistyczne i architektoniczne muszą harmonijnie wpisywać się w otoczenie - w istniejący kontekst urbanistyczny - zarówno pod względem wysokości, formy, jak i stylistyki oraz przyjętych rozwiązań materiałowych, a także estetycznych. Obszar objęty konkursem obejmuje teren rekreacji, aktywności i wypoczynku dla mieszkańców Wągrowca (i odwiedzających) oraz usług związanych z tym przeznaczeniem zlokalizowany nad Jeziorem Durowskim, które jest naturalnym zbiornikiem wodnym leżącym częściowo w granicach miasta. Całkowita powierzchnia jeziora wynosi ok. 150 ha. Obszar objęty konkursem to także tereny krajobrazowe, tereny leśne, tereny podmokłe (osuwiska), tereny naturalnej flory i fauny. Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego atrakcyjnej dla mieszkańców (i odwiedzających), a jednocześnie umiejętnie wpisującej się w otoczenie, z uwzględnieniem istniejącego kontekstu i przestrzeni niezurbanizowanych, które znajdują się wokół obszaru objętego konkursem. Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym zarówno dla całego terenu opracowania konkursowego, jak i dla terenu plaży miejskiej i kąpieliska, obszaru miejskiego parku wraz ze strefą amfiteatru oraz przestrzeni promenady spacerowej położonej nad jeziorem w granicach miasta.Koncepcja konkursowa powinna na nowo zdefiniować ten teren, określić jego relacje z istniejącym otoczeniem oraz wskazać zasady i charakter kształtowania przestrzeni rekreacyjnej w tym miejscu. Celem jest wyłonienie opracowania prezentującego ciekawie zagospodarowaną przestrzeń publiczną. 5.4. Celem Konkursu jest opracowanie koncepcji rewitalizacji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska położonych nad Jeziorem Durowskim, po jego wschodniej stronie. Wyłoniona koncepcja pozwoli Zamawiającemu zdefiniować kierunki rozwoju w zakresie charakteru i nowych funkcji dla plaży miejskiej i kąpieliska. Realizacja koncepcji pozwoli na wykorzystanie w przyszłości tego miejsca jako miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku atrakcyjnego dla mieszkańców Wągrowca (i odwiedzających).

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

   III.1)Warunki udziału
   III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
   III.2)Warunki dotyczące zamówienia
   III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
   Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
   Proszę określić zawód:

   Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Uczestnik Konkursu wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Otwarta
   IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

   Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym, wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu. I tak zostaną ocenione pod względem:

   — krajobrazowo-przestrzennym, pokazującym wykorzystanie możliwości i walorów naturalnych oraz przyrodniczych terenu opracowania konkursowego, z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych,

   — urbanistyczno-architektonicznym, pokazującym umiejętność wpisania nowych rozwiązań w istniejący kontekst urbanistyczno-kompozycyjny i stylistykę otoczenia oraz powiązanie z miastem,

   — funkcjonalno-użytkowym, pokazującym atrakcyjność zaproponowanych funkcji i rozwiązań użytkowych,

   — ekonomiki i realności realizacyjnej przyjętych rozwiązań projektowych.

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
   Data: 30/07/2019
   Czas lokalny: 19:00
   IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
   IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
   Polski
   IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
   IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
   Zostaną przyznane nagrody: tak
   liczba i wartość przyznawanych nagród:

   W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

   — I nagroda – 45 000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej,

   — II nagroda – 30 000 PLN brutto,

   — III nagroda – 15 000 PLN brutto,

   — dwa wyróżnienia po 5 000 PLN brutto.

   Autor pracy, która otrzyma I nagrodę lub zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą, zostanie zaproszony przez Zamawiającego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obszaru plaży miejskiej wraz z kąpieliskiem, stanowiącego część opracowania zawartego w pracy konkursowej (pierwszy etap).

   Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród i wyróżnień w ramach łącznej puli wynoszącej 100 000 PLN brutto w zależności od ilości i jakości prac konkursowych, pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na ten cel przeznaczonej.

   IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

   Kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zostaną wypłacone przez Zamawiającego na podstawie oświadczeń zawierających podstawowe dane autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac w terminie 30 dni, od dnia przedłożenia w/w oświadczeń, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni, od dnia publicznego rozstrzygnięcia konkursu. Zamawiający wypłaci nagrody pieniężne po ostatecznym zatwierdzeniu wyniku Konkursu przez kierownika Zamawiającego. Zastrzega się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia odwołań przez uczestników konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. Wypłacenie przyznanych przez sąd konkursowy nagród i wyróżnień zostanie dokonane przelewem na konta bankowe wskazane przez uczestników konkursu, którym takie nagrody i wyróżnienia przyznano.

   Wypłacenie nagród i wyróżnień nastąpi po podpisaniu umowy przez autorów prac o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy konkursowej na rzecz Zamawiającego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

   IV.3.3)Zamówienia po konkursie
   Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
   IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
   Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
   IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
   Przewodniczący Sądu arch. Marek Orłowski - SARP Szczecin, Zachodniopomorska OIA RP
   Sędzia referent - arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
   Członek - mgr Jarosław Berendt – Burmistrz miasta Wągrowca
   Członek - Jakub Zadroga – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
   Członek - mgr inż. Paulina Radecka – Kamińska – główny specjalista – Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii
   Członek - arch. Szymon Weyna – główny specjalista – Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii, SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
   Członek - arch. Michał Kapturczak - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
   Członek - arch. Aleksandra Kornecka - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
   Zastępca sędziego - mgr inż. Piotr Pałczyński – Zastępca Burmistrza miasta Wągrowca
   Zastępca sędziego - - arch. Joanna Kapturczak – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
   Sekretarz organizacyjny Konkursu - arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:
   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Polska
   Tel.: +48 224587801

   Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   VI.4.3)Składanie odwołań
   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Polska

   Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   27/06/2019
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego

   2019/S 213-523904

   Ogłoszenie o wynikach konkursu

   Podstawa prawna:

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznaniu
   Krajowy numer identyfikacyjny: konkurs SARP nr 987
   Adres pocztowy: Stary Rynek 56
   Miejscowość: Poznań
   Kod NUTS: PL415
   Kod pocztowy: 61-772
   Państwo: Polska
   Osoba do kontaktów: arch. Katarzyna Wrońska
   E-mail: MjEwZmVwZFdkNmlXaGYkZWhdJGZi
   Tel.: +48 618520020

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.sarp.org.pl

   I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Inny rodzaj: stowarzyszenie
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Inna działalność: stowarzyszenie

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

   Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu

   Numer referencyjny: nr 987
   II.1.2)Główny kod CPV
   71220000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   II.2.4)Opis zamówienia:

   Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu.

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Otwarta
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

   Prace konkursowe ocenione przez sąd konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym, wg zgodności z przedmiotem i celem konkursu. I tak zostaną ocenione pod względem:

   krajobrazowo-przestrzennym, pokazującym wykorzystanie możliwości i walorów naturalnych oraz przyrodniczych terenu opracowania konkursowego, z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych,

   urbanistyczno-architektonicznym, pokazującym umiejętność wpisania nowych rozwiązań w istniejący kontekst urbanistyczno-kompozycyjny i stylistykę otoczenia oraz powiązanie z miastem,

   funkcjonalno-użytkowym, pokazującym atrakcyjność zaproponowanych funkcji i rozwiązań użytkowych,

   ekonomiki i realności realizacyjnej przyjętych rozwiązań projektowych.

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
   Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 125-306615

   Sekcja V: Wyniki konkursu

   Konkurs zakończył się bez przyznania nagrody: nie
   V.3)Przyznanie i nagrody
   V.3.1)Data decyzji sądu konkursowego:
   29/10/2019
   V.3.2)Informacje o uczestnikach
   Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 6
   Liczba uczestniczących MŚP: 6
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Oficjalna nazwa: Zespół autorski: arch. Marek Szapiel; arch. Jakub Chrzanowski; arch. Miłosz Korczak; arch. Tomasz Kierończyk
   Adres pocztowy: ul. Trzebiatowska 32
   Miejscowość: Poznań
   Kod NUTS: PL415
   Kod pocztowy: 60-432
   Państwo: Polska
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Oficjalna nazwa: Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj
   Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 118/5
   Miejscowość: Szczecin
   Kod NUTS: PL424
   Kod pocztowy: 71-140
   Państwo: Polska
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Oficjalna nazwa: KJ Architekci Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c.
   Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 5/10
   Miejscowość: Kraków
   Kod NUTS: PL213
   Kod pocztowy: 31-136
   Państwo: Polska
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Oficjalna nazwa: Piotr Łuszczek wyróżnienie
   Adres pocztowy: ul. Obornicka 91A/16
   Miejscowość: Wrocław
   Kod NUTS: PL514
   Kod pocztowy: 51-114
   Państwo: Polska
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Oficjalna nazwa: Pniewski Architekci Sp. z o.o. wyróżnienie
   Adres pocztowy: ul. Świętojańska 79/3
   Miejscowość: Gdynia
   Kod NUTS: PL633
   Kod pocztowy: 81-389
   Państwo: Polska
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Oficjalna nazwa: Szymon Nowakowski, Jędrzej Pawlaczyk wyróżnienie
   Adres pocztowy: ul. Ułańska 19/9
   Miejscowość: Poznań
   Kod NUTS: PL415
   Kod pocztowy: 60-748
   Państwo: Polska
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.4)Wartość nagród
   Wartość przyznanych nagród bez VAT: 81 300.00 PLN

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:

   Sąd Konkursowy, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu rozdz. I, pkt 8, ppkt 8.4., w ramach łącznej puli finansowej na ten cel przeznaczonej, dokonał zmiany w ilości oraz w wysokości nagród i wyróżnień, w odniesieniu do założeń przyjętych w Regulaminie konkursu i przyznał 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia:

   — nagroda I – wysokości 40 000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej,

   — nagroda II – wysokości 30 000 PLN brutto,

   — nagroda III – wysokości 15 000 PLN brutto,

   — 3 wyróżnienia równorzędne po 5 000 PLN brutto.

   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
   Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
   Miejscowość: Warszawa
   Kod pocztowy: 02-676
   Państwo: Polska
   Tel.: +48 224587801

   Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   VI.4.3)Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   Uczestnikowi konkursu, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp i przysługują uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Przed upływem terminu do składania wniosków w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. Odwołanie wnosi się w terminach określonych art. 182 ustawy Pzp na zasadach określonych w dziale VI ustawy. W przypadku skorzystania ze środków ochrony prawnej przez któregokolwiek z uczestników konkursu, termin związania Regulaminem konkursu i wypłacenia nagród i wyróżnień ulega przedłużeniu do chwili prawomocnego zakończenia procedur w przedmiocie rozpoznania środków ochrony prawnej.

   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
   Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
   Miejscowość: Warszawa
   Kod pocztowy: 02-676
   Państwo: Polska

   Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   31/10/2019

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 02.07.2019
Ergebnis veröffentlicht 07.11.2019
Zuletzt aktualisiert 07.11.2019
Wettbewerbs-ID 3-345085
Seitenaufrufe 63

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige