loading
Diashow © MAJOR ARCHITEKCI Marcin Major

 • PL-53-135 Wrocław
 • 11/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-349891)

Neubau einer Grundschule und Kindertagesstätte mit Turnhalle und Sportanlagen in Wrocław (PL)

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   major architekci, Wroclaw (PL)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   M.O.C. Architekci, Katowice (PL)

   Beitrag ansehen • 3. Preis

  maximieren

  • Architekten
   ch+ architekci Agnieszka Chrzanowska, Wojtek Chrzanowski, Wroclaw (PL)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Berlin (DE), Stuttgart (DE), Köln (DE), Dresden (DE), Wrocław (PL), Erlangen (DE), Berlin (DE) Büroprofil

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 28.11.2019 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Teilnehmer Tatsächliche Teilnehmer: 14
  Gebäudetyp Schulen
  Art der Leistung Wettbewerbsbetreuung
  Sprache Polnisch
  Aufgabe
  Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu

  Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Asfaltowej, na osiedlu Wojszyce we Wrocławiu.
  Projektadresse PL-53-135 Wrocław
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Polska-Wrocław: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

   2019/S 153-378166

   Ogłoszenie o konkursie

   Legal Basis:

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Zarząd Inwestycji Miejskich
   ul. Januszowicka 15a
   Wrocław
   53-135
   Polska
   Osoba do kontaktów: Tomasz Szabała
   Tel.: +48 713607390
   E-mail: MjE1ZWRrUlNSXVIxa1peH2hjYFQfYV0=
   Faks: +48 713607331
   Kod NUTS: PL514

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.zim.wroc.pl

   I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
   I.3)Komunikacja
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zim.wroc.pl
   Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Organ władzy regionalnej lub lokalnej
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Budownictwo i obiekty komunalne

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

   Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu

   Numer referencyjny: NZ.362.87.konkurs_ZSP-Asfaltowa.2019
   II.1.2)Główny kod CPV
   71230000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   II.2.4)Opis zamówienia:

   Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Asfaltowej, na osiedlu Wojszyce we Wrocławiu.

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

   III.1)Warunki udziału
   III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
   III.2)Warunki dotyczące zamówienia
   III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
   Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
   Proszę określić zawód:

   Projektanci legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Otwarta
   IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

   1. rozwiązania funkcjonalne – 35 %

   2. rozwiązania architektoniczno-przestrzenne – 35 %

   3. aspekty ekonomiczne realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu – 30 %

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
   Data: 05/09/2019
   Czas lokalny: 15:30
   IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
   IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
   Polski
   IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
   IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
   Zostaną przyznane nagrody: tak
   liczba i wartość przyznawanych nagród:

   1. Na nagrody przeznacza się kwotę 90 000 PLN z następującym podziałem:

   1.1. I nagroda 40 000 PLN

   1.2. II nagroda 30 000 PLN

   1.3. III nagroda 20 000 PLN

   2. Dodatkowo Uczestnik konkursu nagrodzony pierwszą nagrodą otrzyma zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia temu Uczestnikowi konkursu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń Sądu Konkursowego.

   IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

   1. Wypłata nagród nastąpi w złotych polskich.

   2. Kwoty nagród pieniężnych podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

   3. Zamawiający jest zobowiązany, w terminie nie krótszym niż 15 dni ale nie dłuższym niż 30 dni od dnia ustalenia wyników konkursu, do wypłaty nagród pieniężnych.

   4. Warunkiem wypłacenia nagród jest zawarcie porozumienia w sprawie przeniesienia praw autorskich do opracowanej koncepcji stanowiącej przedmiot postępowania konkursowego. Wzór porozumienia stanowi do Regulaminu Konkursu.

   IV.3.3)Zamówienia po konkursie
   Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
   IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
   Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
   IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
   Piotr Fokczyński
   Tadeusz Sawa-Borysławski
   Elżbieta Urbanek
   Jarosław Delewski
   Iwona Kuczewska
   Maciej Hawrylak

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

   1. administratorem danych osobowych jest Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław, POLSKA;

   2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wrocław – Zarządzie Inwestycji Miejskich jest Pan Rafał Świerczyński, MjEwX2VaNnBfYyRtaGVZJGZi, +48 713607385;

   3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule;

   4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

   5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

   6. obowiązek podania danych osobowych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

   7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

   8. posiada każda osoba, której dane udostępniono:

   — na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby,

   — na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby,

   — na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

   Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

   9. nie przysługuje osobie, której dane udostępniono:

   — w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.

   Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

   Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Polska
   Tel.: +48 224587801

   Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   VI.4.3)Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   Sposób korzystania, terminy składania odwołań oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198g ustawy Pzp.

   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Polska
   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   05/08/2019
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Polska-Wrocław: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

   2019/S 235-576835

   Ogłoszenie o wynikach konkursu

   Podstawa prawna:

   Dyrektywa 2014/24/UE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1)Nazwa i adresy
   Oficjalna nazwa: Zarząd Inwestycji Miejskich
   Adres pocztowy: ul. Januszowicka 15a
   Miejscowość: Wrocław
   Kod NUTS: PL514
   Kod pocztowy: 53-135
   Państwo: Polska
   Osoba do kontaktów: Tomasz Szabała
   E-mail: MjE4YmFoT1BPWk8uaFdbHGVgXVEcXlo=
   Tel.: +48 713607390
   Faks: +48 713607331

   Adresy internetowe:

   Główny adres: www.zim.wroc.pl

   I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
   I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
   Organ władzy regionalnej lub lokalnej
   I.5)Główny przedmiot działalności
   Budownictwo i obiekty komunalne

   Sekcja II: Przedmiot

   II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
   II.1.1)Nazwa:

   Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu

   Numer referencyjny: NZ.362.87.konkurs_ZSP-Asfaltowa.2019
   II.1.2)Główny kod CPV
   71230000
   II.2)Opis
   II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
   II.2.4)Opis zamówienia:

   Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Asfaltowej, na osiedlu Wojszyce we Wrocławiu.

   II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1)Opis
   IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
   Otwarta
   IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

   1. rozwiązania funkcjonalne – 35 %;

   2. rozwiązania architektoniczno-przestrzenne – 35 %;

   3. aspekty ekonomiczne realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu – 30 %.

   IV.2)Informacje administracyjne
   IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
   Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 153-378166

   Sekcja V: Wyniki konkursu

   Konkurs zakończył się bez przyznania nagrody: nie
   V.3)Przyznanie i nagrody
   V.3.1)Data decyzji sądu konkursowego:
   28/11/2019
   V.3.2)Informacje o uczestnikach
   Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 14
   Liczba uczestniczących MŚP: 14
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Oficjalna nazwa: Major Architekci Marcin Major
   Adres pocztowy: ul. Gajowa 52/5
   Miejscowość: Wrocław
   Kod NUTS: PL514
   Kod pocztowy: 50-520
   Państwo: Polska
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Oficjalna nazwa: M.O.C. Architekci
   Adres pocztowy: pl. Grunwaldzki 8–10
   Miejscowość: Katowice
   Kod NUTS: PL22A
   Kod pocztowy: 40-127
   Państwo: Polska
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
   Oficjalna nazwa: CH+ Architekci
   Adres pocztowy: ul. Piastowska 35/4
   Miejscowość: Wrocław
   Kod NUTS: PL514
   Kod pocztowy: 50-361
   Państwo: Polska
   Zwycięzcą jest MŚP: tak
   V.3.4)Wartość nagród
   Wartość przyznanych nagród bez VAT: 90 000.00 PLN

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.3)Informacje dodatkowe:

   Nagrodę I – w wysokości 40 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej przyznano uczestnikowi konkursu: Major Architekci Marcin Major, ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław, POLSKA.

   Nagrodę II – w wysokości 30 000,00 PLN przyznano uczestnikowi konkursu: M.O.C. Architekci, pl. Grunwaldzki 8–10, 40-127 Katowice, POLSKA.

   Nagrodę III – w wysokości 20 000,00 PLN przyznano uczestnikowi konkursu: CH+ Architekci, ul. Piastowska 35/4, 50-361 Wrocław, POLSKA.

   Dodatkowo wyróżniono pracę złożoną przez uczestnika konkursu: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., pl. Solny 4/2, 50-060 Wrocław, POLSKA.

   VI.4)Procedury odwoławcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
   Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
   Miejscowość: Warszawa
   Kod pocztowy: 02-676
   Państwo: Polska
   Tel.: +48 224587801

   Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

   VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   VI.4.3)Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   Sposób korzystania, terminy składania odwołań oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dział VI, art. 179–art. 198g ustawy Pzp.

   VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
   Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
   Miejscowość: Warszawa
   Kod pocztowy: 02-676
   Państwo: Polska
   VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   02/12/2019

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 09.08.2019
Ergebnis veröffentlicht 14.02.2020
Zuletzt aktualisiert 14.02.2020
Wettbewerbs-ID 3-349891
Seitenaufrufe 112

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige