English version: beta!

loading
 • PL-00-068 Warszawa
 • 07/2008
 • Result
 • (ID 3-11991)

Rozbudowa akademii sztuk pieknych przy ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie

Open competition
Advertisement


 
 • Project data

  maximize

  Decision 07/2008 Decision
  Procedure Open competition
  Occupational groups Architects, Civil engineers
  Type of building Science, Research
  Language Polish
  Fees 300.00
  Assignment
  Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy (rewaloryzacja i rozbudowa) historycznego budynku, koncepcji budynku na bulwarze oraz koncepcji architektonicznej nowego gmachu ASP, na podstawie której zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa oraz materialy niezbedne do przygotowania przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).
  Project address PL-00-068 Warszawa
    Ausschreibung anzeigen

 • Tender notice

  maximize

  • PL-Warszawa: Usługi planowania przestrzennego

   2008/S 70-094600

   OGŁOSZENIE O KONKURSIE

   Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

   SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA /PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

   I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

   Akademia Sztuk Pięknych, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Kontakt Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP) ul. Foksal 2 00-360 Warszawa, Do wiadomości Marek Szeniawski tel. kom. (48) 609 205 053, PL-00-068 Warszawa. Tel.  (48-22) 826 74 39. E-mail MTF2YHFyeWB2YD9yYHFvLW5xZi1vaw==. Faks  (48-22) 826 74 56.

   Adresy internetowe:

   www.asp.waw.pl   www.warszawa.sarp.org.pl

   Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

   Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

   Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

   I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

   Inne: Akademia Sztuk Pięknych.
   Edukacja.

   I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

   SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU

   II.1) OPIS

   II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:

   Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy akademii sztuk pięknych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie.

   II.1.2) Krótki opis:

   Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy (rewaloryzacja i rozbudowa) historycznego budynku, koncepcji budynku na bulwarze oraz koncepcji architektonicznej nowego gmachu ASP, na podstawie której zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa oraz materiały niezbędne do przygotowania przetargu na realizację zadania inwestycyjnego (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).

   II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

   74251000.

   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

   III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:

   1.1. Uczestnikiem konkursu może być: a) osoba fizyczna legitymująca się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń lub dysponująca osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; osoba prawna dysponująca osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; b) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dysponująca osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; zwane również „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie”; bądź c) podmioty wymienione w pkt. 1.1. a), b), c) występujące wspólnie jeśli dysponują osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; zwani również „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”; 2.1.1. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy a także: a. Złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie, b. Posiadają lub dysponują osobami fizycznymi posiadającymi: - Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i są członkami Izby Architektów RP. W przypadku zagranicznych Uczestników konkursu muszą oni legitymować się lub dysponować osobami legitymującymi się: - kwalifikacjami wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują; - przynależnością do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeśli w danym kraju taka organizacja istnieje; a także zobowiązać się do uzyskania przez Uczestnika konkursu lub osobę, którą Uczestnik konkursu dysponuje, w terminie podpisania umowy: - członkostwa w Krajowej Izbie Architektów RP.

   III.2) UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU:

   Nie.

   SEKCJA IV: PROCEDURA

   IV.1) RODZAJ KONKURSU:

   Otwarty.

   IV.2) NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH:

   IV.3) KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW:

   2. Kryteria oceny prac konkursowych Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: a)atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych - waga kryterium - 55 % b)sprawność funkcjonalna zaproponowanych rozwiązań - waga kryterium - 35 % c)ekonomika zaproponowanych rozwiązań - waga kryterium - 10 %.

   IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:

   IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych

   Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 30.4.2008 - 12:00.
   Dokumenty odpłatne:
   podać cenę: 300,00 PLN.

   Warunki i sposób płatności: Sposób zakupu materiałów do konkursu a. Odbiór w Biurze Oddziału Warszawskiego SARP, za okazaniem dowodu wpłaty lub płatność przy odbiorze, b. Wysyłka za pobraniem pocztowym po uprzednim przesłaniu zamówienia do Biura Oddziału Warszawskiego SARP (faksem, e-mailem lub pocztą) – płatność przy odbiorze, c. Wysyłka pocztowa po uprzednim przesłaniu zamówienia materiałów do konkursu oraz kopii dowodu wpłaty do Biura Oddziału Warszawskiego SARP (faksem, e-mailem lub pocztą) – forma płatności: przelew, Numer konta, na które należy dokonać wpłaty za materiały do konkursu: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich 00-366 Warszawa, ul. Foksal 2, Bank Millennium S.A. 42 1160 2202 0000 0000 2748 2961. Adres pod którym można zakupić lub zamówić materiały do konkursu: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa tel. (48-22) 826 74 39 fax. (48-22) 826 74 56 e-mail: MjEwbVdoaXBXbVc2aVdoZiRlaF0kZmI=.

   IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

   30.4.2008 - 16:00.

   IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:

   14.5.2008.

   IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:

   Polski.

   IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY

   IV.5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody):

   Tak.
   Ilość i wartość przyznawanych nagród: 1.3. Uczestnicy konkursu, których prace uzyskają największe ilości punktów, otrzymają nagrody pieniężne i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. 1.4. Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród (I ÷ III): I. nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł II. nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł III. nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł a także przyznanie ewentualnych wyróżnień honorowych.

   IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

   Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu. Uczestnikowi konkursu, którego praca konkursowa zostanie wybrana do realizacji, nagroda pieniężna zostanie zaliczona w poczet wynagrodzenia za wykonanie projektu.

   IV.5.3) Zamówienia po konkursie:

   Tak. Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu.

   IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego:

   Tak.

   IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

   1. 1. arch. Jerzy Bogusławski – Przewodniczący Sądu.
   2. 2. prof. Ksawery Piwocki Rektor ASP – Wiceprzewodniczący Sądu.
   3. 3. arch. Jerzy Porębski.
   4. arch. Lech Koliński.
   5. 5. arch. Witold Benedek – sędzia SARP.
   6. 6. arch. Maciej Kysiak – sędzia SARP.
   7. 7. arch. Maria Saloni – Sadowska – sędzia SARP.

   SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

   VI.1) DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

   Nie.

   VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:

   VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

   VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

   VI.3.2) Składanie odwołań:

   VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

   VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

   8.4.2008.

 • Tender result notice

  maximize

  • PL-Warszawa: Usługi planowania przestrzennego

   2008/S 138-183969

   OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

   Niniejszy konkurs jest objęty przepisami dyrektywy 2004/18/WE.

   SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

   I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

   Akademia Sztuk Pięknych, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Kontakt Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP) ul. Foksal 2, 00-360 Warszawa, Do wiadomości Marek Szeniawski tel kom. (48) 609 20 50 53, PL-00-068 Warszawa. Tel.  (48-22) 826 74 39. E-mail MjE4ZU9gYWhPZU8uYU9gXhxdYFUcXlo=. Faks  (48-22) 826 74 56.

   Adresy internetowe:

   www.asp.waw.pl; www.sarp.org.pl.

   I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

   Inne: Akademia Sztuk Pięknych.
   Edukacja.

   I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

   SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU /OPIS PROJEKTU

   II.1) OPIS

   II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:

   Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Wybrzeże Kosciuszkowskie w Warszawie.

   II.1.2) Krótki opis:

   Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy (rewaloryzacja i rozbudowa) historycznego budynku, koncepcja budynku na bulwarze oraz koncepcji architektonicznej nowego gmachu ASP, na podstawie której zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa oraz materiały niezbędne do przygotowania przetargu na realizację zadania inwestycyjnego (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).

   II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

   74251000.

   SEKCJA IV: PROCEDURA

   IV.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.1.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

   IV.1.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego konkursu:

   Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 70-094600 z dnia 10.4.2008.

   SEKCJA V: WYNIKI KONKURSU

   NR: 1 NAZWA: Druga Nagroda.

   V.1) NAGRODY

   V.1.1) Liczba uczestników:

   20.

   V.1.2) Liczba uczestników z zagranicy:

   0.

   V.1.3) Nazwy i adresy zwycięzców konkursu:

   Jems Architekci Sp. z o.o., ul. Gagarina 28a, PL-00-754 Warszawa. E-mail MTlhXGRqN2FcZGolZ2M=. Tel.  (48-22) 559 28 00. Faks  (48-22) 559 28 03.

   V.2) WARTOŚĆ NAGRODY:

   Wartość przyznanych nagród bez VAT: 20 000,00 PLN.

   NR: 2 NAZWA: Trzecia Nagroda.

   V.1) NAGRODY

   V.1.1) Liczba uczestników:

   20.

   V.1.2) Liczba uczestników z zagranicy:

   0.

   V.1.3) Nazwy i adresy zwycięzców konkursu:

   Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp.z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 55, PL-20-076 Lublin. E-mail MjEzZmdYX2BUVlszZmdYX2BUVlshVGVWW1xnWF5WXCFWYmA=. Tel.  (48-81) 743 73 15. Faks  (48-81) 743 73 15.

   V.2) WARTOŚĆ NAGRODY:

   Wartość przyznanych nagród bez VAT: 10 000,00 PLN.

   SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

   VI.1) KONKURS ZWIĄZANY Z PROJEKTEM I/LUB PROGRAMEM FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

   Tak.
   Odniesienie do projektów i/lub programów: Wykonawcy, których prace zostały nagrodzone zostaną zaproszeni do negocjacji bez ogłoszenia. Zwycięski Wykonawca otrzyma zlecenie na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz materiałów niezbędnych do przygotowania przetargu na realizację zadania inwestycyjnego (kosztorysy inwestorskie, specyfikacke techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).

   VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:

   VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

   VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

   VI.3.2) Składanie odwołań:

   VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

   VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

   14.7.2008.


 • Guarantee

  competitionline is not responsible for mistakes, omissions, interruptions, deletions, defects or delays within a company or in the transmission of disruptions of the communication connection or theft, destruction or changes of the information transmitted by the user or the forbidden access to this information. competitionline is not to be held responsible for technical malfunctions or other problems in computer systems, servers or providers, software, disturbances in emails which result from technical problems or overload of the internet and/or the internet web page of competitionline. Please read our Terms of Use.


Information box

Call for tenders announced
Result published 28.07.2008
Last updated 02.12.2008
Competition ID 3-11991
Page views 1830

CURRENT RESULTS

AdvertisementAdvertisement