English version: beta!

loading
 • PL-88-400 Żnin
 • 24.01.2014
 • Tender
 • (ID 2-156665)

Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej


Advertisement


 
 • Project data

  maximize

  Application deadline 24.01.2014, 10:00 Application deadline
  Procedure Open procedure
  Type of service Surveying
  Language Polish
  Assignment
  Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. - w sprawie ewidencji gruntów
  i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy:
  - Czernikowo,
  - Łubianka,
  - Wielka Nieszawka,
  - Chełmża,
  - Lubicz obręby ewidencyjne: Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec, Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Józefowo, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy, Rogowo, Rogówko,
  - Lubicz obręby ewidencyjne: Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Nowa Wieś, Złotoria,
  - Łysomice,
  - Obrowo, obręby ewidencyjne: Brzozówka, Dobrzejewice, Głogowo, Kawęczyn, Obrowo, Skrzypkowo, Szembekowo,
  - Obrowo, obręby ewidencyjne: Dzikowo, Kazimierzewo, Kuźniki, Łążynek, Łążyn II, Obory, Osiek n/WISŁĄ, Sąsieczno, Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki, Zawały, Zębowo, Zębówiec,
  - Zławieś Wielka.
  Scope of services
  24 544 214,00.
  Szacunkowa wartość bez VAT: 24 544 214 PLN
  Client's address PL-88-400 Żnin
  TED document number 422989-2013

 • Tender notice

  maximize


  • Auftragsbekanntmachung

   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG

   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

   I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu, którego działa na podstawie pełnomocnictwa nr 1/2013 Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
   ul. Potockiego 1
   Zu Händen von: Anna Stanula-Lewandowska
   88-400
   Żnin
   POLEN
   +48 566628820
   MThoanJdbFlqX2E4aGdvYVlsbGdqbWZrY2EmaGQ=
   +48 566628889

   Weitere Auskünfte erteilen:
   Starostwo Powiatowe w Toruniu
   ul. Towarowa 4-6
   Starostwo Powiatowe w Toruniu
   Zu Händen von: Anna Stanula-Lewandowska
   87-100
   Toruń
   POLEN
   +48 566628820
   MjEwZmhwW2pXaF1fNmZlbV9XamplaGtkaWFfJGZi
   +48 566628889
   http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
   Starostwo Powiatowe w Toruniu
   ul. Towarowa 4-6
   Zu Händen von: Anna Stanula-Lewandowska
   87-100
   Toruń
   POLEN
   +48 566628820
   MjE1YWNrVmVSY1haMWFgaFpSZWVgY2ZfZFxaH2Fd
   +48 566628889
   http://bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
   Starostwo Powiatowe w Toruniu Zarząd Powiatu Toruńskiego
   ul. Towarowa 4-6
   87-100
   Toruń
   POLEN

   Abschnitt II: Auftragsgegenstand

   II.1) Beschreibung

   II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71354300, 71354000

   Beschreibung
   Katastervermessung.
   Kartografiedienste.

   Abschnitt IV: Verfahren

   IV.3) Verwaltungsangaben

   IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung

   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   24.1.2014 - 10:00

   IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
   Polnisch.
   Ogłoszenie o zamówieniu

   Usługi
   Dyrektywa 2004/18/WE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca

   I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Osoba do kontaktów: Tel.: E-mail: Faks: Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu, którego działa na podstawie pełnomocnictwa nr 1/2013 Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Potockiego 1 Anna Stanula-Lewandowska 88-400Żnin POLSKA +48 566628820 MTJucHhjcl9wZWc+bm11Z19ycm1wc2xxaWcsbmo= +48 566628889

   Więcej informacji można uzyskać pod adresem:Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Tel.: E-mail: Faks: Adres internetowy: Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6 Starostwo Powiatowe w Toruniu Anna Stanula-Lewandowska 87-100Toruń POLSKA +48 566628820 MjIwXF5mUWBNXlNVLFxbY1VNYGBbXmFaX1dVGlxY +48 566628889 http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Osoba do kontaktów: Tel.: E-mail: Faks: Adres internetowy: Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6 Anna Stanula-Lewandowska 87-100Toruń POLSKA +48 566628820 MjE2YGJqVWRRYldZMGBfZ1lRZGRfYmVeY1tZHmBc +48 566628889 http://bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu Zarząd Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6 87-100Toruń POLSKA

   I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
   Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

   I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
   Ogólne usługi publiczne

   I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
   Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

   Sekcja II: Przedmiot zamówienia

   II.1) Opis

   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
   Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej.

   II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
   Usługi
   Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar wykonania prac:
   Prace należy wykonać na terenie gminy: Czernikowo, Łubianka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Lubicz obręby ewidencyjne: Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec, Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Józefowo, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy, Rogowo, Rogówko, Lubicz obręby ewidencyjne: Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Nowa Wieś, Złotoria, Łysomice, Obrowo, obręby ewidencyjne: Brzozówka, Dobrzejewice, Głogowo, Kawęczyn, Obrowo, Skrzypkowo, Szembekowo, Obrowo, obręby ewidencyjne: Dzikowo, Kazimierzewo, Kuźniki, Łążynek, Łążyn II, Obory, Osiek n/WISŁĄ, Sąsieczno, Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki, Zawały, Zębowo, Zębówiec, Zławieś Wielka.
   Kod NUTS

   II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

   II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

   II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. - w sprawie ewidencji gruntów
   i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy:
   - Czernikowo,
   - Łubianka,
   - Wielka Nieszawka,
   - Chełmża,
   - Lubicz obręby ewidencyjne: Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec, Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Józefowo, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy, Rogowo, Rogówko,
   - Lubicz obręby ewidencyjne: Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Nowa Wieś, Złotoria,
   - Łysomice,
   - Obrowo, obręby ewidencyjne: Brzozówka, Dobrzejewice, Głogowo, Kawęczyn, Obrowo, Skrzypkowo, Szembekowo,
   - Obrowo, obręby ewidencyjne: Dzikowo, Kazimierzewo, Kuźniki, Łążynek, Łążyn II, Obory, Osiek n/WISŁĄ, Sąsieczno, Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki, Zawały, Zębowo, Zębówiec,
   - Zławieś Wielka.

   II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71354300, 71354000

   II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
   Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

   II.1.8) Części
   To zamówienie podzielone jest na części: tak
   Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

   II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

   II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

   II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
   24 544 214,00.
   Szacunkowa wartość bez VAT: 24 544 214 PLN

   II.2.2) Informacje o opcjach
   Opcje: nie

   II.2.3) Informacje o wznowieniach
   Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

   II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   Rozpoczęcie 12.2.2014. Zakończenie 27.2.2015

   Informacje o częściach zamówienia

   Część nr: 1

   Nazwa: Gmina Czernikowo

   1) Krótki opis
   Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. -
   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków
   o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków

   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71354300, 71354000

   3) Wielkość lub zakres
   Szacunkowa wartość bez VAT: 280 487,80 PLN

   4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

   5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
   Część nr: 2

   Nazwa: Gmina Łubianka

   1) Krótki opis
   Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. -
   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków
   o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków

   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71354300, 71354000

   3) Wielkość lub zakres
   Szacunkowa wartość bez VAT: 225 203,25 PLN

   4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

   5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
   Część nr: 3

   Nazwa: Gmina Wielka Nieszawka

   1) Krótki opis
   Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. -
   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków
   o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków

   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71354300, 71354000

   3) Wielkość lub zakres
   Szacunkowa wartość bez VAT: 135 365,86 PLN

   4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

   5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
   Część nr: 4

   Nazwa: Gmina Chełmża

   1) Krótki opis
   Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. -
   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków
   o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków

   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71354300, 71354000

   3) Wielkość lub zakres
   Szacunkowa wartość bez VAT: 250 406,50 PLN

   4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

   5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
   Część nr: 5

   Nazwa: Gmina Lubicz

   1) Krótki opis
   Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. -
   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków
   o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków
   Obręby ewidencyjne: Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec, Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Józefowo, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy, Rogowo, Rogówko

   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71354300, 71354000

   3) Wielkość lub zakres
   Szacunkowa wartość bez VAT: 275 365,85 PLN

   4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

   5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
   Część nr: 6

   Nazwa: Gmina Lubicz

   1) Krótki opis
   Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. -
   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków
   o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków
   Obręby ewidencyjne: Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Nowa Wieś, Złotoria

   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71354300, 71354000

   3) Wielkość lub zakres
   Szacunkowa wartość bez VAT: 275 365,85 PLN

   4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

   5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
   Część nr: 7

   Nazwa: Gmina Łysomice

   1) Krótki opis
   Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. -
   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków
   o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków

   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71354300, 71354000

   3) Wielkość lub zakres
   Szacunkowa wartość bez VAT: 330 487,80 PLN

   4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

   5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
   Część nr: 8

   Nazwa: Gmina Obrowo

   1) Krótki opis
   Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. -
   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków
   o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków
   Obręby ewidencyjne: Brzozówka, Dobrzejewice, Głogowo, Kawęczyn, Obrowo, Skrzypkowo, Szembekowo

   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71354300, 71354000

   3) Wielkość lub zakres
   Szacunkowa wartość bez VAT: 230 487,80 PLN

   4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

   5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
   Część nr: 9

   Nazwa: Gmina Obrowo

   1) Krótki opis
   Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. -
   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków
   o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków
   Obręby ewidencyjne: Dzikowo, Kazimierzewo, Kuźniki, Łążynek, Łążyn II, Obory, Osiek n/WISŁĄ, Sąsieczno, Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki, Zawały, Zębowo, Zębówiec

   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71354300, 71354000

   3) Wielkość lub zakres
   Szacunkowa wartość bez VAT: 220 243,90 PLN

   4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

   5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
   Część nr: 10

   Nazwa: Gmina Zławieś Wielka

   1) Krótki opis
   Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. -
   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków
   o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków

   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71354300, 71354000

   3) Wielkość lub zakres
   Szacunkowa wartość bez VAT: 315 422,46 PLN

   4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

   5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

   III.1) Warunki dotyczące zamówienia

   III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
   Informacja na temat wadium.
   Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
   Określenie części Wysokość wadium w zł Wysokość wadium słownie
   część 1 6 900 sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100
   część 2 5 540 pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100
   część 3 3 330 trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100
   część 4 6 160 sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100
   część 5 6 774 sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100
   część 6 6 774 sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100
   część 7 8 130 osiem tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100
   część 8 5 670 pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100
   część 9 5 418 pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 00/100
   część 10 7 760 siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100
   Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
   1) pieniądzu;
   2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
   3) gwarancjach bankowych;
   4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
   5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
   9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
   Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
   Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
   Bank Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy
   Nr rachunku: 22 9550 0003 2024 0201 1255 0004
   W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
   W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. 100, I piętro, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
   Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
   Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie dla każdej części przedmiotu zamówienia, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
   Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
   - pieniądzu;
   - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
   - gwarancjach bankowych;
   - gwarancjach ubezpieczeniowych;
   - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy/wadium wnoszone formie poręczeń lub(i) gwarancji, należy załączyć w formie oryginału. Poręczenie lub(i) gwarancja musi zawierać klauzulę o nie odwoływalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę prze z Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu.
   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w trybie określonym w art. 148 ust. 5, art. 151.
   Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
   Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
   Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
   W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

   III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
   1. Należność za wykonaną i przyjętą bez zastrzeżeń pracę, płatna będzie przelewem z konta Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Żninie, ul. Potockiego 1, 88 - 400 Żnin, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.
   2. Wykonawca przedłoży fakturę wystawioną na: Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, NIP: 562-180-32-58 w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1.
   3. Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 5, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia przez Wykonawcę.
   4. Fakturę, o której mowa w ust. 2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

   III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
   - winni wykazać, że co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy;- każdy z wykonawców samodzielnie winien wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
   Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

   III.1.4) Inne szczególne warunki

   III.2) Warunki udziału

   III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

   III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

   III.2.3) Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
   posiadania wiedzy i doświadczenia;
   a. zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi odpowiadające swoim rodzajem
   i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wykonał projekt/y modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
   - za kwotę 100 000 zł brutto w przypadku złożenia oferty na jedną z dziesięciu części, na które podzielony został przedmiot zamówienia,
   - za kwotę 300 000 zł brutto w przypadku złożenia oferty na dwie z dziesięciu części, na które podzielony został przedmiot zamówienia,
   - w przypadku przystąpienia do przetargu na wykonanie trzech i więcej części, należy wykazać się doświadczeniem na kwotę 300 000 zł za każdą część powyżej dwóch (np. 3 części: 300 000 zł + 300 000 zł, 6 części: 300 000 + 1 200 000 zł).
   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   a. zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca udokumentuje dysponowanie:
   - minimum 2 stanowiskami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku złożenia oferty na jedną z dziesięciu części, na które podzielony został przedmiot zamówienia,
   - minimum 4 stanowiskami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku złożenia oferty na dwie z dziesięciu części, na które podzielony został przedmiot zamówienia,
   - minimum 6 stanowiskami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku złożenia oferty na trzy z dziesięciu części, na które podzielony został przedmiot zamówienia,
   - w przypadku przystąpienia do przetargu na wykonanie czterech i więcej części, należy wykazać się dwoma stanowiskami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; za każdą część powyżej trzech (np. 4 części: 6 stanowisk + 2 dwa stanowiska, 6 części: 6 stanowisk + 6 stanowisk).

   III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

   III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

   III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
   Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
   Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   a. zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca udokumentuje dysponowanie:
   - minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1, 2 w przypadku złożenia oferty na jedną z dziesięciu części, na które podzielony został przedmiot zamówienia,
   - minimum 4 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1, 2 w przypadku złożenia oferty na dwie z dziesięciu części, na które podzielony został przedmiot zamówienia,
   - minimum 6 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1, 2 w przypadku złożenia oferty na trzy z dziesięciu, na które podzielony został przedmiot zamówienia.
   - w przypadku przystąpienia do przetargu na wykonanie czterech i więcej części, należy wykazać się dwiema osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1, 2, za każdą część powyżej trzech (np. 4 części: 6 uprawnionych + 2 dwóch uprawnionych, 6 części: 6 uprawnionych + 6 uprawnionych).

   III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
   Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1) Rodzaj procedury

   IV.1.1) Rodzaj procedury
   Otwarta

   IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

   IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

   IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

   IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
   Najniższa cena

   IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

   IV.3) Informacje administracyjne

   IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
   OR.272.31.2013

   IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
   nie

   IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
   Dokumenty odpłatne: nie

   IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   24.1.2014 - 10:00

   IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

   IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   polski.

   IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
   w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

   IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
   Data: 24.1.2014 - 10:15
   Miejscowość: Toruń (87-100), ul. Towarowa 4-6, I piętro, pokój nr 112/

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

   VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
   Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiotem projektu realizowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007–2013 - oś priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Działanie 4.2 – Rozwój komercyjnych e-usług) jest „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

   VI.3) Informacje dodatkowe

   VI.4) Procedury odwoławcze

   VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Prezes Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676Warszawa POLSKA

   VI.4.2) Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   1. odwołanie 180 – 198 ustawy Pzp;
   Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
   Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
   Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   2. skarga do sądu 198 a. – 198 g. ustawy Pzp;
   Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału ‘skarga do sądu' nie stanowią inaczej.

   VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

   VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   12.12.2013

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Guarantee

  competitionline is not responsible for mistakes, omissions, interruptions, deletions, defects or delays within a company or in the transmission of disruptions of the communication connection or theft, destruction or changes of the information transmitted by the user or the forbidden access to this information. competitionline is not to be held responsible for technical malfunctions or other problems in computer systems, servers or providers, software, disturbances in emails which result from technical problems or overload of the internet and/or the internet web page of competitionline. Please read our Terms of Use.


Advertisement