modgnikehtotsyek
ALLE WETTBEWERBSERGEBNISSE, AUSSCHREIBUNGEN UND JOBS Jetzt Newsletter abonnieren

Nichtoffener Wettbewerb | 03/2024

Erweiterung und Umgestaltung Kunstmuseum Göteborg / Till- och ombyggnad Göteborgs Konstmuseum (SE)

2. Preis

Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Architektur

Tyréns

Landschafts- / Umweltplanung

Fortheloveoflight

Lichtplanung

Beurteilung durch das Preisgericht

Teamet har gjort en bra analys av platsen, det är inkännande och som namnet antyder har kraft lagts på att forma övergången mellan de olika stadsbyggnadsområdena. Juryn anser att förslaget under tävlingens första steg hade en tilltalande komposition av flera volymer som tillsammans bildade en helhet. En styrka var de välstuderade indrag och höjder som gjorde förslaget väl infogat i stadsrummet i både plan och sektion. Gestaltningsuttrycket hade en lätthet som gjorde att den nya byggnadsdelen kunde uppfattas som en paviljong med anspråkslös elegans. Det abstrakta konceptet signalerade töjbarhet och flexibilitet. På samma gång upplevde juryn att odefinierade materialval bidrog till att det var svårt att helt få grepp om förslagets gestaltning. Under tävlingens andra del utvecklades förslaget i en riktning som inte helt övertygade juryn. De material som angetts: tegel, skärmtegel och trä, ger tillsammans ett plottrigt och lite ambivalent intryck. Det resulterar i att byggnaden varken knyter an till den befintliga museibyggnaden eller till Lorensbergs Villastad. Gestaltningen av de inre miljöerna framstår som fragmentariska genom att olika rum har givits vitt skilda uttryck. Entrérummet har ett formspråk som för tankarna till mycket gamla byggnader genom valvbågarna av natursten medan ljusgårdens hiss- och trapplösning ger en industriell känsla. Limträbalkarna i ljusgårdens takkonstruktion talar ytterligare ett annat språk som för tankarna till kontors eller skolmiljöer. En stryka är däremot de välstuderade planerna där flödena fungerar väl och innehåller samlade teknikytor med övervägande bra placeringar. Samnyttjande av ytor har däremot inte utforskats i någon högre grad och därmed är förslaget svagare avseende yteffektivitet. Ljusgården bedöms vara väl stor men har en tydlig publik funktion med pedagogiska ytor i dess anslutning som kan fungera bra, skapa rörelse och cirkulation vilket bidrar positivt för publik och medarbetare. Gestaltningen består av flera olika ansatser som enligt juryn tillsammans ger ett något spretigt intryck. Exempelvis tar trapp- och hisslösningen mycket stor visuell plats.

Taklösningens limträbalkar för tankarna till andra mer vardagliga byggnader och står i direkt kontrast till bottenvåningens romanska naturstensvalv. Entréplanet är välplanerat och luftigt. Genom den öppna planen tycks det på samma gång flyta ut och därmed sakna den stadga som tydliga rumsformer kan ge. Spänger bildar övergångar mellan ny och äldre byggnadsdel på de två översta planen och binder på så vis samman och bidrar till att publiken i stor utsträckning kan cirkulera. Problematiken kring konsthanteringen kontra mått på spänger, dörröppningar och takhöjder finns i förslaget likväl som i andra förslag. De högt placerade spängerna begränsar utvecklingsbarheten exempelvis genom svårighet att anpassa byggnadsvolymen i höjdled. Avseende konstruktion föreslår teamet olika stomsystem inom byggnaden vilket juryn anser innebär stor osäkerhet och påverkar byggbarheten negativt. Återbrukad granit i entrérummets valv framstår som en orealistisk lösning. Nya träd och grönska föreslås förtjänstfullt runt om museet. En väl tilltagen plats mot Skyttegatan borgar för goda vistelseytor och grönska.