loading
 • PL-00-999 Warszawa
 • 11/2015
 • Ergebnis
 • (ID 2-196074)

Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie


 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 25.11.2015 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Gebäudetyp Büro-, Verwaltungsbauten
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude
  Sprache Polnisch
  Preisgelder/Honorare 70.000 PLN zzgl. USt.
  Preisrichter 1. Mariusz Ścisło 2. Krzysztof Chwalibóg 3. Tomasz Konior 4. Andrzej Lasocki 5. Wiesław Łodzikowski 6. Tomasz Sandak 7. Zbigniew Adamkiewicz 8. Guy Pelham 9. Marta Sękulska-Wrońska
  Aufgabe
  Konkurs jest konkursem realizacyjnym i dwuetapowym. Zakres opracowania został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 5 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu).
  Uczestnicy Konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu..
  Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie, uwzględniającej powiązania z istniejącymi obiektami Telewizji Polskiej (w tym zwłaszcza z budynkami F i D). Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.
  Adresse des Bauherren PL-00-999 Warszawa
  TED Dokumenten-Nr. 123608-2015
    Entscheidung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Wettbewerbsbekanntmachung
   Dieser Wettbewerb fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG

   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

   I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Telewizja Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, Regon: 010418973
   ul. J.P. Woronicza 17
   Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
   Zu Händen von: Rafał Mroczkowski
   00-999
   Warszawa
   POLEN
   +48 504088203
   MTF5Zj9yYHFvLW5xZi1vaw==

   Internet-Adresse(n):


   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: http://www.tvp.pl
   Weitere Auskünfte erteilen:
   die oben genannten Kontaktstellen

   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
   die oben genannten Kontaktstellen

   : Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an
   Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich
   ul. Foksal 2
   Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich
   Zu Händen von: Rafał Mroczkowski
   00-366
   Warszawa
   POLEN
   +48 504088203
   MjEybls0Z1VmZCJjZlsiZGA=

   Abschnitt II: Gegenstand des Wettbewerbs / Beschreibung des Projekts

   II.1) Beschreibung

   II.1.3) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71220000, 71320000

   Beschreibung
   Architekturentwurf .
   Planungsleistungen im Bauwesen .

   Abschnitt IV: Verfahren

   IV.4) Verwaltungsangaben

   IV.4.2) Bedingungen für den Erhalt von Vertrags- und ergänzenden Unterlagen

   IV.4.3) Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
   Tag: 5.5.2015 - 16:00

   IV.4.5) Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
   Polnisch.
   Ogłoszenie o konkursie
   Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

   Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

   I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Tel.: E-mail: Telewizja Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, Regon: 010418973 ul. J.P. Woronicza 17 Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa Rafał Mroczkowski 00-999Warszawa POLSKA +48 504088203 MTlxXjdqWGlnJWZpXiVnYw==

   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.tvp.plWięcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   : Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adresPunkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Tel.: E-mail: Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich Rafał Mroczkowski 00-366Warszawa POLSKA +48 504088203 MTV1YjtuXG1rKWptYilrZw==

   I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
   Podmiot prawa publicznego

   1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
   Inny: media

   1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
   Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

   Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

   II.1) Opis

   II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
   Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie.

   II.1.2) Krótki opis:
   Konkurs jest konkursem realizacyjnym i dwuetapowym. Zakres opracowania został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 5 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu).
   Uczestnicy Konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu..
   Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie, uwzględniającej powiązania z istniejącymi obiektami Telewizji Polskiej (w tym zwłaszcza z budynkami F i D). Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.

   II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   71220000, 71320000
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

   III.1) Kryteria kwalifikacji uczestników:
   1. Każdy Uczestnik konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1, ust. 2 pkt 1,3,4,5 i ust. 2a Ustawy.
   Powyższy wymóg nie podlegania wykluczeniu z konkursu dotyczy każdego z Uczestników wspólnie biorącego udział w konkursie.
   2. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust.1 Ustawy (zgodnie z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie) t.j:
   a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
   b) posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2 Regulaminu;
   c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2 Regulaminu;
   d) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2 Regulaminu.
   W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie
   3. W zakresie warunków wymienionych w pkt 2.2. niniejszego rozdziału Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż dysponuje co najmniej następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej:
   a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń..
   Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane w punkcie 2.3.a uprawnienia to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

   III.2) Informacje dotyczące określonego zawodu
   Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: nie

   Sekcja IV: Procedura

   IV.1) Rodzaj konkursu
   Otwarty

   IV.2) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych

   IV.3) Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
   Etap I – opracowania studialne:
   Kryteria pierwszorzędowe:
   a) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych;
   b) sprawność i realność funkcjonalno-użytkowa zaproponowanych rozwiązań;
   Kryteria drugorzędowe:
   c) realność i ekonomika przyjętych rozwiązań szczególnie w kontekście kosztów budowy oraz kosztów użytkowania obiektu;
   Etap II – prace konkursowe
   Kryteria pierwszorzędowe:
   a) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych;
   b) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych obiektu kubaturowego i zagospodarowania;
   Kryteria drugorzędowe:
   c) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów przy uwzględnieniu rozwiązań proekologicznych.

   IV.4) Informacje administracyjne

   IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:

   IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych

   IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
   Data: 5.5.2015 - 16:00

   IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
   Data: 18.5.2015

   IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   polski.

   IV.5) Nagrody i sąd konkursowy

   IV.5.1) Informacje o nagrodzie(nagrodach):
   Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
   Ilość i wartość przyznawanych nagród: I nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 70 000 PLN brutto,
   — zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej.
   II nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 50 000 PLN brutto,
   III nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 40 000 PLN brutto,
   Organizator przewiduje ewentualne przyznanie wyróżnień pieniężnych w kwocie nie mniejszej niż 60 000 PLN brutto.

   IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
   Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub kasacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydaniu ostatecznego wyroku lub postanowienia.

   IV.5.3) Zamówienia po konkursie
   Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

   IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego
   Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: nie

   IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
   1. Mariusz Ścisło
   2. Krzysztof Chwalibóg
   3. Tomasz Konior
   4. Andrzej Lasocki
   5. Wiesław Łodzikowski
   6. Tomasz Sandak
   7. Zbigniew Adamkiewicz
   8. Guy Pelham
   9. Marta Sękulska-Wrońska

   Sekcja VI: Informacje uzupełniające

   VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

   VI.2) Informacje dodatkowe:

   VI.3) Procedury odwoławcze

   VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
   Tel.: Faks: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676Warszawa POLSKA +48 224587801 +48 224587800

   VI.3.2) Składanie odwołań
   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
   Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
   Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
   3. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności o których mowa w zdaniu poprzednim nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art.180 ustawy Pzp
   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
   Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. ustawy Pzp.
   3. Odwołanie wnosi się:
   w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
   — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
   10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej — jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
   5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się:
   w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
   6. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
   1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
   a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
   7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
   8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
   9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
   10.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
   11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
   12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
   13. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
   14. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

   VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
   Tel.: Faks: Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676Warszawa POLSKA +48 224587801 +48 224587800

   VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
   7.4.2015

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Protected by Copyscape
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 09.04.2015
Zuletzt aktualisiert 26.05.2015
Wettbewerbs-ID 2-196074 Status
Seitenaufrufe 348