modgnikehtotsyek
ALLE WETTBEWERBSERGEBNISSE, AUSSCHREIBUNGEN UND JOBS Jetzt Newsletter abonnieren

Nichtoffener Wettbewerb | 03/2024

Erweiterung und Umgestaltung Kunstmuseum Göteborg / Till- och ombyggnad Göteborgs Konstmuseum (SE)

1. Preis

Barozzi / Veiga

Architektur

Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter AB

Architektur

Transsolar Energietechnik GmbH

Energieplanung

Peter Korn’s Trädgård

Landschaftsarchitektur

Beurteilung durch das Preisgericht

Juryn bedömer att ANSIKTE MOT ANSIKTE är det tävlingsförslag som sammantaget bäst har löst tävlingsuppgiften. Genom att föreslå en byggnad som med sin lägre volym blir ett tydligt tillägg till den märkesbyggnad som Göteborgs konstmuseum är skapas flera mervärden. Greppet möjliggör att en stor del av det befintliga museets fasader förblir synliga och dess karaktäristiska gestalt förblir avläsbar. Även det större stadsrummet är fortsatt avläsbart och kan upplevas av den som rör sig runt om museet och i området. Teamet har visat en förmåga att med exakthet organisera programmet i både plan och sektion. De rum som länkar ihop den nya och gamla delen är precist utformade, med stor inlevelse och i väl avvägda proportioner. Det är en styrka att nya utställningsrum föreslås ligga på samma plan som skulpturhallen och den föreslagna ljusgården. Det skapar tydlighet för publiken och underlättar orienterbarheten. Teamet visar på inlevelse och förmåga att göra avvägda ställningstaganden genom att utmana förstudiens volymstudie. Denna förmåga kommer att vara avgörande i uppgiften att fortsätta utveckla förslaget. Juryn ser att förslaget inte löser alla delar av programmet men av de inkomna förslagen är det detta förslag som har störst potential för utveckling. I nästa steg behöver flera frågor omhändertas i dialog och samarbete mellan verksamheten, fastighetsägaren, staden och arkitekterna.

Teamet visar stor skicklighet i sina förslag till samnyttjande av ytor och i nästa steg behöver detta utforskas mer djupgående tillsammans med verksamheten. En viktig fråga är att med lyhördhet utveckla besökarupplevelsen och därigenom även kunna optimera mängden bergschakt. Att konsthanteringens flöden säkerställs är en grundförutsättning för hela projektet. Juryn bedömer därför att särskilt fokus behöver läggas på vidare utredning av teamets föreslagna hisslösning. En tydligare separation mellan lastintag för konst och lastintag övrigt krävs, vilket juryn bedömer vara möjlig utan att förslagets grundidé försvagas. Förslagets tekniska system behöver utredas vidare i projektet efter tävlingen och jämkas samman med verksamhetens krav. Göteborgs konstmuseum är idag ett framstående publikt besöksmål. I en om- och tillbyggnad ska publikens upplevelse av museet förädlas och dess behov tillgodoses. Entrérummets utformning med sina centrala funktioner (entrédisken, garderob, wc, butik) är avgörande för att skapa ett första positivt och välkomnande möte med verksamheten. Tillgänglighet och närhet till en pedagogisk verksamhet är viktig och central. Juryn anser att det vinnande förslaget i det avseendet har utvecklingspo- tential. I det fortsatta projektet behöver ytor i direkt anslutning till utställningsrummen utvecklas som underlättar för publiken att ta till sig konsten. Den utvändiga gestaltningen bör bearbetas vidare. Det finns en fin samhörighet mellan den nya och gamla byggnaden genom val av fasadmaterial. Juryn menar dock att fasaderna behöver studeras vidare, förfinas och förtydligas. Som exempel kan nämnas tegelarkitekturens naturliga möjlighet till medveten artikulering i linje med förslagets återhållsamma gestaltning. Takets avslutning bör tydligare formas, fönsteröppningar och föreslagna lanterniner behöver stämmas av mot verksamhetens funktioner och behov för att säkerställa den exakta placeringen. Målet bör vara att översätta den eleganta och inlevelsefulla invändiga utformningen av rum till en lika inlevelsefull gestaltning av byggnadens yttre delar som i sin tur relaterar till Göteborgs konstmuseum som byggnadsminne och den ur kulturmiljöperspektiv riksintressanta närmiljön. Grönytorna och hantering av berg i dagen runt om museet har utvecklats under tävlingens gång men behöver bearbetas vidare. Teamet föreslår en mångfald av växtlighet tillsammans med berg i dagen. Tillsammans ger det förutsättningar för förståelse av platsen och variationsrika upplevelser för allmänheten under årstidsväxlingarna. Den breda trappan med gröna inslag som föreslås länka samman den södra sidan med Fågelsången och stråket mot Renströmsparken har ett fint anslag och kan utvecklas vidare.